Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Unemployment in Japan during Deflation Years and Measures to Combat Unemployment

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 25 - 40, 24.01.2020

Abstract

In this study, unemployment and its effects in Japan during the deflation years are examined, and policies, in order to combat unemployment, are explained. Unemployment caused by the recession leads to many economic problems and increases the growth of the underground economy by affecting the stability in wages negatively. Unemployment in Japan has caused irregular, part-time and non-standard working conditions. In addition, the expansionary policies were implemented to combat unemployment, the underground economy and stagnation in the country caused deficits in the public budget. In order to increase youth employment, an emergency policy package, emergency employment measures were prepared and consultancy and assistance were provided to recruit former employees.

References

 • Acar, İ. (2015). “Türkiye’de Gelir Dağılımı, Hak-İş”. Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4 (8), 42-59.
 • Agnese, Pablo and Hector, Sala (2008). Unemployment in Japan: A look at the ‘lost decade’, Munich Personal RePEc Archive, IESE Business School, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Akalın, G. ve Kesikoğlu, F. (2007). “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), 71-87.
 • Akdemir, T. ve Benk, S. (2010). “Japonya’da Yerel Yönetimlerin Yapısı ve Finansmanında Yaşanan Gelişmeler”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11),163-186.
 • Akram, T. (2016) “Japan’s Liquidity Trap”, Levy Economics İnstitute Working Paper, 862.
 • Akyol, Ş. (2019). Deflasyonun Japonya ve İsviçre Ekonomileri açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anonim. “Japonya Ülke Raporu”. Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası. http://www.etonet.org.tr/uploads/japonya.pdf (Erişim: 16.11.2018).
 • Aoyagi, C. ve Ganelli, G. (2014). “Options for Wage Policy in Japan” Research İnstitute of Economy, Trade and Industry.
 • Ataman, B. C. (1998), İşsizlik Sorununa Yeni Yaklaşımlar. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/36302 (Erişim: 20.12.2017).
 • Besim, M. Mungan, Z. ve Gürpınar, A. ve Saydam, G. (2013). “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kayıtdışı Ekonomi”, Kıbrıs Türk Ticaret Odası.
 • Bilge, O. (2009). Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri. Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi. T. C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bloomberg. (2013). “Japonya deflasyona "fazla" alıştı”. http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1286797-japonya-deflasyona-fazla-alisti (Erişim: 24.07.2018).
 • Dinçer, B. (2007). Kayıt Dışı Ekonomi ve Rekabetçi Piyasalar Üzerine Etkisi. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğdu, S. (2010). “Küresel Krizin İstihdama Etkileri ve Kriz Karşıtı İşgücü Piyasası Önlemleri”. Memleket Siyaset Yönetimi Dergisi, 5 (12), 142-167.
 • Ergün, İ. (2016). Vergi Ahlakı: Uygulamalı Örnek (Tekirdağ Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Erol, S. I. (2013). “Gençlere Yönelik Aktif İstihdam Politikaları: Japonya, Kore, Çin ve Türkiye Örnekleri”, Tuhis İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24 (6), 15-43.
 • Erol S. I. (2015). “Japon Çalışma Hayatının İki Büyük Problemi: Karoshi ve Karojisatsu”. Çalışma Dünyası, http://www.calismadunyasi.gov.tr/sayi6.html (Erişim: 09.10.2018).
 • Geoffrey, D. And Manollo, A. (2008), “Labour Shortage Responses in Japan Korea Singapore Hong Kong And Malaysia: A Review And Evaluation”, ILO Asian Regional Programme On Governance Of Labour Migration Working Paper No.2, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099166.pdf (Erişim: 25.03.2018).
 • Ghosheh, N. (2008). “Age Discrimination and Older Workers: Theory and Legislation in Comparative Context”, ILO Conditions of Work And Employment Series No.20. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_travail_pub_19.pdf (Erişim: 26.05.2018).
 • Gökbunar, A. R., Uğur, A. ve Duramaz, S. (2016). “Yaşlı Nüfusa Yönelik Sağlık Harcamalarının Azaltılmasında Kamusal Politikaların Önemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (1), 109-122.
 • Güngör, K. (2017). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 259-273.
 • Ha, B., Mclnerney, C., Tobin S., ve Torres R. (2010). “Youth Employment in Crisis”, International Insitute For Labour Studies Geneva.
 • Harmanşa, A. ve Abut, A. (2017). “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi Gerçeği (Elazığ İl Örneği)”. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 4 (1).
 • Hijzen ve diğ. (2015). “The Japanese Labour Market during the Global Financial Crisis and the Role of Non-Standard Work: A Micro Perspective”, IZA DP No. 9391, Discussion Paper Series.
 • ILO. (2010). “G20 Japan Brief Japan’s Response to the Crisis”, International Labour Office. https://www.dol.gov/ilab/diplomacy/G20_ministersmeeting/G20-japan-brief.pdf (Erişim: 19.04.2018).
