Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 158 - 191 2019-05-11

Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği
Evaluation of Law No. 6360 in the Context of Local Public Services: The Case of Marmaris Municipality

Ozan YETKİN [1]


Türkiye'nin 30 yılı aşkın bir dönemdir büyükşehir belediyesi tecrübesi bulunmaktadır. 1984 yılından bu yana büyükşehir belediyeleri çeşitli dönemlerde hem yapısal olarak dönüşüm geçirmiş hem de sayısal anlamda artmıştır. Bu süreçte yapılan son yasal düzenleme 6360 sayılı Yasa'dır. İlgili Yasa büyükşehir belediyeleri özelinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra il özel idaresi, köy ve belde belediyeleri gibi diğer yerel yönetim birimleri üzerinde de etkili olmuştur. Bu bağlamda çalışmada 6360 sayılı Yasa'nın yerel kamu hizmetleri bağlamında bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu kapsamda ilgili Yasa ile büyükşehir belediyesi kurulan Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinde, vatandaşlar ile anket yöntemi kullanılarak bir saha araştırması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi yapılmak suretiyle elde edilen bulgularla 6360 sayılı Yasa çerçevesinde yerel kamu hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerden yararlanan vatandaşların algılamaları bağlamında bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Turkey's metropolitan municipality experience is based on time more than 30 years. Since 1984, metropolitan municipalities have been transformed both structurally and numerically in various periods. The last legal arrangement in this process is Law No. 6360. The related law has brought about significant changes in terms of metropolitan municipalities. In addition, it has been influential on other local government units such as "special provincial administration, village and town municipalities". In this context, it will be evaluated in the context of the local public services of Law No. 6360. In this context, a field survey was conducted with the citizens living in the Marmaris district of Muğla province, which was established with the related law- by using the survey method. The findings of the study will be analyzed with the findings of the data obtained in the context of the Law no. 6360 on the provision of local public services and the perceptions of citizens benefiting from the local public services.

