Research Article
PDF BibTex RIS Cite

METAFORIC PERSPECTIVES FROM TURKISH TEACHER CANDIDATES FOR READING FROM SCREEN

Year 2018, Issue: 46, 1 - 21, 19.04.2018
https://doi.org/10.21764/maeuefd.334140

Abstract

Technological
developments have led to many different ways of reaching information together.
One of these is to get information by screen reading. Nowadays, individuals are
often confronted with reading on the screen. They are the teachers who guide
the educational process. Teachers will guide students in the knowledge and most
importantly in reaching the right information. For this reason, it is important
that teachers can access information from different sources. In this research,
it was aimed to determine the perceptions of Turkish teacher candidates who are
future teachers on the concept of reading from the screen. Determining teacher
candidates' perceptions of reading from the screen will help them elucidate
their thoughts on access to information from different sources. For this
reason, teacher candidates are asked to create metaphors for reading on the
screen and explain why they prefer to read on paper or on the screen. As a
result of the research, prospective teachers have found metaphors under the health
categories and sky, media tools, books, time, reading on the screen as useful,
reading on the screen hardly, Four people preferred to read from the screen
while the other teacher candidates preferred to read the printed book.

References

 • Alican, C. ve Saban, A. Ortaokul ve Lisede Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 1-14.
 • Alshaali, S. ve Varshney, U. (2005). On the Usability of Mobile Commerce. International Journal of Mobile Communications, 3(1), 29-37.
 • Arslan, M.M. ve Bayrakcı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 171, 100-108.
 • Bamford, A. (2003). The Visual Literacy White Paper. http://www.adobe.co.uk/education adresinden erişilmiştir.
 • Başaran, M. (2014). 4. Sınıf Seviyesinde Ekrandan ve Kâğıttan Okumanın Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı ve Metne Karşı Geliştirilen Tutum Üzerindeki Etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268.
 • Belmore, S. (1985). Reading Computer-Presented Text. Bulletin of the Psychonomic Society, 23(1), 12-14.
 • Chou, I.C. (2014). Investigating EFL Students' E-Book Reading Attitudes İn First and Second Language. US-China Foreign Language, 12(1), 64-74.
 • Çelik, T. (2015). Öğrencilerin E-kitap Okuma Tutumlarının İncelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 271-284.
 • Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin Basılı Sayfa ve Ekrandan Okuma Tercihleri ile Eğitimde Elektronik Metin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Turkish Studies, 8(3), 137-161.
 • Duran, E. ve Alevli, O. (2014). Ekrandan Okumanın Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi. Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmanları, 2(1), 1-11.
 • Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.
 • Ercan, A.N. ve Ateş, M. (2015). Ekrandan Okuma ile Kağıttan Okumanın Anlama Düzeyi Açısından Karşılaştırılması. Turkish Studies, 10(7), 395-406.
 • Erdem, İ.S. ve Özen, M. (2014). Metinleri Ekrandan Okumanın Anlam Kurma Üzerine Etkisi. JASS, 24, 319-350.
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7(14), 1-21.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Lemken, B. (1999). EBook The Missing Link Between Paper and Screen. wenku.baidu.com adresinden erişilmiştir.
 • Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 1-16.
 • Mangen, A., Walgermo, B. ve Brønnick, K. (2013). Reading Linear Texts on Paper Versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension, International Journal of Educational Research, 58, 61-68.
 • MEB (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Nichols, M. (2016). Reading and Studying on the Screen: An Overview of Literature Towards Good Learning Design Practice. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 20(1), 33-43.
 • Rakes, G. C. (1999). Teaching Visual Literacy in a Multimedia Age. TechTrends , 43(4), 14-18.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Schoeller, B. (2005). The Effects of Reading Goals on Learning in a Computer Mediated Environments. Journal of Issues in Infırming Science and Infırmation Technology , 2, 405-422.
 • Sun, S.Y., Shieh,C.J. ve Huang, K.P. (2013). A Research on Comprehension Differences Between Print and Screen Reading. SAJEMS, Special Issue 16, 87-101.
 • Susar Kırmızı, F. (2017). Ekrandan Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (Ekyötö) Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. IJLET, 5(1), 286-301.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2014). Effect Of Screen Readıng And Readıng From Prınted Out Materıal On Student Success And Permanency In Introductıon To Computer Lesson. TOJET, 13(3), 40-49.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekrandan Okumaya Yönelik Metaforik Algıları

