Year 2018, Volume 10 , Issue 25, Pages 629 - 637 2018-09-30

THE LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN SOVEREIGN CREDIT RATINGS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF TURKEY: SAMPLE OF STANDARD&POORS - TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: STANDARD&POORS ÖRNEĞİ
TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: STANDARD&POORS ÖRNEĞİ - THE LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN SOVEREIGN CREDIT RATINGS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF TURKEY: SAMPLE OF STANDARD&POORS

Gizem VERGİLİ [1] , Mutlu Başaran ÖZTÜRK [2] , Asuman BALAT [3]


In this study, long term relationship between the foreign direct invesment of Turkey in January  2006- November 2017 and credit ratings announced by Standard&Poors credit rating agency was examined by time series analysis.  Sovereign Credit Ratings were obtained from the “Trading Economics” website and matched to the corresponding scores in the “Comparative Country Rating Index” scoring system. Monthly data of Foreign Direct Investment  was obtained from the  “Ministry of Economy” data base in US dollars and logarithms were taken and analyzed. In the analysis the Augmented Dickey Fuller unit root test was  used whether series were stationary or not,  and series were stationary in the first difference. Johansen Cointegration test was applied to determine the existence of long term relationship between  sovereign credit ratings and foreign direct investment which are at the same level stationarity and a long run relationship was observed. Error Correction Model has been established after determination of the variables are co-integrated.  In the error correction model that is created, short term fluctuations are reached long term average approximately  in 3 months.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Ocak 2006 - Kasım 2017 yılları arasında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımları ile kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors’ un ilan ettiği ülke kredi notları arasındaki uzun dönemli ilişki zaman serisi analizleri kullanılarak incelenmiştir. Ülke kredi notları Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme Endeksi puanlama sisteminde karşılık gelen puanlar ile eşleştirilerek analize alınmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin aylık veriler Amerikan Doları cinsinden temin edilmiş ve logaritmaları alınarak analize tabi tutulmuştur. Analizde, öncelikle serilerin durağan olup olmadıklarını test etmek için Augmented Dickey Fuller birim kök testi kullanılmış ve serilerin birinci farklarında durağan oldukları belirlenmiştir. Durağanlıkları aynı seviyede olan ülke kredi notları ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit etmek için Johansen Eşbütünleşme testi uygulanmış ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Değişkenlerin eşbütünleşik olduğu belirlendikten sonra hata düzeltme modeli kurulmuştur. Oluşturulan hata düzeltme modelinde kısa vadedeki dalgalanmaların yaklaşık 3 ay gibi bir sürede uzun dönem ortalamasına yakınsayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
  • Akbulak, Y. (2012). Kredi Derecelendirmesi veya Rating: Kavram ve Ölçütler. Mali Çözüm Dergisi, 171-184.Akçayır, Ö. (2013). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Güvenirliklerinin Sorgulanması: Türkiye’nin Kredi Derecelendirme Geçmişi ve Bugünü (1992-2012). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.Akyurt, İ. Z. (2011). Ülke Derecelendirme Sisteminin Markov Zinciri ile Analizi. İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 69, 45-60.Ayaz, M. S. (27 Temmuz 2013). Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları: Eleştirel Bir Bakış. Erişim 21 Şubat 2018, http://www.bilgesam.org/incele/230/-uluslararasi-kredi-derecelendirme-kuruluslari--elestirel-bir-bakis/#.WoyeHUxuJMt/ Brooks, R., Faff, R. W., Hillier, D. ve Hillier J. (2004). The National Market Impact of Sovereign Rating Changes. Journal of Banking & Finance, 28, 233-250.Cantor, R. ve Packer, F. (1996). Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings. The Journal of Fixed Income, 6(3), 37-54.Çolak, Y. (2017). Türkiye’nin makroekonomik Değişkenleri ile Kredi Notları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. International Journal of Economics, 1(1), 61-74.Demren, O. (2015). Finansal Derecelendirme: Türk Finansman Sistemine Örnek Derecelendirme Kuruluşu Model Önerisi (1. Baskı). İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.Doğan, B. (2016). Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Uluslararası Sermaye Hareketleri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 135-233. Erdoğan, A. C. ve Ersoy, H. (2017). Derecelendirme Kuruluşları’nın Yaptığı Açıklamaların Finansal Göstergeler Üzerine Etkisinin İncelenmesi: 1994-2017. Uluslararası Katılımlı 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi.Erkan, M. ve Demircioğlu, M. Y. (2011). Türkiye’ye Verilen Derecelendirme Notlarının Doğrudan Yabancı Yatırım Girişine Etkisinin Yıllar İtibariyle İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 209-239.Fatnassi, I., Ftiti, Z. ve Hasnaoui, H. (2014). Stock Market Reactions to Sovereign Credit Rating Changes: Evidence from Four European Countries. The Journal of Applied Business Research, 30(3), 953-958.Hooper, V., Hume, T. ve Kim, S.J. (2008). Sovereign Rating Changes – Do They provide New Information for Stock Markets?. Economic Systems, 32(2), 142-166.İsmailescu, I. ve Kazemi, H. (2009). The Reaction Of Emerging Market Credit Default Swap Spreads To Sovereign Credit Rating Changes. Journal of Banking&Finance, 1-45. Kabadayı, B. (2013). The Effects of Sovereign Ratings Changes on Turkey’s Stock Market. Journal of Applied Finance & Banking, 3(6), 87-96.Kaminsky, G. ve Schmukler, S. L. (2002). Emerging Market İnstability: Do Sovereign Ratings Affect Country Risk And Stock Returns?. World Bank Economic Review, 16(2), 1-41. Kim, S.J. ve Wu, E. (2008). Sovereign Credit Ratings, Capital Flows and Financial Sector Development in Emerging Markets. Emerging Market Review, 9(1), 17-39Pirgaip, B. (2017). Derecelendirme Notu Değişikliklerinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’na Etkileri. Ege Akademik Bakış, 17(3), 351-368.Setty, G. ve Dodd, R. (2003). Credit Rating Agencies: Their İmpact on Capital Flows to Developing Countries. Derivatives Study Center (Financial Policy Forum), Washington, D.C. Special Policy Report, (6), 1-24.Ulusoy, A. ve Yılmaz, H. (2017). Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 61-77.Yazıcı, M. (2009). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Önemi ve Denetimi. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 82, 1-17.Yılmaz, T., Zeren, F., Balıkçı, B. (2017). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Sermaye Akımları Üzerine Etkisi: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Katılımlı 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Conference Proceedings
Authors

Author: Gizem VERGİLİ
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Mutlu Başaran ÖZTÜRK

Author: Asuman BALAT

Dates

Application Date : September 4, 2018
Acceptance Date : September 18, 2018
Publication Date : September 30, 2018

APA VERGİLİ, G , ÖZTÜRK, M , BALAT, A . (2018). TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: STANDARD&POORS ÖRNEĞİ - THE LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN SOVEREIGN CREDIT RATINGS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF TURKEY: SAMPLE OF STANDARD&POORS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (25) , 629-637 . DOI: 10.20875/makusobed.457240