Research Article
BibTex RIS Cite

Semiotic Analysis of the Platform Film in the Context of Class Consciousness

Year 2023, Issue: 70, 36 - 48, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.23067

Abstract

In this study, a semiotic analysis of The Platform, one of the Netflix films with an “IMDb Rating” of 7.0, was made. Marx's class consciousness approach was used during the analysis. As a result of these analyses, it was emphasized that the subject of The Platform film is in accordance with Marx's class consciousness theory, that class structures are discussed in the film, that this structuring leads to injustice, that those in the upper class live more comfortably by eating the rights of those in the lower class, while those in the lower class starve to death because their basic needs such as food are not met. In order for the unjust system to change and for equal distribution, those in the lower class and those with “self-consciousness,” as Marx put it, must come together and create a common synergy because it is the lower class that is affected by this inequality. At the same time, the bourgeois in the upper class will not want to give up their opportunities. Therefore, what needs to be done for the equal distribution of enough resources for everyone is revolution according to Marxist theory. According to the theory, revolution is a temporary solution mechanism that will ensure a fair distribution of resources by putting power in the middle in order to correct the society that is broken and divided into classes. In the film The Platform, the heroes fight to prevent the unfair distribution in the pit and to make an equal distribution by using power. In this study, analyses were made within the framework of Barthes' sign and coding model. Unjust distribution, class conflict, class consciousness, and revolution in the film were analyzed using semiotic method. In addition, the way in which the class conflict in the film is reflected on the white screen has been obtained by using semiotic and indexical codes. As a result, around the semiotic findings obtained, the unjust distribution in the class structure in the society was heavily criticized, and strong messages were given in the sub-strings that one should not be afraid of conflict in the face of injustice.

