Year 2020, Volume , Issue 54, Pages 311 - 335 2020-04-29

İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
SCHOOL ADMINISTRATORS’ VIEWS ON THE DISCIPLINARY PROBLEMS ENCOUNTERED WITH THE SYRIAN STUDENTS’ ATTENDANCE IN THE PRIMARY SCHOOLS

Beyza Nur DEMİR [1] , Sümeyye ÖZDEMİR [2] , Akif KÖSE [3]


Bu araştırmada Suriyeli öğrencilerin ilköğretim okullarına dahil olmasıyla mevcut disiplin sorunlarında değişimlerin ve artışın olup olmadığına; böyle bir durumla karşılaşılıyorsa bu disiplin problemlerinin çözüm yollarının neler olduğuna; bu disiplin problemlerinin çözülebilmesi doğrultusunda mevzuatta ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğine; Suriyeli öğrencilerin eğitime entegrasyonu için önerilerinin neler olduğuna ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 5 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili Onikişubat ve Dulkadiroğlu Merkez İlçelerinde ilkokul ve ortaokul kademelerinde görevli 11 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Suriyeli öğrencilerin ilköğretim kademesine dahil olmasıyla birlikte disiplin sorunlarında değişim ve artışın olduğu ortaya çıkmıştır. Okullarda yaşanan disiplin sorunlarının; şiddet kullanma, yalan söyleme, mala zarar verme, çeteleşme, madde kullanımı, yabancı olma durumunu kullanma, kız-erkek ilişkilerinde normalin dışında tutum ve davranış sergileme, izinsiz eşya kullanımı ve Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilerden olumsuz etkilenmeleri şeklinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Yöneticiler, disiplin sorunlarının çözümüne ilişkin olarak öğretmenlere yaptırım gücü sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapılabileceği, sınıflarda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin sayılarına göre öğretmenlere uygun ders programlarının oluşturulabileceği, araç gereç temin edilebileceği, daha uygun fiziki mekanların sağlanabileceği, Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyon sürecinin bir asimilasyon çalışması olmadığının Suriyeli ailelere anlatılması gerektiği ve Suriyeli öğrencilerdeki Türkçe’yi öğrenmeye karşı dirençlerinin kırılmasına dönük farkındalık çalışmalarının yapılabileceği önerilerini getirmişlerdir.
This research aims to identify whether there are changes and increases in the present disciplinary problems emerging due to the presence of Syrian students at primary schools; if any, what are the ways to solve these disciplinary problems; what changes should be made in the legislation in order to solve these disciplinary problems; what the school administrators’ views are on the recommendations about the integration of Syrian students into education. Having a qualitative research design, the research used a phenomenological design. A 5-item semi-structured interview form developed by the researchers was employed as a data collection tool. The working group of the research consisted of 11 school administrators working at primary and secondary schools located within Onikişubat and Dulkadiroğlu Central Districts of Kahramanmaraş. Content analysis technique was used during data analysis. Research findings revealed that the disciplinary problems encountered in schools changed and/or increased after the Syrian students were enrolled in the primary school. The disciplinary problems were identified as violence, lying, property damage, becoming a gang, drug use, Syrians’ use of being foreigners, abnormal attitudes in the relations between boys and girls, unauthorized use of goods and the negative effects of Syrian students on Turkish students. Based on the disciplinary problems, school administrators provided various recommendations such as making legislative arrangements that will provide sanctioning power to teachers, arranging teachers’ syllabus depending on the number of Syrian students, providing more tools and suitable physical spaces, informing the Syrian families about the fact that the integration of Syrian students into the system does not mean assimilation, and breaking Syrian students’ prejudices against Turkish.
 • Amaç, Z. ve Yaşar, M. R. (2018). İlk ve ortaokullardaki Suriyeli öğrencilerin eğitimi: Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar üzerine sistematik bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 417-434.
 • Aydoğdu, Y. (2019). Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin sosyokültürel problemlerine yönelik bir araştırma.(Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.
 • Beyhan, D. ve Epçaçan, C. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi kapsamında geçici eğitim merkezlerinde görev yapan dil öğreticilerinin dil öğretirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 13(19), 285-306.
 • Biçer, N. ve Kılıç, B. S. (2017). Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 649-663.
 • Bulut, S., Kanat Soysal, Ö., ve Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Büyükikiz, K. K. ve Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1414-1430.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (Bütün. M. ve Demir, S. B., Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çerçi, A. ve Canalıcı, M. (2019). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyon sürecinde yaşadığı iletişim sorunları. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 57-66.
 • Demir, A. ve Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30(30), 51-72.
 • Demir, R. (2019). İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin eğitim sorunları: Kilis örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 280-306.
 • Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler, Turkish Studies, 10(7), 333-358
 • Durmuş, E. ve Gürgan, U. (2005). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 253-269.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları, SETA, 153. http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi- pdf.pdf adresinden 04.06.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Erdem, M. D., Kaya, İ. ve Yılmaz, A. (2017). Örgün eğitim kapsamındaki Suriyeli çocukların eğitimleri ve okul yaşantıları hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Educationand Teaching, 5(3), 463-476.
 • Erdoğan, M. M., (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. Ankara: HUGO Yayınları
