Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 40 - 57 2019-05-28

BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bilal EZİLMEZ [1] , Umut EROĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı Bursa ili sağlık sektör çalışanlarının kullandıkları Duygusal Emek gösterim stratejileri kullanımlarının bir Yapısal Eşitlik modeli ile test edilmesidir. Çalışmada Bursa ili özel ve kamu sağlık kuruluşları çalışanları tarafından cevaplandırılan 251 adet anket kullanılmıştır. Veriler Smart PLS-2.0 istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur. Sağlık çalışanlarının duygusal emek kullanımları için geliştirilen model çok az sapma ile de olsa olumlu sonuç vermiştir. Bu sonuçlara göre derin duygusal emek gösteriminin sağlık sektörü çalışanları açısından önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçların alanyazın açısından doktorlar ve hemşirelerin duygusal emek stratejilerinin kullanımlarının incelenmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Derin Duygusal Emek, Yüzeysel Duygusal Emek, Öncüller, Sonuçlar
 • Ashforth, B. E. and Humphrey, R. H. (1993). Emotional Labor in Service Roles. The Influence of Identity. Academy of Management Review. 18. 1.88-115.
 • Başbuğ, G. Ballı, E. ve Oktuğ, Z. (2010). Duygusal Emeğin İş Memnuniyetine Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 58. 253-274.
 • Büyüköztürk, Şener. (2007). “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı”, 1.baskı Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, Conor J.; Dana M. Morton; Jason J. Dahling. “Spirituality, Religion, and Emotional Labor in the Workplace”, Journal of Management, Spirituality & Religion, 8, 4, December 2011, 299-315.
 • Chu, Hei-Lin K.(2002). “The Effects of Emotinal Labor on Employee Work Outcomes”, (Unpublished Ph D Thesis), Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Cohen, J. (1988).“Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences”, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Coşkun, Remzi; Recai Altunışık; Serkan Bayraktaroğlu; Engin Yıldırım. “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, Sakarya Kitabevi. 2015.
 • Çaldağ, M. A. (2010). “Duygusal Emek Davranışlarının Sağlık Çalışanlarında İş Sonuçlarına Etkileri”. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Çelik, M. Tabak, A. Uysal, M. P. Sığrı, Ü. ve Turunç, Ö. (2010). The Relationship Between Burnout And Emotional Labour of The Employees In Hospital Sector; International Journal of Business And Management Studies. Vol 2, No 1.
 • Çukur, C. Ş. (2012). “Duygusal Düzenleme ve Duygusal İşçilik” konulu konferans; Atılım Üniversitesi. 13. 04. Ankara.
 • Diefendorff, J. M. Richard, E. M. and Croyle, M. H. (2006). Are Emotional Display Rules Formal Job Requirements? Examination of Employee and Supervisor Perceptions, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 273–298.
 • Doğan, A. Sığrı, Ü. (2017). Duygusal Emek: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma, İnsan ve İş Dergisi, Ekim, 4, (2), 113-126.
 • Dursun, S. Bayram, N. ve Aytaç, S. (2011). Duygusal Emeğin İş Tatmini ve Tükenme Düzeyi Üzerine Etkisi, 17.Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim. Eskişehir.
 • Ezilmez, B. (2018). Duygusal emek gösterimlerinin bireysel ve örgütsel öncülleri ile sonuçları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gardner, W. L. Fischer, D. and Hunt James G. (2009). Emotional Labor and Leadership: A threat to authenticity? The Leadership Quarterly. 20. 466–482.
 • Glaso, L. and Stale, E. (2008). Emotion Regulation in Leader–Follower Relationships. European Journal of Work and Organizational Psychological. 17 (4), 482 – 500.
 • Grandey, A., Foo, S. C., Groth, M., Goodwin, R. E. (2012). “Free to be you and me: A climate of authenticity alleviates burnout from emotional labor”. Journal of Occupational Health Psychology, 17(1), 1-14.
 • Grandey, Alicia A. (2003). When “The Show Must Go On”: Surface Acting and Deep Acting As Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-Rated Service Delivery. Academy of Management Journal, 46, 1, 86-96.
 • Grandey, A. A. (2000). Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor, Journal of Occupational Health Psychology. Vol. 5. No. 1. 95-110.
 • Güngör, M. (2009). Duygusal Emek Kavramı: Süreci ve Sonuçları, Kamu-İş Dergisi, 11. 1.
 • Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: The Commercialization of Human Feeling, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Humphrey, R. H. Pollack, J. M. and Hawver, T. (2008). Leading with Emotional Labor, Journal of Managerial Psychology. Vol. 23 No. 2. 151-168.
 • Kaya, E. (2009). “Özel Okul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışını Algılama Biçimleri İle İş Doyumları Ve İş Stresleri Arasındaki İlişki”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.Kaya, U. ve Özhan, Ç. K. (2012). Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. Temmuz. 3. 2. 109-130.
 • Kiel, L. D. and Watson, D. J. (2009). Affective Leadership and Emotional Labor: A View from the Local Level, Public Administration Review ; January -February.
 • Koçak, O; Gürsoy, G. (2018). “Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 7, (17), 161-181.
 • Köksel, L. (2009). “İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Mann, S. (1999). Emotion at Work: To What Extent are We Expressing, Suppressing, or Faking It? European Journal of Work and Organizational Psychology. 8 (3), 347–369.
 • Morris, J. A. and Feldman, D. C. (1996). The Dimensions, Antecedents and Consequences of Emotional Labor, Academy ot Management Review, Vol.21, No. 4. 986-1010.