 • ILO. (2016). “Youth Employment Policy Summary Japan”, International Labour Office. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_534277.pdf (Erişim: 25.03.2018).
 • Işık, N. ve Acar, M. (2003). “Kayıtdışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Üzerine Bir Değerlendirme”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 117-136.
 • Kahraman, F. (2016). Kriz Sonrası Euro Bölgesinde Çevre Ülkelerinin Uyguladığı Kemer Sıkma Politikalarının Yarattığı Tehlike: Mali Tuzak. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kalaycı, C. (2016). Türkiye’de Transfer Harcamalarının Gelişimi ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Kasal, S. (2017). Mali Alan ve Mali Kural İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kawaguchi ve Mori (2017). “The Labor Market in Japan, 2000–2016”, IZA World of Labor No. 385.
 • Kaymaz, V. (2018). “OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Belirleyicileri”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2): 118-130.
 • Kuddo, A. ve Rutkowski, J. (2011). “The World Bank Policies to Reduce Informal Employment An International Survey”, The World Bank Technical Note fort he Government of Ukraine.
 • Masayoshi, H. (2010). “Social Protection in Japan : Current State and Challenges”. School Of Public and İnternational Policy and Graduate School of Economics Hitotsubashi University.
 • Mckinnon, R.I. (2007). “Japan’s Deflationary Hangover: Wage Stagnation and the Syndrome of the Ever-Weaker Yen”, ADB Institute Discussion Paper No.74.
 • Mehrotra, S. ve Biggeri, M. (2002). “Social Protection in the Informal Economy: Home Based Women Workers and Outsourced Manufacturing in Asia”, UNICEF Innocenti Research Centre and Department of Economics, University of Florence.
 • Mitani, N. (2011). “Structural Employment in Japan”, 26th Pacific Economic Community Seminar: Examining the Mid- and Long-Term Structural Unemployment in Asia-Pacific (13-14 Ekim 2011, Taipei).
 • Murat, S. (1992), “Japon Çalışma Hayatı”, Dergipark. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9621 (Erişim: 27.10.2018).
 • Nishimura, I. (2017). “Changes in the Wage System in Japan: Circumstances and Background”. The Japan Institute For Labour Policy And Training. http://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2017/003-04.pdf (Erişim: 19.08.2018).
 • OECD. (2016). “Social Spending Stays at Historically High Levels in many OECD Countries”, Betters Policies For Better Lives. http://www.oecd.org/els/soc/OECD2016-Social-Expenditure-Update.pdf (Erişim: 26.05.2018).
 • OECD, Ortalama Ücretler, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE# (Erişim: 08.03.2018).
 • OECD, Asgari Ücretler, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW (Erişim: 08.03.2018).
 • OECD, Sosyal Koruma Harcamalar, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG#, (Erişim: 08.03.2018).
 • Öztürk, İ. ve Tuzcu, B. (2012). “Küresel Kriz ve İstihdam”, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği.
 • Solmaz, E. ve Avcı, M. (2017). “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme”. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
 • Sophia, L. (2018). “Real Wage Effects Of Japan's Monetary Policy”. Econstor. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/177758/1/101853878X.pdf (Erişim: 15.05.2019).
 • Sugeno, K. (2016). “Labor Situation in Japan and its Analysis: General Overview 2015/2016”, The Japan Institute for Labour Policy and Training. https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2015-2016/2015-2016.pdf(Erişim: 17.05.2019).
 • Şahin, G. ve Kalaycı, İ. (2015). “Niceliksel Gevşeme Para Politikası Üzerine Bir İnceleme: Japonya Örneği”, T.C. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, 33 (3), 99-130.
 • Şanlıoğlu, Ö. (2016)., Sosyal Refah Devletinin Krizi ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Dergipark.
 • Tekinarslan, Mehmet. (2011). Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele. Yayınlanmamış Doktora Tezi. T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Topalhan, T. (2012). Ücret ve Ücret Teorileri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Topçu, M. (2010). İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Analizi: G8 Ülkeleri Üzerine Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Turhan, S. (1986). Maliye Politikası ve Uygulamaya İlişkin Yöntemler. Dergipark. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/8377 (Erişim: 08.12.2018).
 • Uluslararası Para Fonu, Seçilmiş Ülkeler ve Konular İçin Rapor, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=71&pr.y=9&sy=2006&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=PCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=(Erişim: 01.02.2018).
 • Williams, Colin, C. ve Renooy, P. (2013). “Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway Approaches and measures since 2008”, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1324en3.pdf (Erişim: 29.09.2019).
 • World Bank, Devlet Vergi gelirlerinin/GSYH Oranı, https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?end=2016&locations=JP&start=2005 (Erişim: 20.09.2018).

