PDF BibTex RIS Cite

DİNLEME ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2016, Issue: 40, 0 - 0, 27.12.2016

Abstract

Bu çalışmada 2011 yılında geliştirilen "Dinleme üstbiliş stratejileri ölçeği"nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla 307 Türkçe öğretmen adayı ile uygulamalar yapılmıştır. Ölçek on bir madde ve üç faktörden oluşmaktadır. Bu boyutlar dikkat, planlama-değerlendirme ve problem çözmedir. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi kullanılarak incelenmiştir.  Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen üç faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,83 bulunurken dikkat, planlama-değerlendirme, problem çözme alt boyutları için sırasıyla 0,75; 0,70; 0,79 olarak bulunmuştur.

Year 2016, Issue: 40, 0 - 0, 27.12.2016

Abstract

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Nahide İrem AZİZOĞLU


Alpaslan OKUR

Publication Date December 27, 2016
Submission Date November 27, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 40

Cite

APA Azizoğlu, N. İ. & Okur, A. (2016). DİNLEME ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (40) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/26849/282343