Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 563 - 577 2019-08-29

FİNANSAL ARAÇLARIN TMS/TFRS VE BOBİ FRS ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRME ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARE THE ACCOUNTING PRINCIPLES OF FINANCIAL INSTRUMENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF TAS/TFRS AND THE FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED COMPANIES

Osman TUĞAY [1] , Kadriye ARISOY [2]


Günümüzde hızla değişen piyasa koşullarında işlem hacimlerinin yüksek olması finansal araçların bilançolar üzerindeki etkilerini de artırmaktadır. Bununla birlikte finansal araçlar hem işletme içindeki finansal bilgi kullanıcılarını hem de işletme finansal tablolarıyla ilgilenen diğer finansal bilgi kullanıcılarını (devlet, yatırımcılar, kredi kuruluşları) yakından ilgilendirmekte-dir. Çalışmada Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının (UMS/UFRS), ülkemizdeki uyarlaması olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Rapor-lama Standartları (TMS/TFRS) seti içerisinde TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı, tamamlanan yeni sürümü ile 1 Ocak 2018 ve sonrası hesap dönemleri için uygulanmak üzere yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı ve bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmeler için 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİ FRS) finansal araçlar ile ilgili düzenlemeleri incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma ile standartların karşılaştırılması ve farklı düzenlemelerin örnek uygulamalarla daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

Nowadays, the high volume of activities in rapidly changing market conditions increases the effects of financial instruments on balance sheets. Nevertheless, financial instruments are closely interest to both the financial information users within the business and other financial information users (government, investors, credit institutions) who are interested in the business financial statements. In the study, International Accounting and Financial Reporting Standards (IAS / IFRS), the adaptation of our country, Turkey Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) set in TAS 39 Financial Instruments: accounting and measurement standards, complete with new versions as of 1 January 2018 and after periods the TFRS 9 Financial Instruments Standard and Financial Reporting Standards for Large and Medium Sized Enterprises (FRS for LMEs), which entered into force on 1 January 2018 for businesses that do not implement TAS / TFRS, have been reviewed for financial instruments. The aim of this study is to compare the standards and to better understand the different arrangements with the sample applications.

  • KAYNAKÇA BAYDOĞAN, L., (2009), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Finansal Araçlar ve Karşılıklar, Türkmen Kitabevi, İstanbul ÖZTÜRK, E., (2017), Finansal Varlıkların Ölçme ve Muhasebeleştirme Esaslarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Karşılaştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 595-617 FINDIK, H., (2016), Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Finansman Dergisi, Ocak, 61-82. KAYA, G., (2015), Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,105-121. KGK, Türkiye Muhasebe Standartları 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı (TMS 32). KGK, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 9 Finansal Araçlar Standardı (TFRS 9). KGK, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları Bölüm 9 (BOBİ FRS). KGK, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı, 2018 ÖZERHAN,Y., ve YANIK,S.,(2012), Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları. ÖZULUCAN, A.- ARSLAN, S.- KELEŞ, D.,(2017), Menkul Kıymetlerin TMS 39 VE TFRS 9 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim, 235-249. SAĞLAM, N. – YOLCU, M. – EFLATUN, A. , (2018) ,Örneklerle UFRS Kayıtları, Muhasebe TR.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8733-7471
Author: Osman TUĞAY (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7659-5464
Author: Kadriye ARISOY
Institution: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 29, 2019

APA TUĞAY, O , ARISOY, K . (2019). FİNANSAL ARAÇLARIN TMS/TFRS VE BOBİ FRS ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRME ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 563-577 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makuiibf/issue/48147/531711