Year 2017, Volume 10 , Issue 20, Pages 173 - 194 2017-12-30

MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
The Importance of The Turkish Folk Literature Topics in The Formation of National Consciousness and The Opinions of The Students on These Issues

Neslihan Karakuş [1] , Özge Özcan [2] , Melek Gündoğdu [3]


Bu çalışmanın amacı Türk edebiyatı dersinin ana konuları kapsamında ilk defa Türk halk edebiyatının içeriğinde yer alan İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile 10. sınıfta tanışan öğrencilerin bu konulara bakış açısını ve bu edebiyatın öğrencilerin üzerinde millî benlik, millî kültür, millî şuur oluşturmadaki etkisine dair tespitlerde bulunmaktır. Araştırmada Türk edebiyatı derslerinde işlenen bu konuların öğrenciler tarafından ne kadar hatırlandığı, önemsendiği ve öğrencilerin düşünce yapısına ne kadar tesir ettiği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul Ayazağa Anadolu Lisesi 11. sınıfta öğrenim görmekte olan 60 öğrenciden oluşmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, önceden belirlenmiş olan soruların görüşme durumlarını kapsar. Çalışma kapsamında öğrencilere bir önceki sene görmüş oldukları Türk halk edebiyatı konuları kapsamında sorular sorulmuştur. Genel olarak öğrencilerin Türk halk edebiyatının konularından olan mit, mitoloji, destan, efsane, masal gibi kavramları hatırladığı görülmüştür. Öğrencilerin aldığı bu derslerin, Türk kültürünü yansıtmada etkili olduğuna ve bu konulara yönelik merak oluşturduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin konu ile ilgili kitap okumadığı, ders saatlerinin yetersiz olduğu, derslerin öğretmenler tarafından ezbere dayalı anlatıldığı, öğretmenlerin görsel materyal kullanmadığı yönünde görüşler bildirdiği elde edilen sonuçlar arasındadır. Daha kalıcı ve ilgi çekici olması açısından derslerin günlük hayattan örneklerle anlatılması, öğrencilerin bu konularla çok daha erken yaşlarda karşılaşması için çalışmalar yapılması önerilmiştir.

The aim of this study is to determine the perspective of the students who have been introduced with Turkish Folk Literature on 10th grade within the scope of main topics of a class for the first time and to determine the effect of this lesson in creating national identity, national culture, and national consciousness on the students. In the study, attempts were made to determine how much of the subjects that were taught in the classes were remembered and cared by the students, and how much did the subjects influence students’ mentalities. Study group of the research consisted of 60 students who were studying on the 11th grade of Ayazağa Anatolian High School in Istanbul in the academic year of 2016-2017. Semi-structured interview method based on qualitative research approach was used in the study. Semi-structured interviews cover interviews of predetermined questions. Within the scope of the study, students were asked nine questions about pre-Islamic Turkish Literature, myth, mythology, legend and mythos they had learned in the previous year. Generally, students remembered the concepts of pre-Islamic Turkish literature. Findings suggested that subjects that the students were taught seemed very effective in reflecting Turkish culture, and that they evoked curiosity about these topics. As a result of the research, it was concluded that the students did not read any books about the subject, the class hours were inadequate, the subjects were taught by teachers based on memorization, and the teachers did not use any visual materials. It has been suggested that the subjects should be taught using daily life examples at very early ages for them to be more permanent and interesting.

