Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 142 - 157 2019-05-11

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Antalya Metropolitan Munıicipality in Terms pf Financial Structure

Şerife AYGÜN KOZA [1] , Ceyda ŞATAF [2]


Ülkemizde ve dünyada kamu hizmetlerinin sunumu açısından yerel yönetimlerin rolü ve önemi giderek artmaktadır. Yerel hizmetlerin arzında önemli bir yere sahip olan yerel yönetim birimi de belediyelerdir. Ekonomik, siyasal ve sosyal yönlü gelişmelerle birlikte nüfus yapısındaki hareketlenme ve nüfus artışı şehirlerin büyümesine neden olmuştur. Büyüyen ve genişleyen şehirlerde yönetim kolaylığı açısından bazı girişimlerde bulunulmuş ve sonucunda büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Büyükşehir belediyelerinin halkın ihtiyacı olan hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla mali açıdan (gelir-harcama- borçlanma gibi) güçlü bir mali yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Büyükşehir belediyeleri, Türkiye’nin mali yapısı açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, geçmişten günümüze gelen kanun değişiklikleriyle yerel yönetimlerin payları değiştirilerek belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin mali açıdan güçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, büyükşehir belediyelerinin mali yapısını Antalya Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden incelemektir. Çalışmada, genel olarak büyükşehir belediyelerinin kanunları çerçevesinde mali yapılarında ne gibi değişikliklerin olduğu ve bu değişikliklerin Antalya Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2006-2017 yıllarını kapsayan döneminde mali yapı açısından gelir-gider karşılaştırmaları, bütçede en fazla paya sahip olan kalemlerin nedenleri ve oluşan finansman açıklarının nasıl karşılandığı analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali yapısı incelendiğinde tahmin edilen bütçeden çok fazla sapma olmadığı ve gereksiz borçlanmaya başvurmadıkları görülmüştür.

The purpose of this study is to examine, the financial structure of Antalya Metropolitan Municipality. The role and importance of local governments in the presentation of government policy in our country and in the world is gradually increasing. The local government unit, which has an important place in the provision of local services, is the municipalities. Together with the economic, political and social developments, movements of population structure and population growth have led to the growth of cities. In the growing and expanding cities, some attempts have been made in terms of ease of management and as a result metropolitan municipalities have been established. Municipalities and metropolitan municipalities need to have a strong financial structure (such as income-expenses-borrowing) so that the public can perform their services effectively. Metropolitan municipalities have an important place in Turkey’s financial terms. For this reason, with the amendments from the past to the present, the shares of the local administrations have been changed and the financial strengthening of the municipalities and metropolitan municipalities has been tried to be provided. The purpose of this study is to examine the changes in the financial structure of the metropolitan municipalities and the effects of these changes on the Antalya Metropolitan Municipality. The income and expenditure comparisons of the financial structure of Antalya Metropolitan Municipality in the period 2006-2017, the reasons for the items with the highest share in the budget and how the financing deficits were supplied and analyzed. As a result, when the financial structure of Antalya Metropolitan Municipality is examined, it is seen that there is not much deviation from the estimated budget and they do not resort to unnecessary borrowing.