Japonya’da Deflasyon Döneminde İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 25 - 40, 24.01.2020

Abstract

Bu çalışmada Japonya’da deflasyon döneminde yaşanan işsizlik, işsizliğin ekonomide meydana getirdiği sorunlar ve mücadele politikaları incelenmiştir. Bir ekonomide durgunluğun neden olduğu işsizlik önlene-mediğinde ücretlerdeki istikrarı olumsuz etkileyerek, kayıt dışı ekonominin boyutunu artırmakta ve bununla birlikte birçok ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Japonya’da yaşanılan işsizlik, düzensiz, yarı zamanlı ve standart dışı çalışma şartlarının oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca ülkede yaşanılan işsizlik, kayıt dışı ekonomi ve durgunluk ile mücadele amacıyla uygulanan genişleyici politikalar sonucu kamu bütçesinde açıklara neden olmuştur. İşsizlikle mücadele için genç işsizleri de ekonomiye kazandırmak amacıyla, acil politika paketi, acil istihdam tedbirleri hazırlanmış ve eski çalışanları istihdama kazandırmak amacıyla da-nışmanlık ve yardımlar sağlanmıştır.

References

 • Acar, İ. (2015). “Türkiye’de Gelir Dağılımı, Hak-İş”. Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4 (8), 42-59.
 • Agnese, Pablo and Hector, Sala (2008). Unemployment in Japan: A look at the ‘lost decade’, Munich Personal RePEc Archive, IESE Business School, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Akalın, G. ve Kesikoğlu, F. (2007). “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), 71-87.
 • Akdemir, T. ve Benk, S. (2010). “Japonya’da Yerel Yönetimlerin Yapısı ve Finansmanında Yaşanan Gelişmeler”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11),163-186.
 • Akram, T. (2016) “Japan’s Liquidity Trap”, Levy Economics İnstitute Working Paper, 862.
 • Akyol, Ş. (2019). Deflasyonun Japonya ve İsviçre Ekonomileri açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anonim. “Japonya Ülke Raporu”. Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası. http://www.etonet.org.tr/uploads/japonya.pdf (Erişim: 16.11.2018).
 • Aoyagi, C. ve Ganelli, G. (2014). “Options for Wage Policy in Japan” Research İnstitute of Economy, Trade and Industry.
 • Ataman, B. C. (1998), İşsizlik Sorununa Yeni Yaklaşımlar. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/36302 (Erişim: 20.12.2017).
 • Besim, M. Mungan, Z. ve Gürpınar, A. ve Saydam, G. (2013). “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kayıtdışı Ekonomi”, Kıbrıs Türk Ticaret Odası.
 • Bilge, O. (2009). Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri. Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi. T. C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bloomberg. (2013). “Japonya deflasyona "fazla" alıştı”. http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1286797-japonya-deflasyona-fazla-alisti (Erişim: 24.07.2018).
 • Dinçer, B. (2007). Kayıt Dışı Ekonomi ve Rekabetçi Piyasalar Üzerine Etkisi. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğdu, S. (2010). “Küresel Krizin İstihdama Etkileri ve Kriz Karşıtı İşgücü Piyasası Önlemleri”. Memleket Siyaset Yönetimi Dergisi, 5 (12), 142-167.
 • Ergün, İ. (2016). Vergi Ahlakı: Uygulamalı Örnek (Tekirdağ Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Erol, S. I. (2013). “Gençlere Yönelik Aktif İstihdam Politikaları: Japonya, Kore, Çin ve Türkiye Örnekleri”, Tuhis İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24 (6), 15-43.
 • Erol S. I. (2015). “Japon Çalışma Hayatının İki Büyük Problemi: Karoshi ve Karojisatsu”. Çalışma Dünyası, http://www.calismadunyasi.gov.tr/sayi6.html (Erişim: 09.10.2018).
 • Geoffrey, D. And Manollo, A. (2008), “Labour Shortage Responses in Japan Korea Singapore Hong Kong And Malaysia: A Review And Evaluation”, ILO Asian Regional Programme On Governance Of Labour Migration Working Paper No.2, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099166.pdf (Erişim: 25.03.2018).
