PDF EndNote BibTex RIS Cite

Commons About Marriage Customs of Turksih and Finnish Cultures and Woman Perception in The Context of Kalevala Epic

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 167 - 189, 01.12.2015

Abstract

Marriage legalizes coupling of women and man and finishes its process with rituals is a social fact. Socaializing process of woman and man ends up with statrting a family after they leave their parents. It is seen that there are differences in woman and man status when looking at such as factors marriage, manners and customs before and after marriage, roles and behaviors of woman and man. It is known that thre are differences not only in physiological but also with regards to sociological roles. It is seen that woman is thought to have moral rules and behave according to social rules has more critical roles than man. From this respect there are conditions and features woman must have and fulfill. Hair brade and cover have the characteristicnonverbal message about woman’s own marital status. Woman social role and marriage customs survive from past to present althougt there are some changes in Turkish culture. Marriage wich is a social fact preserve continuity with some magical rituals. It is possible to see traces of common cultual transmission in the different geographical when looking at intercultural similarities about marriage customs. In this context it is tried to determine the common marriage customs and woman perception with reference to Turkish culture and Kalevala is Finnish national epic in our study.

KALEVALA DESTANI BAĞLAMINDA TÜRK VE FİN KÜLTÜRLERİNİN EVLİLİK ÂDETLERİ VE KADIN ALGISI KONUSUNDAKİ MÜŞTEREKLERİ

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 167 - 189, 01.12.2015

Abstract

Evlilik dini ve hukuki özelliğe sahip kadın ve erkeğin birlikteliğini meşrulaştıran ritüeller ile sürecini gerçekleştiren sosyal bir olgudur. Kadın ve erkeğin sosyalleşmesi süreci bireylerin anne ve babalarından ayrılarak kendilerinin bir aile meclisi kurmaları ile sonuçlanır. Türk kültüründe aile olmak isteyen kadın ve erkeğin evliliği, evlilik öncesinde ve sonrasındaki örf ve adetler, kadın-erkek rolleri ve davranışları gibi unsurlara bakıldığında kadın-erkek statüsünde farklılıklar olduğu görülmektedir. Kadının ve erkeğin yalnızca fizyolojik olarak değil aynı zamanda toplumsal roller açısından da farklılıklarının olduğu bilinmelidir. Toplumsal kurallara uygun hareket ederek ahlaki değerlere sahip olması beklenen kadının erkeğe göre daha kritik rollere sahip olduğu görülmektedir. Bu yönü ile kadının ideal eş olabilmesi için sahip olması gereken özellikler ve yerine getirmesi gerekli şartlar vardır. Kadının saç örgüsü ya da taktığı saç örtüsü topluma karşı kendi medeni durumu hakkında sözsüz mesaj niteliğini taşımaktadır. Kadının sosyal rolü yanında evlilik adetlerinin Türk kültüründe geçmişten günümüze bazı değişikliklere uğrayarak da olsa geçerliliğini koruyabilmektedir. Sosyal bir olgu olan evlilik büyüsel bir takım ritüeller ile devamlılığını korumaktadır. Evlilik ile ilgili adetlerin kültürlerarası benzerliklerine bakıldığında farklı coğrafyalarda ortak kültür aktarımlarının izlerini görmek mümkündür. Bu bağlamda, çalışmamızda Türk kültürü ve Fin milli destanı olan Kalevala’dan hareketle müşterek evlenme adetleri ve kadın algısı tespit edilmeye çalışılacaktır.

Details

Other ID JA98NF45VK
Journal Section Articles
Authors

Ali Osman ABDURREZZAK This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 15

Cite

APA Abdurrezzak, A. O. (2015). KALEVALA DESTANI BAĞLAMINDA TÜRK VE FİN KÜLTÜRLERİNİN EVLİLİK ÂDETLERİ VE KADIN ALGISI KONUSUNDAKİ MÜŞTEREKLERİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 8 (15) , 167-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28385/301781