Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Köprülü Kavşaklarda Tasarım Sorunları ve Çözüm Önerileri: Antalya Demokrasi Köprülü Kavşağı Örneği

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 81 - 92, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1067284

Abstract

Çalışmanın amacı, kentsel ulaşım sistemlerinin önemli parçası olan kavşaklar hakkında bilgiler vermek, örnek alan olarak seçilen Antalya ili Demokrasi köprülü kavşağının tasarım sorunlarını belirlemek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir temelli çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın ana materyalini Antalya ili Muratpaşa ve Kepez ilçe sınırları içerisinde yer alan, Aspendos bulvarını D400 karayoluna bağlayan, Demokrasi köprülü kavşağı oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi, verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Gözlem ve literatür tarama çalışmaları ile konuyla ilgili tasarım ilkeleri ve LEED sertifikasyon sistemi kriterlerinin incelenmesi, verilerin toplanması aşamasında yapılmıştır. Tasarım sorunlarının belirlenmesi, karşılaştırma tekniği kullanılması, değerlendirilme yapılması ve çözüm önerileri verilmesi analiz ve değerlendirilme aşamasında yapılmıştır. Sonuç olarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir tasarımlardan söz etmek için bu ve benzeri alanlar tasarlanırken ortaya çıkabilecek problemlerin bütünü belirlenmeli, ilgili disiplinler birlikte çalışılmalı ve çalışmalarda problemlerin çözümü için doğru kararlar alınmalıdır.

