Year 2020, Volume 2 , Issue 1-2, Pages 172 - 175 2020-12-31

Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’nın Fârâbî’nin Önerme Anlayışı adlı eseri Fârâbî’nin müstakil olarak telif ettiği İbâre’si ve Aristoteles’in Peri Hermeneias’ı üzerine yazmış olduğu Şerhu’l-İbâresi özelinde Fârâbî'nin önerme anlayışını ele almayı amaçlamaktadır. Kitap, bir giriş, bir sonuç ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Aristoteles’in Peri Hermeneias’ı ve Meşşâî gelenekte Peri Hermeneias üzerine yazılmış şerhler üzerinde durulurken ikinci bölümde Fârâbî’nin mantık ilmine yaklaşımı ve önermeler başta olmak üzere mantık alanında telif ettiği eserleri araştırma konusu yapılır. Üçüncü ve son bölümde ise kitabın esas konusu olan Fârâbî’nin önerme anlayışına yoğunlaşılır. Bu yazı, Ferruh Özpilavcı'nın kaleme aldığı Fârâbî'nin Önerme Anlayışı adlı eserin değerlendirmesini içermektedir.
Mantık, Fârâbî, Önerme
  • el-Cürcânî, Seyyid Şerîf. Hâşiyetü Tahrîri’l-Kavâidi’l-Mantıkıyye (Tahrîrü’l-Kavâidi’l-Mantıkıyye içinde). İstanbul: Hâşemi Yay., 4. Basım, 2017.
  • Özpilavcı, Ferruh. Fârâbî’nin Önerme Anlayışı. İstanbul: Litera Yay., 2018.
Primary Language tr
Subjects Logic
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-2005-9507
Author: Mustafa ÖZBAKIR (Primary Author)
Institution: TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 7, 2020
Acceptance Date : December 21, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Chicago Özbakır, M . "Fârâbî'nin Önerme Anlayışı". Mantık Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 172-175