Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 1 - 18, 30.12.2022

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojisinin hızla gelişmesi ve gelişim doğrultusunda kişisel verilere ilişkin risklerin ve uyuşmazlıkların artması sonucunda hem uluslararası alanda hem de ulusal alanda bu konuya yönelik mevzuat çalışmaları yürütülmüştür. Ülkemizde kişisel verilere ilişkin en kapsamlı düzenleme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yapılmıştır. Bununla birlikte, iş ilişkisinde kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri konu alan özel bir mevzuat henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Bu çalışmada, kişisel verileri koruma hukukunun iş ilişkisi bakımından gelişimi ve iş ilişkisinde ilgili kişi konumunda bulunan işçinin verilerinin hangi koşullarda işlenebileceği genel hatlarıyla incelenmiştir. Çalışmanın ana konusunu ise “meşru menfaat” hukuka uygunluk sebebinin iş ilişkisi kapsamında incelenmesi oluşturmaktadır.

Supporting Institution

*

Thanks

*

References

 • Altındere, M., (2020). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulaması. 1.Basım. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Anı, N. A. (2018). “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Açık Rıza”, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi SBE, Özel Hukuk ABD.
 • Article 29 Data Protection Working Party, (2014). Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/ 2014/wp217_en.pdf (1 Mayıs 2022).
 • Article 29 Data Protection Working Party, Opinion, (2017). 02/2017 on data processing at work, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169 (1 Mayıs 2022).
 • Atasoy, K., (2016). “Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. C.22, S.3. 296-301.
 • Beytar, E., (2017). İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması. 1. Basım. İstanbul : On İki Levha Yayıncılık.
 • Clayton, R., Tomlinson H., ve George C., (2000). The Law Of Human Rights, New York: Oxford University Press.
 • Çekin, M.S., (2018). Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Dulay Yangın, D. (2018). “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişimin İş Hukuku Üzerindeki Etkileri: Tele Çalışmaya İlişkin Tespit ve Öneriler”, Tankut Centel (Ed.). İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III içinde. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.221-260.
 • Dülger, M. (2020). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. 3. Basım. İstanbul: Hukuk Akademisi.
 • European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, (2018). https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition (1 Mayıs 2022).
 • Göçmen Uyarer, S., (2019). Kişisel Verilerin Korunması. 1. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürsel, İ., (2016). İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. 1.Basım. Ankara: Beta.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Açık Rıza. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolder Server/CMSFiles/66b2e9c4-223a-4230-b745-568f096fd7de.pdf (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Veri Güvenliği Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5394/Aydinlatma-Yukumlulugunun-Yerine-Getirilmesi-Rehberi (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4190/Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/41784a70-2bac-4e4a-830f-35c628468646.PDF (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5521/Orneklerle-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Dokumani-Kurum-Internet-Sayfasinda-Yayinlanmistir- (1 Mayıs 2022).
 • Küzeci, E., (2019). Kişisel Verilerin Korunması. 3. Basım. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Küzeci, E. ve Kılıç, Ş. (2019).“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 2019. C.16, S.63. ss. 947-992.
 • Mollamahmutoğlu, H., Astarlı M., ve Baysal, U. (2017).. İş Hukuku Ders Kitabı (Cilt 1: Bireysel İş Hukuku). 1. Basım. Ankara: Lykeion Yayınları.
 • Okur, Z. (2013). İş Hukuku’nda Elektronik Gözetleme. 1.Basım. İstanbul: Legal.
 • Taştan, F. G. (2017). Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. 2.Basım. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Tunçomağ, K. ve Centel T. (2005). İş Hukuku’nun Esasları. 4.Basım. İstanbul: Legal.
 • Uncular, S., (2018). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. 2. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uncular, S., (2020). “Teknolojinin Etkisiyle Dönüşen İş İlişkisinde Giriş Kontrol Sistemleri, Yer Belirleme Sistemleri ve Sosyal Medya Vasıtasıyla İzleme”, Çalışma ve Toplum. C.66, S.3, 1675-1700.
 • Yücedağ, N., (2017). “Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. C.75, S.2, ss. 765-789.

“LEGITIMATE INTEREST” AS A REASON OF LEGAL COMPLIANCE IN THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE EMPLOYMENT CONTEXT

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 1 - 18, 30.12.2022

Abstract

Legislative studies have been carried out both in the international and national area due to the rapid development of information and communication technology and the increase in the risks and disputes regarding personal data in line with the development. The most comprehensive regulation in our country regarding personal data was accomplished with the Personal Data Protection Law. However, the legislation for the protection of personal data in the employment context has not been prepared. In this study, the development of Personal Data Protection Law in terms of the employment context and the conditions under which the data of an employee who is the data subject in the employment context can be processed were examined in general. The main subject of the study was to examine the reason for “legitimate interest” to comply with the law within the scope of the employment context.

