Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Social Media on Violence and Fanaticism on Football Fans

Year 2023, Volume: 4 Issue: 8, 16 - 27, 31.12.2023

Abstract

165 volunteer football fans who followed the Turkish Super League football matches participated in this research, which was conducted to examine the positive and negative effects of social media on football fans. Within the scope of the research, the fanaticism scale was used to determine the fanatic levels of the fans, and the social media usage scales to determine the social media usage levels. SPSS 20.0 package program was used in the analysis of the data obtained within the scope of the research. In the analysis of this scope, percentage frequency analyzes were used. In the analysis of data with normal distribution, t-test for independent groups, one-way analysis of variance (ANOVA) was used for comparisons between groups, and simple linear correlation analysis was used to determine the relationship between the levels of social media use and fanaticism of the participants.
As a result of this research, which was carried out in order to determine the effect; It has been determined that male participants are more prone to fanaticism. In addition, when the comments about football on Twitter in the second half of the Turkish Super League are examined in terms of profanity and hate themes; It has been determined that there are posts with profanity/insult towards their own team, certain athletes, referees, and the Turkish Football Federation (TFF), mostly against rival teams.

References

 • Kaynakça Ayan, S. (2006). Şiddet ve Fanatizm. C. Ü, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 7(2): 191-209. Balcı, Ş. ve Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: Selçuk University example. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 255-278.
 • Balcı, Ş. ve Tiryaki, S. (2014). Facebook addiction among high school students in Turkey. IISES-The International Institute of Social and Economic Sciences: Vienna 10th Academic Conference, Vienna, Austria, June 3-6, 2014, 120-134.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage, Çağlayan, H. S. (2003). Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü (Konyaspor Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çam, E. ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(3), 14-19.
 • Gökdemir, S. ve Uğur, İ. (2020). Sosyal Medya Kullanımının Akademik Güdülenme Davranışı Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma (The Effect of Social Media. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2110-2131.
 • Göksel, A. G. (2018). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16.1: 39-48.
 • Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time hascome". Educational Researcher, 33(7): 14-26.
 • Karagözoğlu, C. ve Ay S. M. (1999). Futbol Seyircisinde Saldırganlık Eğilimleri, (İstanbul Örneği), Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3), 27-31.
 • Kayaoğlu, A.G. (2000). Futbol Fanatizmi, Sosyal Kimlik ve Şiddet: Bir Futbol Takımının Taraftarlarıyla Yapılan Çalışma Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kozanoğlu, C. (1990). Bu Maçı Alıcaz, İstanbul: Kıyı Yayınları, İstanbul.
 • Kumcağız, H., Özdemir, T. Y. ve Demir, Y. (2019). Ergenlerde sosyal medya kullanımının akademik başarı ve arkadaşlık ilişkilerine etkisi. International Journal of Social Science Research, 8(2), 1-17.
 • Pfeil, U., Arjan, R. ve Zaphiris, P. (2009). Age differences in online social networking: A study of user profiles and the social capital divide among teenagers and older users in MySpace. Computers in Human Behavior, 25, 643-654. Siyhan, E. (2019). Türkiye’de Sosyal Medya ve Futbol Etkileşimi Bağlamında Değişen Taraftar Profili: Vole Uygulaması Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches.Applied Social Research Methods Series (Vol.46). Thousand Oaks, CA: Sage. Taşmektepligil,
 • M. Y., Çankaya, S. ve Tunç, T. (2015). Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 41-49.
 • Toprak-Ali, Y., Eroğlu, A., Binark, F., Çomu, T., Senem, B. ve Aygül, E. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı facebook: görülüyorum öyleyse varım, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181. Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2019). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri.,
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma. Yıldız, H. ve Açak, M. (2018). Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 738-748.
 • Zelyurt M.K. (2011). Türkiye’de Futbol Şiddetinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sosyal Medyanın Futbol Taraftarları Üzerindeki Şiddet ve Fanatizme Etkisi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 8, 16 - 27, 31.12.2023