Year 2018, Issue: 46, 1 - 21, 19.04.2018
https://doi.org/10.21764/maeuefd.334140

Abstract

Teknolojik
gelişmelerle birlikte bilgiye ulaşmanın pek çok farklı yolu ortaya çıkmıştır.
Bunlardan biri de ekrandan okuma yaparak bilgi edinmektir. Günümüzde bireyler
ekrandan okuma ile sıkça karşılaşmakta ve ekrandan okuma
yapmaktadır. Eğitim sürecini yönlendiren öğretmenlerdir. Öğretmenler
öğrencilerin bilgiye ve en önemlisi de doğru bilgiye ulaşmalarında rehberlik
edecektir. Bu nedenle öğretmenlerin farklı kaynaklardan bilgiye ulaşabilmeleri
önemlidir. Bu araştırmada geleceğin öğretmenleri olan Türkçe öğretmen
adaylarının ekrandan okuma kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının ekrandan okumaya yönelik algılarının
belirlenmesi onların farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma konusundaki
düşüncelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle öğretmen
adaylarından ekrandan okumaya ilişkin metaforlar oluşturmaları ve basılı
kitaptan ya da ekrandan okumayı tercih etme nedenlerini açıklamaları
istenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları
gökyüzü,
medya araçları, kitap, zaman, ekrandan okumayı faydalı olarak görme, ekrandan
okumayı zor olarak görme, ekrandan okumayı değersiz görme ve sağlık
kategorileri altında metaforlar oluşturmuşlardır. Dört kişi ekrandan okumayı
tercih ederken diğer öğretmen adayları basılı kitaptan okumayı tercih etmiştir. 

References

 • Alican, C. ve Saban, A. Ortaokul ve Lisede Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 1-14.
 • Alshaali, S. ve Varshney, U. (2005). On the Usability of Mobile Commerce. International Journal of Mobile Communications, 3(1), 29-37.
 • Arslan, M.M. ve Bayrakcı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 171, 100-108.
 • Bamford, A. (2003). The Visual Literacy White Paper. http://www.adobe.co.uk/education adresinden erişilmiştir.
 • Başaran, M. (2014). 4. Sınıf Seviyesinde Ekrandan ve Kâğıttan Okumanın Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı ve Metne Karşı Geliştirilen Tutum Üzerindeki Etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268.
 • Belmore, S. (1985). Reading Computer-Presented Text. Bulletin of the Psychonomic Society, 23(1), 12-14.
 • Chou, I.C. (2014). Investigating EFL Students' E-Book Reading Attitudes İn First and Second Language. US-China Foreign Language, 12(1), 64-74.
 • Çelik, T. (2015). Öğrencilerin E-kitap Okuma Tutumlarının İncelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 271-284.
 • Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin Basılı Sayfa ve Ekrandan Okuma Tercihleri ile Eğitimde Elektronik Metin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Turkish Studies, 8(3), 137-161.
 • Duran, E. ve Alevli, O. (2014). Ekrandan Okumanın Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi. Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmanları, 2(1), 1-11.
 • Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.
 • Ercan, A.N. ve Ateş, M. (2015). Ekrandan Okuma ile Kağıttan Okumanın Anlama Düzeyi Açısından Karşılaştırılması. Turkish Studies, 10(7), 395-406.
 • Erdem, İ.S. ve Özen, M. (2014). Metinleri Ekrandan Okumanın Anlam Kurma Üzerine Etkisi. JASS, 24, 319-350.
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7(14), 1-21.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Lemken, B. (1999). EBook The Missing Link Between Paper and Screen. wenku.baidu.com adresinden erişilmiştir.
 • Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 1-16.
 • Mangen, A., Walgermo, B. ve Brønnick, K. (2013). Reading Linear Texts on Paper Versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension, International Journal of Educational Research, 58, 61-68.
 • MEB (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Nichols, M. (2016). Reading and Studying on the Screen: An Overview of Literature Towards Good Learning Design Practice. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 20(1), 33-43.
 • Rakes, G. C. (1999). Teaching Visual Literacy in a Multimedia Age. TechTrends , 43(4), 14-18.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Schoeller, B. (2005). The Effects of Reading Goals on Learning in a Computer Mediated Environments. Journal of Issues in Infırming Science and Infırmation Technology , 2, 405-422.
 • Sun, S.Y., Shieh,C.J. ve Huang, K.P. (2013). A Research on Comprehension Differences Between Print and Screen Reading. SAJEMS, Special Issue 16, 87-101.
 • Susar Kırmızı, F. (2017). Ekrandan Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (Ekyötö) Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. IJLET, 5(1), 286-301.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2014). Effect Of Screen Readıng And Readıng From Prınted Out Materıal On Student Success And Permanency In Introductıon To Computer Lesson. TOJET, 13(3), 40-49.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nahide İrem AZİZOĞLU
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Alpaslan OKUR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 19, 2018
Submission Date August 11, 2017
Published in Issue Year 2018 Issue: 46

Cite

APA Azizoğlu, N. İ. & Okur, A. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekrandan Okumaya Yönelik Metaforik Algıları . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (46) , 1-21 . DOI: 10.21764/maeuefd.334140