References

 • Aksu, Ö. V. (2014). Yaya üst geçitlerinde tasarım ölçütlerinin irdelenmesi: Trabzon kenti örneği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 64(1): 12-28.
 • Aktaş, N. K., Çınar, H. S. (2018). Sorunlar, beklentiler, potansiyeller: Koca Mustafa Paşa sahil parkı. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi, 2(1): 15-21.
 • Akyol, E. (2006). Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Anonim (2021). Yollar-kavşaklar-otoparklar. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/61618/mod_resource/content/1/9.%20Bölüm%20-%20Kavşak%2COtopark%20ve%20yollar.pdf (Erişim Tarihi: 10.01.2022).
 • Arısu, S. (2018). Kentsel tasarım kavramında kentsel tasarım rehberlerinin yeri ve önemi. Kent Akademisi Dergisi, 11(2): 243-255.
 • Ayalp, G. G., Öcal, M. E. (2016). Türk inşaat sektöründe mimari tasarım süreci hataları ve nedenleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32(1): 21-28.
 • Baykan, Z. N. (2020). Türk İnşaat Sektöründe Tasarım Değişiklikleri: Uygulanmış Yarışma Projelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Bingöl, B. (2017). Kent mobilyalarının kentsel mekanlarda kent kimliği ile ilişkilendirilmesi: Isparta Kaymakkapı meydanı örneği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3): 193-202.
 • Çambel, E., Özgan, E. (2018). Mimari Tasarım Sürecinde Mühendislik Sorunlarının Mimarlar Açısından İncelenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 7(2): 47-70.
 • Çubuk, M. K. (1999). Köprülü kavşak tiplerinin avantaj ve dezavantajları. 2. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Ankara, 105-110.
 • Demirel, Y., Ayder, R. (2015). Kapasite, güvenlik ve maliyet kriterleri ile kavşak tipinin yazılım desteğinin araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(1): 15-27.
 • Demirkan, E. (2020). Sürücü ve yaya davranışlarının kavşak kapasitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinçer, A. E., Temel, S. C., Öztürk, S. M. (2021). Safranbolu- İncekaya bölgesinde bir mimari stüdyo deneyimi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(1): 278-292.
 • Erdoğan, E. (2006). Çevre ve kent estetiği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9): 68-77.
 • Eyüboğlu, H. T. (2001). Otoyol kavşaklarının güvenliği: D100 güzergahında bir vaka çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2): 165-184.
 • İnan, N., Yıldırım, T. (2009). Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası ilişkiler ve eşzamanlı- dijital ortam tasarım olanakları. Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(4): 583-595.
 • Kababulut, F. Y., Helvacı, C. (2017). Büyük şehirlerde ulaşım sistemleri ve sorunları: İzmir İli özelindeki sorunlara çözüm önerileri. Planlama Dergisi, 27(3): 215-221.
 • Kırımlı, Y. S. (2019). Eşdüzey kavşaklarda kavşaklar arası mesafenin kavşak performansına etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Koç, H. (2010). Eşdüzey kavşaklardan katlı kavşaklara geçiş örnekleri ve uygunluklarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkut, A., Kiper, T., Topal, T. Ü. (2017). Kentsel peyzaj tasarımda ekolojik yaklaşımlar. ARTİUM Dergisi, 5(1): 14-26.
 • Korkut, A. B., Şişman, E. E., Özyavuz, M. (2010). Peyzaj mimarlığı. Verda Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri, Ada Ofset Matbaacılık, İstanbul.
 • Kutlu, R. (2015). Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşım-mekan ve grafik tasarım ilişkisi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5(3): 40-51.
 • Morova, N., Şener, E., Terzi, S., Beyhan, M., Harman, B. (2014). Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinin gürültü haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(3): 271-278 .
 • Mumcu, S., Düzenli, T., Eren, E. T. (2019). Ekolojik yaklaşımlı çevre-davranış araştırmalarının konular ve teknikler açısından içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3): 805-831.
 • Mutlu, N. (2011). Sürdürülebilirlik açısından enerji ve yapı ilişkisi, ekolojik tasarım. Tez, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Namlı, R. (2015). Köprülü kavşaklar ve trafik güvenliği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(2): 129-134.
 • Orhan, İ. H., Kaya, L. G. (2016). LEED belgeli yeşil binalar ve iç mekan kalitesinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(Özel Sayı) 1: 18-28.
 • Öner, J., Ersoysal, H. (2021). Uşak ilinde meydana gelen trafik kazalarının incelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31(1): 298-308.
 • Örselli, E., Akbay,C. (2019). Teknoloji ve kent yaşamında dönüşüm: akıllı kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1): 228-241.
 • Özbaran, Y. (2015). Kırmızı ışık ihlalleriyle kameralarla mücadele etmek. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 760-766.
 • Özer, P. T. (2007), Kentsel alanlarda görsel kirlilik: Tekirdağ örneği. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Palabıyık, S., Çolakoğlu, B. (2012). Mimari tasarım sürecinde son ürünün değerlendirilmesi: bir bulanık karar verme modeli. Megaron/ Yıldız Teniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E- Dergisi, 7(3): 191-206.
 • Sağlık, A., Ekiz, N., Bayram, S., Temiz, M. (2020). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kavşağı peyzaj düzenlemesinin incelenmesi. PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2(2): 78-85.
 • Selçuk, İ. A. (2018). Ulaşım güvenliğini sağlamada bir araç olarak planlama. Kent Araştırmaları Dergisi, 9(23): 134-159.
 • Tuncuk, M., Karaşahin, M. (2005). Şehiriçi eşdüzey kavşak geometrilerinin ve kazalara etkilerinin incelenmesi. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 470-483.
 • USGBC (2021). LEED v4.1 cities and communities: plan and design. https://www.usgbc.org/leed/v41, (Erişim Tarihi: 11.01.2022)
 • Uzun, B. Ö. (2021). Konya kentindeki toplu taşıma kullanımı ve etkinlik değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.
 • Yurt, T. D. (2009). Ankara-İstanbul otoyolu bitkilendirme çalışmalarının irdelenmesi, Akıncı gişeleri Çeltikçi kavşağı örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zorlu, F. (2008). Kentsel doku-ulaşım sistemi ilişkileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(1): 81-104.

