Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: AN APPLICATION ON HEALTH STAFF IN AFYONKARAHİSAR - ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR'DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Year 2018, Volume 10, Issue 25, 369 - 384, 30.09.2018
https://doi.org/10.20875/makusobed.380649

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the effect of perceptions of organizational justice on the perceptions of organizational health of the health staff in the hospitals operating in Afyonkarahisar. With this purpose, a questionnaire including some individual characteristics and organizational justice and organizational health scales in order to measure employees' perceptions of organizational justice and organizational health was used. The questionnaire was applied to 365 health staff. The data obtained were analyzed using descriptive statistics, t test, analysis of variance, correlation and regression analysis. The results of the research reveal that there is organizational justice and organizational health perception under moderate level in health staff. There is a statistically difference among the employees’ gender, marital status, age, educational level, institution and duty variables according to the organizational justice and organizational health perceptions of these employees. Also the high relation, which is determined via correlation analysis, between organizational justice perceptions and organizational health perceptions of employees is explained by regression analysis.

References

 • Alexander, Sheldon - Ruderman, Marian (1987), “The Role of Procedural and Distributive Justice in Organizational Behavior”, Social Justice Research, Cilt. 1, Sayı. 2, (177-198).
 • Bies, Robert J. (1987), “The Predicament of Injustice: the Management of Moral Outrage”, Research in Organizational Behavior, Sayı. 9, (289-319).
 • Blodgett, Jeffrey G. - Hill, Donna J. - Tax, Stephen S. (1997), “The Effects of Distributive, Procedural, and Interactional Justice on Postcomplaint Behavior”, Journal of Retailing, Cilt. 73, Sayı. 2, (185-210).
 • Cihangiroğlu, Necmettin (2011), “Askeri Doktorların Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Analizi”, Gülhane Tıp Dergisi, Sayı. 53, (9-16).
 • Cropanzano, Russell - Bowen, David E. - Gilliland, Stephen W. (2007), “The Management of Organizational Justice”, Academy of Management Perspectives, Cilt. 21, Sayı. 4, (34-48).
 • Çetin, Fatih - Basım, H. Nejat - Karataş, Murat (2011), “Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt. 18, Sayı. 1, (71-85).
 • Eker, Gülden (2006), Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Elovainio, Marko - Kivimäki, Mika - Vahtera, Jussi (2002), “Organizational Justice: Evidence of a New Psychosocial Predictor of Health”, American Journal of Public Health, Cilt. 92, Sayı. 1, (105-108).
 • Folger, Robert - Bies, Robert J. (1989), “Managerial Responsibilities and Procedural Justice”, Employee Responsibilities and Rights Journal, Cilt. 2, Sayı. 2, (79-90).
 • Folger, Robert - Cropanzano, Russel (1998), Organizational Justice and Human Resource Management, Sage.
 • Greenberg, Jerald (1986), “Determinants of Perceived Fairness of Performance Evaluations”, Journal of Applied Psychology, Cilt. 71, Sayı. 2, (340-342).
 • Greenberg, Jerald (1990), “Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow”, Journal of Management, Cilt. 16, Sayı. 2, (399-432).
 • Hoy, Wayne K. - Feldman, John A. (1987), “Organizational Health: The Concept and its Measure”, Journal of Research and Development in Education, Cilt. 20, Sayı. 4, (30-37).
 • Işık, Oğuz - Uğurluoğlu, Özgür - Akbolat, Mahmut (2012), “Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, (254 – 265).
 • İşbaşı, Janset Özen (2000), Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Jamaludin, Zaini (2009), “Perceived Organizational Justice and its Impact to the Development of Commitments: A Regression Analysis”, International Review of Business Research Papers, Cilt. 5, Sayı. 4, (478-490).
 • Kaplan, Metin - Öğüt, Adem (2012), “Algılanan Örgütsel Adalet İle Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalışanları Örneği”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, (1-13).
 • Karadağ, Engin (2015), Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies, Springer.
 • Keklik, Belma - Coşkun Us, Nurcan (2013), “Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 18, Sayı. 2, (143-161).
 • Leventhal, Gerald S. (1980), “What Should Be Done with Equity Theory?”, Social Exchange, (27-55).
 • Luthans, F. (1981), Organizational Behavior, McGraw Hill.
 • Lyden, Julie A. - Klingele, William E. (2000), “Supervising Organizational Health”, Supervision, Cilt. 61, Sayı. 12, (3-6).
 • McFarlin, Dean B. - Sweeney, Paul D. (1992), “Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes”, Academy of Management Journal, Cilt. 35, Sayı. 3, (626-637).
 • Miles, Matthew B. (1969), “Planned Change and Organizational Health: Figure and Ground”, Organizations and Human Behavior, (375-391).
 • Niehoff, Brian P. - Moorman, Robert H. (1993), “Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, Cilt. 36, Sayı. 3, (527-556).
 • Polat, Soner - Celep, Cevat (2008), “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 2, (307-331).
 • Şahin, Bayram - Taşkaya, Serap (2010), “Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, (85-113).
 • TDK (2018), Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/ (18.01.2018).
 • Tutar, Hasan (2007), “Erzurum'da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 3, (97-120).
 • Tyler, Tom R. - Bies, Robert J. (1990), “Beyond Formal Procedures: The Interpersonal Context of Procedural Justice”, (Ed) John S. Carroll, Applied Social Psychology and Organizational Settings, Hillsdale, NJ: Erlbaum, (77-98).
 • Yamane, Taro (2001), Temel Örnekleme Yöntemleri, Çev: Alptekin Esin, Celal Aydın, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Yıldırım, Fatma (2007), “İş Doyumu ile Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt. 62, Sayı. 1, (253-278).
 • Yürür, Senay (2008), “Örgütsel adalet ile iş tatmini ve çalışanların bireysel özellikleri arasındaki ilişkilerin analizine yönelik bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, (295-312).

ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR'DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA - THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: AN APPLICATION ON HEALTH STAFF IN AFYONKARAHİSAR

Year 2018, Volume 10, Issue 25, 369 - 384, 30.09.2018
https://doi.org/10.20875/makusobed.380649

Abstract

Bu araştırmada, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren hastanelerdeki sağlık personelinin örgütsel adalet algılarının örgüt sağlığı algıları üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, veri toplama aracı olarak bazı bireysel özellikleri ve çalışanların örgütsel adalet ve örgüt sağlığı algılarını ölçmek amacıyla, örgütsel adalet ölçeği ile örgüt sağlığı ölçeğini içeren anket kullanılmıştır. Anket formu 365 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistikler, t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarında orta düzeyin altında örgütsel adalet ve örgüt sağlığı algısının olduğunu; çalışanların gerek örgütsel adalet gerek örgüt sağlığı algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, kurum ve görev değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışanların örgütsel adalet algıları ile örgüt sağlığı algıları arasındaki yüksek ilişki korelasyon analizi yardımıyla belirlenerek regresyon analiziyle açıklanmıştır.

References

 • Alexander, Sheldon - Ruderman, Marian (1987), “The Role of Procedural and Distributive Justice in Organizational Behavior”, Social Justice Research, Cilt. 1, Sayı. 2, (177-198).
 • Bies, Robert J. (1987), “The Predicament of Injustice: the Management of Moral Outrage”, Research in Organizational Behavior, Sayı. 9, (289-319).
 • Blodgett, Jeffrey G. - Hill, Donna J. - Tax, Stephen S. (1997), “The Effects of Distributive, Procedural, and Interactional Justice on Postcomplaint Behavior”, Journal of Retailing, Cilt. 73, Sayı. 2, (185-210).
 • Cihangiroğlu, Necmettin (2011), “Askeri Doktorların Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Analizi”, Gülhane Tıp Dergisi, Sayı. 53, (9-16).
 • Cropanzano, Russell - Bowen, David E. - Gilliland, Stephen W. (2007), “The Management of Organizational Justice”, Academy of Management Perspectives, Cilt. 21, Sayı. 4, (34-48).
 • Çetin, Fatih - Basım, H. Nejat - Karataş, Murat (2011), “Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt. 18, Sayı. 1, (71-85).
 • Eker, Gülden (2006), Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Elovainio, Marko - Kivimäki, Mika - Vahtera, Jussi (2002), “Organizational Justice: Evidence of a New Psychosocial Predictor of Health”, American Journal of Public Health, Cilt. 92, Sayı. 1, (105-108).
 • Folger, Robert - Bies, Robert J. (1989), “Managerial Responsibilities and Procedural Justice”, Employee Responsibilities and Rights Journal, Cilt. 2, Sayı. 2, (79-90).
 • Folger, Robert - Cropanzano, Russel (1998), Organizational Justice and Human Resource Management, Sage.
 • Greenberg, Jerald (1986), “Determinants of Perceived Fairness of Performance Evaluations”, Journal of Applied Psychology, Cilt. 71, Sayı. 2, (340-342).
 • Greenberg, Jerald (1990), “Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow”, Journal of Management, Cilt. 16, Sayı. 2, (399-432).
 • Hoy, Wayne K. - Feldman, John A. (1987), “Organizational Health: The Concept and its Measure”, Journal of Research and Development in Education, Cilt. 20, Sayı. 4, (30-37).
