Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Isparta-İslamköy Örneğinde Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Mekansal Olarak Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 11, Issue 2, 150 - 163, 07.12.2020
https://doi.org/10.29048/makufebed.738375

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının ekolojik temele dayanan planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmesi; alan kullanım seçeneklerini bütünleştirilmesi; ekosistemlerin doğal yapısını bozmadan insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini yürütebilmesi ile optimal alan kullanımlarının belirlenmesine, katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Isparta İslamköy ve yakın çevresinin doğal yapısı, mevcut alan kullanımları ve sosyo-ekonomik yapısı ortaya çıkarılmış; tarım, orman, çayır-mera, rekreasyon, yerleşim ve sanayi kullanım türleri için uygun alan kullanımları belirlenmeye çalışılmıştır. Uygunluk analizinin gerçekleştirilmesinde coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve çok kriterli analiz metodu kullanılmıştır. CBS aracılığı ile uygunluk kriterleri, değerleri ve katsayıları sorgulanarak her alan kullanım türü için uygunluk haritaları hazırlanmış, elde edilen uygunluk haritaları birleştirilerek en ideal alan kullanım haritası oluşturulmuştur. Sonuç olarak, İslamköy idari sınırları içerisinde mevcut alan kullanımları, çevre düzeni planı ve en uygun alan kullanım haritası karşılaştırılmış, köy gelişim alanları tespit edilerek blok planı modeli önerilmiştir. 

References

 • Auweck, F.A. (1993). Landliche Endwicklung und Landschaftsentwicklung, Deutscher Verein Für Vermessungwesen (DVW), Landesverein Bayern E.V. Mitteilungsblatt, 1:15-31.
 • Başal, M. (1998). Doğalgaz-Yapracık Tesisleri Alan Kullanım Planlaması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Başyiğit, L. (1996). Isparta-Atabey Civarı Topraklarının Etüdü ve Haritalanması. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Boztoprak, T., Demir, O., Çoruhlu, Y. E. (2016). Comparison of Expropriation and Land Consolidation on the Regulation of Agricultural Land.Sigma Journal Engineering and Natural Sciences, 34(1): 43-55.
 • Durduran, S.S., Cora, T., Bozdağ, A., Okka, C. T. (2018). Konya İli Topraklık Mahallesi Arazi Toplulaştırma Uygulamasının Mekansal ve İşlevsel OlarakDeğerlendirilmesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2):661-671.
 • Isparta Valiliği, (2020). Atabey. http://www.isparta.gov.tr/atabey (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • Kınalı, T. (2015). Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına Ekolojik Yaklaşımlar ‘Isparta-İslamköy Örneği’. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Konaklı, N. (2011). Konya Altınapa Baraj Gölü Havzası Örneğinde Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • McHarg, I. (1971). Man, Planetary Disease. The 1971 B. Y. Morrison Memorial Lecture, 33 pg.
 • Ortaçeşme, V. (1996). Adana İli Akdeniz Kıyı Kesiminin Ekolojik Peyzaj Planlama İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilme ve Optimal Alan Kullanım Önerileri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Patrono, A. (1998). Multi-Criteria Analysis and Geographic Information Systems: Analysis of Natural Areas and Ecological Distributions. Multicriteria Analysis for Land-Use Management, Edited by Euro Beinat and Peter Nijkamp, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.
 • Sönmezyıldız, E. (2012). Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Steiner, F. (1999). Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill Publishing, Arizona.
 • Tozar, T. (2006). Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği İçin Geliştirilen Ekolojik Planlama Yöntemleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • URL-1 (2020). Atabey Nüfus Verileri. https://www.nufusune.com/atabey-ilce-nufusu-isparta (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • URL-2 (2014). Araştırma Alanında Meyve Ağaçları. ispartaprovince.blogspot.com.tr/p/atabey.html (Erişim Tarihi: 20.05.2014).
 • URL-3 (2014). Atabey İlçesi Tarım Alanları Dağılımı. isparta.tarim.gov.tr/atabey.html (Erişim Tarihi: 20.05.2014).
 • Yılmaz, E. (2006). Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Mersin.

