Year 2019, Volume , Issue 50, Pages 90 - 109 2019-04-26

KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yasemin YAVUZER [1] , Belgin LİMAN [2] , Suat KILIÇARSLAN [3]


Bu araştırmada kız ergenlerin bir çatışma durumunda anne ve babalarının nasıl davrandığı ve kendileri annelerinin yerinde olsalardı nasıl davranacakları konusundaki görüşleri incelenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olarak yapılandırılmış ve ergenlerin görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmede ergenlerden önce anne babaları ile olan ilişkilerini tanımlamaları istenmiş ardından yedi farklı çatışma durumu verilmiştir. Ergenlerin bu çatışma durumlarına yönelik “Anneniz nasıl davranır?”, “Babanız nasıl davranır?”, “Siz annenizin yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?” sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Görüşmeler sonrası elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma grubu Orta Anadolu’da bir il merkezinde kız meslek lisesine devam eden 28 kız ergenden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, kız ergenlerin babaları ile ilişkilerini anne ile olan ilişkilerine göre daha iyi olarak tanımladıkları görülmektedir. Ergenler çatışma durumlarında annelerinin genellikle saldırgan davranışlar, babalarının ise saldırgan ve problem çözme davranışları gösterdiklerini belirtmişlerdir. Ergenler, kendileri annelerinin yerinde olsaydı problem çözme davranışları göstereceklerini belirtmişlerdir. Bulgular birlikte değerlendirildiğinde, anneyle kız ergen arasında daha fazla çatışma yaşandığı, annenin çatışma durumlarında saldırgan davranışlar ortaya koymasının anneyle olumlu ilişkileri azalttığı söylenebilir.
Çatışma, çatışma çözme becerisi, ergenlik
 • Akün, E. (2013). Yapısal aile sistemleri kuramı bağlamında ergenlik döneminde aile yapısı ve ergenlik dönemi sorunları. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53(1), 85-116.
 • Barber, J.G. ve Delfabbro, P. (2000). Predictors of adolescent adjustment: Parent-peer relationships and parent-child conflict. Child and Adolescent Social Work Journal, 17 (4), 275-288.
 • Başak, O. (1997). Aile dinamikleri. Aile Hekimliği Dergisi, 1(3), 181-186.
 • Bayraktar, F. (2007). Olumlu ergen gelişiminde ebeveyn/akran ilişkilerinin önemi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3), 157-166.
 • Bayraktar, F., Sayıl, M. ve Kumru, A. (2009). Liseli ergenler ve üniversiteli gençlerde benlik saygısı: ebeveyn ve akrana bağlanma, empati ve psikolojik uyum değişkenlerinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 48-63.
 • Becvar, D., & Becvar, R. (2003). Family therapy: A Systemic Integration (5th ed.) Boston, MA : Allyn & Bacon.
 • Bradford, K., Vaughn, L. B. ve Barber, B. K. (2008). When there is conflict. Interparental conflict, parent-child conflict, and youth problem behaviors. Journal of Family Issues, 29(6), 780-805.
 • Corey, G. (2015). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. Ankara: MentisYayıncılık.
 • Çiftçi, A., Demir, A. ve Bikos, L. H. (2008). Turkish adolescents’ conflict resolution strategies toward peer and parents as a function of loneliness. Adolescence, 43(172), 911 -926.
 • Demir, İ. (2007). Gençlerin kimlik yapıları: Farklı yerellikler ekseninde nitel bir inceleme. (Yayımlanmamış doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Eryüksel, G. N. ve Akün, E. (2003). Depresyonu olan ergenler ile ana-babalarının aile ilişkilerinin ve bilişsel çarpıtmalarının incelenmesi. Türk Psikoloji dergisi, 18(51), 59-73.
 • Gander, M.J.ve Gardiner, H., W. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi (5. baskı). Ankara: İmge Kitabevi
 • Goldsmith, E. B. (2000). Resource management for individuals and families. Wadsworth Thomson Learning, US.
 • Greenberger, E., Chen, C., Tally, S. R. ve Dong, Q. (2000). Family, peer, and individual correlates of depressive symptomatology among U. S. and Chinese adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(2), 209-219.
 • Güler, İ. (2013). Kentli ön ergen (12-14 yaş) öğrencilerin ebeveynleri ile zıtlaşma, çatışma nedenleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güngör, A. (2001). Utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 15(2), 17–22.
 • Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö. ve Demirbaş, E. (2010). Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi. Aile ve Toplum, 11(6), 73-82.
 • Ingoldsby, E. M., Shaw, D. S., Winslow, E., Schonberg, M., Gilliom, M. ve Criss, M. M. (2006). Neighborhood disadvantage parent-child conflict, neighborhood peer relationships, and early antisocial behavior problem trajectories. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(3), 303-319.
 • Karataş, S., Mercan, C.S. ve Düzen, A. (2016). Ergenlerin ebeveyn ilişkilerine yönelik algıları: Nitel bir inceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 237-257.
 • Köksal, O., Dilci, T. ve Yolcubal, D. (2013). Algılanan anne tutumlarının çocukların kariyer beklentisine etkisi üzerine öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 17(57), 421-434.
 • Noller, P. ve Callan, V. (1990). Adolescents' perceptions of the nature of their communication with parents. Journal of Youth and Adolescence, 19, 349-362
 • Özdemir, Y. (2014). Ana-baba ergen çatışması ve ergenlerde depresyon belirtileri: Benlik saygısının aracı rolü. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 211-220.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Ulusoy, M. D., Demir, N. Ö., ve Baran, A. G. (2005). Ebeveynin çocuk yetiştirme biçimi ve ergen problemleri: Ankara ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 367-386.
 • Yavuz, S. ve Özmete, E. (2012). Türkiye’de genç bireyler ve ebeveynleri arasında yaşanan sorunların «aile yapısı araştırması» sonuçlarına göre değerlendirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları, 12(7), 9-27.
 • Yavuzer, Y. Karataş, Z. ve Gündoğdu R. (2013). Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi: Nicel ve nitel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 428-440.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yasemin YAVUZER (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Belgin LİMAN
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Suat KILIÇARSLAN
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 14, 2019
Acceptance Date : March 19, 2019
Publication Date : April 26, 2019

Bibtex @research article { maeuefd512601, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {90 - 109}, doi = {10.21764/maeuefd.512601}, title = {KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Yavuzer, Yasemin and Li̇man, Belgin and Kılıçarslan, Suat} }
APA Yavuzer, Y , Li̇man, B , Kılıçarslan, S . (2019). KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (50) , 90-109 . DOI: 10.21764/maeuefd.512601
MLA Yavuzer, Y , Li̇man, B , Kılıçarslan, S . "KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 90-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/44789/512601>
Chicago Yavuzer, Y , Li̇man, B , Kılıçarslan, S . "KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 90-109
RIS TY - JOUR T1 - KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Yasemin Yavuzer , Belgin Li̇man , Suat Kılıçarslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.512601 DO - 10.21764/maeuefd.512601 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 109 VL - IS - 50 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.512601 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.512601 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Yasemin Yavuzer , Belgin Li̇man , Suat Kılıçarslan %T KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 50 %R doi: 10.21764/maeuefd.512601 %U 10.21764/maeuefd.512601
ISNAD Yavuzer, Yasemin , Li̇man, Belgin , Kılıçarslan, Suat . "KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 50 (April 2019): 90-109 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.512601
AMA Yavuzer Y , Li̇man B , Kılıçarslan S . KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (50): 90-109.
Vancouver Yavuzer Y , Li̇man B , Kılıçarslan S . KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (50): 90-109.