Research Article
BibTex RIS Cite

The Strategies of Montessori Teachers to Raise the Curiosity in Children

Year 2013, Volume: 1 Issue: 25, 269 - 290, 13.03.2013

Abstract

The aim of this research is to deeply investigate strategies for arousing curiosity in children in Montessori method acknowledged as a modern education approach. Based on this aim, study participants are composed of 10 female preschool teachers working in Montessori schools in Germany. Study data has been gathered according to qualitative research methods. In analysis of qualitative data, descriptive analysis method has been used. Data is obtained by the process that questions in semi-structured interview form developed by researcher have been asked to teachers. Open-ended questions have been posed to teachers in order to identify under which situations it is difficult/easy to arouse curiosity, which activities/topics are easy/difficult for arousing curiosity, and specific strategies for arousing curiosity in children. Study findings indicates that for arousing curiosity in children, Montessori teachers apply sensitive observation, prepared environment, free choice, special attention, attention polarisation-concentration and sensitive phases principles. 

Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler

Year 2013, Volume: 1 Issue: 25, 269 - 290, 13.03.2013

Abstract

Bu araştırmanın amacı, dünyanın modern eğitim anlayışlarından biri olarak kabul edilen Montessori yaklaşımında çocuklarda merak duygusunu uyandırmak için uygulanan stratejilerin ayrıntılı olarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Almanya’da Montessori okullarında görev yapan toplam 10 bayan okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formundaki soruların öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan Montessori öğretmenlerine, en kolay/zor merak uyandırdıkları etkinlikler/konular ve çocukların merak duygularını uyandırmak için kullandıkları stratejileri belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonuçları, Montessori öğretmenlerinin çocuklarda merak duygusunu uyandırmak için hassas gözlem, hazırlanmış çevre, özgür seçim, özel ilgi, dikkatin polarizasyonukonsantrsayon ve duyarlı evreler ilkelerini uyguladıklarını göstermektedir. 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

SEMA Soydan

Publication Date March 13, 2013
Submission Date December 20, 2012
Published in Issue Year 2013 Volume: 1 Issue: 25

Cite

APA Soydan, S. (2013). Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 269-290.