Research Article
BibTex RIS Cite

Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume: 12 Issue: 4, 456 - 462, 31.12.2019
https://doi.org/10.30607/kvj.639871

Abstract

Bu araştırma, Burdur, Konya ve Elazığ illerinde yer alan
üniversitelerin veteriner fakültelerinde eğitim görmekte olan farklı
sınıflardaki öğrencilerin kanatlı eti tüketim düzeylerine etkili olan
faktörlerin güncel olarak ortaya konması
amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın materyalini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde üç farklı
fakültede toplamda 242 öğrenci ile yapılmış olan anketlerden elde edilen veriler
oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPPS programı ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda; öğrencilerin %51,7’sinin
aylık bireysel gıda harcama tutarının 250 TL altında olduğu belirlenmiştir.
Yine bu öğrencilerin bireysel gıda harcamaları içerisinde hayvansal gıda
harcama tutarlarının 100 TL ve altında olanların oranı ise %59,1 olarak
bulunmuştur. Öğrencilerin aylık kanatlı eti tüketim oranları incelendiğinde;
hiç tüketmeyenlerin oranı %5,8, 500 gr’dan az tüketenlerin oranı %31 ve
500-999gr arası tüketenlerin oranı ise %37,2 düzeyinde tespit edilmiştir.
Ankete katılan öğrencilerin aylık ortalama 1,1 kg kanatlı eti tükettikleri
belirlenmiştir. Öğrencilerin eğitim gördükleri şehir, sınıf düzeyi ve barınma
durumları ile kanatlı eti tüketim miktarı arasında istatistiki olarak anlamlı
bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Nitekim, cinsiyet, gelir düzeyi, gıda
maddelerine ayrılan aylık bütçe ile hayvansal gıdalara ayrılan aylık bütçe
miktarı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akçay A, Sarıözkan S, Al S. Akademik personelin et tüketim tercihlerinin analitik hiyerarşi prosesi ile değerlendirilmesi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2018; 89(1), 11-24.
 • Akın AC, Çevrimli MB, Arıkan MS, Tekindal MA. Determination of the causal relationship between beef prices and the consumer price index in Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2019; 43, 353-358.
 • Anonymous. OECD, Kişi başı et tüketim miktarları. https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm Accessien date: 24.08.2019
 • Aral Y, Aydın E, Demir P, Akın AC, Cevger Y, Kaya Kuyululu ÇY, Arıkan MS. Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2013; 37(5), 582-587.
 • Arıkan MS, Çevrimli MB, Akın AC, Tekindal MA. Determining the change in retail prices of veal in Turkey by GARCH method between 2014-2017. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2019; 25(4), 499-505.
 • Ayhan DE, Günaydın E, Gönlüaçık E, Arslan U, Çetinkaya F, Asımı H, Uncu Y. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 38(2), 97-104.
 • Bazga B, Ipate I, Ipate N. Price volatility in context of food security for sustainable development. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy. 2014; 198-204.
 • Cevger Y, Aral Y, Demir P, Sarıözkan S. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. AUVFD. 2008; 55, 189-194.
 • Erdoğan N, Çiçek H. Hayvansal gıdaların tüketim yapısı ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Üniversite personeli örneği. Kocatepe Veterinary Journal. 2015; 8, 25-31.
 • Erdoğdu H, Çiçek H. Modelling beef consumption in Turkey: the ARDL/bounds test approach. Turk J Vet Anim Sci. 2017; 41(2), 255-264.
 • Eştürk Ö, Albayrak N. Investigation of the relationship between agricultural products-food price increases and inflation. ÜİİİD-IJEAS. 2018; (18. EYİ Özel Sayı), 147-158.
 • Gökhan EE. The situation of animal product consumption and preferences among final-year students at Fırat University, faculty of veterinary medicine. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2013; 12(1), 38-41.
 • Hernandez MA, Ibarra R, Trupkin DR. How far do shocks move across borders? Examining volatility transmission in major agricultural futures markets. European Review of Agricultural Economics. 2013; 41(2), 301-325.
 • İskender H, Kanbay Y, Özçelik E. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin tavuk eti tüketim tercihleri. SBVD. 2015; 29, 09-13.
 • Kızılaslan H, Nalıncı S. Amasya ili merkez ilçedeki hane halkının kanatlı eti tüketim alışkanlıkları ve kanatlı eti tüketimini etkileyen faktörler. GBAD. 2013; 6, 1-18.
 • Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıkları. JHS. 2007; 16, 171-179.
 • Sarris A. Food commodity price volatility and food insecurity. Bio-based and Applied Economics. 2013; 2(3), 213-236.
 • Şengül S. Türkiye’de gelir gruplarına göre gıda talebi. ODTÜ Gelişim Dergisi. 2004; 31, 115-148.
 • Şentürk B. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim harcamalarının analizi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2011; 82, 71-78.

