Research Article
BibTex RIS Cite

Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 15 - 25, 21.07.2018
https://doi.org/10.24998/maeusabed.420301

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 65 yaş ve üstü bireylerin ilaç kullanımına ilişkin davranışlarını
incelemek ve sosyo-demografik özelliklerin ilaç kullanım davranışları üzerinde
etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Burdur il
merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır (N=12.378).
Çalışmada toplam 479 kişiye anket uygulanmıştır. Veriler anket tekniğiyle
araştırmacılar tarafından 12-25 Şubat 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik
testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Çalışmadan elde
edilen sonuçlara göre,
katılımcıların ilaç kullanım
davranışlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların gelirlerine göre ilaç
kullanım davranışları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre geliri 2000
TL ve üstü olan katılımcıların ilaç kullanım davranışlarının daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.

References

 • Abacıoğlu, N., 2005. Akılcı (Rasyonel) ilaç kullanımı, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 5 (4), 10-20.
 • Akan, P., Erdinçler, D., Tezcan, V., Beğer, T., 1999. Drug use in the elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2(1), 33-38.
 • Akgün T, 2016. 65 yaş ve üstü bireylerin ilaç kullanım durumlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Arpacı, F., Açıkel, C., Şimşek, I., 2008. Ankara’da yaşayan bir grup yaşlının ilaç kullanım tutumları. TAF Preventive Medicine Bulletin 7(6), 515-522.
 • Arslan, Ş. Atalay, A., Gökçe-Kutsal, Y., 2000. Drug use in elderly. Turkish Journal of Geriatrics 3(2), 56-60.
 • Aydoğdu Kocadağ B., 2016. Evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri hastalarda polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Blanco-Reina, E., Ariza-Zafra, G., Ocana-Riola, R., Leon-Ortiz, M., 2014. 2012 American Geriatrics Society Beers criteria: enhanced applicability for detecting potentially inappropriate 62 medications in European older adults? A comparison with the Screening Tool of Older Person's Potentially Inappropriate Prescriptions. Journal of American Geriatrics Society 62(7), 1217-1223.
 • Bozkurt Bulakçı B., 2013. Yaşlılarda ilaç kullanımı ile ilgili tutum ve davranışlar. Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Collins M., 1986. Sampling, Consumer Market Research Handbook. McGraw-Hill press, London.
 • Ekenler, Ş., Koçoğlu, D., 2016. Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3(3), 44-55Esengen, Ş., Seçkin, Ü., Borman, P., Bodur, H., Gökçe-Kutsal, Y., 2000. Drug consumption in a group of elderly residents in a nursing home: relationship to cogntive impairment and disability. Journal of American Medical Director Association 1(5), 197-201.
 • Gökçe Kutsal, Y., 2006. Aging World. Turkısh Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 52, 6-11.
 • Gökçe Kutsal, Y., Barak, A., Atalay, A., Baydar, T., Küçükoğlu, S., Tuncer, T., Hizmetli, S., Dursun, N., Eyigor, S., Saridoğan, M., Bodur, H., Canturk, F., Turhanoglu, A., Arslan, S., Basaran, A., 2009. Polypharmacy in the elderly: a multicenter study. Journal of American Medical Director Association 10, 486-490.Gülhan, R., 2013. Yaşlılarda İlaç Kullanımı. Okmeydanı Tıp Dergisi 29, 99-105.
 • Jhaveri, BN., Patel, TK., Barvaliya, MJ., Tripathi, C., 2014. Utilization of potentially inappropriate medications in elderly patients in a tertiary care teaching hospital in India. Perspectives in clinical research 5, 184-189.
 • Kuvvetlioğlu, K., 2011. Yaşlı hastaların ilaç kullanım davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Şahin, G. & Baydar, T. (2006). “Use of Drugs Among Older Persons”, In: Troisi J., Gökçe Kutsal Y. (Eds) Aging in Turkey. GEBAM, Vertas Pres., Malta, pp:55-84.Tufan B, 1994. Göçmen İşçilerde İş Kazaları. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • TÜİK, (2014). İstatistiklerle Yaşlılar, 2014. http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=265 (Erişim 24.02.2018).
 • TÜİK, (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644 (Erişim 24.02.2018).
 • TÜİK, (2018a). İstatistiklerle Yaşlılar, 2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595 (Erişim 04.04.2018).
 • TÜİK, (2018b). Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567 (Erişim 24.02.2018).
 • WHO, (1985). Conference of experts on the rational use of drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, 25-29.
Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 15 - 25, 21.07.2018
https://doi.org/10.24998/maeusabed.420301

