Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 111 - 126 2019-01-24

Use of Feedback an Important Application Technique that Contributes to the Functionality of Measurement and Evaluation in Turkish Education
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI

Ali GÖÇER [1]


The most important element to be used in determining the efficiency of surround the learning process is the measurement and evaluation. There are many ways of functioning such as planning, shaping and directing the process, keeping the student interested, seizing, determining the place of the studies, correcting, raising awareness, showing whether the learning process has progressed in line with the goals and getting results. Imagining the application dimensions similar to those of measurement and evaluation gives information both provide an important ground for improving productivity in education and also provide an opportunity to learn about the effectiveness of educational practices and educational value. Because of all these functions is necessary to use it locally the process and outcome evaluation methods and tools of measurement evaluation in the learning process. Giving feedback between process and outcome evaluation methods and tools has an important role. In this study is the subject an important dimension of the evaluation or functions of feedback as an application format. In this framework is aimed to provide a general view of the functions of the feedback as an important form of application of measurement and evaluation in the context of the work. For this purpose tried to be given a general view of the situation of the type and function of the feedback in the work. In this respect, the study is a compilation study based on literature review and it was carried out by qualitative research methods.

Öğrenme sürecinin verimliliğini belirlemede başvurulacak en önemli unsur, süreci çepeçevre sarmalayan ölçme ve değerlendirme uygulamalarıdır. Ölçme ve değerlendirmenin planlama, biçimlendirme ve sürece yön verme, öğrenci ilgisini zinde tutma, sezdirme, çalışmaların yerindeliğini belirleme/belirtme, düzeltme, bilinçlendirme, öğrenme sürecinin amaçlar doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini ortaya koyma ve sonuç çıkarma gibi birçok uygulama biçimiyle işlevselliği bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmenin bütün bu uygulama biçimlerinin hayata geçirilmesi hem eğitimde verimliliği artırmak için önemli zemin sunmakta hem de eğitim uygulamalarının verimliliği ve eğitsel değeri konusunda bilgi vermektedir. Bütün bu işlevlerinden dolayı öğrenme sürecinde ölçme değerlendirmenin süreç ve sonuç değerlendirme yöntem ve tekniklerini yerli yerince kullanmak gerekmektedir. Süreç ve sonuç değerlendirme yöntem ve araçları arasında geribildirim verme önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmada değerlendirmenin önemli bir boyutu veya bir uygulama biçimi olarak geribildirimin işlevleri konu edinilmektedir. Bu çerçevede geribildirimin işlevlerine yönelik genel bir görünüm vererek konuyla ilgili olarak bir farkındalık kazandırma amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada geribildirimin tür ve işlevlerine yönelik olarak literatürdeki durumla ilgili genel bir görünüm verilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan çalışma literatür taramasına dayalı bir derleme çalışması olup nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi anlayışıyla yürütülmüştür.

  • Arıkan, Serkan (2012). Sınıf İçi Ölçme Sorularına Dayalı Not Verme (ss. 389-422), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editör: N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı). Ankara: Elhan Yayınları.Aydın, İnayet (2016) Öğretimde Denetim: Durum Saptama, Değerlendirme ve Geliştirme (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Aydın, Seda (2011). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak Verilen Geribildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Bahar, Mehmet; Nartgün, Zekeriya; Durmuş, Soner ve Bıçak, Bayram (2012). Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri (5. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Bıçak, Bayram (2014). Performans Değerlendirme (ss. 197-238), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3. Basım, Editörler: M. Gömleksiz & S. Erkan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Canbulat, Mehmet & Bıçak, Bayram ve Uyumaz, Gizem (2017). Assessment And Evaluation Approaches Used by Teachers of Turkish. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 462-477.Çepni, Salih (2007). Performansların Değerlendirilmesi (ss. 193-239), Ölçme ve Değerlendirme (Editör: E. Karip). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Çerçi, Arif (2015). Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 186-204.Dökmen, Üstün (1982). Farklı Tür Geribildirimlerin (Feedback) Öğrenmeye Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2), 71-79.Erdemli, Çiğdem; Sümer, H. Canan & Bilgiç, Reyhan (2007). Performans Yönetiminde Yazılı Geribildirim veYazılı artı Sözlü Geribildirim Yöntemlerinin Karşılaştırması. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60), 71-85.Göçer Ali (2018) Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Göker, Süleyman Davut (2015). Denetim Sürecinde Öğretmen Öğrenmesi İçin Geliştirici Bir Geribildirim Modeli. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, 817-826.Gömleksiz, Müfit (2014). Sözlükçe (ss. 307-320), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3. Basım, Editörler: M. Gömleksiz & S. Erkan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Kangalgil, Murat (2013). Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Dönüt Kullanımının Öğretmen Boyutuyla Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(173), 384-400.Karaca, Erol (2011). Öğretimde Geribildirimin Önemi, Gerekliliği ve Niteliğine İlişkin Öğrenci Algıları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1951-1960.McMillan, James H. (2015). Biçimlendirici Durum Belirleme 2: Geribildirim ve Öğretimsel Düzeltmeler (ss 159-180, çeviren: A. M. Sümbül ve A. T. Kan). Sınıf İçi Değerlendirme (6. Basımdan çeviri. Çev. Ed. A. Arı). Konya: Eğitim Yayınevi.Nitko, Anthony J. ve Brookhart, Susan M. (2016). Değerlendirme ve Öğretimin Entegrasyonu İçin Planlama (ss. 105-129, çeviren: S. Özel), Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirilmesi (6. Basımdan çev. ed. B. Bıçak, M. Bahar, S. Özel). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Öncül, Remzi (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.Roland & Bee, Frances (1997). Yapıcı Geribildirim (Çevirenler: Aksu Bora & Onur Cankoçak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.Sally J. Zepeda (2016). Gözlem Sonrası Görüşme (ss. 179-197, çeviren: Uğur Akın) Öğretim Denetimi: Uygulama Araçları ve Kavramlar (3. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri: Ali Balcı ve Çiğdem Apaydın). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Sullivan, Susan ve Glanz, Jeffrey (2015). Okullarda Eğitim ve Öğretimi Geliştiren Denetim: Strateji & Teknikler (4. Baskıdan çeviri, Çev. Ed.: Ali Ünal). Ankara: Anı Yayıncılık.Şahin, Mehmet (2015). Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Uygulanan Dönüt Etkinliği İle İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(USBES Özel Sayısı I), 247-264.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6880-2611
Author: Ali GÖÇER (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 24, 2019

Bibtex @review { kusbd469525, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {111 - 126}, doi = {}, title = {TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Göçer, Ali} }
APA Göçer, A . (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 111-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/42808/469525
MLA Göçer, A . "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI" . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 111-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/42808/469525>
Chicago Göçer, A . "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 111-126
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI AU - Ali Göçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 126 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI %A Ali Göçer %T TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Göçer, Ali . "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 1 (January 2019): 111-126 .
AMA Göçer A . TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 111-126.
Vancouver Göçer A . TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 111-126.
IEEE A. Göçer , "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 111-126, Jan. 2019