 • Ghosheh, N. (2008). “Age Discrimination and Older Workers: Theory and Legislation in Comparative Context”, ILO Conditions of Work And Employment Series No.20. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_travail_pub_19.pdf (Erişim: 26.05.2018).
 • Gökbunar, A. R., Uğur, A. ve Duramaz, S. (2016). “Yaşlı Nüfusa Yönelik Sağlık Harcamalarının Azaltılmasında Kamusal Politikaların Önemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (1), 109-122.
 • Güngör, K. (2017). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 259-273.
 • Ha, B., Mclnerney, C., Tobin S., ve Torres R. (2010). “Youth Employment in Crisis”, International Insitute For Labour Studies Geneva.
 • Harmanşa, A. ve Abut, A. (2017). “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi Gerçeği (Elazığ İl Örneği)”. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 4 (1).
 • Hijzen ve diğ. (2015). “The Japanese Labour Market during the Global Financial Crisis and the Role of Non-Standard Work: A Micro Perspective”, IZA DP No. 9391, Discussion Paper Series.
 • ILO. (2010). “G20 Japan Brief Japan’s Response to the Crisis”, International Labour Office. https://www.dol.gov/ilab/diplomacy/G20_ministersmeeting/G20-japan-brief.pdf (Erişim: 19.04.2018).
 • ILO. (2016). “Youth Employment Policy Summary Japan”, International Labour Office. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_534277.pdf (Erişim: 25.03.2018).
 • Işık, N. ve Acar, M. (2003). “Kayıtdışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Üzerine Bir Değerlendirme”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 117-136.
 • Kahraman, F. (2016). Kriz Sonrası Euro Bölgesinde Çevre Ülkelerinin Uyguladığı Kemer Sıkma Politikalarının Yarattığı Tehlike: Mali Tuzak. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kalaycı, C. (2016). Türkiye’de Transfer Harcamalarının Gelişimi ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Kasal, S. (2017). Mali Alan ve Mali Kural İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kawaguchi ve Mori (2017). “The Labor Market in Japan, 2000–2016”, IZA World of Labor No. 385.
 • Kaymaz, V. (2018). “OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Belirleyicileri”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2): 118-130.
 • Kuddo, A. ve Rutkowski, J. (2011). “The World Bank Policies to Reduce Informal Employment An International Survey”, The World Bank Technical Note fort he Government of Ukraine.
 • Masayoshi, H. (2010). “Social Protection in Japan : Current State and Challenges”. School Of Public and İnternational Policy and Graduate School of Economics Hitotsubashi University.
 • Mckinnon, R.I. (2007). “Japan’s Deflationary Hangover: Wage Stagnation and the Syndrome of the Ever-Weaker Yen”, ADB Institute Discussion Paper No.74.
 • Mehrotra, S. ve Biggeri, M. (2002). “Social Protection in the Informal Economy: Home Based Women Workers and Outsourced Manufacturing in Asia”, UNICEF Innocenti Research Centre and Department of Economics, University of Florence.
 • Mitani, N. (2011). “Structural Employment in Japan”, 26th Pacific Economic Community Seminar: Examining the Mid- and Long-Term Structural Unemployment in Asia-Pacific (13-14 Ekim 2011, Taipei).
 • Murat, S. (1992), “Japon Çalışma Hayatı”, Dergipark. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9621 (Erişim: 27.10.2018).
 • Nishimura, I. (2017). “Changes in the Wage System in Japan: Circumstances and Background”. The Japan Institute For Labour Policy And Training. http://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2017/003-04.pdf (Erişim: 19.08.2018).
 • OECD. (2016). “Social Spending Stays at Historically High Levels in many OECD Countries”, Betters Policies For Better Lives. http://www.oecd.org/els/soc/OECD2016-Social-Expenditure-Update.pdf (Erişim: 26.05.2018).