 • Asanaliyeva, N.A. (2000). Gençlerin Sosyal Yönden Şekillendirilmesinde Halk Edebiyatından Faydalanmanın Yolları ve Şekilleri, Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Aslan, E. (2000). Ahıska Destanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Artun, E. (2015). Türk Halk Bilimi, Adana: Karahan Kitabevi.
 • Balat Uyanık, G. vd. (2012). Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem A. Yayınevi.
 • Bars, M. E. (2013). Mitlerde Büyülü Gerçekçilik, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (2), 219-230.
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A. Yayınevi.
 • Boyraz Ş. (2008). Sözlü Anlatıların Sürekliliği Üzerine Düşünceler, Folklor ve Edebiyat Dergisi, 54, 105-118.
 • Dönmez, P. (2001). Türk Mitolojisi Üzerine Türkiye’de Yapılan Yayınlar Bibliyografyası ve Bu Yayınların Analizi, Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Türk Halk Bı̇lı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Eskimen, A. D. (2016). Edebiyat (9-12) Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (Indiana Eyaleti) Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 38 - 61.
 • Gökalp, Z. (1974). Türk Medeniyeti Tarihi 1, Türk Kültür Yayını, İstanbul: Toker Basımevi.
 • Hardal, M.(2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Divan Edebiyatı Algıları Üzerine Bir Araştırma, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (29), 279-298.
 • Işık, N.; Karakuş N. (2017). Erken Çocukluk Döneminde Efsane, Destan ve Masal Metinlerinin Kullanımı, The Journal of Academic Social Science, 5 (41), 118-133.
 • İsen Durmuş, T. I. (2011). Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler, Turkish Studies, 6 (3), 929-937.
 • Kaplan, M. (1983).Kültür ve Kültürü Meydana Getiren Unsurlar, Türk Kültür ve Medeniyeti Üç Musiki ve Üç Medeniyet, Millî Kültür Dergisi, 41 (8), 40.
 • Kaya, M. (2014). Bilişim Teknolojisi ve Çocuk Edebiyatı, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi Özel Sayısı, 324-325.
 • Keklik, S. (2013). Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 667-687.
 • MEB. (2015). Ortaöğreti̇m Türk Di̇li̇ ve Edebi̇yati Dersi̇ (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğreti̇m Programı, Ankara.
 • Oğuz, M. Ö. (2008). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ögel, B. (1971). Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Özbay M.; Çeçen M.A. (2012). Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. Sınıflar) Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1, 67-76.
 • Pilav, S.; Uslu Üsten A. (2013). Lise Öğrencilerinin Edebiyatla İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Turkish Studies, 8 (8), 1073-1085.
 • Saraç, C. (2009). Öğretmen ve Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminden Beklentileri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 189-199.
 • Sakaoğlu, S.; Duymaz, A. (2002). İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Solak M.; Yaylı D. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Türler Açısından İncelenmesi, The Journal of International Social Research, 2 (9), 444-453.
 • Şirin, M. R. (1987). Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul: Gökyüzü Yayınları. TDK. (2011). Büyük Türkçe Sözlük, Ankara.
 • Topçu, N. (2014). Kültür ve Medeniyet, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Journal Section Articles
Authors

Author: Neslihan Karakuş (Primary Author)

Author: Özge Özcan

Author: Melek Gündoğdu

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { mahder374297, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {173 - 194}, doi = {}, title = {MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Karakuş, Neslihan and Özcan, Özge and Gündoğdu, Melek} }
APA Karakuş, N , Özcan, Ö , Gündoğdu, M . (2017). MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 10 (20) , 173-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/33831/374297
MLA Karakuş, N , Özcan, Ö , Gündoğdu, M . "MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 10 (2017 ): 173-194 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/33831/374297>
Chicago Karakuş, N , Özcan, Ö , Gündoğdu, M . "MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 10 (2017 ): 173-194
RIS TY - JOUR T1 - MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ AU - Neslihan Karakuş , Özge Özcan , Melek Gündoğdu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 194 VL - 10 IS - 20 SN - 1308-4445- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ %A Neslihan Karakuş , Özge Özcan , Melek Gündoğdu %T MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 10 %N 20 %R %U
ISNAD Karakuş, Neslihan , Özcan, Özge , Gündoğdu, Melek . "MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 10 / 20 (December 2017): 173-194 .
AMA Karakuş N , Özcan Ö , Gündoğdu M . MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2017; 10(20): 173-194.
Vancouver Karakuş N , Özcan Ö , Gündoğdu M . MİLLÎ ŞUUR OLUŞTURMADA TÜRK HALK EDEBİYATI KONULARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERİN BU KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2017; 10(20): 194-173.