Spatial Evaluation of Land Consolidation Studies in the Sample of Isparta-Islamkoy, Turkey

Year 2020, Volume 11, Issue 2, 150 - 163, 07.12.2020
https://doi.org/10.29048/makufebed.738375

Abstract

In this study, conducted by the General Directorate of Agricultural Reform land consolidation efforts in Turkey to carry out the planning approach based on ecological basis; integrating field use options; It was aimed to contribute to the determination of optimal use of space by enabling human beings to carry out their vital activities without destroying the natural structure of ecosystems. In this context, the natural structure of Isparta Islamkoy selected as the case area and its environs, existing land uses and socio-economic relating to the structure; agricultural, forest, pasture, recreation, residential, and industrial use to identify appropriate for the types of land uses have been made. The conformity analysis geographical information systems (GIS) and multiple criteria analysis was applied in the realization of a methodology. Through GIS, eligibility criteria, values and coefficients for each land use type maps prepared and would be questioned the suitability, suitability maps obtained by combining the optimal land use map has been created. As a result, the existing land uses and environmental plan with optimal land use map were compared within the boundaries of İslamköy, and the block plan model was proposed by determining the village development areas.

References

 • Auweck, F.A. (1993). Landliche Endwicklung und Landschaftsentwicklung, Deutscher Verein Für Vermessungwesen (DVW), Landesverein Bayern E.V. Mitteilungsblatt, 1:15-31.
 • Başal, M. (1998). Doğalgaz-Yapracık Tesisleri Alan Kullanım Planlaması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Başyiğit, L. (1996). Isparta-Atabey Civarı Topraklarının Etüdü ve Haritalanması. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Boztoprak, T., Demir, O., Çoruhlu, Y. E. (2016). Comparison of Expropriation and Land Consolidation on the Regulation of Agricultural Land.Sigma Journal Engineering and Natural Sciences, 34(1): 43-55.
 • Durduran, S.S., Cora, T., Bozdağ, A., Okka, C. T. (2018). Konya İli Topraklık Mahallesi Arazi Toplulaştırma Uygulamasının Mekansal ve İşlevsel OlarakDeğerlendirilmesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2):661-671.
 • Isparta Valiliği, (2020). Atabey. http://www.isparta.gov.tr/atabey (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • Kınalı, T. (2015). Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına Ekolojik Yaklaşımlar ‘Isparta-İslamköy Örneği’. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Konaklı, N. (2011). Konya Altınapa Baraj Gölü Havzası Örneğinde Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • McHarg, I. (1971). Man, Planetary Disease. The 1971 B. Y. Morrison Memorial Lecture, 33 pg.
 • Ortaçeşme, V. (1996). Adana İli Akdeniz Kıyı Kesiminin Ekolojik Peyzaj Planlama İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilme ve Optimal Alan Kullanım Önerileri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Patrono, A. (1998). Multi-Criteria Analysis and Geographic Information Systems: Analysis of Natural Areas and Ecological Distributions. Multicriteria Analysis for Land-Use Management, Edited by Euro Beinat and Peter Nijkamp, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.
 • Sönmezyıldız, E. (2012). Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Steiner, F. (1999). Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill Publishing, Arizona.
 • Tozar, T. (2006). Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği İçin Geliştirilen Ekolojik Planlama Yöntemleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • URL-1 (2020). Atabey Nüfus Verileri. https://www.nufusune.com/atabey-ilce-nufusu-isparta (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • URL-2 (2014). Araştırma Alanında Meyve Ağaçları. ispartaprovince.blogspot.com.tr/p/atabey.html (Erişim Tarihi: 20.05.2014).
 • URL-3 (2014). Atabey İlçesi Tarım Alanları Dağılımı. isparta.tarim.gov.tr/atabey.html (Erişim Tarihi: 20.05.2014).
 • Yılmaz, E. (2006). Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Mersin.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Taylan KINALI This is me
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 20070, Denizli
0000-0001-9115-7078
Türkiye


Ulvi Erhan EROL (Primary Author)
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0003-3396-1193
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0001-8033-1480
Türkiye

Thanks Bu çalışma, “Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına Ekolojik Yaklaşımlar ‘Isparta-İslamköy Örneği’” başlıklı yüksek lisans tez verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Yüksek lisans tezine katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet TOPAY’a teşekkür ederiz.
Publication Date December 7, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 11, Issue 2

Cite

APA Kınalı, T. , Erol, U. E. & Kaya, L. G. (2020). Isparta-İslamköy Örneğinde Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Mekansal Olarak Değerlendirilmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (2) , 150-163 . DOI: 10.29048/makufebed.738375

Cited By

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.