Year 2017, Volume 19 , Issue 3, Pages 173 - 180 2017-12-18

TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Risky Internet Usage and Healthy Lifestyle Behaviors in Medical Students

İnci ARIKAN [1] , Ömer Faruk TEKİN [2]


Amaç: Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerindeki riskli internet kullanıcılığı ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 1-30 Mart 2017 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp fakültesinde yapılan kesitsel tipte olan çalışmaya 319 öğrenci katıldı. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik bilgiler formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanıldı. İBÖ’den 50 ve üzeri puan alanlar “Riskli İnternet Kullanıcısı” (RİK) olarak tanımlandı. Tanımlayıcı veriler ve yüzdeler Ki Kare, ortalama değişkenler t testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Öğrencilerin %42.3’ü (n=135) erkek ve yaş ortalaması 20.8±2.1 (yaş aralığı 18-27) idi. RİK prevalansı %24.7 olarak bulunurken, bu oranın erkeklerde (p=0.000) ve öğrenim gördükleri bölümden memnun olmayanlarda (p=0.045) daha yüksek olduğu saptandı. RİK sıklığının anne öğrenim düzeyi arttıkça (p=0.001) ve interneti kullanım süresi arttıkça yükseldiği (p=0.000) bulundu. RİK prevalansı interneti eğitim amaçlı kullananlarda daha düşük saptandı (p=0.004). RİK olan öğrencilerin SYBDÖ puan ortalaması düşük bulundu (p=0.001). RİK olan grubun kişilerarası ilişkiler (p=0.000), fiziksel aktivite (p=0.009) ve stres yönetimi (p=0.008) gibi ölçeğin alt gruplarından daha düşük puan aldığı saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda, gençlerde RİK olmanın erkeklerde yüksek olduğu ve farklı sosyodemografik faktörlerden etkilendiği saptanmıştır. İnternet bağımlısı öğrenci olmaması sevindirici bir sonuç olmakla birlikte, RİK ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları konusunda rehberlik hizmetlerinin yararlı olacağını ümit etmekteyiz.

ObjectiveIn our study, it was aimed to determine the relationship between risky internet usage and healthy lifestyle behaviors in medical faculty students.

Material and Methods: Three hundred and nineteen students participated in this cross-sectional study conducted at Dumlupinar University Medical Faculty between 1 March and 30 March 2017. Sociodemographic information form, Internet Addiction Scale (IAS) and Healthy Life Style Behavior Scale (HLSBS) were used for data collection. Those whose scored over 50 from the IAS were defined as "Risky Internet Users" (RIU). Descriptive data and percentages were evaluated by Chi square and mean variables were evaluated by t-test.

Results: Of the students, 42.3% (n=135) were male and the mean age was 20.8±2.1 (range 18-27). While RIU prevalence was found to be 24.7%, this ratio was determined to be higher for males (p=0.000) and for those who were not satisfied with their department. The frequency of RIU was found to increase when mother education level got higher (p=0.001) and as the duration of internet usage increased (p=0.000). The prevalence of RIU was lower in those who used internet for educational purposes (p=0.004). HLSBS score average was found to be lower in students with RIU (p=0.001). The group with RIU was determined to get lower scores in the subgroups of the scale such as interpersonel relations (p=0.000), physical activity (p=0.009) and stress management (p=0.008).

Conclusion: In our study, it was determined that in young people, RIU was higher in males and was affected by different sociodemographic factors. While inexistence of an internet addicted student was pleasing, guidance services on RIU and healthy life style behaviors will be beneficial.