 • OECD, Ortalama Ücretler, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE# (Erişim: 08.03.2018).
 • OECD, Asgari Ücretler, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW (Erişim: 08.03.2018).
 • OECD, Sosyal Koruma Harcamalar, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG#, (Erişim: 08.03.2018).
 • Öztürk, İ. ve Tuzcu, B. (2012). “Küresel Kriz ve İstihdam”, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği.
 • Solmaz, E. ve Avcı, M. (2017). “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme”. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
 • Sophia, L. (2018). “Real Wage Effects Of Japan's Monetary Policy”. Econstor. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/177758/1/101853878X.pdf (Erişim: 15.05.2019).
 • Sugeno, K. (2016). “Labor Situation in Japan and its Analysis: General Overview 2015/2016”, The Japan Institute for Labour Policy and Training. https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2015-2016/2015-2016.pdf(Erişim: 17.05.2019).
 • Şahin, G. ve Kalaycı, İ. (2015). “Niceliksel Gevşeme Para Politikası Üzerine Bir İnceleme: Japonya Örneği”, T.C. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, 33 (3), 99-130.
 • Şanlıoğlu, Ö. (2016)., Sosyal Refah Devletinin Krizi ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Dergipark.
 • Tekinarslan, Mehmet. (2011). Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele. Yayınlanmamış Doktora Tezi. T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Topalhan, T. (2012). Ücret ve Ücret Teorileri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Topçu, M. (2010). İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Analizi: G8 Ülkeleri Üzerine Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Turhan, S. (1986). Maliye Politikası ve Uygulamaya İlişkin Yöntemler. Dergipark. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/8377 (Erişim: 08.12.2018).
 • Uluslararası Para Fonu, Seçilmiş Ülkeler ve Konular İçin Rapor, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=71&pr.y=9&sy=2006&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=PCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=(Erişim: 01.02.2018).
 • Williams, Colin, C. ve Renooy, P. (2013). “Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway Approaches and measures since 2008”, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1324en3.pdf (Erişim: 29.09.2019).
 • World Bank, Devlet Vergi gelirlerinin/GSYH Oranı, https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?end=2016&locations=JP&start=2005 (Erişim: 20.09.2018).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Özlem YILMAZ> (Primary Author)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5335-8370
Türkiye


Akyol ŞAHİN This is me
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8273-9455
Türkiye

Publication Date January 24, 2020
Submission Date October 10, 2019
Acceptance Date November 6, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Yılmaz, Ö. & Şahin, A. (2020). Japonya’da Deflasyon Döneminde İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele . Lectio Socialis , 4 (1) , 25-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/lectio/issue/52072/631756

Lectio Socialis is an international peer-reviewed journal on social sciences, humanities and arts. The journal welcomes articles mainly from the disciplines of economics; political science; public administration; business administration; international relations; urban planning; sociology; psychology; linguistics; literature; history; jurisprudence; philosophy; archaeology; anthropology; comparative religion; ethics; the history, criticism and theory of the arts.

The major objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant and independent environment for scholars and researchers from different regions of the globe.


Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.