Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türk Halk Kültürü Araştırmalarında Dün, Bugün ve Yarın

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 11 - 26, 01.06.2008

Abstract

Bu makalede Türk halk kültürü çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını sorgulanmıştır. İ l k olarak dün olarak adlandırılan 21 . yüzyıla kadar Türk halk kültürü alanında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve bu çalışmaların yapılmasındaki temel düşünceler tartışılmıştır. İkinci, kısımda günümüzde, "halk" ve "halk bilimi", "halk kültürü" kavramlarının tanımları ve özellikleri açıklanmıştır. Üçüncü kısımda, günümüz halk kültürü çalışmalarının hangi amaçlara yönelik olarak yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerimize yer verilmiş ve bu amaçlara yönelik bir sonuçla makale tamamlanmıştır

References

  • ATALAY, Hamit. (1999). İngilizce-Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • BEN-AMOS, Dan. (2003 ) . "Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Yeni Bir Tanımına Doğru". Çev. Metin Ekici. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Milli Folklor Yayınları, ss. 31-55.
  • DUNDES, Alan. (2003a). "Halk Kimdir?" Çev. Metin Ekici. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Milli Folklor Yayınları, ss. 1 -25.
  • EKİCİ, Metin. (1999). "Halk, Halk B i lgisi ve Halk Bil imi Üzerine Bir Deneme." E. Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 4, ss. 183- 191.
  • LEVEND, Agah Sırrı. (1968). "Halk ve Tasavvufi Halk Edebiyatı". Türk Dili (Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı), S. 207, ss. 171 - 185.

Yesterday, Today and Tomorrow in Turkish Folk Culture Researches

Year 2008, Volume 1, Issue 1, 11 - 26, 01.06.2008

Abstract

In this article, the pası, presenl and.fiıture o/Tıırkish folk cııltııre stııdies and their aims and aspects are qııestioned. First, I dwell ııpon the pası stııdies and their perspectives on Tıırkish folk cu/tııre. The secoml, the present definition and ıınderstanding <􀉝f ':folk". ''.folklore" and '/ôlk cıılture" are discussed and alsa the mpects of contempormy understanding are provided. in ıhe third par/ of the article, what shoııld he the aims of contemporary Turkish folk cııltııre stııdies are pointed oııt. and according ıo those aims a conclıısion is added.

References

  • ATALAY, Hamit. (1999). İngilizce-Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • BEN-AMOS, Dan. (2003 ) . "Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Yeni Bir Tanımına Doğru". Çev. Metin Ekici. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Milli Folklor Yayınları, ss. 31-55.
  • DUNDES, Alan. (2003a). "Halk Kimdir?" Çev. Metin Ekici. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Milli Folklor Yayınları, ss. 1 -25.
  • EKİCİ, Metin. (1999). "Halk, Halk B i lgisi ve Halk Bil imi Üzerine Bir Deneme." E. Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 4, ss. 183- 191.
  • LEVEND, Agah Sırrı. (1968). "Halk ve Tasavvufi Halk Edebiyatı". Türk Dili (Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı), S. 207, ss. 171 - 185.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Metin Ekici This is me (Primary Author)

0001-0002-0003-0004

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Ekici, M. (2008). Türk Halk Kültürü Araştırmalarında Dün, Bugün ve Yarın . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (1) , 11-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36127/405721