Year 2020, Volume 13 , Issue 30, Pages 917 - 935 2020-06-15

TÜRKİYE'DE KLASİK BATI MÜZİĞİ ALANINDA YAYINLANMIŞ KEMAN İLE İLGİLİ ÖĞRETİCİ ULUSAL KİTAPLARIN İNCELENMESİ
EXAMINATON OF NATIONAL VIOLIN TEACHING BOOKS ABOUT CLASSICAL MUSIC PUBLISHED IN TURKEY

Nazlı Başak BAŞAK [1] , Hakan BAĞCI [2] , Ümit Kubilay CAN [3]


Bu araştırmada Türkiye’de klasik batı müziği alanında 2000 yılı sonrasında yayınlanmış keman ile ilgili öğretici kitapların (metot-derleme) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2000-2019 yılları arasında yayımlanmış̧ ve araştırmacının ulaşabildiği Türkiye’de klasik batı müziği alanında keman için yazılmış öğretici kitaplar oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda ulaşılan kitaplar listelenerek içerik ve düzeyleri belirlenmiş, düzeylerine göre sayısal analizi yapılmıştır. Ulaşılan toplam 43 kitabın düzey dağılımları; 25 adet başlangıç, 8 adet başlangıç-orta, 1 adet orta, 2 adet orta-ileri, 3 adet ileri ve 4 adet başlangıç-ileri düzey kitaplar olduğu belirlenmiştir. En fazla yayın yapan yazar/derleyenin 6 kitap ve toplam yayının (%13.95)’iyle Ömer Can olduğu, en fazla yayın sayısının, toplam yayın sayısının (%23.26)’ı olan 10 kitap ile Evrensel Müzikevi’ne ait olduğu, en fazla yayının toplam yayının (%32.56)’sı ve 14 kitapla 2011-2015 yılları arasında olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

The aim of this study is to examine the educational books on violin (methods-compilations), published in Turkey after the year 2000 and in the field of classical music. The method used in the study is descriptive. The population of the study is composed of violin teaching books which were published in Turkey between the years 2000 and 2019 in the field of classical music and which the researcher has been able to track. Following the research, the books which could be tracked were listed, organized based on their contents and levels and subjected to numerical analysis according to their levels. It has been determined that the 43 books that were tracked are categorized according to their levels as follows: 25 beginner books, 8 beginner-intermediate level books, 1 intermediate level book, 2 intermediate-advanced level books, 3 advanced level books and 4 beginner-advanced level books. It has been concluded that the author/compiler who has published the greatest number of books (6) and made the greatest number of publications (13.95% of the total number) is Ömer Can, and that the greatest number of publications (10 books, corresponding to the 23.36% of the total number) is made by Evrensel Müzikevi, and that the greatest number of publications (14 books, corresponding to the 32.56% of the total number) was made between the years 2011 and 2015.

 • ATAMAN, Ö. G. (2009, Ocak). “Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1) 341-352.
 • AYATA, E. ve AŞKIN, C. (2008). “Müziğin Beynin Bilişsel Fonksiyonlarına Etkisi”. İtü Dergisi, 5 (2) 13-22.
 • AYDOĞAN, M., DEMİRBATIR, R.E (2018). “Klasik Gitar İçin Yazılmış Başlangıç Metotlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (34) 147-183.
 • DEMİRBATIR, R. E. (2001). “Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tez Bibliyografyası”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1) 123-141.
 • ECE, A.S., DÖNMEZ, E.C. ve KINIKLI, B. B. (2013, Mayıs). “Ulusal ve Uluslararası Alandaki Başlangıç Viyola Metot ve Kitaplarının İncelenmesi”. International Journal of Socail Science, 6 (5) 937-959.
 • GALAMIAN, I. (1962). Principles of Violin Playing and Teaching, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • GÜVEN, E., ÇEVİK, D.B, CANBEY, E.G., SNAPPER, E.K. (2012, Mayıs, Haziran, Temmuz). “Çocuklara Yönelik Piyano Başlangıç Metotları Üzerine Bir Değerlendirme”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2) 158-164.
 • HOWE, M.J.A. (2001). Öğrenme Psikolojisi, (E. Kılıç, Çev.) İstanbul: Alfa Yayınları
 • HUANG, F.T. (2007). Pre-school Piano Methods and Developmentally Appropriate Practice, The Faculty of the Graduate School, Unpublished PhD Thesis, University of Missouri-Columbia, USA.
 • KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • MİCHELS, U. ve VOGEL, G. (2013). Müzik Atlası. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • OKAY, H.H. (2012). “Müzikal İfade Eğitimine Bir Pencere: Çalgı Müziğinde Vokal İzler”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3) 1051-1072.
 • ORHAN, Ş. Y. (2012, Mayıs). “Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2 (2) 701-716.
 • ÖZDEMİR, S. (2015). Amatör Keman Eğitiminde Amaç ve Hedeflere Göre Keman Öğretim Metotlarının ve Tekniklerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZMENTEŞ, S. (2008). “Çalgı Eğitiminde Özdüzenlemeli Öğrenme Taktikleri”. İnönü Üniversitesi Eğtim Fakültesi Dergisi, 9 (16) 157-175.
 • SAY, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Sözkesen Matbaası.
 • SAY, A. (2005). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • SÖZER, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • STOWELL, R. (1992). The Cambridge Companion to the Violin. Cambridge, Cambridge University Press.
 • SUZUKİ, S. (2010). Sevgiyle Eğitmek, (J.Y. Dittgen, Çev.) İstanbul: Porte Müzik Eğitim.
 • SUN, M. (1969). Türkiye’nin Kültür Müzik Tiyatro Sorunları, Ankara: AjansTürk Kültür Yayınları.
 • ŞENDURUR, Y. ve Barış, D.A. (2002). “Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı”. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1) 165-174.
 • TEBİŞ, C. ve OKAY, H.H. (2013). “Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi”. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science, 2 (2) 11-20.
 • ULUCAN, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler.
 • URHAL, N. ve CAN, Ü.K. (2018). “Türkiye’de Yayımlanmış, Çello, Piyano, Keman, Viyola ve Flüt Nota Kitaplarının İncelenmesi”. Online Journal of Music Sciences, 3 (1) 56-89.
Primary Language tr
Subjects Music
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8999-283X
Author: Nazlı Başak BAŞAK (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5312-3168
Author: Hakan BAĞCI
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9197-2240
Author: Ümit Kubilay CAN
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Başak, N , Bağcı, H , Can, Ü . (2020). TÜRKİYE'DE KLASİK BATI MÜZİĞİ ALANINDA YAYINLANMIŞ KEMAN İLE İLGİLİ ÖĞRETİCİ ULUSAL KİTAPLARIN İNCELENMESİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 13 (30) , 917-935 . DOI: 10.12981/mahder.679746