 • ACAR, Osman Kürşat ve KOÇ, Mesut (2016), “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu: Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, 10. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, ss.177-191.
 • ADIGÜZEL, Şenol (2012), “6360 sayılı Yasa’nın Türkiye’nin Yerel Yönetim Dizgesi Üzerine Etkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, S.6(13-14), ss.153-176.
 • ALTAN, Yakup ve KARACA, Ferhan (2016), “Türk Metropoliten Şehir Yönetim Sistemindeki Değişime 6360 Sayılı Kanun’un Etkileri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, S.14(28), ss.553-584.
 • APAN, Ahmet (2016), “Bütünşehir Modeli ve Taşra Yönetimine Etkileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, S.25(1), ss.1-24.
 • ARIKBOĞA, Erbay (2013), “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, Yerel Politikalar Dergisi, S.1(3), ss.48-95.
 • AYDIN, Fatma (2018), “6360 Sayılı Kanun Kapsamında Mahalleye Dönüşen Köyler: Yapısal ve İşlevsel Açıdan Bir İnceleme (Manisa Örneği)”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • BAHADIR, Gökhan, (2017), “6360 Sayılı Büyükşehir Yasası’nın Muhtarlıklar Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkileri: Vakfıkebir/Trabzon Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2016), “6360 Sayılı Yasa İle Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik, Verimlilik ve Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.9(49), ss.1698-1713.
 • BİLİR, Kadriye (2015), “6360 Sayılı Kanuna Göre Türkiye’de Mali Paylaşım Açısından Yerel Yönetimler”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • BİRİCİKOĞLU, Hale ve DEMİROL DUYAR, Ferhunde (2015), "6360 Sayılı Yasanın Genişleyen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırının Etkinlik ve Verimliliğe Etkisi Bağlamında Değerlendirilmesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.20(4), ss.369-393.
 • CEYLAN, Seher (2018), “6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara Etkileri: Elmadağ Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • DAĞLI, Zülkif (2018), “6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli İle Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • DAŞÇI, Seyfettin (2016), "6360 Sayılı Yasanın Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • DEMİR, İsrafil (2013), “Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler”, Uzman Bakış Dergisi, S.1(1), ss.104-115.
 • DEMİRKAYA, Yüksel ve KOÇ, Mesut (2017), “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Katılım Açısından Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, S.3(6), ss.124-149.
 • DURGUN, Adil (2018), “6360 Sayılı Kanun Kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin Mali Açıdan Analizi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • GENÇ, Fatma Neval ve DAŞÇI, Seyfettin (2016), “6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, S.3(7), ss.178-196.
 • GENÇ, Fatma Neval ve KORKIN, Erhan (2017), “6360 Sayılı Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belde Belediyelerinde Halkın Uygulamaya İlişkin Algısı: Atça (Sultanhisar – Aydın) Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S.19(32), ss.84-95.
 • GEZGÜÇ, Gözde Müşerref, ALDEMİR, Ceray ve UZUN, Turgay (2015), “6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği”, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.3(18), ss.461-477.
 • GÖKÜŞ, Mehmet ve ALPTÜRKER, Hakan (2016), "6360 Sayılı Yasa ile Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü: Silifke Köyleri Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, S.11, ss.67-86.
 • GÖZLER, Kemal (2013), “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Haline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun Mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, S.11(122), ss.37-82.
 • GÜLEÇ, Hüseyin Başol (2016), “6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediyelerine Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Konusunda Verdiği Görevler: Büyükşehir Belediyeleri Tarımsal ve Kırsal Hizmetlere Hazır Mı? Eskişehir BŞB Örneği”, 10. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.27-55.
 • GÜLER, Birgül Ayman (2012), “Hükümetin 8 Ekim 2012 Günlü Büyükşehir Yasa Tasarısı Üzerine”, YAYED Araştırma Raporu, www.yayed.org.tr (Erişim Tarihi: 02.07.2017).
 • HERGÜNER, Burak (2017), “Yeni Büyükşehir Belediyelerinin Hizmet Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: Trabzon’dan Bir Vaka Analizi”, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, S.13(3), ss.631-642.
 • IŞIK, Alim (2006), Uygulamalı İstatistik-I, Beta Yayınları, İstanbul.
 • KALPAKLIOĞLU, Gözde (2017), “6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Etkilerinin Değerlendirilmesi (Ordu Büyükşehir Belediyesi Örneği)”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • KARASU, Mithat Arman (2013), “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Olası Etkileri: Şanlıurfa Örneği”, Gazi İİBF Dergisi, S.15(1), ss.1-17.
 • KELEŞ, Ruşen (2014), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul, 8. Baskı.
 • KOÇ, Mesut (2018), “6360 Sayılı Kanunun Mahalleye Dönüşen Köylerde Muhtarlığa Etkisi (Muğla Deneyimi)”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • OKTAY, Tarkan (2016), "6360 Sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve Anlamlandırma", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.1(1), ss.71-131.
 • SEMERCİ, Pınar Uyan (2015), Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2. Baskı.
 • SUSTA, Gülce Olgun (2018), “6360 Sayılı Yasa İle Oluşan Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Alanda Hizemt Etkililiği Açısından İncelenmesi: İzmir İli Kiraz İlçesi Araştırması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • TBMM (2013), On Üç İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Genel Gerekçesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf (Erişim Tarihi: 02.10.2016).
 • TEKÇE, Yunus (2018), “6360 Sayılı Kanunun Kapatılan Köylere/Yeni Mahallelere Etkisi: Aydın Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • YALNIZOĞLU, Yasemin (2017), “6360 Sayılı Kanunun Etkinlik, Verimlilik ve Hizmette Yerellik İlkeleri Açısından İncelenmesi: Kocaali İlçesi Örneği”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • YETKİN, Ozan (2017), “6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Olan Muğla İlinde yerel Kamu Hizmetlerinin Dönüşümünün Marmaris İlçesi Özelinde İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • YILDIZ, Kamile (2018), “Yönetsel Etkinlik ve Yerel Demokrasi Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Mersin İli Ölçeğinde Uygulanabilirliği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • YILMAZ, Vedat ve KAYPAK, Şafak (2017), “6360 Sayılı Yasa İle Getirilen Yeniliklerin Yerel Halk Üzerindeki Etkililiğinin Ölçülmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, International Journal of Academic Value Studies, S.3(15), ss.405-418.
 • 6360 Sayılı "On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun". (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete).
Primary Language tr
Subjects Political Science, Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9070-9408
Author: Ozan YETKİN (Primary Author)
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2019

Bibtex @research article { mana541063, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {158 - 191}, doi = {10.33712/mana.541063}, title = {Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği}, key = {cite}, author = {YETKİN, Ozan} }
APA YETKİN, O . (2019). Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (1) , 158-191 . DOI: 10.33712/mana.541063
MLA YETKİN, O . "Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 158-191 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/45278/541063>
Chicago YETKİN, O . "Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 158-191
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği AU - Ozan YETKİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.541063 DO - 10.33712/mana.541063 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 191 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.541063 UR - https://doi.org/10.33712/mana.541063 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği %A Ozan YETKİN %T Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 1 %R doi: 10.33712/mana.541063 %U 10.33712/mana.541063
ISNAD YETKİN, Ozan . "Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 1 (May 2019): 158-191 . https://doi.org/10.33712/mana.541063
AMA YETKİN O . Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği. Yönetim Akademisi. 2019; 2(1): 158-191.
Vancouver YETKİN O . Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(1): 191-158.