Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 29 - 40 2019-05-11

6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği
Problems and Solution Proposals Between Metropolitan Municipality and District Municipalities in The Metropolitan Model Formed By The Regulation Numbered 6360: The case of Hatay Province

Yakup BULUT [1] , Demet DÖNMEZ [2]


Bu çalışma, 6360 sayılı düzenlemeyle oluşan büyükşehir modelinde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin aranan çözüm önerileri üzerinde durmaktadır. Hızlı kentleşme sürecine bağlı olarak artan sorunlar, özellikle büyük şehir yönetimlerinin yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmıştır. 6360 sayılı düzenleme böylesine bir ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirilmiş olsa da uygulamada başta yetki ve hizmet paylaşımı olmak üzere birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bunların bazıları zamanla aşılmış olsa da bütün büyük şehirler için aynı şeyi söylemek zordur. Bu açıdan 6360 sayılı yasa başta yetki konusunda büyük değişiklikler içerdiğinden, yasanın yürürlüğe girdiği günden bu yana, sunulan hizmetlerin yeterliği ve kalitesi hep tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla Hatay ölçeğinde yapılan bu çalışmada, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay’daki ilçe belediyeleri arasındaki yetki, hizmet, kaynak, denetim ve koordinasyon gibi beş temel alanda işlevselliğinin hangi ölçüde sağlanabildiği tespit edilmeye çalışılmıştır.

This study focuses on the problems between the metropolitan municipality and the district municipalities, and the solution proposals regarding these problems, in the metropolitan model formed by Law No. 6360. The increasing problems due to the rapid urbanization process necessitated the restructuring of big city administrations. Although the Law No. 6360 has been implemented to meet such a need, in implementation, many problems have emerged particularly such as authority and service sharing. Although some of these are over time, it is difficult to say the same for all major cities. In this respect, since the Law No. 6360 contains major changes in the area of jurisdiction, the adequacy and quality of the services provided have always been the subject of discussion since the law came into force. Therefore in this study conducted on Hatay scale, it is tried to determine to what extent the functionality of five metropolitan areas such as authority, service, source, audit and coordination among the district municipalities of Hatay Metropolitan Municipality and Hatay.