Factors Affecting Poultry Meat Consumption Status and Consumption Habits of Students From Faculty of Veterinary Medicine

Year 2019, Volume: 12 Issue: 4, 456 - 462, 31.12.2019
https://doi.org/10.30607/kvj.639871

Abstract

This research was carried out to in Burdur, Elazığ and
Konya provinces in order to evaluate the factors affecting the poultry meat
consumption status and consumption habits of students belonging to different
classes of veterinary faculties.
The material of the study was obtained from surveys conducted with 242
students in three different faculties during the academic year 2018-2019. The
data were analyzed by SPPS.
According to the results of the research; It has been
determined that 51.7% of the students are under 250 TL of the monthly
individual food expenditure. The ratio of animal food expenditures in
individual food expenditures of those students to be 100 TL and below is
determined as 59.1%. When the monthly poultry meat consumption rates of the
students are examined; The rate of those who did not consume was 5.8%, the rate
of those consuming less than 500 gr and 31% of those consuming 500-999gr was
determined as 37.2%. It was determined that the students who participated in
the survey consumed 1.1 kg of poultry meat per month. It was determined that
there was no statistically significant relationship between the poultry meat
consumption and the city, class level and shelter status of the students. In
fact, a statistically significant relationship was found between the gender,
income level, monthly budget for food and amount of monthly budget allocated to
animal food.

