Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 7, Issue 2, 145 - 154, 31.08.2022
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.1133933

Abstract

References

 • 1. Dinçer, F. (2011): Veteriner Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Mehmet Âkif Ersoy Dosyası. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yayını. X+330s.
 • 2. Çeşme, V. (2014-b): Halkalı Ziraat Mektebi: Eğitimi, Eğitimci Kadrosu, Örnek Çiftliği Ve Yayınları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XVI/1, 73-99.
 • 3. Anonim (1908): Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi, Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye, c.1, sayı 1, 1908, s:21-26.
 • 4. Dinçer, F. (1964): Türkiye’de Kurulan Veteriner Dernekleriyle Bugüne Kadar Olan Gelişmeler. Türk Vet. Hek. Der. Derg. 34, (11-12): 487-502.
 • 5. Dinçer, F. (1965): Mecmuayı Fünûnu Baytariye ve Osmanlı Cemiyeti İlmiyyei Baytariyesi. Türk Vet. Hekiml. Dern. Derg. 35, (3-4): 198-203.
 • 6. Tan, S. (2017): Türkiye’de Sivil Veteriner Hekimliği Eğitiminin Başlangıcı Konusunda Bazı Tespitler. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIX/1: 43-53.
 • 7. Dinçer, F. (1976): Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın “Vasıta-i Servet” Üzerinde Bir İnceleme. Fırat Üni. Vet. Fak. Derg., 3, (1): 66-83.
 • 8. Anonim (1880a): Mülkiye Baytarları, Vasıta-i Servet, Adet 10: s.145-146.
 • 9. Anonim (1880b): Ağnam Rüsumu ve Mülkiye Baytarları, Vasıta-i Servet Adet 13: s.194-196.
 • 10. Anonim (1880c): İlerleme ve Gelişmeğe Susamışlığa Bir Büyük Müjde. Vasıta-i Servet, Adet14: s. 210-211.
 • 11. Anonim (1888a): Mülkiye Baytar Mektebi. Vasıta-i Servet, Numara: 3, s. 33-35.
 • 12. Anonim (1888b): Mülkiye Baytar Mektebi. Vasıta-i Servet, Numara: 6 s. 81-82.
 • 13. Birinci, A. (2018a): Baytar Miralayı Muallim Mehmet Ali Bey. Türk Yurdu, Ocak 2018, (365), 65-74.
 • 14. Birinci, A. (2018b): Baytar Miralay Mehmet Ali Bey’in Hikâyesi. Müteferrika, Kış 2018/2 (54), 7-74.
 • 15. Erk, N., Dinçer, F. (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Veteriner Fakültesi Yayınları:259. Ankara Üniversitesi Basımevi, s.18-27, Ankara.
 • 16. Kaya Doğanay, F. (2017): Mülkiye Baytar Mektebi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 60, 665-685.
 • 17. Bekman, M. (1940): Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi, s. 134-149, Ankara.
 • 18. Erk, N. (1966): Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:195, Ders Kitabı:97. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1. Baskı, s. 214-219, Ankara.
 • 19. Subhi Edhem (1918): Nevsal-i Baytari. Agop Matyosyan Matbaası, s. 25-28, İstanbul.
 • 20. Tüzdil, A.N. (1955): Türk Veteriner Hekimliği Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 12-17.
 • 21. Demirel, M., Kaya Doğanay, F. (2011): Osmanlı’da Ziraat Eğitimi: Halkalı Ziraat Mektebi. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 21, 183-199.
 • 22. Yıldız, Ö. (2012): Halkalı Ziraat Mektebi’nin Tarihçesi, International Journal of Social Science, Volume 5 Issue 4, p. 293-306.
 • 23. Demir, K. (2017): Osmanlı Ziraat Dergilerinden Bir Örnek: Ekinci. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt 19, Sayı 1, 54-74.
 • 24. Kadıoğlu, S. (2002): Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme. Osmanlı Bilimi Araştırmaları IV/1, 99 – 118.
 • 25. Çeşme, V. (2014-a): Osmanlı’da Ziraatı Modernleştirme Sürecinde Halkalı Ziraat Mektebi (1892-1928): Kuruluşu ve İdari Yapısı. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XV/2, 39-80.
 • 26. Dumont, P. (1995): Tanzimat Dönemi (1839-1878). İçinde: (Yay. Yönetmeni: Robert Mantran, Çev. Server Tanilli). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II, XIX. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa. (1. Baskı, s.59-143.). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • 27. Georgeon, F. (1995): Son Canlanış (1878-1908). İçinde: (Yay. Yönetmeni, Robert Mantran, Çev. Server Tanilli). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II, XIX. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa. (1. Baskı, 145-216 s.). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • 28. Gümüş, C. (2016): Historical development of forestry education in the context of forest resources management in Turkey Turkish Journal of Forestry, 17(1): 93-98.
 • 29. Melikoğlu Gölcü, B. (2019): Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya gönderilen veteriner hekimliği öğrencileri. Ankara Üni. Vet. Fak Derg, 66, 131-139.