 • AGUN, Bilge Hakan ve GÜLER, Mahmut (2017), "Büyükşehir Belediyelerinin Gelir Yapılarının Değerlendirilmesi: 2006-2015", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1(Özel Sayı 4), http://www.yyusbedergisi.com/dergi/buyuksehir-belediyelerinin-gelir-yapilarinin-degerlendirilmesi-2006-201520180101043601.pdf (Erişim Tarihi: 17.12.2018).
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2007), 2006 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2008), 2007 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2009), 2008 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2010), 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2011), 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2012), 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2013), 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2014), 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2015), 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2016), 2015 Yılı Denetim Komisyon Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2016), 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2017), 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2017), 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (2018), 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya.
 • ARIKBOĞA, Ülkü (2015), "Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Transfer Sistemi ve 6360 Sayılı Kanunun Etkileri", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, S.37(2), ss.1-30.
 • ARIKBOĞA, Ülkü (2016), "Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Öneriler", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13(33), ss.276-297.
 • AZAKLI, Sedat ve ÖZGÜR, Hüseyin (2005), "Belediye Organları ve Organlar Arası İlişkiler: Başkan, Meclis ve Encümen", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform (Ed. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik), Nobel Yayınları, Ankara, ss.297-319.
 • BÜLBÜL, Duran (2006); Yerel Yönetimler Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • GÖKMEN, Ahmet ve YEŞİL, Ekrem (2011), "Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Tahsil Edilen Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Büyükşehir Belediyelerine Aktarılan Paylar", Denetişim Dergisi, S.8, ss.85-92.
 • KARAKAYA, Sedat (2012), "Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • MURATOĞLU, Tahir (2015), "Mahalli İdareler Mevzuatında 6360 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.20(32), ss.59-96.
 • OKTAY ,Tarkan (2016), "6360 Sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve Anlamlandırma", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.1(1), ss.71-131.
 • ÖNER, Şerif (2006), Yeni Mevzuat Çerçevesinde Türkiye'de Belediye Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ÖZÇELİK, Yusuf (2014), "Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler", TAAD, S.5(19), ss.117-142.
 • ÖZER, Mehmet Akif ve AKÇAKAYA, Murat (2014), Yerel Yönetimler: Teorik Boyut, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • PARLAK, Bekir (2015), "Türkiye'de Değişen ve Dönüşen Büyükşehir Belediyesi: 5216 Sayılı Kanundan 6360 Sayılı Kanuna Büyük Dönüşümün Analizi", İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (Ed. Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), Bekad Yayınları, Antalya.
 • TORTOP, Nuri, AYKAÇ, Burhan, YAYMAN, Hüseyin ve ÖZER, Mehmet Akif (2014), Mahalli İdareler, Nobel Yayınları, Ankara.
 • ULUSOY, Ahmet ve AKDEMİR, Tekin (2012), Mahalli İdareler, Seçkin Kitabevi, Ankara.
 • YÜKSEl,Cihan (2016), “Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşim Sistemleri Ve 6360 Sayili Kanun’la Türkiye’deki Değişimler”,Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:71,No:3,ss731-756.
 • 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (09.07.1984 tarih ve 18453 sayılı Resmi Gazete).
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete).
 • 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazete).
 • 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4949-9514
Author: Şerife AYGÜN KOZA
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7112-6546
Author: Ceyda ŞATAF (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2019

Bibtex @research article { mana516691, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {142 - 157}, doi = {10.33712/mana.516691}, title = {Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AYGÜN KOZA, Şerife and ŞATAF, Ceyda} }
APA AYGÜN KOZA, Ş , ŞATAF, C . (2019). Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (1) , 142-157 . DOI: 10.33712/mana.516691
MLA AYGÜN KOZA, Ş , ŞATAF, C . "Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 142-157 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/45278/516691>
Chicago AYGÜN KOZA, Ş , ŞATAF, C . "Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 142-157
RIS TY - JOUR T1 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi AU - Şerife AYGÜN KOZA , Ceyda ŞATAF Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.516691 DO - 10.33712/mana.516691 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 157 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.516691 UR - https://doi.org/10.33712/mana.516691 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi %A Şerife AYGÜN KOZA , Ceyda ŞATAF %T Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 1 %R doi: 10.33712/mana.516691 %U 10.33712/mana.516691
ISNAD AYGÜN KOZA, Şerife , ŞATAF, Ceyda . "Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 1 (May 2019): 142-157 . https://doi.org/10.33712/mana.516691
AMA AYGÜN KOZA Ş , ŞATAF C . Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi. Yönetim Akademisi. 2019; 2(1): 142-157.
Vancouver AYGÜN KOZA Ş , ŞATAF C . Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(1): 157-142.