Year 2016, Volume 8 , Issue 14, Pages 415 - 439 2016-04-05

İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı Ve Tazminat-Kazanç Boyutları İle Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama-The Perception Of Employer Branding: An Application With The Dimensions Of Human Resources Activities,Work Environme

Mehmet SAĞIR [1]


Küreselleşmenin etkilerinin hızlı bir şekilde arttığı günümüz şartlarında işletmelerin rekabet avantajı elde etmesi, nitelikli insan kaynağına sahip olmakla birlikte, bu kaynağı etkili ve verimli kullanmaya bağlıdır. Nitelikli insan kaynağının kendi beklentilerini karşılayacak marka değeri (işveren markası) olan işletmeleri tercih edeceği düşünüldüğünde, işletmelerin nitelikli potansiyel insan kaynağını kendi organizasyon yapısına dâhil edecek ve mevcut insan kaynağının da tutulmasını sağlayacak işveren markasını oluşturması gerekmektedir. Bu çalışmada, işveren markası oluşumunda ve işveren markası bilgisinin sunulmasında etkili olan insan kaynakları faaliyetlerinin, çalışma ortamı üzerinde, çalışma ortamının da tazminat-kazanç üzerinde etkilisinin olduğu varsayımından yola çıkarak, geleceğin işgücünü oluşturan üniversite öğrencilerinin, işveren markası üzerine algıları araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda; İK faaliyetlerinin hem çalışma ortamında hem de tazminat-kazanç üzerinde etkili olduğu, çalışma ortamının da tazminat-kazanç üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Kültürü, İşletme Çekiciliği, İşgören Bağlılığı, Çalışma Ortamı, Tazminat-Kazanç
 • Abualrub, Raeda, Fadi El-Jardali, ve Jamal, Diana. (2015),“Exploring the Relationship between Work Environment, Job satisfaction, and Intent to Stay of Jordanian Nurses in Underserved Areas”, Applied Nursing Research, Doi: 10.1016/j.apnr.2015.11.014.
 • Bacak, Bünyamin ve Yiğit, Yusuf, (2010), “İşe Devamsızlığın Nedenleri, Ekonomik Sonuçları ve Azaltılması için Alınması Gereken Önlemler”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt.5, Sayı 1, (29-44).
 • Backhaus, Kristin ve Tikoo Surinder, (2004), “Conceptualizing and Researching Employer Branding”, Career Development International, Cilt.9, Sayı.5, (501-517).
 • Bal, Yasemin, (2012), “Rekabet Stratejilerinin İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkisi ve Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Dergisi, Cilt. 23, Sayı.72, (48-76).
 • Baş, Türker, (2011),“İşveren Markası Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın Anahtarı,Optimist Yayın ve Dağıtım, İstanbul.
 • Chunping, Yang ve Xi, Li (2011), “The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises From the Perspective of Human Resource Management”, Energy Procedia, Sayı.5, (2087-2091).
 • Collins, Christopher J., (2006), “The Interactive Effects of RecruitmentPracticesand Product Awareness on JobSeekers’ Employer Knowledge and Application Behaviors”, Cornell Universty ILR School, DigitalCommons@ILR, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/45 (E.T. 09.10.2015).
 • Çekmecelioğlu Hülya Gündüz, (2005), “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”,C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, (23-39).
 • Hedberg, Lisa ve Helenius, Maria (2007), What Leaders Can Do To Keep Their Key Employees-Retention Management, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Göteborg University School of Business Economics and Law, Göteborg.
 • Hur, Yoonkyung, (2012), Evaluation of Employer Branding on Hospitality and Tourism Management Students' Perceptions of Future Employers, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Faculty of Purdue University, Indiana.
 • Karacan, Esin ve Erdoğan, Özlem Nazan, (2011), “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım”,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.21, Sayı.1, (102-116).
 • Martin, R. Edwards, (2009),"An Integrative Review of Employer Branding and OB Theory", Personnel Review, Cilt.39, Sayı.1, (5-23).
 • Moroko, Lara ve Uncles, Mark D., (2008), “Characteristics of Successful Employer Brand, Brand Management, Cilt.16, Sayı.3, (160-17 5).
 • Öksüz, Burcu, (2012), “İşveren Markası Yönetimi Sürecinde İletişimin Önemi”, Selçuk Üniversitesi
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet SAĞIR

Dates

Application Date : February 4, 2016
Acceptance Date : April 9, 2020
Publication Date : April 5, 2016

APA SAĞIR, M . (2016). İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı Ve Tazminat-Kazanç Boyutları İle Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama-The Perception Of Employer Branding: An Application With The Dimensions Of Human Resources Activities,Work Environme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (14) , 415-439 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makusobed/issue/19446/206934