A first look at the history of Turkish veterinary medicine with Mehmet Âkif (Ersoy)

Year 2022, Volume 7, Issue 2, 145 - 154, 31.08.2022
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.1133933

Abstract

The history of the Agricultural and Civil Veterinary School in Halkalı, where Mehmet Âkif was a student first and then served as a lecturer, is in a very important place in terms of teaching veterinary medicine and agriculture in Turkey. The opening of the Halkalı Agricultural School and the opening of the Civil Veterinary School coincided with the same time period. The Civil Veterinary College was the partner of the Agricultural College opened in Halkalı in the first years. The Civilian Veterinary College was later moved to Sultanahmet, and agricultural education was continued in Halkalı. The teaching staff of the Halkalı Higher Agricultural College has published a journal called “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası”. Mehmet Âkif Bey (Ersoy), who was on the teaching staff of the College at that time, wrote an article containing the history of the School in the first issue of the Magazine. The article provides information about the Halkalı Agricultural College, as well as information about the beginning of the teaching of Civil Veterinary College. In the article, besides the information about Halkalı Higher Agricultural School, information about the beginning of civilian veterinary medicine education is also given. In this study, the relationship of Mehmet Âkif Ersoy's article, which was determined to be related to the history of the profession, with the research conducted on the teaching of veterinary medicine in Turkey and the history of agricultural teaching, was analyzed. The article, which contains information about Âkif's profession, was evaluated in terms of the history of veterinary medicine and presented to the field of science history and research ethics.