 • AKMAN, Çiğdem ve KALENDER, Mustafa (2018), “Yerelde Yeni Bir Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S.73(4), ss.1025-1056.
 • ARIKBOĞA, Erbay (2008), “Yerel Yönetimler ve Organları: Organlar Arası İlişkilerin Üç Boyutlu Analizi”, Türkiye’de Yerel Yönetimler (Ed. Recep Bozlağan - Yüksel Demirkaya), Nobel Yayınları, İstanbul, ss.157–203.
 • ARIKBOĞA, Erbay (2013), “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, Yerel Politikalar Dergisi, S.2(3), ss.48-95.
 • BULUT, Yakup (1999), "Büyükşehir Yönetimine Kentsel Alt Örgütlenmelerin (STK ve Mahalle) Katılımı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BULUT, Yakup ve KARA, Mehmet (2013), “Köylerin Mahalleye Dönüşmesinin Yansıması Nasıl Olacak? Hatay’da Bir Uygulama”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (Ed. Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya ve Abdullah Aydın), PEGEM Akademi Yayını, Ankara, ss.267-286.
 • BULUT, Yakup ve KARAKAYA, Sedat (2016), “Yerel Yöneticilerin Büyükşehir Algısı”, Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Dergisi, S.1(1), ss.1-36.
 • CANPOLAT, Hasan (2010), “Türkiye’de Son Dönem Yerel Yönetim Reformlarının Yeni Kamu İşletmeciliği ve Küreselleşme Bağlamında Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği (Ed. Nihat Falay, Ahmet Kesik, Murat Çak ve Mehmet Karataş), Seçkin Yayınları, Ankara, ss.27-61.
 • ÇELİKYAY, Hicran (2014). “Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası”, E-Analiz, SETA - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayını, Ankara.
 • DİK, Esra (2014). “6360 Sayılı Kanun Bağlamında Köylerin Mahalleye Çevrilmesi Sorunu”, Mülkiye Dergisi, S.38(1), ss.75-102.
 • DÖNMEZ, Demet (2018), "Türkiye’de Büyükşehir Yönetimleri Ve Büyükşehirlerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Model Arayışları Üzerine Bir İnceleme", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • ELDEM, Hulusi (2016), “Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi Çerçevesinde 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyelerine İlişkin Kanunun Değerlendirilmesi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, S.3(1), ss.83-97.
 • ERAT, Veysel (2016), “Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri”, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, S.1(1), ss.87-98.
 • GENÇ, Fatma Neval (2014), “6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1(Özel Sayı), ss.1-29.
 • HAYIRSEVER TOPÇU, Ferhunde (2015), “6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Su Hizmetleri Yönetiminin Değişimi ve Antalya Örneği”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, S.30, ss.86-121.
 • KARAARSLAN, Mehmet (2012-2013), “Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.17-18(26-27-28-29), ss.123-162.
 • KARASU, Mithat Arman (2013), “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Olası Etkileri: Şanlıurfa Örneği”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, S.15(1), ss.1-17.
 • KIZILBOĞA ÖZASLAN, Rüveyda, AKILLI, Hüsniye ve ÖZASLAN, Kamil (2014), “6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gümüşlük Belde Belediyesi’nin Kapatılmasına İlişkin Yöre Halkının Algısı”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, S.36(2), ss.215-235.
 • ÖNEZ ÇETİN, Zuhal, YILMAZ, Neslihan ve ELDEM, Hulusi (2016), “Büyükşehir Belediyeleri Mali Sisteminin Gelişimi ve 6360 Sayılı Yasanın Gelişime Etkileri: TR32 İlleri Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, S.14(4), ss.168-197.
 • PANK, Çiğdem (2016), “6360 Sayılı Yasa ile Birlikte Bürokraside Meydana Gelen Değişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.9(47), ss.909-916.
 • SADİOĞLU, Uğur, DEDE, Kadir ve YÜCEYILMAZ, A. Arda (2017), “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Belde Belediyelerin Sonu: Değirmendere Örneği”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.35(2), ss.95-119.
 • T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK VE MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2019), Mevzuat Bilgi Sistemi (E-Mevzuat), T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ankara, www.mevzuat.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.03.2019).
 • YÜKSEL, Cihan (2016), “Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşım Sistemleri ve 6360 Sayılı Kanun’la Türkiye’deki Değişimler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S.71(3), ss.731-756.
 • ZENGİN, Ozan (2014), “Büyükşehir Belediye Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, ss.91-116.
 • 3030 sayılı -MÜLGA- Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (09.07.1984 tarih ve 18453 sayılı Resmi Gazete).
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete).
 • 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete).
 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0838-4200
Author: Yakup BULUT
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5833-9088
Author: Demet DÖNMEZ (Primary Author)
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2019

Bibtex @research article { mana551905, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {29 - 40}, doi = {10.33712/mana.551905}, title = {6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği}, key = {cite}, author = {BULUT, Yakup and DÖNMEZ, Demet} }
APA BULUT, Y , DÖNMEZ, D . (2019). 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (1) , 29-40 . DOI: 10.33712/mana.551905
MLA BULUT, Y , DÖNMEZ, D . "6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 29-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/45278/551905>
Chicago BULUT, Y , DÖNMEZ, D . "6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği AU - Yakup BULUT , Demet DÖNMEZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.551905 DO - 10.33712/mana.551905 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.551905 UR - https://doi.org/10.33712/mana.551905 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği %A Yakup BULUT , Demet DÖNMEZ %T 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 1 %R doi: 10.33712/mana.551905 %U 10.33712/mana.551905
ISNAD BULUT, Yakup , DÖNMEZ, Demet . "6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 1 (May 2019): 29-40 . https://doi.org/10.33712/mana.551905
AMA BULUT Y , DÖNMEZ D . 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği. Yönetim Akademisi. 2019; 2(1): 29-40.
Vancouver BULUT Y , DÖNMEZ D . 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(1): 40-29.