References

 • Akmeşe, E. (2021). Thomas Hobbes’un insan felsefesi bağlamında The Platform (2019) filmi üzerine bir analiz. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 221–230. [CrossRef]
 • Aktulum, K. (2004). Göstergebilim. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 1–12.
 • Altay, S., & Uğur, U. (2018). Sinemanın propaganda aracı olarak kullanılması, s. ben Küba filmi. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 4(8), 13–32.
 • Altun, S. U. (2010). Hitler Almanya’sında sanat ve propaganda. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(5), 23–39. https://dergipark. org.tr/en/pub/sanatvetasarim/i ssue/20662/220418
 • Altuner, İ. (2012). Dil, anlamlandırma ve yorumlama üzerine bir deneme. Beytulhikme an International Journal of Philosophy, 2(1), 75–86.
 • Arslantepe, M. (2008). Popüler sinema filmlerinde hikâye anlatımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 237–256.
 • Aydın, D. (2016). Göstergebilim ve sinemada propaganda kodları. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 43. https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder /issue/46655/584927
 • Bağder, D. (1999). Sinema göstergebilimi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 10, 143–152.
 • Barthes, R. (1979). Göstergebilim ilkeleri. Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Barthes,R. (2014). Çağdaş söylenler. Metis Yayınları.
 • Basmacı, P. (2022). Tüketim kültürünün bireyciliğine bir meydan okuma: “the platform” filmi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 7(1), 111–128.
 • Bircan, U. (2015). Roland Barthes ve göstergebilim. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 13(26), 17–41.
 • Büker, S. (1981). Metz'in sinema diline yaklaşımı. Kurgu, 4(1), 141–161.
 • Buyan, B. (2007). Küreselleşme ve sinema. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 214–226. https://dergipark.org.tr/en/pub/bujss/issue/3858/5157
 • Çağlar, B. (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 22–34.
 • Çavuş, O., & Bozal, N. (2021). The platform filminin insan, gıda paylaşımı ve kapitalizm bağlamında incelenmesi (Cilt. 16, pp. 304–312). Co-Editors University of South Florida M3 Center Publishing.
 • Çetinkaya, G. (2013). Dede Korkut hikâyelerinde sembol olarak meydan. Millî Folklor, 25(98), 73–86.
 • Çiçek, M. (2016). Göstergebilim ve sinema ya da sinema göstergebilimi. Kesit Akademi Dergisi, 3, 25–41.
 • Cuff, C. E., Sharrock, W. W., & Francis, W. D. (2015). Sosyolojide perspektifler. Say Yayınları.
 • Erkal, E. M. (2012). Sosyoloji toplumbilimi. Der Yayınları.
 • Erkan, E. (2013). Postmodern dönemde ontolojik anlam aracı olarak dinî kimlik. Journal of Turkish Studies, 8(8), 1825–1837. [CrossRef]
 • Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Ayraç Yayınları.
 • Girgin, Ü. H. (2017). Sen Aydınlatırsın Geceyi filminin göstergebilimsel çözümlemesi. Journal of Communication Theory and Research/İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 5(45), 315–344.
 • Güneş, A. (2013). Göstergebilim tarihi. Humanities Sciences, 8(4), 332–348. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/19921/213207 IMDb (2022). Platform. Erişim Tarihi, s. 03.11.2022. [CrossRef]
 • İmer, K. (1990). Dil ve toplum. Gündoğan Yayınları.
 • Karaca, M. (2018). Propaganda aracı olarak sinema: Büyük Diktatör filminin alımlama analizi. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(2), 35–54. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/38649/449490
 • Karaca, N. (2009). Türban: Bir söylenbilimsel “anlamlama” ve göstergebilimsel “çözümleme” denemesi. Folklor/Edebiyat, 15(57), 293–314.
 • Karaca, N. (2017). Sadri Ertem’in “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” adlı hikâyesine göstergesel bir çözümleme. Folklor/Edebiyat, 91, 13–28. https://dergipark.org. tr/tr/pub/fe/issue/33301/464389
 • Kırık, A. M. (2014). Sinemada renk öğesinin kullanımı: Renk ve anlatım ilişkisi. 21. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 71–83. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitimvetoplum/issue/5127/69829
 • Kolker, R. P. (2010). Değişen bakış: Çağdaş uluslararası sinema. De ki.
 • Köse, H., & Bingöl, T. (2021). Neoliberal düzende panoptik denetim tahayyülü: The Platform filmi ve düşündürdükleri. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 35, 5–31. [CrossRef]
 • Macit, K. (2007). Sinemada kurgu ve görüntü estetiği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mehdi, M., Anwar, A., & Ahmad, M. (2022). Capitalısm, cannibalism and humanism: A multimodal analysis of the movie “the platform”. Pakistan Journal of Social Research, 4(2), 883–892. [CrossRef]
 • Miliband, R. (2013). Sınıfsal analiz. İçinde A. Giddens, J. Turner (Edt.), Günümüzde Sosyal Teori (s.365–388). Say Yayınları.
 • Moran, B. (1994). Edebiyat kuramları ve eleştiri. Cem Yayınları.
 • Nizam, F. (2017). Mekanik işlevinin ötesinde estetik bağlamında “sinemada kurgu”. Journal of Awareness, 2, 301–306.
 • Örs, H. B. (2009). Postmodern dünyada ideolojinin dönüşümü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 40, 1–12.
 • Öztürk, S., & Daşkesen, V. S. (2021). Sınıf eşitsizliği açısından bir öz eleştiri örneği: Platform filmi incelemesi. Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–13. https://dergipark.org.tr/en/pub/film/issue/71278/1144789
 • Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. Say Yayınları.
 • Ritzer,G., & Spetnisky, J. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri. De ki Basım yayım.
 • Şahin, A. (2021). Kültür endüstrisi bağlamında sinema ve Amerikan sineması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 349–364.
 • Sarıtaş, İ. (2018). Nazi döneminde sinemanın propaganda aracı olarak işlevi. Journal of Communication Theory and Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 47, 329–350.
 • Sivas, A. (2012). Göstergebilim ve sinema ilişkisi üzerine bir deneme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 527–538.
 • Sözen, M. (2013). Estetik bir öğe olarak sinemada ses tasarımı ve örnek bir film çözümlemesi. Journal of Turkish Studies, 8(8), 2097–2109. [CrossRef]
 • Sucu, İ. (2012). Sanat akımlarının etkisinde sinemada klasik ve alternatif eğilimler. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 17, 111–125.
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tekerek, M. (2020). Bir propaganda aracı olarak Türkiye’de sinema: Atatürk dönemi. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları – Recent Period Turkish Studies, 37(37), 181–204. [CrossRef]
 • Turan, L., & Karabulut, A. (2018). Karadenizdeki Yunus adlı öykünün göstergebilimsel çözümlemesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 147–172.
 • Turner, J. H., Beeghley,L., & Powers,H. C. (2013). Sosyolojik Teorinin Oluşumu. Sentez Yayıncılık.
 • Wallace, A. R., & Wolf, A. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları klasik geleneğin genişletilmesi. Doğubatı Yayınları.
 • Wollen, P. (2004). Sinemada göstergeler ve anlam. Metis Yayınları.
 • Yaylagül, Ö. (2015). Göstergebilim ve dilbilim. Hece Yayınları ve Dergileri.
 • Yıldırım, S. (2020). Yapay zekânın tüketim kültürü bağlamında değerlendirilmesi: Black Mirror örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 31–43.

