Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Montessori Öğretmeninin Eğitimi: Bir Anlatı Araştırması

Year 2022, Issue: 62, 705 - 736, 01.05.2022
https://doi.org/10.21764/maeuefd.1015204

Abstract

Bu araştırmada uluslararası Montessori öğretmen eğitimlerine katılmış bir öğretmenin anlatılarının derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden anlatı araştırma kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde ölçüt örnekleme ile belirlenmiş bir Montessori öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler tematik analiz kullanılarak analiz edilmiş ve ulaşılan bulgular üç ana tema “Montessori öğretmeni olma nedenleri” “Montessori öğretmeni olmak için alınan eğitimlerin özellikleri” “Montessori Öğretmen Eğitim Programlarının Katkılarına İlişkin Görüşler” altında açıklanarak kronolojik olarak sunulmuştur. Montessori öğretmeni olmak için alınan eğitimlerin özellikleri ana teması altında (a) NAMC Montessori öğretmen eğitimi programı özellikleri, (b) AMS eğitim ortamının özellikleri, (c) AMS öğretmen eğitimi programının özellikleri, (d) AMI eğitim ortamının özellikleri, (e) AMI öğretmen eğitimi programının özellikleri, (f) Eğitimcilerin özellikleri, (g) Anlatıcının aldığı programlara yönelik karşılaştırmaları alt temaları yer almıştır. Montessori öğretmen eğitim programlarının katkılarına ilişkin görüşler ana teması ise (a) mesleki gelişime katkılar ve (b) kişisel gelişime katkılar alt temalarını içermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen anlatılarda Montessori öğretmeni olabilmek için alınan öğretmen eğitimi programlarının genel olarak oldukça uzun süreli ve felsefeyle tutarlı uygulamaları vurgulayan yoğun içerikleri olduğu bunun yanı sıra anlatıcının (katılımcının) mesleki kimliğinde ve eğilimlerinde bir dönüşüm yarattığı görülmektedir.