 • 1. Worldomaters. Erişim tarihi: 10 Nisan 2017: http://www.worldometers.info/
 • 2. Internet live stats. Erişim tarihi: 10 Nisan 2017: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
 • 3. TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016. Erişim tarihi 01 Nisan 2017: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
 • 4. Balta ÖÇ, Horzum MB. İnternet Bağımlılığı Testi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2008;41:187-205.
 • 5. Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior. 1998;1(3):237-44.
 • 6. Christakis DA. Internet addiction: a 21 st century epidemic? BMC med. 2010;8(1):61.
 • 7. Kim Y, Park JY, Kim SB, Jung I-K, Lim YS, Kim J-H. The effects of Internet addiction on the lifestyle and dietary behavior of Korean adolescents. Nutr Res Pract. 2010;4(1):51-7.
 • 8. Kim K, Ryu E, Chon M-Y, et al. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int J of Nurs Stud. 2006;43(2):185-92.
 • 9. Kawabe K, Horiuchi F, Ochi M, Oka Y, Ueno Si. Internet addiction: Prevalence and relation with mental states in adolescents. Psychiatry Clin Neurosci. 2016;70(9):405-12.
 • 10. Canan F, Ataoglu A, Ozcetin A, Icmeli C. The association between Internet addiction and dissociation among Turkish college students. Compr Psychiatry. 2012;53(5):422-6.
 • 11. Kır I, Sulak Ş. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences. 2014;13(51).
 • 12. Akdağ M, Şahan-Yılmaz B, Özhan U, İsmail Ş. Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014;15(1).
 • 13. Aslan E, Yazıcı A. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2016;19(3).
 • 14. Ergin A, Uzun SU, Bozkurt Aİ. Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen etmenler. Pamukkale Tıp Dergisi. 2013;6(3):134-42.
 • 15. Net Addiction. Erişim tarihi: 01 Mart 2017: http://netaddiction.com/internet-addiction-test/
 • 16. Walker S, Hill-Polerecky D. Psychometric evaluation of the health-promoting lifestyle profile II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center. 1996:120-26.
 • 17. Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(1):1-13.
 • 18. J Kuss D, D Griffiths M, Karila L, Billieux J. Internet addiction: a systematic review of epidemiological research for the last decade. Curr Pharm Des. 2014;20(25):4026-52.
 • 19. Kawa MH, Shafi H. Evaluation of internet addiction and psychological distress among university students. International Journal of Modern Social Sciences. 2015;4(1):29-41.
 • 20. Haque M, Rahman NAA, Majumder MAA, et al. Internet use and addiction among medical students of Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Psychol Res Behav Manag. 2016;9:297.
 • 21. Salehi M, Khalili MN, Hojjat SK, Salehi M, Danesh A. Prevalence of internet addiction and associated factors among medical students from Mashhad, Iran in 2013. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(5).
 • 22. Mazhari S. The prevalence of problematic internet use and the related factors in medical students, Kerman, Iran. Addiction & health. 2012;4(3-4):87.
 • 23. Orsal O, Orsal O, Unsal A, Ozalp SS. Evaluation of internet addiction and depression among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;82:445-54.
 • 24. Ghamari F, Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Hashiani AA. Internet addiction and modeling its risk factors in medical students, Iran. Indian J Psychol Med. 2011;33(2):158.
 • 25. Kubey RW, Lavin MJ, Barrows JR. Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of communication. 2001;51(2):366-82.
 • 26. Tang J, Yu Y, Du Y, Ma Y, Zhang D, Wang J. Prevalence of internet addiction and its association with stressful life events and psychological symptoms among adolescent internet users. Addict Behav. 2014;39(3):744-7.
 • 27. Derbyshire KL, Lust KA, Schreiber LR, et al. Problematic Internet use and associated risks in a college sample. Compreher Psychiatry. 2013;54(5):415-22.
 • 28. Fatehi F, Monajemi A, Sadeghi A, Mojtahedzadeh R, Mirzazadeh A. Quality of Life in Medical Students With Internet Addiction. Acta Med Iran. 2016;54(10).
 • 29. Flisher C. Getting plugged in: an overview of internet addiction. J Paediatr Child Health.. 2010;46(10):557-9.
 • 30. Kraut R, Patterson M, Lundmark V, Kiesler S, Mukophadhyay T, Scherlis W. Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American psychologist. 1998;53(9):1017.
 • 31. Yang SC, Tung C-J. Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior. 2007;23(1):79-96.
 • 32. Lu X, Yeo KJ. Pathological Internet use among Malaysia university students: risk factors and the role of cognitive distortion. Computers in Human Behavior. 2015;45:235-42.
 • 33. Lam LT, Peng Z-w, Mai J-c, Jing J. Factors associated with Internet addiction among adolescents. CyberPsychology & Behavior. 2009;12(5):551-5.
 • 34. Tao Z. The relationship between Internet addiction and bulimia in a sample of Chinese college students: depression as partial mediator between Internet addiction and bulimia. Eat Weight Disord. 2013;18(3):233-43.
 • 35. Tsai HF, Cheng SH, Yeh TL, et al. The risk factors of Internet addiction a survey of university freshmen. Psychiatry research. 2009;167(3):294-9.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: İnci ARIKAN
Country: Turkey


Author: Ömer Faruk TEKİN

Dates

Publication Date : December 18, 2017

Bibtex @research article { kutfd306663, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {173 - 180}, doi = {10.24938/kutfd.306663}, title = {TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Arıkan, İnci and Teki̇n, Ömer Faruk} }
APA Arıkan, İ , Teki̇n, Ö . (2017). TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 173-180 . DOI: 10.24938/kutfd.306663
MLA Arıkan, İ , Teki̇n, Ö . "TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 173-180 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/32168/306663>
Chicago Arıkan, İ , Teki̇n, Ö . "TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 173-180
RIS TY - JOUR T1 - TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - İnci Arıkan , Ömer Faruk Teki̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24938/kutfd.306663 DO - 10.24938/kutfd.306663 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 180 VL - 19 IS - 3 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.306663 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.306663 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A İnci Arıkan , Ömer Faruk Teki̇n %T TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 19 %N 3 %R doi: 10.24938/kutfd.306663 %U 10.24938/kutfd.306663
ISNAD Arıkan, İnci , Teki̇n, Ömer Faruk . "TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2017): 173-180 . https://doi.org/10.24938/kutfd.306663
AMA Arıkan İ , Teki̇n Ö . TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2017; 19(3): 173-180.
Vancouver Arıkan İ , Teki̇n Ö . TIP ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ İNTERNET KULLANICILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 173-180.