 • Işık, Oğuz - Uğurluoğlu, Özgür - Akbolat, Mahmut (2012), “Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, (254 – 265).
 • İşbaşı, Janset Özen (2000), Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Jamaludin, Zaini (2009), “Perceived Organizational Justice and its Impact to the Development of Commitments: A Regression Analysis”, International Review of Business Research Papers, Cilt. 5, Sayı. 4, (478-490).
 • Kaplan, Metin - Öğüt, Adem (2012), “Algılanan Örgütsel Adalet İle Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalışanları Örneği”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, (1-13).
 • Karadağ, Engin (2015), Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies, Springer.
 • Keklik, Belma - Coşkun Us, Nurcan (2013), “Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 18, Sayı. 2, (143-161).
 • Leventhal, Gerald S. (1980), “What Should Be Done with Equity Theory?”, Social Exchange, (27-55).
 • Luthans, F. (1981), Organizational Behavior, McGraw Hill.
 • Lyden, Julie A. - Klingele, William E. (2000), “Supervising Organizational Health”, Supervision, Cilt. 61, Sayı. 12, (3-6).
 • McFarlin, Dean B. - Sweeney, Paul D. (1992), “Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes”, Academy of Management Journal, Cilt. 35, Sayı. 3, (626-637).
 • Miles, Matthew B. (1969), “Planned Change and Organizational Health: Figure and Ground”, Organizations and Human Behavior, (375-391).
 • Niehoff, Brian P. - Moorman, Robert H. (1993), “Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, Cilt. 36, Sayı. 3, (527-556).
 • Polat, Soner - Celep, Cevat (2008), “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 2, (307-331).
 • Şahin, Bayram - Taşkaya, Serap (2010), “Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, (85-113).
 • TDK (2018), Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/ (18.01.2018).
 • Tutar, Hasan (2007), “Erzurum'da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 3, (97-120).
 • Tyler, Tom R. - Bies, Robert J. (1990), “Beyond Formal Procedures: The Interpersonal Context of Procedural Justice”, (Ed) John S. Carroll, Applied Social Psychology and Organizational Settings, Hillsdale, NJ: Erlbaum, (77-98).
 • Yamane, Taro (2001), Temel Örnekleme Yöntemleri, Çev: Alptekin Esin, Celal Aydın, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Yıldırım, Fatma (2007), “İş Doyumu ile Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt. 62, Sayı. 1, (253-278).
 • Yürür, Senay (2008), “Örgütsel adalet ile iş tatmini ve çalışanların bireysel özellikleri arasındaki ilişkilerin analizine yönelik bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, (295-312).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Ayça Hatice TÜRKAN This is me (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İbrahim KILIÇ>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sinan SARAÇLI>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4662-8031
Türkiye

Publication Date September 30, 2018
Application Date January 18, 2018
Acceptance Date August 10, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 10, Issue 25

Cite

APA Türkan, A. H. , Kılıç, İ. & Saraçlı, S. (2018). ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR'DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA - THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: AN APPLICATION ON HEALTH STAFF IN AFYONKARAHİSAR . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (25) , 369-384 . DOI: 10.20875/makusobed.380649