References

 • Akçay A, Sarıözkan S, Al S. Akademik personelin et tüketim tercihlerinin analitik hiyerarşi prosesi ile değerlendirilmesi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2018; 89(1), 11-24.
 • Akın AC, Çevrimli MB, Arıkan MS, Tekindal MA. Determination of the causal relationship between beef prices and the consumer price index in Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2019; 43, 353-358.
 • Anonymous. OECD, Kişi başı et tüketim miktarları. https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm Accessien date: 24.08.2019
 • Aral Y, Aydın E, Demir P, Akın AC, Cevger Y, Kaya Kuyululu ÇY, Arıkan MS. Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2013; 37(5), 582-587.
 • Arıkan MS, Çevrimli MB, Akın AC, Tekindal MA. Determining the change in retail prices of veal in Turkey by GARCH method between 2014-2017. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2019; 25(4), 499-505.
 • Ayhan DE, Günaydın E, Gönlüaçık E, Arslan U, Çetinkaya F, Asımı H, Uncu Y. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 38(2), 97-104.
 • Bazga B, Ipate I, Ipate N. Price volatility in context of food security for sustainable development. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy. 2014; 198-204.
 • Cevger Y, Aral Y, Demir P, Sarıözkan S. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. AUVFD. 2008; 55, 189-194.
 • Erdoğan N, Çiçek H. Hayvansal gıdaların tüketim yapısı ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Üniversite personeli örneği. Kocatepe Veterinary Journal. 2015; 8, 25-31.
 • Erdoğdu H, Çiçek H. Modelling beef consumption in Turkey: the ARDL/bounds test approach. Turk J Vet Anim Sci. 2017; 41(2), 255-264.
 • Eştürk Ö, Albayrak N. Investigation of the relationship between agricultural products-food price increases and inflation. ÜİİİD-IJEAS. 2018; (18. EYİ Özel Sayı), 147-158.
 • Gökhan EE. The situation of animal product consumption and preferences among final-year students at Fırat University, faculty of veterinary medicine. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2013; 12(1), 38-41.
 • Hernandez MA, Ibarra R, Trupkin DR. How far do shocks move across borders? Examining volatility transmission in major agricultural futures markets. European Review of Agricultural Economics. 2013; 41(2), 301-325.
 • İskender H, Kanbay Y, Özçelik E. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin tavuk eti tüketim tercihleri. SBVD. 2015; 29, 09-13.
 • Kızılaslan H, Nalıncı S. Amasya ili merkez ilçedeki hane halkının kanatlı eti tüketim alışkanlıkları ve kanatlı eti tüketimini etkileyen faktörler. GBAD. 2013; 6, 1-18.
 • Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıkları. JHS. 2007; 16, 171-179.
 • Sarris A. Food commodity price volatility and food insecurity. Bio-based and Applied Economics. 2013; 2(3), 213-236.
 • Şengül S. Türkiye’de gelir gruplarına göre gıda talebi. ODTÜ Gelişim Dergisi. 2004; 31, 115-148.
 • Şentürk B. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim harcamalarının analizi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2011; 82, 71-78.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Ahmet Cumhur Akın 0000-0003-3732-0529

Mustafa Bahadır Çevrimli This is me 0000-0001-5888-242X

Burak Mat 0000-0002-0455-8736

Mehmet Saltuk Arıkan This is me 0000-0003-4862-1706

Mustafa Agah Tekindal 0000-0002-4060-7048

Publication Date December 31, 2019
Acceptance Date November 27, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 12 Issue: 4

Cite

APA Akın, A. C., Çevrimli, M. B., Mat, B., Arıkan, M. S., et al. (2019). Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Kocatepe Veterinary Journal, 12(4), 456-462. https://doi.org/10.30607/kvj.639871
AMA Akın AC, Çevrimli MB, Mat B, Arıkan MS, Tekindal MA. Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. kvj. December 2019;12(4):456-462. doi:10.30607/kvj.639871
Chicago Akın, Ahmet Cumhur, Mustafa Bahadır Çevrimli, Burak Mat, Mehmet Saltuk Arıkan, and Mustafa Agah Tekindal. “Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”. Kocatepe Veterinary Journal 12, no. 4 (December 2019): 456-62. https://doi.org/10.30607/kvj.639871.
EndNote Akın AC, Çevrimli MB, Mat B, Arıkan MS, Tekindal MA (December 1, 2019) Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Kocatepe Veterinary Journal 12 4 456–462.
IEEE A. C. Akın, M. B. Çevrimli, B. Mat, M. S. Arıkan, and M. A. Tekindal, “Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”, kvj, vol. 12, no. 4, pp. 456–462, 2019, doi: 10.30607/kvj.639871.
ISNAD Akın, Ahmet Cumhur et al. “Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”. Kocatepe Veterinary Journal 12/4 (December 2019), 456-462. https://doi.org/10.30607/kvj.639871.
JAMA Akın AC, Çevrimli MB, Mat B, Arıkan MS, Tekindal MA. Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. kvj. 2019;12:456–462.
MLA Akın, Ahmet Cumhur et al. “Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”. Kocatepe Veterinary Journal, vol. 12, no. 4, 2019, pp. 456-62, doi:10.30607/kvj.639871.
Vancouver Akın AC, Çevrimli MB, Mat B, Arıkan MS, Tekindal MA. Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Et Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. kvj. 2019;12(4):456-62.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108