Year 2017, Volume 19 , Issue 3, Pages 204 - 213 2017-12-18

POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Baby-Related Risk Factors of Postpartum Depression

Nazan KARAHAN [1] , Nimet Sevgi GENÇALP [2] , Fadime BİNGÖL [3] , Reyhan AYDIN [4] , Ali Ramazan BENLİ [5]


Amaç: Bu çalışma İstanbul’da yaşayan annelerde, doğum sonu depresyonun bebekle ilişkili risk faktörlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan araştırmada örneklemi, İstanbul’a bağlı ilçelerde gebe ve bebek izlemi yapılan birinci basamak sağlık merkezlerine başvuran 310 anne oluşturmuştur. Veriler Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Kadınların doğum sonrası depresyon yaşama düzeyleri ile bebeğin cinsiyetinin beklentiye uygun olması (t=–3.506, df=308, p<0.01) ve gebeliği isteme durumu (t=–3.185, df=308, p<0.01) arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Tek yönlü varyans analizine göre; kadınların doğum sonrası depresyon yaşama düzeyleri ile bebeğin anne sütü ile beslenmesi (F=5.407, df=309, p<0.01) ve bebek bakımında sorun yaşaması (F=4.465, df=309, p<0.001) arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, istenmeyen gebelik, bebeğin cinsiyetinin beklentiye uygun olmaması, bebek bakımı sırasında güçlük yaşama, bebeğin aile yaşamına olumsuz etki oluşturması ile postpartum depresyon gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

ObjectiveThis study was conducted to identify risk factors associated with the baby for postpartum depression of the mothers who live in Istanbul.

Material and Methods: The method of this study is descriptive. It was conducted on 310 mothers who had admitted to primary health care centers responsible for follow-up of both the pregnant mother and the baby. The data has been collected using the Scale of Edinburgh Postpartum Depression.

Results: It has been found that the level of postnatal depression is significantly related to the satisfaction of the expectation for the baby's gender (t=–3.506, df=308, p<.01) and willingness for pregnancy (t=–3.185, df=308, p<.01) According to one-way variance analysis, it was observed that postpartum depression levels were significantly associated with breastfeeding of the baby (F=5.407, df=309, p<.01) and experiencing problems in baby care (F=4.465, df=309, p<.001).

Conclusion: The findings of this study reveals that postpartum depression arises from unwanted pregnancy, inappropriate baby gender, difficulties of baby care, and the negative effects of baby on family relations.