Abstract

Sosyal medyanın futbol taraftarları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmaya Türkiye Süper Lig futbol maçlarını takip eden 165 gönüllü futbol taraftarı katılım sağlamıştır. İlgili araştırma kapsamına taraftarların fanatik düzeylerinin belirlenebilmesi için fanatiklik ölçeği, sosyal medya kullanım düzeylerinin belirlenebilmesi içinde sosyal medya kullanım ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Bu kapsam ilgili verilen analizinde yüzde frekans analizlerinde yararlanılmıştır. Normal dağılım sağlayan verilerin analizinde ise bağımsız gruplar için t testi gruplar arası karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA), katılımcıların sosyal medya kullanım düzeyleri ve fanatik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise basit doğrusal korelasyon analizden yararlanılmıştır.
etkisinin belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada sonuç olarak; erkek katılımcıların fanatizme daha yaktın olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında twitter’da Türkiye Süper Lig’in ikinci yarısında futbol konusunda yapılan yorumlar küfür ve nefret temaları boyutunda incelendiğinde; çoğunlukla rakip takımlara olmak üzere, kendi takımına, belirli sporculara, hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’na yönelik küfür/hakaret içerikli paylaşımların olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Kaynakça Ayan, S. (2006). Şiddet ve Fanatizm. C. Ü, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 7(2): 191-209. Balcı, Ş. ve Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: Selçuk University example. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 255-278.
 • Balcı, Ş. ve Tiryaki, S. (2014). Facebook addiction among high school students in Turkey. IISES-The International Institute of Social and Economic Sciences: Vienna 10th Academic Conference, Vienna, Austria, June 3-6, 2014, 120-134.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage, Çağlayan, H. S. (2003). Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü (Konyaspor Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çam, E. ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(3), 14-19.
 • Gökdemir, S. ve Uğur, İ. (2020). Sosyal Medya Kullanımının Akademik Güdülenme Davranışı Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma (The Effect of Social Media. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2110-2131.
 • Göksel, A. G. (2018). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16.1: 39-48.
 • Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time hascome". Educational Researcher, 33(7): 14-26.
 • Karagözoğlu, C. ve Ay S. M. (1999). Futbol Seyircisinde Saldırganlık Eğilimleri, (İstanbul Örneği), Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3), 27-31.
 • Kayaoğlu, A.G. (2000). Futbol Fanatizmi, Sosyal Kimlik ve Şiddet: Bir Futbol Takımının Taraftarlarıyla Yapılan Çalışma Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kozanoğlu, C. (1990). Bu Maçı Alıcaz, İstanbul: Kıyı Yayınları, İstanbul.
 • Kumcağız, H., Özdemir, T. Y. ve Demir, Y. (2019). Ergenlerde sosyal medya kullanımının akademik başarı ve arkadaşlık ilişkilerine etkisi. International Journal of Social Science Research, 8(2), 1-17.
 • Pfeil, U., Arjan, R. ve Zaphiris, P. (2009). Age differences in online social networking: A study of user profiles and the social capital divide among teenagers and older users in MySpace. Computers in Human Behavior, 25, 643-654. Siyhan, E. (2019). Türkiye’de Sosyal Medya ve Futbol Etkileşimi Bağlamında Değişen Taraftar Profili: Vole Uygulaması Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches.Applied Social Research Methods Series (Vol.46). Thousand Oaks, CA: Sage. Taşmektepligil,
 • M. Y., Çankaya, S. ve Tunç, T. (2015). Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 41-49.
 • Toprak-Ali, Y., Eroğlu, A., Binark, F., Çomu, T., Senem, B. ve Aygül, E. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı facebook: görülüyorum öyleyse varım, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181. Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2019). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri.,
 • 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma. Yıldız, H. ve Açak, M. (2018). Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 738-748.
 • Zelyurt M.K. (2011). Türkiye’de Futbol Şiddetinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Policy and Administration (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Hamza Öner 0000-0002-3131-0699

Necati Cerrahoğlu 0000-0001-7365-7845

Publication Date December 31, 2023
Submission Date December 19, 2023
Acceptance Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Öner, H., & Cerrahoğlu, N. (2023). Sosyal Medyanın Futbol Taraftarları Üzerindeki Şiddet ve Fanatizme Etkisi. Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 4(8), 16-27.

Lapseki MYO Uygulamalı Araştırmalar Dergisi ücretsizdir. Yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez