PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 46 - 52, 31.12.2019

Abstract

References

 • Atmaca, Ç., Uysal, B. (2016). Condemnation in the last words of the execution prisoners: Texas Huntsville prison sample. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8); 2456-2478.
 • Baldwin, J., French, J. (1990). Forensic phonetics. London: Printer.
 • Behrens, S. (2010). Language in the real world and introduction. New York: Routledge Handbooks.
 • Bekar, İ. P. (2010). Şizofrenlerin sözlü metinlerinde duygudurum görünümleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı.
 • Cheng, E. (2012). Being pragmatic about forensic linguistics. Journal of Law and Policy. 541-550.
 • Coulthard, M. (2002). Whose voice is it? Invented and concealed dialogue in written records of verbal evidence oroduced by the police. J. Cotterill (ed). Language in the legal process. London: Palgrave, 19-34.
 • Coulthard, M., Johnson, A. (2010). The routledge handbook of forensic linguistics. New York: Routledge Handbooks.
 • Danet, B., Bogoch, B. (1992). From oral ceremony written document: the transitional language of Anglo-Saxon wills. Language&Communanication. 12(2), 95-122
 • Drew, P., Walker, T. (2010). “Citizens’ emergency calls requesting assistance in calls to the police.” The Routledge Handbook of Forensic Linguistics (eds. M. Coulthard, A. Johnson). London: Routledge Handbooks.
 • Eaton, J. (2014). Honor on Death Row: Apology,remorse, and the culture of honor in the U.S. South. Sage Open, April- June, 1-9. DOI: 10.1177/2158244014529777.
 • English, F. (2010). “Non-native speakers in detention assessing non-native speaking detainees.” The routledge handbook of forensic linguistics (eds. M. Coulthard, A. Johnson). London: Routledge Handbooks.
 • Eyüpoğlu, A. (2012). Yaşanmış mağdur ifadelerinin söylemsel çözümlemesi ve Fransızcanın yabancı dil olarak öğretilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Gibbons, J. (2003). Forensic linguistics: an introduction to language in the justice system. Oxford: Blackwell.
 • Hammond, L., Thole, K. (2013). Suç Psikolojisi, Görüşme ve İfade (Çev. Dönmez, E., Çoklar Başer, İ., Güler, M.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Heflick, N.A. (2005). Sentenced to die: last statements and dying on death row. The Journal of Death and Dying, 51(4): 323–336.
 • Jessen, M. (2010). “The forensic phonetician: forensic speaker identification by experts,” The routledge handbook of forensic linguistics (eds. M. Coulthard, A. Johnson). London: Routledge Handbooks
 • Jones, J. S., Beck, E. (2007). Disenfranchised grief and non-finite loss as experienced by the families of death row inmates. OMEGA, 54(4), 281-299.
 • King, K. (2004). It hurtsso bad: Comparing grieving patterns of the families of murder victims with those of families of death row inmates. Criminal Justice Policy Review, 15(2), 193-211.
 • Levi, J. N. (1993). Evaluating jury comprehension of the illinois capital sentencing instructions. Amreican Speech, 68, 20-49.
 • Malini, N. L. M. S., Tan, V. (2016). Forensic linguistics analysis of Virginia Woolf’s suicide notes.
 • Memon, A., Stevenage, S.V. (1996). Interviewing witnesses: What works and what doesn't? Psycoloquy, 7(6).
 • Olsson, J. (2008). Forensic linguistics. Londra: Continum.
 • Rizza, C. (2015). Death row statements: A discourse of play. Discourse&Society, 26(1), 95-112. DOI: 10.1177/0957926514543228.
 • Schuck, A., Ward, J. (2008). Dealing with the inevitable: strategies of self-presentation and meaningconstruction in the final statements of inmates on Texas death row. Discourse Society, 19: 43.
 • Shuy, (2002). Linguistic battles in trademark disputes. New York: Palgrave.
 • Svartvik, J. (1968). The evans statements: a case for forensic linguistics. Acta Universitatis
 • Tanrıvere, U. (2016). İntihar mektuplarının psikodilbilimsel içerik ve tür özellikleri bağlamında incelenmesi: adli dilbilimsel bir yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı.
 • Turrell, T. (2004). Textual kidnapping revisited: the case of plagiarism in literary translation. International Journal of Speech, Language and the Law. 11, 1-26.
 • Upton, M., Carwile, T. ve Brown, K. (2016). A qualitative exploration of last statements of capital punishment ınmates in the state of Missouri, 1995–2011. OMEGA-Journal of Death and Dying, 75(4).
 • Uysal, B. (2018). A review on time perception of death row inmates denials in their last statements in the context of forensic linguistics: the sample of Texas Huntsville Unit. OMEGA-Journal of Death and Dying, 77(4): 350-363.
 • Uysal, B., Altunbay, M. (2018). Çağdaş gelişmeler ekseninde Türkçe eğitimi ve adli dilbilim. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wolfman, M., Brown, D., Jose, P. (2016). Talking past each other: interviwer and child verbal exchanges in forensic interviews. Law and Human Behavior, 40(2), 107-117.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yüksel, C. (2003). Aynı sözcenin ardışık sesletimi durumunda, içinde bulunan ünlülerin sesbilimsel parametreleri arasındaki tutarlılık derecesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

DİSİPLİNLER ARASI BİR KAVRAM OLARAK ADLİ DİLBİLİM VE TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 46 - 52, 31.12.2019

Abstract

Adli dilbilim, dilbilim verilerinden hareketle adli metinlerde tespit çalışmaları yapan bir dilbilim alanıdır. Bu kavramla ilgili birçok tanım olsa da dilbilimci tarafından gerçekleştirilen amaca yönelik bir söylem çözümlemesi faaliyeti olması bu alandaki çalışmaların ortak özelliğidir. Adli dilbilimin verileri, adli olaylara konu olan tüm metinlerdir. Literatürdeki farklı disiplinler içinde yer alan çalışmalar, adli dilbilim alanına hizmet etmektedir. Adli dilbilim, ilk kez 1968’de Jan Svartvik tarafından kullanılarak literatürde yer edinmiştir; Türkiye’de ise ilk kez 2016 yılında farklı iki çalışmanın ana hatlarını oluşturmuştur. Araştırmanın Türkiye’de adli dilbilim alanında çalışacak araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir.

References

 • Atmaca, Ç., Uysal, B. (2016). Condemnation in the last words of the execution prisoners: Texas Huntsville prison sample. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8); 2456-2478.
 • Baldwin, J., French, J. (1990). Forensic phonetics. London: Printer.
 • Behrens, S. (2010). Language in the real world and introduction. New York: Routledge Handbooks.
 • Bekar, İ. P. (2010). Şizofrenlerin sözlü metinlerinde duygudurum görünümleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı.
 • Cheng, E. (2012). Being pragmatic about forensic linguistics. Journal of Law and Policy. 541-550.
 • Coulthard, M. (2002). Whose voice is it? Invented and concealed dialogue in written records of verbal evidence oroduced by the police. J. Cotterill (ed). Language in the legal process. London: Palgrave, 19-34.
 • Coulthard, M., Johnson, A. (2010). The routledge handbook of forensic linguistics. New York: Routledge Handbooks.
 • Danet, B., Bogoch, B. (1992). From oral ceremony written document: the transitional language of Anglo-Saxon wills. Language&Communanication. 12(2), 95-122
 • Drew, P., Walker, T. (2010). “Citizens’ emergency calls requesting assistance in calls to the police.” The Routledge Handbook of Forensic Linguistics (eds. M. Coulthard, A. Johnson). London: Routledge Handbooks.
 • Eaton, J. (2014). Honor on Death Row: Apology,remorse, and the culture of honor in the U.S. South. Sage Open, April- June, 1-9. DOI: 10.1177/2158244014529777.
 • English, F. (2010). “Non-native speakers in detention assessing non-native speaking detainees.” The routledge handbook of forensic linguistics (eds. M. Coulthard, A. Johnson). London: Routledge Handbooks.
 • Eyüpoğlu, A. (2012). Yaşanmış mağdur ifadelerinin söylemsel çözümlemesi ve Fransızcanın yabancı dil olarak öğretilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Gibbons, J. (2003). Forensic linguistics: an introduction to language in the justice system. Oxford: Blackwell.
 • Hammond, L., Thole, K. (2013). Suç Psikolojisi, Görüşme ve İfade (Çev. Dönmez, E., Çoklar Başer, İ., Güler, M.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Heflick, N.A. (2005). Sentenced to die: last statements and dying on death row. The Journal of Death and Dying, 51(4): 323–336.