References

 • Association Montessori Internationale (2013). AMI Teacher Training Programme. Erişim adresi: https://montessori-ami.org/training-programmes/ami-teacher-training Belcher, K. A. (2015). Policy reservations: Early childhood workforce registries and alternative pedagogy teacher preparation. Doctoral dissertation, Indiana University, Indiana.
 • Bozkurt, E., Kölemen, E. B., Abanoz, T., & Ulutaş, İ. (2019) Çocukları Montessori Eğitimi Alan Ebeveynlerin “Montessori Eğitimi” Algısı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (92), 239-251. doi http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14916
 • Clandinin, D. J. & Caine, V. (2013) Narrative ınquiry. A. Trainor, & E. Graue, (Ed.), Reviewing qualitative research in the social sciences içinde (ss 166-179). New York, NY: Routledge.
 • Clandinin, D. J., Pushor, D., & Orr, A. M. (2007). Navigating sites for narrative inquiry. Journal of teacher education, 58(1), 21-35. Cossentino, J. (2005). Ritualizing expertise: A non-Montessorian view of the Montessori method. American Journal of Education, 111(2), 211-244.
 • Cossentino, J. (2009). Culture, craft, & coherence: The unexpected vitality of Montessori teacher training. Journal of Teacher Education, 60(5), 520-527.
 • Cossentino, J. (2017). Montessori ideology and practice in teacher education. M. Ben-Peretz & S. Feiman-Nemser (Ed), An arena for educational ideologies: Current practices in teacher education programs, içinde (ss. 45-67). New York, NY: Rowman & Littlefield.
 • Creswell, J.W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri, (M. Bütün ve S. B. Demir, çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cummins, L., & Asempapa, B. (2013). Fostering teacher candidate dispositions in teacher education programs. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13(3), 99- 119.
 • Çakıroğlu Wilbrant, E. (2009). Maria Montessori yöntemiyle çocuk eğitim sanatı (1. bs.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çakıroğlu Wilbrant, E. (2019). Montessori yöntemi (1. bs.). İstanbul: Final Yayınları
 • Çelik, H., Başer Baykal, N. ve Kılıç Memur, H. N. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 379-406. doi:10.14689/issn.2148- 2624.1.8c.1s.16m
 • Doty, L., & White, J. (2019). Professional Dispositions. K. L. Lubniewski, D. F. Cosgrove, T. Y. Robinson (Ed). Supervision modules to support educators in collaborative teaching: Helping to support & maintain consistent practice in the field, içinde (ss. 279-288). Charlotte: Information Age Publishing.
 • Fonseca-Chacana, J. (2019). Making teacher dispositions explicit: A participatory approach. Teaching and Teacher Education, 77, 266-276.
 • Huxel, A. C. (2013). Authentic Montesorri: The teacher makes the difference. Montessori Life, 25(2), 32.
 • Katz, L. G., & Raths, J. D. (1985). Dispositions as goals for teacher education. Teaching and Teacher Education, 1(4), 301-307.
 • Kayılı, G., & Arı, R. (2011). Examination of the effects of the Montessori method on preschool children's readiness to primary education. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), 2104-2109.
 • Koçyiğit, S., & Kayılı, G. (2008). Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 511-516.
 • Kuşçu, Ö., Bozdaş, Y., & Doğru, S. S. Y. (2014). Montessori eğitiminin çocuklarda sorumluluk alma, sırasını bekleme, başladığı işi bitirme becerisine etkisinin değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 307-322.
 • Malm, B. (2004). Constructing professional identities: Montessori teachers' voices and visions. Scandinavian journal of educational research, 48(4), 397-412.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi. http://www.2023vizyonu.meb.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Montessori Accreditation Council for Teacher Education (2019). MACTE Guide to Accreditation. Erişim adresi: https://www.macte.org/wpcontent/uploads/2019/06/2018-MACTE-Guide-to- Accreditation.pdf
 • Montessori, M. (1997). Çocuk eğitimi (5. bs.). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Montessori, M. (2016). Çocuğun Keşfi (1. bs.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Riessman, C. K. (2005) Narrative Analysis. N. Kelly, C. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts & D. Robinson (Ed.), Narrative, Memory & Everyday Life içinde (ss.1-7). Huddersfield: University of Huddersfield.
 • Rokicki, S. (2018). Dispositional transference in teacher preparation candidates. Doctoral dissertation, Northcentral university, Minnesota.
 • Saleh-Cipolloni, A. J. C. (2016). A study of changes in montessori early childhood teachers as a result of specialized training. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University, Florida.
 • Sart, G. (2017) Anlatı. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları, içinde (ss. 135-145). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schneider, M. (2011). Montessori teacher education and alternative delivery. Montessori Life, 23(4), 6.
 • Sutton, A. D. (2017). Perspectives on Montessori: Indigenous ınquiry, teachers, dialogue, and sustainability. Doctoral dissertation, Prescott College, Arizona.
 • Toran, M., & Temel, Z. F. (2014). Montessori yaklaşımın çocukların kavram edinimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(1).
 • Turner, J. (1993). The nineteen postulates and Montessori. Montessori Life, 5(2), 43-49.
 • Ulutaş, İ., & Tutkun, C. (2017). Montessori eğitim yöntemi ve uygulama örnekleri. Z. F. Temel (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar, içinde (ss. 40-67). Ankara: Hedef CS.
 • Wheatley, H. (1994). The training of Montessori teachers. International Journal of Early Childhood, 26(2), 54-56.
 • Whitescarver, K., & Cossentino, J. (2007). Lessons from the periphery: the role of dispositions in Montessori teacher training. Journal of Educational Controversy, 2(2), 11.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. bs.). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yiğit, T. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Association Montessori Internationale. (2019, 4 Aralık). About AMI. Erişim adresi: https://montessori-ami.org/about-ami Montessori Accreditation Council for Teacher Education. (2019, 4 Aralık). Online Education Policy. Erişim adresi https://www.macte.org/online-learning/online-education-policy/
 • Montessori Accreditation Council for Teacher Education. (2019, 4 Aralık). Accredited Programs. Erişim adresi: https://www.macte.org/accredited-programs/#/
 • Montessori Accreditation Council for Teacher Education. (2019, 4 Aralık). About MACTE. Erişim adresi: https://www.macte.org/about-macte/

Year 2022, Issue: 62, 705 - 736, 01.05.2022
https://doi.org/10.21764/maeuefd.1015204