 • 1. Brummelte, S., Galea, L. A. (2016). Postpartum depression: Etiology, treatment and consequences for maternal care. Hormones and Behavior, 77: 153-166.
 • 2. Özdemir S, Marakoğlu K, Çivi S. (2008). Konya il merkezinde Doğum sonrası depresyon riski ve etkileyen faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5):391-398
 • 3. Beck CT. (1998). Acheklist to identify woman at risk for developing postpartum depression. Journal of Obstetric Gynecology & Neonatal Nursing, 27(1):39-46.
 • 4. Durukan E , İlhan M, Bumin MA ,Aycan S. (2011). 2 Hafta-18 Aylık Bebeği Olan Annelerde Postpartum Depresyon Sıklığı ve Yaşam Kalitesi, Balkan Med J ; 28: 385-393
 • 5. Dennis CL, Janssen PA, Singer J. (2004). Identifying women at-risk for postpartum depression in the immediate postpartum period. Acta Psychiatrica Scandinavica, 110(5): 338-346.
 • 6. Türkoğlu, N., Baysal, H. Y., & Küçükoğlu, S. (2014). Sağlıklı Ve Hasta Çocuğa Sahip Annelerin Doğum Sonu Depresyon Belirtilerinin Karşılaştırılması. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 3(1), 1-8.
 • 7. Battaloğlu B, Aydemir N, Hatipoğlu S. (2012). Sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonde etkili risk faktörleri. Bakırköy Tıp Dergisi, 8(1):12-21.
 • 8. Gümüş AB, Keskin G, Alp N, Özyar S, Karsak A. (2012). Postpartum depresyon yaygınlığı ve ilişkili değişkenler. New/Yeni Symposium Journal, 50(3):145-154.
 • 9. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry, 1987;150: 782-786.
 • 10. Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburgh doğum sonrası depresyon ölçeği Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bahar Sempozyumları 1 Kitabı, Psikiyatri Derneği Yayınları, 1996 s:51-52.
 • 11. Kırkan, T. S., Aydin, N., Yazici, E., Aslan, P. A., Acemoglu, H., & Daloglu, A. G. (2015). The depression in women in pregnancy and postpartum period: A follow-up study. International journal of social psychiatry, 61(4), 343-349.
 • 12. Batmaz, G., Dane, B., Sarioglu, A, Kayaoğlu Z, Dane, C. (2015). Can we predict postpartum depression in pregnant women?. Clin. Exp. Obstet. Gynecol 5:605-609
 • 13. Arslan D. (2012). Doğum Sonu Depresyon Riski ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Mersin. (Danışman:Yrd. Doç.Dr. M YURDAKUL).
 • 14. Arı S. (2012). Anne Bebek Bağlanması ile Doğum Sonu Depresyon Arasındaki İlişki. İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. N KESER ÖZCAN).
 • 15. Akdeniz Erken A. (2016). Kayseri İl Merkezinde Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Sonu Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri. (Danışman: Prof. Dr. O GÜNAY).
 • 16. De Castro F, Palace JMS, Billings DL, Rivera L Frongillo EA. (2015). Risk profiles associated with postnatal depressive symptoms among women in a public sector hospital in Mexico: The role of sociodemographic and psyc hosocial factors. Archives of Women’s Mental Health, 18(3):463-471
 • 17. Mazaheri MA, Rabiei L, Masoudi R, Hamidizadeh S, Nooshabadi MRR, Najimi A. (2014). Understanding the factors affecting the postpartum depression in the mothers of Isfahan city. J Educ Health Promot, 3:65.
 • 18. Bener A, Gerber LM, Sheikh J. (2012). Prevalence of psychiatric disorders and associated risk factors in women during their postpartum period: a major public health problem and global comparison. International Journal of Women’s Health, 4:191-200.
 • 19. Burgut FT, Bener A, Ghuloum S, Sheikh J. (2013). A study of postpartum depression and maternal risk factors in Qatar. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 34(2): 90-97.
 • 20. Kırkan TS. (2014). Gebelik ve doğum sonrası dönemde depresyon yaygınlığı ve ilişkili faktörler: Bir izlem çalışması. AÜ Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Uzmanlık Tezi. Erzurum. (Danışman: Prof. Dr. N AYDIN).
 • 21. Marakoğlu K, Özdemir S, Çivi S.(2009). Postpartum depresyon. Türkiye Klinikleri J Med Sci; 29(1):206-14
 • 22. Mohammad, K. I., Gamble, J., & Creedy, D. K. (2011). Prevalence and factors associated with the development of antenatal and postnatal depression among Jordanian women. Midwifery, 27(6), e238-e245.
 • 23. Deng A, Jiang T, Luo Y, Xiong R. (2014). Prevalence and risk factors of postpartum depression in Tianhe District of Guangzhou. J South Med Üniv. 34(1): 113-116.
 • 24. Desai ND, Mehta RY, Ganjiwale J. (2012). Study of prevalence and risk factors of postpartum depression. National Journal of Medical Research, 2(2):194-198.
 • 25. Seymen Tatar E. (2010). Doğum Sonu İlk Üç Ayda Annelerin Depresyon Yaşama Durumlarının Belirlenmesi. GÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. (Danışman:Yrd. Doç.Dr. E KILÇARSLAN TÖRÜNER).
 • 26. Arslantaş H , Ergin F, Akdolun Balkaya N. (2009). Aydın İl Merkezinde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı Ve İlişkili Risk Etmenleri, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi ; 10(3) : 13 - 22
 • 27. Fairlie TG, Gillman MW, Rich-Edwards J. (2009). High pregnancy-related anxiety and prenatal depressive symptoms as predictors of ıntention to breastfeed and breastfeeding ınitiation. J Womens Health, 18:945-53.
 • 28. Dennis, C.L, McQueen, K. (2007). Does maternal postpartum depressive symptomatology influence infant feeding outcomes?. Acta paediatrica, 96(4), 590-594.
 • 29. Chowdhury R, Sinha B, Sankar MJ, Taneja S, Bhandari N, Rollins N, Bahl R, Martines J. (2015). Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatrica, 104(Suppl 467):96–113.
 • 30. El-Hachem C, Rohayem J, Khalil RB, Richa S, Kesrouani A, Gemayel R, Aouad N, Hatab N, Zaccak E, Yaghi N, Salameh S, Attieh E. (2014). Early identification of women at risk of postpartum depression using the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) in a sample of Lebanese women. BMC Psychiatry, 14:242.
 • 31. Demir S, Şentürk MB, Çakmak Y, Altay M. (2016). Kliniğimizde doğum yapan kişilerde depresyon oranı ve ilişkili faktörler. Haseki Tıp Bülteni, 54:83-89..
 • 32. Çelikel AS. (2012). Doğum Sonrası Dönemde Fonksiyonel Durum ile Postpartum Depresyon İlişkisinin İncelenmesi. GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık Tezi, Ankara, (Danışman: A Üstünsöz).
 • 33. Kartal B. (2011). Primipar gebelere verilen eğitimin doğum sonu depresyon üzerine etkisi. EÜ Sağlık. Bilimleri Enstitüsü. Hemşirelik ABD. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri. (Danışman: Doç.Dr. M BAŞER, Prof.Dr. N KARATAŞ).
 • 34. Güleç D, Kavlak O, Sevil U. (2014). Emotional problems of parents in the postpartum period and nursing care/Ebeveynlerin Doğum Sonu Yaşadıkları Duygusal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. Journal of Education and Research in Nursing, 11(1):54-61.
 • 35. Karabulut G. (2014). Gebelikte Doğum Beklentisinin Postpartum Depresyon Geliştirme Üzerine Etkisi. HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç.Dr. E ŞALCIOĞLU)
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Nazan KARAHAN
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Nimet Sevgi GENÇALP
Institution: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ

Author: Fadime BİNGÖL
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ

Author: Reyhan AYDIN
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ

Author: Ali Ramazan BENLİ
Institution: Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD

Dates

Application Date : July 31, 2017
Publication Date : December 18, 2017

Bibtex @research article { kutfd331954, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {204 - 213}, doi = {10.24938/kutfd.331954}, title = {POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ}, key = {cite}, author = {Karahan, Nazan and Gençalp, Nimet Sevgi and Bi̇ngöl, Fadime and Aydın, Reyhan and Benli̇, Ali Ramazan} }
APA Karahan, N , Gençalp, N , Bi̇ngöl, F , Aydın, R , Benli̇, A . (2017). POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 204-213 . DOI: 10.24938/kutfd.331954
MLA Karahan, N , Gençalp, N , Bi̇ngöl, F , Aydın, R , Benli̇, A . "POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ" . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 204-213 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/32168/331954>
Chicago Karahan, N , Gençalp, N , Bi̇ngöl, F , Aydın, R , Benli̇, A . "POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 204-213
RIS TY - JOUR T1 - POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ AU - Nazan Karahan , Nimet Sevgi Gençalp , Fadime Bi̇ngöl , Reyhan Aydın , Ali Ramazan Benli̇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24938/kutfd.331954 DO - 10.24938/kutfd.331954 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 213 VL - 19 IS - 3 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.331954 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.331954 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ %A Nazan Karahan , Nimet Sevgi Gençalp , Fadime Bi̇ngöl , Reyhan Aydın , Ali Ramazan Benli̇ %T POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ %D 2017 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 19 %N 3 %R doi: 10.24938/kutfd.331954 %U 10.24938/kutfd.331954
ISNAD Karahan, Nazan , Gençalp, Nimet Sevgi , Bi̇ngöl, Fadime , Aydın, Reyhan , Benli̇, Ali Ramazan . "POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2017): 204-213 . https://doi.org/10.24938/kutfd.331954
AMA Karahan N , Gençalp N , Bi̇ngöl F , Aydın R , Benli̇ A . POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2017; 19(3): 204-213.
Vancouver Karahan N , Gençalp N , Bi̇ngöl F , Aydın R , Benli̇ A . POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 204-213.
IEEE N. Karahan , N. Gençalp , F. Bi̇ngöl , R. Aydın and A. Benli̇ , "POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ", Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 3, pp. 204-213, Dec. 2017, doi:10.24938/kutfd.331954