Year 2018, Volume 10 , Issue 25, Pages 421 - 436 2018-09-30

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDE UYGULAMA - THE EFFECTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON CORPORATE GOVERNANCE: APPLICATION IN COMPANIES WITHIN THE SCOPE OF BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX
THE EFFECTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON CORPORATE GOVERNANCE: APPLICATION IN COMPANIES WITHIN THE SCOPE OF BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDE UYGULAMA

Figen Canbay ÇİĞDEM [1] , Recep GÜNEŞ [2] , Yusuf Cahit ÇUKACI [3]


İç kontrol sistemi ve kurumsal yönetim küresel ekonomide ayakta kalmak isteyen işletmeler için önemli kavramlardır. Çalışmada iç kontrol sisteminin kurumsal yönetim üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla BIST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil 49 şirketin Yönetim Kurulu Başkan / Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetçi ve Denetim Komitesi Üyelerine anket çalışması gönderilmiş olup, 38 şirketten analizde kullanılabilecek veri elde edilmiştir. Çalışmada nitel veriler elde edildikten sonra SPSS ortamında analiz edilmiştir.

Internal control system and corporate governance are fundamental concepts for the managements that want to be afloat in global economy. In the study, effects of internal control system on corporate governance are tried to be determined. For this purpose, survey study was sent to chairman of executive board / executive board members, general manager / assistant general manager, internal auditor and audit committee members of 49 companies that are within the scope of BIST (Istanbul Stock Exchange) corporate governance index and data which can be used in analysis is obtained from 38 companies. After qualitative data was obtained in the study, the data was analysed in SPSS medium.

 • Adeyemi, Babalola, Adesoji Adenugba, “Corporate Governance In The Nigerian Financial Sector: The Efficacy Of Internal Control And External Audit”, Global Conferance on Business And Finance Proceedings, 2011/6 (2).
 • Akdoğan, Nalan, M. Uğur Akdoğan, “Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Düzenlemelerinin Sermaye Kurulu Piyasası Tarafından Yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Karşılaştırmalı Olarak Analizi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2011 (35).
 • Aktan, Coşkun Can. http://www.canaktan.org/yonetim/kurumsal-yonetim/aktan-kurumsal.pdf, (16.01.2015)
 • Al-Zwyalif, Inaam M., “The Role of Internal Control in Enhancing Corporate Governance: Evidence from Jordan”, International Journal of Business and Management, 2015/6 (7).
 • Aysan, Mustafa A., “Muhasebe ve Kurumsal Yönetim”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2007 (35).
 • Baskıcı, Çiğdem, “Kurumsal Yönetim Uygulamalarında İç Kontrol Sisteminin Önemi: “Kurumsal Yönetim Uygulamalarında İç Kontrol Sisteminin Önemi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015/11 (25).
 • COSO, Internal Control-Integrated Framework, 2013, http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf, (12.11.2015).
 • Elbannan, Mohamed A., “Quality of Internal Control Over Financial Reporting, Corporate Governance And Credit Ratings”, International Journal of Disclosure and Governance, 2009/6 (2).
 • INTOSAI, Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, 2006.http://pscintosai.org/data/files/9A/87/E1/E2/1E927510C0EA0E65CA5818A8/INTOSAI- GOV-9100_e.pdf, (12.11.2015)
 • Leng, Jianfei, Yiran Ding, “Internal Control Disclosure and Corporate Governance: Empirical Research from Chinese Listed Companies” Technology and Investment, 2011/2 (4).
 • OECD,Principles of Corporate Governance, 2004
 • Özeren, Baran, INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviri, 2004.
 • SPK,SPK Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 16)
 • Usul, Hayrettin, İsmet Titiz, Burcu A. Ateş, “İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetimin Oluşumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2011 (49).
 • Usul, Hayrettin, İsmet Titiz, Burcu A. Ateş, “İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetimin Oluşumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2011 (49).
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Conference Proceedings
Authors

Author: Figen Canbay ÇİĞDEM

Orcid: 0000-0003-3813-2749
Author: Recep GÜNEŞ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Yusuf Cahit ÇUKACI

Dates

Application Date : May 15, 2018
Acceptance Date : September 11, 2018
Publication Date : September 30, 2018

APA Çi̇ğdem, F , Güneş, R , Çukacı, Y . (2018). THE EFFECTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON CORPORATE GOVERNANCE: APPLICATION IN COMPANIES WITHIN THE SCOPE OF BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDE UYGULAMA . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (25) , 421-436 . DOI: 10.20875/makusobed.423926