Abstract

References

 • Abacıoğlu, N., 2005. Akılcı (Rasyonel) ilaç kullanımı, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 5 (4), 10-20.
 • Akan, P., Erdinçler, D., Tezcan, V., Beğer, T., 1999. Drug use in the elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2(1), 33-38.
 • Akgün T, 2016. 65 yaş ve üstü bireylerin ilaç kullanım durumlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Arpacı, F., Açıkel, C., Şimşek, I., 2008. Ankara’da yaşayan bir grup yaşlının ilaç kullanım tutumları. TAF Preventive Medicine Bulletin 7(6), 515-522.
 • Arslan, Ş. Atalay, A., Gökçe-Kutsal, Y., 2000. Drug use in elderly. Turkish Journal of Geriatrics 3(2), 56-60.
 • Aydoğdu Kocadağ B., 2016. Evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri hastalarda polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Blanco-Reina, E., Ariza-Zafra, G., Ocana-Riola, R., Leon-Ortiz, M., 2014. 2012 American Geriatrics Society Beers criteria: enhanced applicability for detecting potentially inappropriate 62 medications in European older adults? A comparison with the Screening Tool of Older Person's Potentially Inappropriate Prescriptions. Journal of American Geriatrics Society 62(7), 1217-1223.
 • Bozkurt Bulakçı B., 2013. Yaşlılarda ilaç kullanımı ile ilgili tutum ve davranışlar. Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Collins M., 1986. Sampling, Consumer Market Research Handbook. McGraw-Hill press, London.
 • Ekenler, Ş., Koçoğlu, D., 2016. Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3(3), 44-55Esengen, Ş., Seçkin, Ü., Borman, P., Bodur, H., Gökçe-Kutsal, Y., 2000. Drug consumption in a group of elderly residents in a nursing home: relationship to cogntive impairment and disability. Journal of American Medical Director Association 1(5), 197-201.
 • Gökçe Kutsal, Y., 2006. Aging World. Turkısh Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 52, 6-11.
 • Gökçe Kutsal, Y., Barak, A., Atalay, A., Baydar, T., Küçükoğlu, S., Tuncer, T., Hizmetli, S., Dursun, N., Eyigor, S., Saridoğan, M., Bodur, H., Canturk, F., Turhanoglu, A., Arslan, S., Basaran, A., 2009. Polypharmacy in the elderly: a multicenter study. Journal of American Medical Director Association 10, 486-490.Gülhan, R., 2013. Yaşlılarda İlaç Kullanımı. Okmeydanı Tıp Dergisi 29, 99-105.
 • Jhaveri, BN., Patel, TK., Barvaliya, MJ., Tripathi, C., 2014. Utilization of potentially inappropriate medications in elderly patients in a tertiary care teaching hospital in India. Perspectives in clinical research 5, 184-189.
 • Kuvvetlioğlu, K., 2011. Yaşlı hastaların ilaç kullanım davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Şahin, G. & Baydar, T. (2006). “Use of Drugs Among Older Persons”, In: Troisi J., Gökçe Kutsal Y. (Eds) Aging in Turkey. GEBAM, Vertas Pres., Malta, pp:55-84.Tufan B, 1994. Göçmen İşçilerde İş Kazaları. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • TÜİK, (2014). İstatistiklerle Yaşlılar, 2014. http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=265 (Erişim 24.02.2018).
 • TÜİK, (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644 (Erişim 24.02.2018).
 • TÜİK, (2018a). İstatistiklerle Yaşlılar, 2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27595 (Erişim 04.04.2018).
 • TÜİK, (2018b). Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567 (Erişim 24.02.2018).
 • WHO, (1985). Conference of experts on the rational use of drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, 25-29.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Deniz Say Sahin

Özlem Özer This is me

Melek Zubaroğlu Yanardağ

Publication Date July 21, 2018
Submission Date May 2, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Say Sahin, D., Özer, Ö., & Zubaroğlu Yanardağ, M. (2018). Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 6(1), 15-25. https://doi.org/10.24998/maeusabed.420301
AMA Say Sahin D, Özer Ö, Zubaroğlu Yanardağ M. Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. July 2018;6(1):15-25. doi:10.24998/maeusabed.420301
Chicago Say Sahin, Deniz, Özlem Özer, and Melek Zubaroğlu Yanardağ. “Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 6, no. 1 (July 2018): 15-25. https://doi.org/10.24998/maeusabed.420301.
EndNote Say Sahin D, Özer Ö, Zubaroğlu Yanardağ M (July 1, 2018) Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 6 1 15–25.
IEEE D. Say Sahin, Ö. Özer, and M. Zubaroğlu Yanardağ, “Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 6, no. 1, pp. 15–25, 2018, doi: 10.24998/maeusabed.420301.
ISNAD Say Sahin, Deniz et al. “Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 6/1 (July 2018), 15-25. https://doi.org/10.24998/maeusabed.420301.
JAMA Say Sahin D, Özer Ö, Zubaroğlu Yanardağ M. Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2018;6:15–25.
MLA Say Sahin, Deniz et al. “Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 6, no. 1, 2018, pp. 15-25, doi:10.24998/maeusabed.420301.
Vancouver Say Sahin D, Özer Ö, Zubaroğlu Yanardağ M. Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2018;6(1):15-2.