Design Problems and Solution Suggestions in Bridge Intersections: The Case Study of Democracy Bridge Intersection, Antalya-Turkey

Year 2022, Volume 13, Issue 1, 81 - 92, 09.06.2022
https://doi.org/10.29048/makufebed.1067284

Abstract

The aim of the study is to give information about the intersections, which are an important part of the urban transportation systems, to identify the design problems of the Democracy Bridge Intersection in Antalya, which was chosen as a sample area, and to suggest sustainable-based solutions for the future. The main material of the study is the Democracy Bridge Intersection, which is located within the borders of Muratpaşa and Kepez districts of Antalya Province, connecting Aspendos Boulevard to the D400 Highway. The method of the study consists of the stages of data collection, analysis and assessment. Observation and literature review studies and examination of the relevant design principles and LEED certification system criteria were carried out during the data collection phase. Determining the design problems, using the comparison technique, making the assessment and giving the solution suggestions were made during the analysis and evaluation phases. As a result, in order to talk about environmentally friendly and sustainable designs, the whole of the problems that may arise while designing this and similar areas should be determined, the relevant disciplines should be worked together and the right decisions should be taken to solve the problems in the studies.

References

 • Aksu, Ö. V. (2014). Yaya üst geçitlerinde tasarım ölçütlerinin irdelenmesi: Trabzon kenti örneği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 64(1): 12-28.
 • Aktaş, N. K., Çınar, H. S. (2018). Sorunlar, beklentiler, potansiyeller: Koca Mustafa Paşa sahil parkı. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi, 2(1): 15-21.
 • Akyol, E. (2006). Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Anonim (2021). Yollar-kavşaklar-otoparklar. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/61618/mod_resource/content/1/9.%20Bölüm%20-%20Kavşak%2COtopark%20ve%20yollar.pdf (Erişim Tarihi: 10.01.2022).
 • Arısu, S. (2018). Kentsel tasarım kavramında kentsel tasarım rehberlerinin yeri ve önemi. Kent Akademisi Dergisi, 11(2): 243-255.
 • Ayalp, G. G., Öcal, M. E. (2016). Türk inşaat sektöründe mimari tasarım süreci hataları ve nedenleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32(1): 21-28.
 • Baykan, Z. N. (2020). Türk İnşaat Sektöründe Tasarım Değişiklikleri: Uygulanmış Yarışma Projelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Bingöl, B. (2017). Kent mobilyalarının kentsel mekanlarda kent kimliği ile ilişkilendirilmesi: Isparta Kaymakkapı meydanı örneği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3): 193-202.
 • Çambel, E., Özgan, E. (2018). Mimari Tasarım Sürecinde Mühendislik Sorunlarının Mimarlar Açısından İncelenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 7(2): 47-70.
 • Çubuk, M. K. (1999). Köprülü kavşak tiplerinin avantaj ve dezavantajları. 2. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Ankara, 105-110.
 • Demirel, Y., Ayder, R. (2015). Kapasite, güvenlik ve maliyet kriterleri ile kavşak tipinin yazılım desteğinin araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(1): 15-27.
 • Demirkan, E. (2020). Sürücü ve yaya davranışlarının kavşak kapasitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinçer, A. E., Temel, S. C., Öztürk, S. M. (2021). Safranbolu- İncekaya bölgesinde bir mimari stüdyo deneyimi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(1): 278-292.
 • Erdoğan, E. (2006). Çevre ve kent estetiği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9): 68-77.
 • Eyüboğlu, H. T. (2001). Otoyol kavşaklarının güvenliği: D100 güzergahında bir vaka çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2): 165-184.
 • İnan, N., Yıldırım, T. (2009). Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası ilişkiler ve eşzamanlı- dijital ortam tasarım olanakları. Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(4): 583-595.
 • Kababulut, F. Y., Helvacı, C. (2017). Büyük şehirlerde ulaşım sistemleri ve sorunları: İzmir İli özelindeki sorunlara çözüm önerileri. Planlama Dergisi, 27(3): 215-221.
