Year 2019, Volume 11 , Issue 27, Pages 58 - 77 2019-03-15

YAPISAL SERMAYE VE İNSAN SERMAYESİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ARACILIK ROLÜ - THE EFFECT OF STRUCTURAL CAPITAL AND HUMAN CAPITAL ON BUSINESS PERFORMANCE: THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY
THE EFFECT OF STRUCTURAL CAPITAL AND HUMAN CAPITAL ON BUSINESS PERFORMANCE: THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY - YAPISAL SERMAYE VE İNSAN SERMAYESİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ARACILIK ROLÜ

Mehmet SAĞIR [1] , Ali GÖNÜLÖLMEZ [2]


İşletmelerin amaçlarına ulaşması konusunda işletme performansına en fazla katkıyı entelektüel sermaye bileşenleri yapmaktadır. Bilginin son derece önemli olduğu günümüzde, rekabet avantajı elde etme, örgütlerin sahip olduğu bilgi ve bu bilginin kullanılması ile hızla değişen çevre şartlarına adapte olma yeteneğinin (örgütsel çeviklik) gelişmesine bağlıdır. İnsan sermayesi ve yapısal sermaye örgütlerin sahip olduğu en önemli entelektüel değerler olarak, örgütsel çevikliğin kazanılması dolayısıyla işletme performansına etki etmektedir. Bu çalışmada hem insan sermayesi hem de yapısal sermayenin işletme performansına olan etkileri ve örgütsel çevikliğin bu etkide bir aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak hem insan sermayesi hem de yapısal sermayenin işletme performansına etkileri olduğu ve bu etkide örgütsel çevikliğin aracılık rolü oynadığı görülmüştür.
Intellectual capital components make the most contribution to the business performance in terms of achieving the objectives of the enterprises. In the present day, where knowledge is of utmost importance, achieving competitive advantage depends on the knowledge of the organizations and the use of this knowledge and the development of the ability to adapt to rapidly changing environmental conditions (organizational agility). Human capital and structural capital, as the most important intellectual values of the organizations, have an impact on the performance of the enterprise due to the acquisition of organizational agility. In this study, the effects of both human capital and structural capital on operational performance and whether organizational agility has an intermediary role in this effect have been investigated. As a result of the study, it is seen that human capital and structural capital have an impact on the operational performance and organizational agility plays an intermediary role in this effect.
 • AKAL, Zuhal, (1992). İşletmelerde Performans Ölçü ve Denetimi, Ankara: MPM, Yayın No. 473.
 • ALAGÖZ, Ali ve ÖZPEYNİRCİ, Rabia (2007). Bilgi Toplumunda Entelektüel Varlıklar ve Raporlanması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9 (11), ss. 167-184.
 • ALTUNOĞLU, A. Ender ve DEMİR, Neslihan (2012). Konaklama İşletmelerinde Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İncelenmesi: Kuşadası Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 297-312.
 • ANDREWS, Charles, 2003, Comparatıve Analysis of Management and Employee Job Satisfaction and Policy Perceptions, Yayımlanmamıs Doktora Tezi, University of North Texas.
 • BONTİS, Nick, KEOW, W.C.C, RİCHARDSON, Stanley (2000). İntellectual Capital And Business Performance İn Malaysian İndustries.
 • ÇETİN, Ayten (2005). Entelektüel Sermaye Ve Ölçülmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 359-378.
 • DEMİR, Yeter ve DEMİREL, Erkan T. (2011). Rekebet Avantajı Yaratmada Entellektüel Sermayenin Önemi,” İşgüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,13 (1), 85-91.
 • ERDOĞAN, Murat ve DÖNMEZ, Adnan (2014). Entelektüel Sermaye İle İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veri Uygulaması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (7) 29, 362-369.
 • ERTAŞ, Fatih Coşkun, COŞKUN, Mihriban (2005). Turizm İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve İMKB’deki Turizm Şirketlerinde Ampirik Bir Uygulama, S.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Dergisi, Sayı:10, 121-138.
 • GÖRMÜŞ, Alparslan Şahin (2009). Entelektüel Sermaye ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Artan Önemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (1), 57-75.
 • GRADY, M.W., “Performance Measurement, Implementing Strategy”, Management Accounting, June 1991.
 • HARRİNGTON, H. J. (1996) Total Improvement Management, The Next Generation in Performance Improvement. London: Ernst and Young Pub.
 • KARCIOĞLU, Fatih, TİMUROĞLU, Kürşat ve ÇINAR, Orhan (2009). Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi – Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi, Sayı:63, 59-76.
 • KANIBİR, Hüseyin (2004). Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, (1) 3, 77-85.
 • KERİMOV, Ruslan (2011). Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve İşletme Performansına Etkisi: Örnek Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • KURGUN, Osman Avşar ve AKDAĞ, Gürkan (2013). Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, 155-176.
 • KÜÇÜKKANCABAŞ, S., AKYOL, A. ve ATAMAN, B., (2006). İlişki Pazarlaması Bileşenlerinin Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri: İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma, MÜ SBE Öneri, 7 (25), 131-139.
 • MCKİNSEY GLOBAL SURVEY (2006). Build a Nimble Organization, mckin-seyquartely.com, July.
 • ÖZEVREN, Mina ve YILDIZ, Sebahattin (2010). Entelektüel Sermayenin Ölçüm Yöntemleri ve Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 29 (2), 275-289.
 • PAMUKÇU, Ayşe ve AKARÇAY ÖĞÜZ, Ayça (2014). Firma Değerlemesinde Entelektüel Sermayenin Yeri ve Önemi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (42), 69-87.
 • SWOFFORD, Jacqueline Victoria (2011). Social and Human Capital: Contributing Effects of Incarceration on Neighborhoods, Portland State University, Master of Science in Criminology and Criminal Justice, Yüksek Lisans Tezi.
 • ŞAMİLOĞLU, Famil (2002). Entelektüel Sermaye: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F.
 • TUNÇ, Mehtap (1998). Kalkınmada İnsan Sermayesi: İç Getiri Oranı Yaklaşımı ve Türkiye Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 13(1), 83-106.
 • TURUNÇ, Ömer (2006). Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • TORAMAN, C., Abdioğlu, H ve İşgüden, B. (2009). İşletmelerde İnovasyon Sürecinde Entelektüel Sermaye ve Yönetim Muhasebesi Kapsamında Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,11 (1), 91-120.
 • WELLE, Joshua A. (2014). Human Capital Investment: How Are Employees Valued? A Comparative Analysis of Professional Sports and Corporate America in the 21st Century, The College of St. Scholastica, Master of Business Administration, Yüksek Lisans Tezi.
 • YERELİ, A. N. ve Gerşil, G. (2005). Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2), 17-29.
 • YILDIZ, Sebahattin (2010). Entellektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • YILDIZ, Sebahattin (2011). Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11) 3, 11-28.
 • ZEHİR, C. ve ACAR, A. Z. (2005). Örgütsel Yeteneklerin İşletme Performansına Etkileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 15-34.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7081-5462
Author: Mehmet SAĞIR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6839-8498
Author: Ali GÖNÜLÖLMEZ
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 30, 2018
Acceptance Date : March 4, 2019
Publication Date : March 15, 2019

APA SAĞIR, M , GÖNÜLÖLMEZ, A . (2019). YAPISAL SERMAYE VE İNSAN SERMAYESİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ARACILIK ROLÜ - THE EFFECT OF STRUCTURAL CAPITAL AND HUMAN CAPITAL ON BUSINESS PERFORMANCE: THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (27) , 58-77 . DOI: 10.20875/makusobed.476375