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,19(1), 213-234.
 • Ereş, F. (2016). Problems of the immigrant students’ teachers: Are they ready to teach? International Education Studies, 9(7), 64-71.
 • Erkan, R. ve Erdoğdu, M. Y. (2006). Göç ve çocuk suçluluğu. Aile ve Toplum, 3(9), 80-90.
 • Göze, M. (2018). Dış göçle Türkiye’ye gelen öğrencilerin okullarda yaşamış oldukları uyum sorunları.(Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri, İstanbul.
 • Güzel, S. (2019). Türkiye’de öğrenim gören geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin uyum problemlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ. (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri. Oya Baydar (Der.),75 Yılda Köylerden Kentlere.(249-260).İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • İç İşleri Bakanlığı Geçici Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2019). https://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma _363_378_4713 adresinden 20.06.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Jafari, K. K., Tonga, N. ve Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146.
 • Kanat, K. B. ve Üstün, K. (2015). Turkey’s Syrian refugees: Toward integration, SETA, http://www.setav.org/en/turkeys-syrian-refugees/ adresinden 04.06.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Keskinkılıç Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017, Nisan 13). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(44), 236-250.
 • Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., ve Tüfekçi Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149.
 • Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder. J., Hassan. G., Rousseau. C., Pottie. K. (2011). Commonmental health problems in immigrants and refugees: General approach in primary care. Canadian Guidelines for Immigrant Health, 183(12), E959-E967.
 • Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.
 • Köse, A. ve Uçar, Ü. (2018). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunda yaşanan problemler: Öğretmenler ne düşünüyor?, IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi THEISRC 2018 Özet Bildiri Kitabı, s:40.
 • Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,14(1), 21-46.
 • MEB. (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf
 • MEB.(2018). http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-turkiyedeki-suriyelilerin-okullasma-orani- yuzde-63e-yaklasti/haber_gorme_engelli/16453/tr adresinden 13.06.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Mercan Uzun, E., ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi,1(1), 72-83.
 • Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1426-1449.
 • Özgün, E. (2019). İlkokul öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin akademik başarı ve okul ortamı uyumuna ilişkin gözlemlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Phinney, J. S.,Horenczyk, G., Ljebkind, K. ve Vedder, P. (2001). Ethnicidentity, immigration, andwell-being: An interactional perspective. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle /1887/16666/JSI2001.pdf?sequence=2 adresinden 02.11.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., ve Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 208-229.
 • Selçuk, Z. (2000). Okul deneyimi ve uygulama (öğretmen ve öğrenci davranışlarının gözlenmesi).Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 267-305.
 • Şahin, M. ve Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Nitel bir çalışma. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 13-33.
 • Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 22(86), 127-144.
 • Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • Uysal, A. (2019). Geçici koruma altında olan Suriyeli öğrencilerin lise düzeyinde eğitimlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Bir çoklu durum çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uzman, N. ve Tösten, R. (2016). Suriyeli akademisyenlerin bakış açısından Türkiye-Suriye ilişkileri ve sığınmacılar meselesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13(24), 251-272.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: Çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1685-1704.
 • Yüksel Çendek, S. ve Örki, A. (2019). Arap Baharı sürecinde Libya, Suriye ve Yemen’de yaşanan iç savaşlar: Karşılaştırmalı bir çözümleme. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 10(1), 42-58.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Beyza Nur DEMİR (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9586-7162
Author: Sümeyye ÖZDEMİR
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6961-6052
Author: Akif KÖSE
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 28, 2019
Acceptance Date : April 17, 2020
Publication Date : April 29, 2020

Bibtex @research article { maeuefd652444, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {311 - 335}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Beyza Nur and Özdemi̇r, Sümeyye and Köse, Akif} }
APA Demi̇r, B , Özdemi̇r, S , Köse, A . (2020). İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (54) , 311-335 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/53827/652444
MLA Demi̇r, B , Özdemi̇r, S , Köse, A . "İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 311-335 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/53827/652444>
Chicago Demi̇r, B , Özdemi̇r, S , Köse, A . "İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 311-335
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ AU - Beyza Nur Demi̇r , Sümeyye Özdemi̇r , Akif Köse Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 335 VL - IS - 54 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ %A Beyza Nur Demi̇r , Sümeyye Özdemi̇r , Akif Köse %T İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 54 %R %U
ISNAD Demi̇r, Beyza Nur , Özdemi̇r, Sümeyye , Köse, Akif . "İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 54 (April 2020): 311-335 .
AMA Demi̇r B , Özdemi̇r S , Köse A . İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (54): 311-335.
Vancouver Demi̇r B , Özdemi̇r S , Köse A . İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (54): 311-335.