References

 • 1. Dinçer, F. (2011): Veteriner Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Mehmet Âkif Ersoy Dosyası. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yayını. X+330s.
 • 2. Çeşme, V. (2014-b): Halkalı Ziraat Mektebi: Eğitimi, Eğitimci Kadrosu, Örnek Çiftliği Ve Yayınları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XVI/1, 73-99.
 • 3. Anonim (1908): Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi, Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye, c.1, sayı 1, 1908, s:21-26.
 • 4. Dinçer, F. (1964): Türkiye’de Kurulan Veteriner Dernekleriyle Bugüne Kadar Olan Gelişmeler. Türk Vet. Hek. Der. Derg. 34, (11-12): 487-502.
 • 5. Dinçer, F. (1965): Mecmuayı Fünûnu Baytariye ve Osmanlı Cemiyeti İlmiyyei Baytariyesi. Türk Vet. Hekiml. Dern. Derg. 35, (3-4): 198-203.
 • 6. Tan, S. (2017): Türkiye’de Sivil Veteriner Hekimliği Eğitiminin Başlangıcı Konusunda Bazı Tespitler. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIX/1: 43-53.
 • 7. Dinçer, F. (1976): Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın “Vasıta-i Servet” Üzerinde Bir İnceleme. Fırat Üni. Vet. Fak. Derg., 3, (1): 66-83.
 • 8. Anonim (1880a): Mülkiye Baytarları, Vasıta-i Servet, Adet 10: s.145-146.
 • 9. Anonim (1880b): Ağnam Rüsumu ve Mülkiye Baytarları, Vasıta-i Servet Adet 13: s.194-196.
 • 10. Anonim (1880c): İlerleme ve Gelişmeğe Susamışlığa Bir Büyük Müjde. Vasıta-i Servet, Adet14: s. 210-211.
 • 11. Anonim (1888a): Mülkiye Baytar Mektebi. Vasıta-i Servet, Numara: 3, s. 33-35.
 • 12. Anonim (1888b): Mülkiye Baytar Mektebi. Vasıta-i Servet, Numara: 6 s. 81-82.
 • 13. Birinci, A. (2018a): Baytar Miralayı Muallim Mehmet Ali Bey. Türk Yurdu, Ocak 2018, (365), 65-74.
 • 14. Birinci, A. (2018b): Baytar Miralay Mehmet Ali Bey’in Hikâyesi. Müteferrika, Kış 2018/2 (54), 7-74.
 • 15. Erk, N., Dinçer, F. (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Veteriner Fakültesi Yayınları:259. Ankara Üniversitesi Basımevi, s.18-27, Ankara.
 • 16. Kaya Doğanay, F. (2017): Mülkiye Baytar Mektebi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 60, 665-685.
 • 17. Bekman, M. (1940): Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi, s. 134-149, Ankara.
 • 18. Erk, N. (1966): Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:195, Ders Kitabı:97. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1. Baskı, s. 214-219, Ankara.
 • 19. Subhi Edhem (1918): Nevsal-i Baytari. Agop Matyosyan Matbaası, s. 25-28, İstanbul.
 • 20. Tüzdil, A.N. (1955): Türk Veteriner Hekimliği Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 12-17.
 • 21. Demirel, M., Kaya Doğanay, F. (2011): Osmanlı’da Ziraat Eğitimi: Halkalı Ziraat Mektebi. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 21, 183-199.
 • 22. Yıldız, Ö. (2012): Halkalı Ziraat Mektebi’nin Tarihçesi, International Journal of Social Science, Volume 5 Issue 4, p. 293-306.
 • 23. Demir, K. (2017): Osmanlı Ziraat Dergilerinden Bir Örnek: Ekinci. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt 19, Sayı 1, 54-74.
 • 24. Kadıoğlu, S. (2002): Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme. Osmanlı Bilimi Araştırmaları IV/1, 99 – 118.
 • 25. Çeşme, V. (2014-a): Osmanlı’da Ziraatı Modernleştirme Sürecinde Halkalı Ziraat Mektebi (1892-1928): Kuruluşu ve İdari Yapısı. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XV/2, 39-80.
 • 26. Dumont, P. (1995): Tanzimat Dönemi (1839-1878). İçinde: (Yay. Yönetmeni: Robert Mantran, Çev. Server Tanilli). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II, XIX. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa. (1. Baskı, s.59-143.). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • 27. Georgeon, F. (1995): Son Canlanış (1878-1908). İçinde: (Yay. Yönetmeni, Robert Mantran, Çev. Server Tanilli). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II, XIX. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa. (1. Baskı, 145-216 s.). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • 28. Gümüş, C. (2016): Historical development of forestry education in the context of forest resources management in Turkey Turkish Journal of Forestry, 17(1): 93-98.
 • 29. Melikoğlu Gölcü, B. (2019): Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya gönderilen veteriner hekimliği öğrencileri. Ankara Üni. Vet. Fak Derg, 66, 131-139.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Atilla ÖZGÜR> (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ
0000-0002-8450-282X
Türkiye

Thanks I would like to thank Kasım ÇELİK (Head of the Library and Documentation Department at İstanbul Sabahattin Zaim University), Assist. Prof. Dr. Savaş Volkan GENÇ, (Burdur Mehmet Âkif. Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Head of Department of Veterinary Medicine History and Deontology) and H. Bülent BAŞARAN (DVM, MSc) for their kind assistance.
Publication Date August 31, 2022
Application Date June 21, 2022
Acceptance Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Özgür, A. (2022). A first look at the history of Turkish veterinary medicine with Mehmet Âkif (Ersoy) . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 7 (2) , 145-154 . DOI: 10.24880/maeuvfd.1133933