Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume , Issue 47, 123 - 136, 15.07.2018
https://doi.org/10.21764/maeuefd.361675

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda İngilizce öğrenme sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, bu sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması ve katılımcılardan toplanan verilerin cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklar gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmada “standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği” kullanılmış, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formları yoluyla bilgiler derlenmiştir. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Burdur ili Bucak ilçe merkezindeki Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 390 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu bulgular doğrultusunda öğrencilerin; öğretmen, öğrenci, program, çevre, sınıf ve okul, kitaplar temaları altında sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiş ve bu sorunlara çözüm önerileri ortaya konulmuştur.  Ayrıca sorunlara ilişkin, öğrencilerden toplanan verilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği, ancak sınıf düzeyleri değişkenine göre öğrenci teması altında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akkuş, Ö. (2009). Türkiye’de İngilizce Öğrenim Ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Sivas İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Aküzel, G. (2006). İlköğretim 4-8. Sınıflarda Yabancı Dil Öğretimindeki Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi (Adana Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Arıbaş, S., Tok,H., (2004). İlköğretimin Birinci Kademesinde Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Arıbaş, S. , Tok, H. (2008). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (15), 205–227.
 • Aslan, O. (03.02.2003), “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretme Ve Öğrenmede Karşılaşılan Sorunları Çözümlemeye Yönelik Bir Öneri: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğreniminde İnternet Kullanımı”. Akademik Bilişim Konferansı, Çukurova Üniversitesi.
 • Aydoslu, U., Büyükyavuz, O. (2005). Burdur’da İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar. I Burdur Sempozyumu.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Songün, R. (1983). "Doğu Anadolu Orta Dereceli Okullarda İngilizce Öğretmen, Öğrencilerinin Öğretim, Öğrenim ve İlişkileri", Türk Dili Dil Öğrenim Özel sayısı, ss 102Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cem, C. (1978). Kamu Yönetimi ve Toplumsal Dilbilim Açısından: Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Yabancı Dil Sorunları. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegem Akademi, Ankara.
 • Halat, S. Ocak, G. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 131-159
 • Mersinligil, G. (2002). İlköğretim Dört Ve Beşinci Sınıflarda Uygulanan İngilizce Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Adana İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim İngilizce Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı”. http://ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp Erişim tarihi: 10/04/2012.
 • Oğuz, E. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Özdemir, E. A. (2006). Türkiye’de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (1), 28-35.
 • Özen, A. (1978).“Yabancı Dil Öğretiminin Gerisindeki Sorunlar”, İzlem Dergisi.1, Eskişehir.
 • Rowntree, D. (1981). Developing Courses For Students, London: McGraw Hill (UK).
 • Sevinç, K. Ü. (2006). İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Diyarbakır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Soner, O. (2007).Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminin Dünü Bugünü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007,7(28). s.397-404, Ankara.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Suna. Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlemesi. OPUS ISSN: 2146-5177 Yıl:3 Cilt:3 Sayı:5. Aralık-2013/2.

Year 2018, Volume , Issue 47, 123 - 136, 15.07.2018
https://doi.org/10.21764/maeuefd.361675

Abstract

References

 • Akkuş, Ö. (2009). Türkiye’de İngilizce Öğrenim Ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Sivas İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Aküzel, G. (2006). İlköğretim 4-8. Sınıflarda Yabancı Dil Öğretimindeki Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi (Adana Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Arıbaş, S., Tok,H., (2004). İlköğretimin Birinci Kademesinde Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Arıbaş, S. , Tok, H. (2008). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (15), 205–227.
 • Aslan, O. (03.02.2003), “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretme Ve Öğrenmede Karşılaşılan Sorunları Çözümlemeye Yönelik Bir Öneri: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğreniminde İnternet Kullanımı”. Akademik Bilişim Konferansı, Çukurova Üniversitesi.
 • Aydoslu, U., Büyükyavuz, O. (2005). Burdur’da İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar. I Burdur Sempozyumu.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Songün, R. (1983). "Doğu Anadolu Orta Dereceli Okullarda İngilizce Öğretmen, Öğrencilerinin Öğretim, Öğrenim ve İlişkileri", Türk Dili Dil Öğrenim Özel sayısı, ss 102Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cem, C. (1978). Kamu Yönetimi ve Toplumsal Dilbilim Açısından: Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Yabancı Dil Sorunları. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegem Akademi, Ankara.
 • Halat, S. Ocak, G. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 131-159
 • Mersinligil, G. (2002). İlköğretim Dört Ve Beşinci Sınıflarda Uygulanan İngilizce Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Adana İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim İngilizce Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı”. http://ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp Erişim tarihi: 10/04/2012.
 • Oğuz, E. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Özdemir, E. A. (2006). Türkiye’de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (1), 28-35.
 • Özen, A. (1978).“Yabancı Dil Öğretiminin Gerisindeki Sorunlar”, İzlem Dergisi.1, Eskişehir.
 • Rowntree, D. (1981). Developing Courses For Students, London: McGraw Hill (UK).
 • Sevinç, K. Ü. (2006). İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Diyarbakır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Soner, O. (2007).Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminin Dünü Bugünü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007,7(28). s.397-404, Ankara.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Suna. Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlemesi. OPUS ISSN: 2146-5177 Yıl:3 Cilt:3 Sayı:5. Aralık-2013/2.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Temmuz
Journal Section Makaleler
Authors

Harun ŞAHİN (Primary Author)
Türkiye


Feti ÇELİK (Primary Author)
Türkiye


Özlem GÖK ÇATAL This is me (Primary Author)
Türkiye

Publication Date July 15, 2018
Application Date December 4, 2017
Acceptance Date March 23, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 47

Cite

Bibtex @research article { maeuefd361675, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {123 - 136}, doi = {10.21764/maeuefd.361675}, title = {6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Şahin, Harun and Çelik, Feti and Gök Çatal, Özlem} }
APA Şahin, H. , Çelik, F. & Gök Çatal, Ö. (2018). 6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (47) , 123-136 . DOI: 10.21764/maeuefd.361675
MLA Şahin, H. , Çelik, F. , Gök Çatal, Ö. "6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 123-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/37573/361675>
Chicago Şahin, H. , Çelik, F. , Gök Çatal, Ö. "6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 123-136
RIS TY - JOUR T1 - 6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ AU - Harun Şahin , Feti Çelik , Özlem Gök Çatal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.361675 DO - 10.21764/maeuefd.361675 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 136 VL - IS - 47 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.361675 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.361675 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty 6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ %A Harun Şahin , Feti Çelik , Özlem Gök Çatal %T 6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 47 %R doi: 10.21764/maeuefd.361675 %U 10.21764/maeuefd.361675
ISNAD Şahin, Harun , Çelik, Feti , Gök Çatal, Özlem . "6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 47 (July 2018): 123-136 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.361675
AMA Şahin H. , Çelik F. , Gök Çatal Ö. 6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (47): 123-136.
Vancouver Şahin H. , Çelik F. , Gök Çatal Ö. 6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (47): 123-136.
IEEE H. Şahin , F. Çelik and Ö. Gök Çatal , "6, 7 VE 8. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no. 47, pp. 123-136, Jul. 2018, doi:10.21764/maeuefd.361675