The Platform Filminin Sınıf Bilinci Bağlamında Göstergebilimsel Yöntemle Analizi

Year 2023, Issue: 70, 36 - 48, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.23067

Abstract

Bu çalışmada Netflix filmlerinden biri olan ve “IMDb Rating” oranı 7.0 olan The Platform filminin göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Analiz yapılırken Marx’ın sınıf bilinci yaklaşımı kullanılmıştır. Bu analizler neticesinde The Platform filminin konusunun Marx’ın sınıf bilinci kuramına uygun olduğu, filmde sınıfsal yapıların ele alındığı, bu yapılanmanın haksızlıklara yol açtığı, üst sınıfta yer alanların alt sınıftakilerin hakkını yiyerek daha rahat yaşarken alt sınıfta olanların gıda gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığı için açlıktan öldükleri üzerinde durulmuştur. Adaletsiz sistemin değişebilmesi ve eşit bölüşüm için önce alt sınıfta olanların ve Marx’ın deyimiyle “kendinde bilinci” olanların bir araya gelerek ortak bir sinerji oluşturması gerekmektedir. Çünkü bu eşitsizlikten etkilenen alt sınıftır. Aynı zamanda üst sınıfta yer alan burjuvalar ellerindeki imkânlardan vazgeçmek istemeyeceklerdir. O halde herkese yetecek kadar kaynağın eşit dağıtımı için yapılması gereken Marksist kurama göre devrimdir. Kurama göre devrim bozularak sınıflara ayrılan toplumun düzelmesi için ortaya gücü koyarak kaynak bölüşümünün adil bir şekilde yapılmasını sağlayacak geçici bir çözüm mekanizmasıdır. The Platform filminde kahramanlarda güç kullanarak çukurda yapılan adaletsiz dağıtımın önüne geçmek ve eşit bir bölüşüm yapmak için savaşmaktadırlar. Bu çalışmada Barthes’in gösterge ve kodlanma modeli çerçevesinde analizler yapılmıştır. Filmde yer alan adaletsiz bölüşüm, sınıf çatışması, sınıf bilinci ve devrim göstergebilimsel yöntem kullanılarak incelenmiştir. Bununla birlikte filmdeki sınıf çatışmasının beyaz perdeye hangi biçimde, ne şekilde yansıtıldığı göstergesel ve dizgesel kodlar kullanılarak bulguları elde edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen göstergesel bulgular etrafından, toplumda sınıfsal yapıda yer alan adaletsiz bölüşüm ağır bir biçimde eleştirilmiş haksızlık karşısında çatışmadan korkmamak gerektiği alt dizgelerde güçlü mesajlar olarak verilmiştir.