 • Jessen, M. (2010). “The forensic phonetician: forensic speaker identification by experts,” The routledge handbook of forensic linguistics (eds. M. Coulthard, A. Johnson). London: Routledge Handbooks
 • Jones, J. S., Beck, E. (2007). Disenfranchised grief and non-finite loss as experienced by the families of death row inmates. OMEGA, 54(4), 281-299.
 • King, K. (2004). It hurtsso bad: Comparing grieving patterns of the families of murder victims with those of families of death row inmates. Criminal Justice Policy Review, 15(2), 193-211.
 • Levi, J. N. (1993). Evaluating jury comprehension of the illinois capital sentencing instructions. Amreican Speech, 68, 20-49.
 • Malini, N. L. M. S., Tan, V. (2016). Forensic linguistics analysis of Virginia Woolf’s suicide notes.
 • Memon, A., Stevenage, S.V. (1996). Interviewing witnesses: What works and what doesn't? Psycoloquy, 7(6).
 • Olsson, J. (2008). Forensic linguistics. Londra: Continum.
 • Rizza, C. (2015). Death row statements: A discourse of play. Discourse&Society, 26(1), 95-112. DOI: 10.1177/0957926514543228.
 • Schuck, A., Ward, J. (2008). Dealing with the inevitable: strategies of self-presentation and meaningconstruction in the final statements of inmates on Texas death row. Discourse Society, 19: 43.
 • Shuy, (2002). Linguistic battles in trademark disputes. New York: Palgrave.
 • Svartvik, J. (1968). The evans statements: a case for forensic linguistics. Acta Universitatis
 • Tanrıvere, U. (2016). İntihar mektuplarının psikodilbilimsel içerik ve tür özellikleri bağlamında incelenmesi: adli dilbilimsel bir yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı.
 • Turrell, T. (2004). Textual kidnapping revisited: the case of plagiarism in literary translation. International Journal of Speech, Language and the Law. 11, 1-26.
 • Upton, M., Carwile, T. ve Brown, K. (2016). A qualitative exploration of last statements of capital punishment ınmates in the state of Missouri, 1995–2011. OMEGA-Journal of Death and Dying, 75(4).
 • Uysal, B. (2018). A review on time perception of death row inmates denials in their last statements in the context of forensic linguistics: the sample of Texas Huntsville Unit. OMEGA-Journal of Death and Dying, 77(4): 350-363.
 • Uysal, B., Altunbay, M. (2018). Çağdaş gelişmeler ekseninde Türkçe eğitimi ve adli dilbilim. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wolfman, M., Brown, D., Jose, P. (2016). Talking past each other: interviwer and child verbal exchanges in forensic interviews. Law and Human Behavior, 40(2), 107-117.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yüksel, C. (2003). Aynı sözcenin ardışık sesletimi durumunda, içinde bulunan ünlülerin sesbilimsel parametreleri arasındaki tutarlılık derecesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Aydan FİNCAN (Primary Author)
Gazi Üniversitesi
0000-0003-2795-4181
Türkiye


Başak UYSAL
Gazi Üniversitesi
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Fincan, A. & Uysal, B. (2019). DİSİPLİNLER ARASI BİR KAVRAM OLARAK ADLİ DİLBİLİM VE TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR . Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 46-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusob/issue/51360/595014