References

 • Altındere, M., (2020). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulaması. 1.Basım. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Anı, N. A. (2018). “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Açık Rıza”, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi SBE, Özel Hukuk ABD.
 • Article 29 Data Protection Working Party, (2014). Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/ 2014/wp217_en.pdf (1 Mayıs 2022).
 • Article 29 Data Protection Working Party, Opinion, (2017). 02/2017 on data processing at work, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169 (1 Mayıs 2022).
 • Atasoy, K., (2016). “Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. C.22, S.3. 296-301.
 • Beytar, E., (2017). İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması. 1. Basım. İstanbul : On İki Levha Yayıncılık.
 • Clayton, R., Tomlinson H., ve George C., (2000). The Law Of Human Rights, New York: Oxford University Press.
 • Çekin, M.S., (2018). Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Dulay Yangın, D. (2018). “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişimin İş Hukuku Üzerindeki Etkileri: Tele Çalışmaya İlişkin Tespit ve Öneriler”, Tankut Centel (Ed.). İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III içinde. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.221-260.
 • Dülger, M. (2020). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. 3. Basım. İstanbul: Hukuk Akademisi.
 • European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, (2018). https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition (1 Mayıs 2022).
 • Göçmen Uyarer, S., (2019). Kişisel Verilerin Korunması. 1. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürsel, İ., (2016). İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. 1.Basım. Ankara: Beta.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Açık Rıza. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolder Server/CMSFiles/66b2e9c4-223a-4230-b745-568f096fd7de.pdf (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Veri Güvenliği Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5394/Aydinlatma-Yukumlulugunun-Yerine-Getirilmesi-Rehberi (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4190/Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/41784a70-2bac-4e4a-830f-35c628468646.PDF (1 Mayıs 2022).
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5521/Orneklerle-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Dokumani-Kurum-Internet-Sayfasinda-Yayinlanmistir- (1 Mayıs 2022).
 • Küzeci, E., (2019). Kişisel Verilerin Korunması. 3. Basım. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Küzeci, E. ve Kılıç, Ş. (2019).“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 2019. C.16, S.63. ss. 947-992.
 • Mollamahmutoğlu, H., Astarlı M., ve Baysal, U. (2017).. İş Hukuku Ders Kitabı (Cilt 1: Bireysel İş Hukuku). 1. Basım. Ankara: Lykeion Yayınları.
 • Okur, Z. (2013). İş Hukuku’nda Elektronik Gözetleme. 1.Basım. İstanbul: Legal.
 • Taştan, F. G. (2017). Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. 2.Basım. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Tunçomağ, K. ve Centel T. (2005). İş Hukuku’nun Esasları. 4.Basım. İstanbul: Legal.
 • Uncular, S., (2018). İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması. 2. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uncular, S., (2020). “Teknolojinin Etkisiyle Dönüşen İş İlişkisinde Giriş Kontrol Sistemleri, Yer Belirleme Sistemleri ve Sosyal Medya Vasıtasıyla İzleme”, Çalışma ve Toplum. C.66, S.3, 1675-1700.
 • Yücedağ, N., (2017). “Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. C.75, S.2, ss. 765-789.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Nida GÜNAL
It is not affiliated with an institution
0000-0001-7145-2512
Türkiye


Yasin ÜSTÜN
It is not affiliated with an institution
0000-0003-2136-6258
Türkiye

Project Number *
Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 30, 2022
Submission Date May 17, 2022
Acceptance Date October 12, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { kvkd1118069, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1 - 18}, title = {İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”}, key = {cite}, author = {Günal, Ayşe Nida and Üstün, Yasin} }
APA Günal, A. N. & Üstün, Y. (2022). İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT” . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 4 (2) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/1118069
MLA Günal, A. N. , Üstün, Y. "İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/1118069>
Chicago Günal, A. N. , Üstün, Y. "İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - “LEGITIMATE INTEREST” AS A REASON OF LEGAL COMPLIANCE IN THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE EMPLOYMENT CONTEXT AU - Ayşe NidaGünal, YasinÜstün Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT” %A Ayşe Nida Günal , Yasin Üstün %T İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT” %D 2022 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Günal, Ayşe Nida , Üstün, Yasin . "İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 / 2 (December 2022): 1-18 .
AMA Günal A. N. , Üstün Y. İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 1-18.
Vancouver Günal A. N. , Üstün Y. İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 1-18.
IEEE A. N. Günal and Y. Üstün , "İŞ İLİŞKİLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK “MEŞRU MENFAAT”", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 1-18, Dec. 2022