Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 89 - 102 2017-12-25

KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Bayram AKAY [1] , Cemre TOKATLI [2] , Merve AKSOY [3]


Marmara bölgesi Trakya bölümünde yer alan Edirne ve Kırklareli illeri iklim özellikleri, doğal yapıları,  ulaşım imkânları (E-5 ve Tem otoyolu)  ve önemli turist gönderen bölgelere yakın olmaları (Yunanistan, Bulgaristan, İstanbul, Tekirdağ) bakımından birbirlerine oldukça benzerlik gösterirler. Araştırmanın amacı, Edirne ve Kırklareli illerinin turizm potansiyeli, turizm arzı ve talebi açısından ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve ulaşılan dokümanlar araştırmanın amacına uygun olarak analiz edilmiştir. Edirne’nin konaklama arz kapasitesinin büyük bir bölümü şehir merkezi ile kıyı turizminin önemli yeri olan Enez ilçesi ve Keşan ilçesi Erikli Köy’ünde yer almaktadır. Kırklareli ilinde ise; konaklama tesislerinin çoğu merkez ve yörenin denize kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldelerindedir.  Her iki ilde de son yıllarda yeni oteller açılarak konaklama arz kapasitelerinde ve turizm talebinde önemli artış meydana gelmiştir. Edirne ve Kırklareli illeri öncelikli kültür turizmi, ekoturizm, kırsal turizm, kıyı turizmi ve mağara turizmi gibi birçok alternatif turizmin bir arada yapılabileceği önemli potansiyele sahiptir.

Turizm, Turizm Potansiyeli, Kırklareli
 • Aktaş, G. ve Aksatan, M. (2011). Uluslararası turizm işletmeciliği, İçinde: Uluslararası turizmde rekabet, (Edt: Pırnar, İ.), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (SPSS uygulamalı), 4. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2013). Turizm ekonomisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Batman, O. (2015). Turizm işletmeleri, İçinde: Otel işletmeleri, Edt: Zengin, B. Ve Demirkol, Ş., , 3. Baskı, ss: 103–160, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Çakır, G. ve Çakır, A. (2012). İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinin Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, s:281-286.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2011). Kırklareli İl Çevre Durum Raporu, [Çevrim-içi: http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/kirklareli_icdr2014.pdf], Erişim tarihi: 15.01.2016.
 • Eskici, B. (2002). Sinop ili turistik kaynaklarının Türk turizmi açısından değerlendirilmesi, Basılmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, S.B.E., Sakarya.
 • Ersun, N., ve Arslan, K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2).
 • Ergan Göynüşen, S. (2011). Edirne’deki Gastronomik Kültürün Kentin Pazarlama Ve Markalaşmasına Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne
 • Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C. (2008). Turistik ürün çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • İçöz, O., Var, T. ve İlhan, İ. (2002). Turizm planlaması, Ankara: Turan Kitabevi.
 • Khadaroo, J. ve Seetanah, B. (2008). The role of transport infrastructure in internationa ltourism development: A gravity model approach, Tourism Management, 29 (58), 831–840.
 • Kılıç, T. ve Tunçel, H. (2009). Diyarbakır’da turizmin temel unsurları ve turizm hareketliliği, e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (3).
 • Kocaman, S. (2011). Edirne ili’inin coğrafyası, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi S.B. E. Erzurum. Kozak, M; Kozak, N.ve Kozak, M. (2001). Genel turizm ilkeler-kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, M. ve Kozak, M. A. (1997). Genel turizm ilkeler kavramlar, Eskişehir: Turhan Kitabevi.
 • Küçükaltan, D. ve Çavuşgil, B. (2011). Rekabet Modelleri Bağlamında Kültürel Bir Destinasyon Olarak Edirne’nin Turizme Yönelik Rekabet Avantajının Değerlendirilmesi”, 12.Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniv., 30 Kasım-4 Aralık 2011, Düzce.
 • Morgül, Ş. (2014). Kırklareli ili’nde ekoturizm olanakları, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 4 (4), 27-38.
 • Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm ekonomisi, İzmir: Adım Yayıncılık.
 • Olalı, H. (1981). Turizm Dersler, , İzmir: İstiklal Matbaası.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2012). 1.Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü, Kırklareli İli Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023), [Çevrim-içi: http://bolge1.ormansu.gov.tr/1bolge/Files/Kirklareli.pdf ], Erişim tarihi: 20.02.2016.
 • Sarı, T. (2005). Edirne tarım master planı, [Çevrim-içi: www.kesan.gov.tr/ortak_icerik/kesan%20master%20plan], Erişim tarihi: 14.12.2016.
 • Sezgin, M. O. (2001). Genel turizm ve turizm mevzuatı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şengel, S. (2012). Seyahat İşletmeleri Muhasebesi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Trakya Kalkınma Ajansı (2013). 2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı Yayınları.
 • Trakya Kalkınma Ajansı (2012). Trakya Bölgesi Mevcut Durum Raporu, [Çevrim-içi: http://www.trakya2023.com/uploads/docs/rapor/Ek_1_Trakyaka_Turizm_master_Plan%C4%B1_Mevcut_Durum_raporu.pdf], Erişim tarihi: 25.02.2016.
 • Tunç, A. ve Saç, F. (1998). Genel turizm gelişimi-geleceği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Turgut, Y. (2014). İllere yönelik yerli ve yabancı turizm talebi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, S.B.E. Bursa.
 • Yağcı, Ö. (2003). Turizm Ekonomisi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, B. ve Şen, M. L. (2015). Turizm İşletmeleri, İçinde: Seyahat İşletmeleri, Edt: Zengin, B. Ve Demirkol, Ş., 3. Baskı, ss: 51–101, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • http://www.edirne.bel.tr, Erişim tarihi: 14.01.2016.
 • http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/TR,90601/projelerimiz.html, Erişim tarihi: 04.03.2016.
 • http://www.gazetetrakya.com/Haber/O_proje_hayata_geciyor_Kirklareline_havalimani/756728, Erişim tarihi:: 04.03.2016.
 • https://www.google.com.tr/search?q=edirne+k%C4%B1rklareli+haritası, Erişim tarihi: 04.03.2016.
 • http://www.kirklarelitso.org.tr, Erişim tarihi: 10.02.2016.
 • http://www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr/CografiOzellikler.aspx, Erişim tarihi: 14.01.2016.
 • http://www.kirklarelikulturturizm.gov.tr/TR,64280/genel-bilgiler.html, Erişim tarihi: 14.01.2016.
 • http://www.trakyaka.org.tr/uploads/docs/061120126vr54S.pdf, Erişim tarihi: 14.01.2016.
 • http://trakyagezi.com/kirklareli/295-igneada-gezi-rehberi.html, Erişim tarihi: 15.01.2016.
 • http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/seyahat-acentasi-arama?search=1, Erişim tarihi: 29.05.2017.
 • http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9857/isletme-belgeli-tesisler.html, Erişim tarihi: 29.05.2017
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Article
Authors

Author: Bayram AKAY
Country: Turkey


Author: Cemre TOKATLI
Country: Turkey


Author: Merve AKSOY

Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { kusbder370607, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {89 - 102}, doi = {}, title = {KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Akay, Bayram and Tokatlı, Cemre and Aksoy, Merve} }
APA Akay, B , Tokatlı, C , Aksoy, M . (2017). KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 89-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370607
MLA Akay, B , Tokatlı, C , Aksoy, M . "KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 89-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370607>
Chicago Akay, B , Tokatlı, C , Aksoy, M . "KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 89-102
RIS TY - JOUR T1 - KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI AU - Bayram Akay , Cemre Tokatlı , Merve Aksoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 102 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI %A Bayram Akay , Cemre Tokatlı , Merve Aksoy %T KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akay, Bayram , Tokatlı, Cemre , Aksoy, Merve . "KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (December 2017): 89-102 .
AMA Akay B , Tokatlı C , Aksoy M . KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 89-102.
Vancouver Akay B , Tokatlı C , Aksoy M . KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 89-102.