References

 • Akmeşe, E. (2021). Thomas Hobbes’un insan felsefesi bağlamında The Platform (2019) filmi üzerine bir analiz. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 221–230. [CrossRef]
 • Aktulum, K. (2004). Göstergebilim. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 1–12.
 • Altay, S., & Uğur, U. (2018). Sinemanın propaganda aracı olarak kullanılması, s. ben Küba filmi. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 4(8), 13–32.
 • Altun, S. U. (2010). Hitler Almanya’sında sanat ve propaganda. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(5), 23–39. https://dergipark. org.tr/en/pub/sanatvetasarim/i ssue/20662/220418
 • Altuner, İ. (2012). Dil, anlamlandırma ve yorumlama üzerine bir deneme. Beytulhikme an International Journal of Philosophy, 2(1), 75–86.
 • Arslantepe, M. (2008). Popüler sinema filmlerinde hikâye anlatımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 237–256.
 • Aydın, D. (2016). Göstergebilim ve sinemada propaganda kodları. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 43. https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder /issue/46655/584927
 • Bağder, D. (1999). Sinema göstergebilimi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 10, 143–152.
 • Barthes, R. (1979). Göstergebilim ilkeleri. Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Barthes,R. (2014). Çağdaş söylenler. Metis Yayınları.
 • Basmacı, P. (2022). Tüketim kültürünün bireyciliğine bir meydan okuma: “the platform” filmi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 7(1), 111–128.
 • Bircan, U. (2015). Roland Barthes ve göstergebilim. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 13(26), 17–41.
 • Büker, S. (1981). Metz'in sinema diline yaklaşımı. Kurgu, 4(1), 141–161.
 • Buyan, B. (2007). Küreselleşme ve sinema. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 214–226. https://dergipark.org.tr/en/pub/bujss/issue/3858/5157
 • Çağlar, B. (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 22–34.
 • Çavuş, O., & Bozal, N. (2021). The platform filminin insan, gıda paylaşımı ve kapitalizm bağlamında incelenmesi (Cilt. 16, pp. 304–312). Co-Editors University of South Florida M3 Center Publishing.
 • Çetinkaya, G. (2013). Dede Korkut hikâyelerinde sembol olarak meydan. Millî Folklor, 25(98), 73–86.
 • Çiçek, M. (2016). Göstergebilim ve sinema ya da sinema göstergebilimi. Kesit Akademi Dergisi, 3, 25–41.
 • Cuff, C. E., Sharrock, W. W., & Francis, W. D. (2015). Sosyolojide perspektifler. Say Yayınları.
 • Erkal, E. M. (2012). Sosyoloji toplumbilimi. Der Yayınları.
 • Erkan, E. (2013). Postmodern dönemde ontolojik anlam aracı olarak dinî kimlik. Journal of Turkish Studies, 8(8), 1825–1837. [CrossRef]
 • Giddens, A. (2005). Sosyoloji. Ayraç Yayınları.
 • Girgin, Ü. H. (2017). Sen Aydınlatırsın Geceyi filminin göstergebilimsel çözümlemesi. Journal of Communication Theory and Research/İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 5(45), 315–344.
 • Güneş, A. (2013). Göstergebilim tarihi. Humanities Sciences, 8(4), 332–348. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsahuman/issue/19921/213207 IMDb (2022). Platform. Erişim Tarihi, s. 03.11.2022. [CrossRef]
 • İmer, K. (1990). Dil ve toplum. Gündoğan Yayınları.
 • Karaca, M. (2018). Propaganda aracı olarak sinema: Büyük Diktatör filminin alımlama analizi. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(2), 35–54. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/38649/449490
 • Karaca, N. (2009). Türban: Bir söylenbilimsel “anlamlama” ve göstergebilimsel “çözümleme” denemesi. Folklor/Edebiyat, 15(57), 293–314.
 • Karaca, N. (2017). Sadri Ertem’in “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” adlı hikâyesine göstergesel bir çözümleme. Folklor/Edebiyat, 91, 13–28. https://dergipark.org. tr/tr/pub/fe/issue/33301/464389