 • Newman, M. A. Guy, M. E. and Mastracci, S. H. (2007); Beyond Cognition: Affective Leadership and Emotional Labor, Leading the Future of the Public Sector: The Third Transatlantic Dialogue University of Delaware, Newark, Delaware, USA, May 31-June 2, Workshop 2: Diverse Leaders and Leading a Diverse Workforce.
 • Newman, M. A. Guy, M. E. Mastracci, and Sharon H. (2009). Beyond Cognition: Affective Leadership and Emotional Labor, Public Administration Review; January -February.
 • Onay, M. (2011). Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekasının ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi; Ege Akademik Bakış, 11. 4. Ekim.
 • Oral, L. ve Köse, S. (2011). Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma; Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16. 2.463-492.
 • Öz, Seda Değirmenci; Baykal, Ü. (2017) “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3, (4), 143-147.
 • Öz, E. Ü. (2007). Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi. İstanbul: Beta.
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi; Çalışma ve Toplum, 2.
 • Özmete, E. (2011). Social Work As An Emotional Labor: Management of Emotions In Social Work Profession. www.sdergi.hacettepe.edu.tr/emineozmetemobbingceviri1.pdf.
 • Pala, T. (2008). “Turizm İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Düzeyi ve Boyutları”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Mersin.
 • Phillips, S. (1996). Labouring the Emotions: Expanding the Remit of Nursing Work?, Journal of Advanced Nursing, 24,139-143.
 • Ringle, C. M., Wende, S., Becker, J.-M. (2015). "SmartPLS 3." Boenningstedt: SmartPLS GmbH, http://www.smartpls.com.
 • Savaş; A. C. (2012). Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ Ve Duygusal Emek Yeterliklerinin Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi; Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33. Ağustos.
 • Seçer, Ş. H. (2005). Çalışma Yaşamında Duygular ve Duygusal Emek: Sosyoloji, Psikoloji ve Örgüt Teorisi Açısından Bir Değerlendirme, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. “Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı”. Sayı. 50. www.iudergi.com.
 • Steinberg, R. J. and Figart, D. M. (1999). Emotional Demands at Work: A Job Content Analysis, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 561, Emotional Labor in the Service Economy. January. 177-19.
 • Şengül, A. (2009). Hizmet İşletmelerinde Yüksek İlişik Kalitesine Ulaşılmasında Sınır Birim İşgörenlerinin Duygu İşçisi Olarak Değerlendirilmesi; Ege Akademik Bakış. 9 (4). 1193-1211.
 • Topateş, H. ve Kalfa, A. (2009). Yeni Çalışma İlişkileri Bağlamında Örgütsel Yurttaşlık ve Duygusal Emek; Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu. 22-23 Ekim. Akdeniz Üniversitesi, Antalya; ww.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/2009sosyalhaklar.pdf.
 • Töremen, F. ve Çankaya, İ. (2008). Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 33-47.
 • Tracy, S. J. and Tracy, K. (1998). Emotion Labor at 911: A Case Study and Theoretical Critique, Journal of Applied Communication Research, 26:4, 390-411.
 • Türkay, O. Ünal, A. ve Taşar, O. (2011). Motivasyonel ve Yapısal Etkenler Altında Duygusal Emeğin İşe Bağlılığa Etkisi; ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 7, sayı 14.
 • Türkay, O. ve Ünal, A. (2010). Duygusal Emek Davranışının Yönetilmesi: Sakarya Otelleri Örneği; IX. Geleneksel Turizm Paneli, Nisan. Sakarya.
 • Wharton, A. S. and Erickson, R. I. (1993); Managing Emotions on the Job and at Home: Understanding the Consequences of Multiple Emotional Roles, Academy of Management Review, Vol. 18, No. 3, 457-486.
 • Wharton, A. S. (1999). The Psychosocial Consequences Of Emotional Labor, The Annals Of The American Academy of Political and Social Science, 561. 1. 158-176. January.
 • Yalçın, A. (2010). “Emotional Labour: Dispositional Antecedents and the Role of Affective Events”. A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of METU, September.
 • https://www.researchgate.net/post/How_to_decide_which_package_is_best_for_my_research_Amos_or_Smart_PLS.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Article
Authors

Author: Bilal EZİLMEZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Umut EROĞLU

Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { kusbder543971, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {40 - 57}, doi = {}, title = {BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Ezi̇lmez, Bilal and Eroğlu, Umut} }
APA Ezi̇lmez, B , Eroğlu, U . (2019). BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:3 Sayı:1 (TÜBİTAK 4005 IDEATHON ÖZEL SAYISI) , 40-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/543971
MLA Ezi̇lmez, B , Eroğlu, U . "BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 40-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/543971>
Chicago Ezi̇lmez, B , Eroğlu, U . "BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 40-57
RIS TY - JOUR T1 - BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Bilal Ezi̇lmez , Umut Eroğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 57 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Bilal Ezi̇lmez , Umut Eroğlu %T BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Ezi̇lmez, Bilal , Eroğlu, Umut . "BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (May 2019): 40-57 .
AMA Ezi̇lmez B , Eroğlu U . BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 40-57.
Vancouver Ezi̇lmez B , Eroğlu U . BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 40-57.
IEEE B. Ezi̇lmez and U. Eroğlu , "BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 40-57, May. 2019