 • Kırımlı, Y. S. (2019). Eşdüzey kavşaklarda kavşaklar arası mesafenin kavşak performansına etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Koç, H. (2010). Eşdüzey kavşaklardan katlı kavşaklara geçiş örnekleri ve uygunluklarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkut, A., Kiper, T., Topal, T. Ü. (2017). Kentsel peyzaj tasarımda ekolojik yaklaşımlar. ARTİUM Dergisi, 5(1): 14-26.
 • Korkut, A. B., Şişman, E. E., Özyavuz, M. (2010). Peyzaj mimarlığı. Verda Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri, Ada Ofset Matbaacılık, İstanbul.
 • Kutlu, R. (2015). Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşım-mekan ve grafik tasarım ilişkisi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5(3): 40-51.
 • Morova, N., Şener, E., Terzi, S., Beyhan, M., Harman, B. (2014). Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinin gürültü haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(3): 271-278 .
 • Mumcu, S., Düzenli, T., Eren, E. T. (2019). Ekolojik yaklaşımlı çevre-davranış araştırmalarının konular ve teknikler açısından içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3): 805-831.
 • Mutlu, N. (2011). Sürdürülebilirlik açısından enerji ve yapı ilişkisi, ekolojik tasarım. Tez, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Namlı, R. (2015). Köprülü kavşaklar ve trafik güvenliği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(2): 129-134.
 • Orhan, İ. H., Kaya, L. G. (2016). LEED belgeli yeşil binalar ve iç mekan kalitesinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(Özel Sayı) 1: 18-28.
 • Öner, J., Ersoysal, H. (2021). Uşak ilinde meydana gelen trafik kazalarının incelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31(1): 298-308.
 • Örselli, E., Akbay,C. (2019). Teknoloji ve kent yaşamında dönüşüm: akıllı kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1): 228-241.
 • Özbaran, Y. (2015). Kırmızı ışık ihlalleriyle kameralarla mücadele etmek. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 760-766.
 • Özer, P. T. (2007), Kentsel alanlarda görsel kirlilik: Tekirdağ örneği. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Palabıyık, S., Çolakoğlu, B. (2012). Mimari tasarım sürecinde son ürünün değerlendirilmesi: bir bulanık karar verme modeli. Megaron/ Yıldız Teniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E- Dergisi, 7(3): 191-206.
 • Sağlık, A., Ekiz, N., Bayram, S., Temiz, M. (2020). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kavşağı peyzaj düzenlemesinin incelenmesi. PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2(2): 78-85.
 • Selçuk, İ. A. (2018). Ulaşım güvenliğini sağlamada bir araç olarak planlama. Kent Araştırmaları Dergisi, 9(23): 134-159.
 • Tuncuk, M., Karaşahin, M. (2005). Şehiriçi eşdüzey kavşak geometrilerinin ve kazalara etkilerinin incelenmesi. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 470-483.
 • USGBC (2021). LEED v4.1 cities and communities: plan and design. https://www.usgbc.org/leed/v41, (Erişim Tarihi: 11.01.2022)
 • Uzun, B. Ö. (2021). Konya kentindeki toplu taşıma kullanımı ve etkinlik değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.
 • Yurt, T. D. (2009). Ankara-İstanbul otoyolu bitkilendirme çalışmalarının irdelenmesi, Akıncı gişeleri Çeltikçi kavşağı örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zorlu, F. (2008). Kentsel doku-ulaşım sistemi ilişkileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(1): 81-104.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Landscape Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Esma SARI>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6551-7487
Türkiye


Latif Gürkan KAYA>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Mehmet ÇETİN> (Primary Author)
Kastamonu Üniversitesi
0000-0002-8992-0289
Türkiye

Publication Date June 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 1

Cite

APA Sarı, E. , Kaya, L. G. & Çetin, M. (2022). Köprülü Kavşaklarda Tasarım Sorunları ve Çözüm Önerileri: Antalya Demokrasi Köprülü Kavşağı Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 81-92 . DOI: 10.29048/makufebed.1067284

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.