Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Environmental Investigation in Burdur Lake Basin

Year 2015, Volume 6, Issue 1, 6 - 10, 20.12.2015

Abstract

Environmental problems are among the most vital issues of the today’s world. Especially after the Industrial Revolu-tion, increasing unconscious anthropogenic activities on the ecological balance of world have brought many nega-tive consequences at the national and international level. In this frame, in this study factors affecting the Burdur lake basin and possible solutions have been focused in order to be conserved the ecology and especially white-headed ducks (endemic species) of the basin, the six largest lake basin of Turkey, based on national and international lit-erature and also observations in the region.

References

 • Anonim (2009). http://cdr.cevre.gov.tr/icd_raporlari/burduricd2009.pdf.
 • Anonim (2013). http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Burdur_icdr2013 .pdf.
 • Anonim (2015). http://bolge9.ormansu.gov.tr.
 • Ataol, M. (2010). Burdur Gölü’nde Seviye Değisimleri. AÜ TÜCAUM Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1): 77-93.
 • Çetin, A., Erdoğan, N., Genç, H. (2013). Flora of the Burdur lake surroundings (Türkiye), Biological Diversity and Con- servation, 6, 2: 55-76.
 • DSİ (2015). http://www2.dsi.gov.tr/.
 • Green, A.J. (1996). Threats to Burdur lake ecosystem, Turkey and its waterbirds, particularly the white-headed duck (Oxyura leucocephala). Biological Conservation, 76: 241- 252.
 • Güçlü, S.S., Turna, İ.İ., Güçlü, Z., Gülle, İ. (2007). Population structure and growth of Aphanius anatoliae sureyanus Neu, 1937 (Osteichthyes: Cyprinodontidae), endemic to Burdur Lake, Turkey. Zoology in the Middle East, 41: 63- 69.
 • Gül, A., Yılmaztürk, A., Caran, Ş., Ünal, Y., Örücü, Ö.K., Ber- beroğlu, E. (2015). Burdur Gölü Ve Çevresinde Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler Ve Stratejik Mekansal Çözüm- ler. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur- Türkiye.
 • Gülle, İ., Turna, İ.İ., Güçlü, S.S., Küçük, F., Gülle, P., Güçlü, Z. (2008). Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde De- ğişimi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 25(4): 283-287.
 • Karataş, A. (2013). Burdur Gölü Havzası'nın biyotik özellikleri ile mermer ve taş ocaklarının Burdur Gölü ve ekosistem üzerine etkileri, Niğde Üniv. Fen Edb. Fakültesi Biyoloji Böl., Niğde.
 • Kiziroğlu, İ., Turan, L. ve Erdoğan, A. (1995). Burdur Gölü Havzasının Entegre Koruma ve Kullanım Planlaması Üze- rine Bir Araştırma. Hacettepe Üniv. Eğt. Fak. Dergisi, 11: 37-45.
 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Çiftçi, Y., Erdoğan, Ö. (2013). A new Pseudophoxinus (Teleostei, Cyprinidae) species from Southwestern Anatolia, with remarks on the distribution of the genus in western Anatolia. ZooKeys, 320: 29-41
 • Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Koca, A., Muca, B. (2014). Mermer Ocaklarının Burdur Florası Üzerine Etkileri. Ulusal Mer- mer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18- 20 Eylül 2014, Isparta
 • Yıldırım, Ü., Uysal, M. (2011). Changes in the Coastline of the Burdur Lake Between 1975 and 2010. International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sen- sing (RS) Applications (ISEPP) 28-29 June 2011, Izmir- Turkey.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2005). Burdur Gölü’nün Jeoekolo- jik Özellikleri ve Sorunları. Türkiye Kuvaterner Sempoz- yumu V Bildiri Özetleri, İstanbul, 100-1003.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2006). Sulak Alanlarımız ve Ram- sar Sözlesmesi. Popüler Bilim, 32: 43-46.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2010). Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorun- ları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2): 129- 143.
 • Yüksel, M. E., Yüksel A.S. (2011). RFID Technology in Busi- ness Systems and Supply Chain Management. Journal of Economic and Social Studies (JECOSS), 1(1): 53-71.

Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi

Year 2015, Volume 6, Issue 1, 6 - 10, 20.12.2015

Abstract

Çevre sorunları, günümüzün en önemli yaşamsal konuları arasında yer almaktadır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında dünyanın ekolojik dengesi üzerine artan bilinçsiz antropojenik aktiviteler ulusal ve uluslararası anlamda birçok olumsuz sonucu beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin altıncı büyük göl havzası olan Burdur Gölü Havzası’nın ekolojisinin ve özellikle alanın endemik türü olan dik kuyruğun korunması amacıyla bu çalışmada, ulusal ve uluslararası literatüre ve ayrıca bölgedeki gözlemlere dayanarak havzayı etkileyen etmenler ve olası çözüm öneriler üzerinde durulmuştur.

References

 • Anonim (2009). http://cdr.cevre.gov.tr/icd_raporlari/burduricd2009.pdf.
 • Anonim (2013). http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Burdur_icdr2013 .pdf.
 • Anonim (2015). http://bolge9.ormansu.gov.tr.
 • Ataol, M. (2010). Burdur Gölü’nde Seviye Değisimleri. AÜ TÜCAUM Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1): 77-93.
 • Çetin, A., Erdoğan, N., Genç, H. (2013). Flora of the Burdur lake surroundings (Türkiye), Biological Diversity and Con- servation, 6, 2: 55-76.
 • DSİ (2015). http://www2.dsi.gov.tr/.
 • Green, A.J. (1996). Threats to Burdur lake ecosystem, Turkey and its waterbirds, particularly the white-headed duck (Oxyura leucocephala). Biological Conservation, 76: 241- 252.
 • Güçlü, S.S., Turna, İ.İ., Güçlü, Z., Gülle, İ. (2007). Population structure and growth of Aphanius anatoliae sureyanus Neu, 1937 (Osteichthyes: Cyprinodontidae), endemic to Burdur Lake, Turkey. Zoology in the Middle East, 41: 63- 69.
 • Gül, A., Yılmaztürk, A., Caran, Ş., Ünal, Y., Örücü, Ö.K., Ber- beroğlu, E. (2015). Burdur Gölü Ve Çevresinde Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler Ve Stratejik Mekansal Çözüm- ler. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur- Türkiye.
 • Gülle, İ., Turna, İ.İ., Güçlü, S.S., Küçük, F., Gülle, P., Güçlü, Z. (2008). Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde De- ğişimi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 25(4): 283-287.
 • Karataş, A. (2013). Burdur Gölü Havzası'nın biyotik özellikleri ile mermer ve taş ocaklarının Burdur Gölü ve ekosistem üzerine etkileri, Niğde Üniv. Fen Edb. Fakültesi Biyoloji Böl., Niğde.
 • Kiziroğlu, İ., Turan, L. ve Erdoğan, A. (1995). Burdur Gölü Havzasının Entegre Koruma ve Kullanım Planlaması Üze- rine Bir Araştırma. Hacettepe Üniv. Eğt. Fak. Dergisi, 11: 37-45.
 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Çiftçi, Y., Erdoğan, Ö. (2013). A new Pseudophoxinus (Teleostei, Cyprinidae) species from Southwestern Anatolia, with remarks on the distribution of the genus in western Anatolia. ZooKeys, 320: 29-41
 • Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Koca, A., Muca, B. (2014). Mermer Ocaklarının Burdur Florası Üzerine Etkileri. Ulusal Mer- mer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18- 20 Eylül 2014, Isparta
 • Yıldırım, Ü., Uysal, M. (2011). Changes in the Coastline of the Burdur Lake Between 1975 and 2010. International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sen- sing (RS) Applications (ISEPP) 28-29 June 2011, Izmir- Turkey.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2005). Burdur Gölü’nün Jeoekolo- jik Özellikleri ve Sorunları. Türkiye Kuvaterner Sempoz- yumu V Bildiri Özetleri, İstanbul, 100-1003.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2006). Sulak Alanlarımız ve Ram- sar Sözlesmesi. Popüler Bilim, 32: 43-46.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. (2010). Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorun- ları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2): 129- 143.
 • Yüksel, M. E., Yüksel A.S. (2011). RFID Technology in Busi- ness Systems and Supply Chain Management. Journal of Economic and Social Studies (JECOSS), 1(1): 53-71.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Latif Gürkan KAYA
0000-0001-8033-1480


Cengiz YÜCEDAĞ


Özge DURUŞKAN This is me

Publication Date December 20, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Kaya, L. G. , Yücedağ, C. & Duruşkan, Ö. (2015). Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 6-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/19417/206586

Cited By

Meke Maarı (Konya) civarının herpetofaunası
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kamil CANDAN
https://doi.org/10.25092/baunfbed.709405

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.