 • Kırık, A. M. (2014). Sinemada renk öğesinin kullanımı: Renk ve anlatım ilişkisi. 21. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 71–83. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitimvetoplum/issue/5127/69829
 • Kolker, R. P. (2010). Değişen bakış: Çağdaş uluslararası sinema. De ki.
 • Köse, H., & Bingöl, T. (2021). Neoliberal düzende panoptik denetim tahayyülü: The Platform filmi ve düşündürdükleri. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 35, 5–31. [CrossRef]
 • Macit, K. (2007). Sinemada kurgu ve görüntü estetiği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mehdi, M., Anwar, A., & Ahmad, M. (2022). Capitalısm, cannibalism and humanism: A multimodal analysis of the movie “the platform”. Pakistan Journal of Social Research, 4(2), 883–892. [CrossRef]
 • Miliband, R. (2013). Sınıfsal analiz. İçinde A. Giddens, J. Turner (Edt.), Günümüzde Sosyal Teori (s.365–388). Say Yayınları.
 • Moran, B. (1994). Edebiyat kuramları ve eleştiri. Cem Yayınları.
 • Nizam, F. (2017). Mekanik işlevinin ötesinde estetik bağlamında “sinemada kurgu”. Journal of Awareness, 2, 301–306.
 • Örs, H. B. (2009). Postmodern dünyada ideolojinin dönüşümü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 40, 1–12.
 • Öztürk, S., & Daşkesen, V. S. (2021). Sınıf eşitsizliği açısından bir öz eleştiri örneği: Platform filmi incelemesi. Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–13. https://dergipark.org.tr/en/pub/film/issue/71278/1144789
 • Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. Say Yayınları.
 • Ritzer,G., & Spetnisky, J. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları ve klasik kökleri. De ki Basım yayım.
 • Şahin, A. (2021). Kültür endüstrisi bağlamında sinema ve Amerikan sineması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 349–364.
 • Sarıtaş, İ. (2018). Nazi döneminde sinemanın propaganda aracı olarak işlevi. Journal of Communication Theory and Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 47, 329–350.
 • Sivas, A. (2012). Göstergebilim ve sinema ilişkisi üzerine bir deneme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 527–538.
 • Sözen, M. (2013). Estetik bir öğe olarak sinemada ses tasarımı ve örnek bir film çözümlemesi. Journal of Turkish Studies, 8(8), 2097–2109. [CrossRef]
 • Sucu, İ. (2012). Sanat akımlarının etkisinde sinemada klasik ve alternatif eğilimler. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 17, 111–125.
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tekerek, M. (2020). Bir propaganda aracı olarak Türkiye’de sinema: Atatürk dönemi. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları – Recent Period Turkish Studies, 37(37), 181–204. [CrossRef]
 • Turan, L., & Karabulut, A. (2018). Karadenizdeki Yunus adlı öykünün göstergebilimsel çözümlemesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 147–172.
 • Turner, J. H., Beeghley,L., & Powers,H. C. (2013). Sosyolojik Teorinin Oluşumu. Sentez Yayıncılık.
 • Wallace, A. R., & Wolf, A. (2013). Çağdaş sosyoloji kuramları klasik geleneğin genişletilmesi. Doğubatı Yayınları.
 • Wollen, P. (2004). Sinemada göstergeler ve anlam. Metis Yayınları.
 • Yaylagül, Ö. (2015). Göstergebilim ve dilbilim. Hece Yayınları ve Dergileri.
 • Yıldırım, S. (2020). Yapay zekânın tüketim kültürü bağlamında değerlendirilmesi: Black Mirror örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 31–43.
There are 53 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology of Inequalities
Journal Section Research Articles
Authors

Abdulselami Sarıgül This is me 0000-0002-1272-5274

Publication Date June 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 70

Cite

APA Sarıgül, A. (2023). The Platform Filminin Sınıf Bilinci Bağlamında Göstergebilimsel Yöntemle Analizi. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(70), 36-48. https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.23067

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929