Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar
Anthropogenic Effects on Eel Migrations in Streams of Antalya Basin of Turkey

Fahrettin KÜÇÜK [1] , İskender GÜLLE [2] , Salim Serkan GÜÇLÜ [3]


Antalya Körfezi’nin başlıca akarsularındaki yılanbalığı göçlerinin araştırılması amacıyla 1980’li yılların başından günümüze kadar tutulan bilimsel kayıtlar ve güncel gözlemler ışığında; yaklaşık 30 yılı aşkın bir sürede akarsulara elver girişindeki değişimler, habitat kayıpları ve habitatalar üzerindeki insani baskılar gözden geçirilmiştir. Akarsulara olan elver girişlerini kirlilik, su seviyesinde aşırı azalma, kum alımı ve akarsu yatağı düzenlemesi gibi tahribatlar, regülatör ve baraj gibi mekanik engeller, nehir ağızlarının turizm amaçlı düzenlemesi, motorlu su taşıtları, dip tarayan balık ağları gibi insan faaliyetlerine bağlı habitat kayıpları önemli derecede etkilerken; yetişkin yılanbalığı popülasyonlarının trajik azalışında akarsulardaki debi azalışı, nehir yatağı tahribatları, aşırı avcılık ve stoklardaki küresel azalmanın en önemli etkenler olabileceği değerlendirilmiştir. 

In consideration of the scientific records and current observations obtained from the early 1980s until today in order to investigate the eel migrations in the main streams of Antalya Gulf, we here reviewed the changes in the elvers arrival into the streams, how habitats have changed until today, and the anthropogenic pressures on habitats. Elvers arrivals into the streams have been significantly affected by habitat destructions such as pollution, an excessive reduction in water level, sand removal and streambed arrangement; mechanical barriers such as regulators and dams; tourism intended arrangement of estuaries, and habitat losses caused by anthropogenic activities such as motor boats and scoop fishing nets. On the other hand, the tragic decrease in adult eel populations has been considered able to result from factors such as reduced flow rate, streambed destruction, overfishing and global declines in stocks.