Abstract

References

 • Association Montessori Internationale (2013). AMI Teacher Training Programme. Erişim adresi: https://montessori-ami.org/training-programmes/ami-teacher-training Belcher, K. A. (2015). Policy reservations: Early childhood workforce registries and alternative pedagogy teacher preparation. Doctoral dissertation, Indiana University, Indiana.
 • Bozkurt, E., Kölemen, E. B., Abanoz, T., & Ulutaş, İ. (2019) Çocukları Montessori Eğitimi Alan Ebeveynlerin “Montessori Eğitimi” Algısı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (92), 239-251. doi http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14916
 • Clandinin, D. J. & Caine, V. (2013) Narrative ınquiry. A. Trainor, & E. Graue, (Ed.), Reviewing qualitative research in the social sciences içinde (ss 166-179). New York, NY: Routledge.
 • Clandinin, D. J., Pushor, D., & Orr, A. M. (2007). Navigating sites for narrative inquiry. Journal of teacher education, 58(1), 21-35. Cossentino, J. (2005). Ritualizing expertise: A non-Montessorian view of the Montessori method. American Journal of Education, 111(2), 211-244.
 • Cossentino, J. (2009). Culture, craft, & coherence: The unexpected vitality of Montessori teacher training. Journal of Teacher Education, 60(5), 520-527.
 • Cossentino, J. (2017). Montessori ideology and practice in teacher education. M. Ben-Peretz & S. Feiman-Nemser (Ed), An arena for educational ideologies: Current practices in teacher education programs, içinde (ss. 45-67). New York, NY: Rowman & Littlefield.
 • Creswell, J.W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri, (M. Bütün ve S. B. Demir, çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cummins, L., & Asempapa, B. (2013). Fostering teacher candidate dispositions in teacher education programs. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13(3), 99- 119.
 • Çakıroğlu Wilbrant, E. (2009). Maria Montessori yöntemiyle çocuk eğitim sanatı (1. bs.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çakıroğlu Wilbrant, E. (2019). Montessori yöntemi (1. bs.). İstanbul: Final Yayınları
 • Çelik, H., Başer Baykal, N. ve Kılıç Memur, H. N. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 379-406. doi:10.14689/issn.2148- 2624.1.8c.1s.16m
 • Doty, L., & White, J. (2019). Professional Dispositions. K. L. Lubniewski, D. F. Cosgrove, T. Y. Robinson (Ed). Supervision modules to support educators in collaborative teaching: Helping to support & maintain consistent practice in the field, içinde (ss. 279-288). Charlotte: Information Age Publishing.
 • Fonseca-Chacana, J. (2019). Making teacher dispositions explicit: A participatory approach. Teaching and Teacher Education, 77, 266-276.
 • Huxel, A. C. (2013). Authentic Montesorri: The teacher makes the difference. Montessori Life, 25(2), 32.
 • Katz, L. G., & Raths, J. D. (1985). Dispositions as goals for teacher education. Teaching and Teacher Education, 1(4), 301-307.
 • Kayılı, G., & Arı, R. (2011). Examination of the effects of the Montessori method on preschool children's readiness to primary education. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), 2104-2109.
 • Koçyiğit, S., & Kayılı, G. (2008). Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 511-516.
 • Kuşçu, Ö., Bozdaş, Y., & Doğru, S. S. Y. (2014). Montessori eğitiminin çocuklarda sorumluluk alma, sırasını bekleme, başladığı işi bitirme becerisine etkisinin değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 307-322.
 • Malm, B. (2004). Constructing professional identities: Montessori teachers' voices and visions. Scandinavian journal of educational research, 48(4), 397-412.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi. http://www.2023vizyonu.meb.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Montessori Accreditation Council for Teacher Education (2019). MACTE Guide to Accreditation. Erişim adresi: https://www.macte.org/wpcontent/uploads/2019/06/2018-MACTE-Guide-to- Accreditation.pdf
 • Montessori, M. (1997). Çocuk eğitimi (5. bs.). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Montessori, M. (2016). Çocuğun Keşfi (1. bs.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Riessman, C. K. (2005) Narrative Analysis. N. Kelly, C. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts & D. Robinson (Ed.), Narrative, Memory & Everyday Life içinde (ss.1-7). Huddersfield: University of Huddersfield.
 • Rokicki, S. (2018). Dispositional transference in teacher preparation candidates. Doctoral dissertation, Northcentral university, Minnesota.
 • Saleh-Cipolloni, A. J. C. (2016). A study of changes in montessori early childhood teachers as a result of specialized training. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University, Florida.
 • Sart, G. (2017) Anlatı. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları, içinde (ss. 135-145). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schneider, M. (2011). Montessori teacher education and alternative delivery. Montessori Life, 23(4), 6.
 • Sutton, A. D. (2017). Perspectives on Montessori: Indigenous ınquiry, teachers, dialogue, and sustainability. Doctoral dissertation, Prescott College, Arizona.
 • Toran, M., & Temel, Z. F. (2014). Montessori yaklaşımın çocukların kavram edinimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(1).
 • Turner, J. (1993). The nineteen postulates and Montessori. Montessori Life, 5(2), 43-49.
 • Ulutaş, İ., & Tutkun, C. (2017). Montessori eğitim yöntemi ve uygulama örnekleri. Z. F. Temel (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar, içinde (ss. 40-67). Ankara: Hedef CS.
 • Wheatley, H. (1994). The training of Montessori teachers. International Journal of Early Childhood, 26(2), 54-56.
 • Whitescarver, K., & Cossentino, J. (2007). Lessons from the periphery: the role of dispositions in Montessori teacher training. Journal of Educational Controversy, 2(2), 11.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. bs.). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yiğit, T. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Association Montessori Internationale. (2019, 4 Aralık). About AMI. Erişim adresi: https://montessori-ami.org/about-ami Montessori Accreditation Council for Teacher Education. (2019, 4 Aralık). Online Education Policy. Erişim adresi https://www.macte.org/online-learning/online-education-policy/
 • Montessori Accreditation Council for Teacher Education. (2019, 4 Aralık). Accredited Programs. Erişim adresi: https://www.macte.org/accredited-programs/#/
 • Montessori Accreditation Council for Teacher Education. (2019, 4 Aralık). About MACTE. Erişim adresi: https://www.macte.org/about-macte/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Aslı TEMİZ ÇAĞLAR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İlkay ULUTAŞ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date May 1, 2022
Submission Date October 26, 2021
Published in Issue Year 2022 Issue: 62

Cite

APA
TEMİZ ÇAĞLAR, A., & ULUTAŞ, İ. (2022). Montessori Öğretmeninin Eğitimi: Bir Anlatı Araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(62), 705-736. https://doi.org/10.21764/maeuefd.1015204