  • Anonim. (2017). Antalya ili 2016 yılı çevre durum raporu. T.C. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya.Balkan, E.İ. (2016). Karamenderes Irmağı Akarsu Ağzı ve Kırkgözler Kanalı’ndaki Avrupa Yılan Balığının Beslenme Alışkanlıkları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 66s.Cullen, P., McCarthy, T.K. (2007). Eels (Anguilla anguilla) of the lower River Shannon, with particular reference to seasonality in their activity and feeding ecology. In : Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy 87-94.Dekker, W. (2003). On the distribution of the European eel and its fisheries. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 60: 787-799. Dekker, W. (2004). Slipping through our hands - Population dynamics of the European eel.PhD thesis, 11 October 2004, University of Amsterdam.Erdoğan, Ö. (2011). İki nehirağzı bölgesinde (Köprüçay ve Manavgat nehirleri) zooplanktonun taksonomik ve ekolojik yönden araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi 191 s. Isparta. Erdoğan, Ö., Ertan, Ö.O. (2016). Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. SDÜ.Yalvaç Akademi Dergisi 1 (1) : 58-66, Güven, E., Çolak, S., Çolak, A. (2002).Türkiye'nin Batı Akdeniz ve Ege Kıyılarındaki Bazı İçsulara Avrupa Yılanbalığı (A. anguilla L., 1758) Elverlerinin Giriş Dönemlerinin Saptanması. Ege Üniv. Su Ür. Dergisi, 19 (3-4): 329-335.ICES. (2011). Report of the Study Group on International Post-Evaluation on Eels (SGIPEE). ICES CM 2011/SSGEF:13. 42p.ICES. (2015a). Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eel (WGEEL), 24 November–7 December 2015, Antalya, Turkey. ICES CM 2015/ACOM: 18. 130 pp. ICES. (2015b). Report of the Workshop on Eel and CITES (WKEELCITES), 10–12 March 2015, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2015/ACOM:44. 57 pp. ICES. (2016). Report of the Workshop on Eel Stocking (WKSTOCKEEL), 20–24 June 2016, Toomebridge, Northern Ireland. ICES CM 2016/SSGEPD: 21. 77 pp. ICES. (2017). Report of the Workshop on Designing an Eel Data Call (WKEELDATA), 28 Febru-ary–2 March 2017, Rennes, France. ICES CM 2017/SGIEOM:30. 38 pp.İkiz, R., Küçük F., Gülyavuz H., Gülle İ. (1998). Determination of Migration Season and Catching Methods for Elvers (A. anguilla L., 1758) in Antalya Bay Streams (Manavgat River, Koprucay River, Aksu and Alara Streams) (in Turkish). Turkish Scientific and Technical Research Foundation. YDABCAG-314 Project Report, Egirdir, Isparta.İnnal, D. (2017). Akdeniz’e Dökülen Bazı Nehir Sistemlerinin Östarin Balık Faunasının Çok Değişkenli Analizlerle Alansal ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi. TÜBİTAK, 114Z259 nolu proje sonuç raporu (yayınlanmamış proje), AnkaraKnights, B., White, E. (1998). Enhancing immigration and recruitment of eels: the use of passes and associated trapping systems Fisheries Manage. Ecology 5: 459–471.Koca, H. U. (2001). Sinop Yöresinde Küçük Balıkçılar Tarafından Avlanan Balıkların Mevsimsel Dağılımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 132-136.Köroğlu, R.H., Küçük, F., Güçlü, S.S. (2012). Gözlen Çayı (Fethiye-Muğla)’na Giren Yılanbalığı (Anguilla anguilla) Yavrularının Beslenme Özellikleri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 76. Sayfa, Isparta.Küçük, F. (1991). Antalya Aksu Çayı ve Kollarında Bulunan Balık Türlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 53s.Küçük, F. (1997). Antalya Körfezi'ne dökülen akarsuların balık faunası ve bazı ekolojik parametreleri üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta, (1997). pp:121. Küçük, F., İkiz, R. (2004). Antalya Körfezi’ne Dökülen Akarsuların Balık Faunası, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21 (3–4): 287–294.Küçük, F., Gümüş, E., Gülle, İ. (2005). Determination of Entrance Seasons of Elvers (Anguilla anguilla L.) in Gözlen Creek and Assessment of Different Catching Methods, Turk J. Vet. Anim. Sci. 29: 1061-1066.Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Erdoğan, Ö., Atayeter, Y. (2011). Antalya İli İçsu Balıkları ve Koleksiyonu. SDÜ. Bilimsel Arş. Projeleri sonuç Raporu (Proje No: 1354.M.08), IspartaLecomte-Finiger, R., Rasouls, C. (1981). Influence des facteurs hydrologiques et meterologiques sur la migration anadrome des civelles dans le Golfe du Lion. Cahiers du Laboratoire de Montereau 13-16.Moriarty, C., Dekker, W. (Eds.). (1997). Management of European eel fisheries. Irish Fish. Bull. 15, p. 108.Tesch, F.W. (2003). The eel. White R.J (translated from Germany), Thorpe J.E (ed.) Blackwell Science, Oxford pp 408.Timur, M. (1981). Yılan balığı (Anguilla anguilla,1758) Beslenmesinde Uygulanan Rasyonların Gelişme ve Hsitopatoloji Yönünden Etkilerinin Araştırılması. Ankara Üniv. Veteriner Fak. Doçentlik tezi. Ankara,113s.Tüik, (2013-207). http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=1, Erişim Tarihi: 24.09.2018.Weber, M. (1986). Fishing method and seasonal occurrence of glass eels (A. anguilla) in the Rio Minho, West Coast of the Iberian Peninsula. Vie Milieu. 36: 243-250.WGEEL, (2017). Ices Wgeel Report, Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL), 3–10 October 2017, Kavala, Greece Yalçın, Ş., Küçük, F. (2002). Monitoring of glass eel recruitment in Turkey. In Monitoring of glass eel recruitment, Vol. 2B (Dekker W., ed.), pp. 241-256. IJmuiden, the Netherlands: Netherlands Institute of Fisheries Research.Yalçın Özdilek, Ş., Solak, K. (2007). The feeding of European Eel, Anguilla anguilla in the river Asi, Turkey Electronic Journal of Ichthyology 1: 26-34. White, E.M., Knights, B. (1994). Elver and eel stock assessment in the Severn and Avon.Report to National Rivers Authority, R &D Project 256/13/ST, Bristol, 141pp.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Orcid: 0000-0002-0470-9063
Author: Fahrettin KÜÇÜK (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3298-3657
Author: İskender GÜLLE
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9256-449X
Author: Salim Serkan GÜÇLÜ
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 14, 2018

Bibtex @research article { makufebed466673, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2243}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {285 - 296}, doi = {10.29048/makufebed.466673}, title = {Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar}, key = {cite}, author = {Küçük, Fahrettin and Gülle, İskender and Güçlü, Salim Serkan} }
APA Küçük, F , Gülle, İ , Güçlü, S . (2018). Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (Ek (Suppl.) 1) , 285-296 . DOI: 10.29048/makufebed.466673
MLA Küçük, F , Gülle, İ , Güçlü, S . "Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018 ): 285-296 <https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/38291/466673>
Chicago Küçük, F , Gülle, İ , Güçlü, S . "Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018 ): 285-296
RIS TY - JOUR T1 - Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar AU - Fahrettin Küçük , İskender Gülle , Salim Serkan Güçlü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29048/makufebed.466673 DO - 10.29048/makufebed.466673 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 296 VL - 9 IS - Ek (Suppl.) 1 SN - -1309-2243 M3 - doi: 10.29048/makufebed.466673 UR - https://doi.org/10.29048/makufebed.466673 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar %A Fahrettin Küçük , İskender Gülle , Salim Serkan Güçlü %T Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 9 %N Ek (Suppl.) 1 %R doi: 10.29048/makufebed.466673 %U 10.29048/makufebed.466673
ISNAD Küçük, Fahrettin , Gülle, İskender , Güçlü, Salim Serkan . "Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / Ek (Suppl.) 1 (December 2018): 285-296 . https://doi.org/10.29048/makufebed.466673
AMA Küçük F , Gülle İ , Güçlü S . Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar. MAKUFEBED. 2018; 9(Ek (Suppl.) 1): 285-296.
Vancouver Küçük F , Gülle İ , Güçlü S . Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(Ek (Suppl.) 1): 285-296.