Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 259 - 283 2019-09-30

Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği
Citizen's Knowledge, Awareness and Usage Levels for E-Governance Services of Municipalities: The Case of Kocaeli Province

İdil SAYIMER [1] , Banu KÜÇÜKSARAÇ [2]


E-Yönetişim, bilgi toplumuna geçiş süreci ve yeni iletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşmasıyla kamu yönetim anlayışında yeni bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde devlet-vatandaş etkileşimine odaklanan e-yönetişim, kamusal hizmet sunumunun yerel düzeydeki en önemli temsilcileri olan belediyeler ve yurttaşlar için olumlu kazanımlar sağlamaktadır. Belediyeler ve yurttaşlar açısından olumlu kazanımlar sağlayan e-yönetişim uygulamalarının her iki tarafa da fayda sağlayacak biçimde geliştirilip sürdürülmesine katkı sunmak amacıyla yurttaşlar tarafından bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma; Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin yeni medya ortamlarında sunmuş oldukları hizmetleri e-yönetişim çerçevesinde belediye ve yurttaş açısından incelemeye yönelik yapılan TÜBİTAK-117K012 projesine ait araştırmanın kesitsel bir bölümünü yansıtmaktadır. Araştırmada, Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin e-yönetişim bağlamında yeni medya ortamlarında sundukları hizmetlere yönelik yurttaşların bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerini saptamak amacıyla Kocaeli sınırları içinde ikamet eden 600 kişiyle yüzyüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, yurttaşların Kocaeli il ve ilçe belediyelerindeki e-yönetişim hizmetlerine yönelik bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiş olup, sonuçlar bu eksende tartışılmıştır.
With the transition to information society and the spread of new communication technologies, a new paradigm has emerged, which is defined as e-governance in public administration. While e-governance focuses on state-citizen interaction in designing, implementing and supervision of public policies, it provides positive gains for citizens and municipalities which are the most important representatives of public service provision at the local level. In order to develop and use e-governance practices in a way that will benefit the municipalities and citizens, the level of knowledge, awareness and usage of citizens should be determined.  This study reflects a sectional part of the TUBITAK-117K012 project research which was conducted to examine the services provided by Kocaeli provincial and district municipalities in new media environments in terms of both municipalities and citizens within the framework of e-governance. In this research, 600 face-to-face surveys were conducted to determine the level of knowledge, awareness and usage of citizens for the services provided by Kocaeli provincial and district municipalities in the context of e-governance in new media environments. Research findings show that the level of citizens' knowledge, awareness and use of e-governance services in Kocaeli province and district municipalities is low,  and the results were discussed on this axis.
 • ASİA, Jaya (1988), Asian Americans in Higher Education and at Work, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 • BACKSTROM, Charles H. ve HURSH-CESAR, Gerald (1981), Survey Research, Macmilla, New York, 2.Baskı.
 • BİLGİLİ, Alper (2015), “Türkiye'de Yerel Yönetimlerde E-Devlet Olgusu: Nilüfer Belediyesi E-Belediyecilik Uygulamaları”, 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı, TODAİE Yayınları, Ankara, ss.213-222.
 • BOZKURT, Ömer, ERGUN, Turgay ve SEZEN, Seriye (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • CHEN, Yu-Che ve GANT, John (2001), “Transforming E-Governmentservices: The Use of Application Service Providers in US Local Governments”, Government Information Quarterly, S.18(4), ss.343-355.
 • ÇAVUŞ, Süleyman (2011), “Yeni İletişim Teknolojilerinden İnternet ve Halkla İlişkilerdeki Yerinin İncelenmesi: Talas Belediyesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • ÇORUH, Mustafa (2009), “Türkiye'de e-Belediye Araştırma Sonuçları”, İNET-TR’09 - XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı Kitabı, 11-13 Aralık 2009, Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul. http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/2.pdf (Erişim Tarihi: 05.02.2017).
 • DEMİREL, Demokaan (2010), “Yönetişimde Yeni Bir Boyut: E-Yönetişim”, Türk İdare Dergisi, S.466, ss.65-94.
 • DOĞU, İlknur (2008), “Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: Kadıköy ve Beyoğlu İlçe Belediyelerinin Kurumsal Web Sitesi Analizi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • DURNA, Ufuk ve ÖZEL, Mehmet (2008), “Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: E-(YEREL) Yönetim”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.5(10), ss.1-32.
 • GORDON, Thomas F. (2012), "eGovernance and its Value for Public Administration”, E-Article, https://pdfs. semanticscholar.org/5687/eaabcd2b88a15514f8e1442ee39a77cc5ac1.pdf (Erişim Tarihi: 15.06.2016).
 • GÜLER, Birgül Ayman (2001), “Yerel Yönetimler ve İnternet”, inet-tr’2001, Türkiye’de İnternet Konferansları VII, 1-3 Kasım, 2001, İstanbul. http://www.inet-tr.org.tr/inetconf7/Sunum/yerelyonetim.doc (Erişim Tarihi: 09.02.2017).
 • HOLZER, Marc ve MANOHARAN, Aroon P.(2016), “Digital Governance in Municipalities Worldwide (2015-16)”, E-Article, https://spaa.newark.rutgers.edu/sites/default/files/files/EGov/Publications/Digital%20Governance %20in%20Municipalities%20Worldwide%20(2015-16).pdf (Erişim Tarihi: 01.04.2017).
 • KABAKUŞ, Ahmet Kamil (2014), “Türkiye'deki Büyükşehirlerin İlçe Belediyelerine Göre E-Belediye Hizmetlerinde Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.18(3),ss.307-324.
 • KANUNGO, Shivraj (2004), “On The Emancipatory Role of Rural Information Systems”, Information Technology and People, S.17(4), ss.407-422.
 • KARADUMAN, Murat ve KARADUMAN, Sibel (2004), “Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamaları: İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Analizi”, Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, Çanakkale, ss.371-382.
 • KAYA BENGSİR, Türksel (2000), “Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, S.9(2), ss.76-90.
 • KAYA BENGSİR, Türksel (2002), “Web’deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, S.11(1), ss.107–124.
 • LETHBRİDGE, Jane (2015), “Digitalisation of local authority services in Europe”, A Briefing Paper Commissioned by EPSU/CEMR, https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Lethbridge%20 Digitalisation%20of%20local%20authority%20services%20in%20Europe.pdf/ (Erişim Tarihi: 17.09.2017).
 • NEGİZ, Nilüfer (2011), “Elektronik Dönüşüm Karşısında Vatandaş Deneyimi: Isparta Belediyesi İncelemesi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, S.21, ss.499-533.
 • NOHUTÇU, Ahmet ve DEMİREL, Demokaan (2005), “Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları”, Türk İdare Dergisi, S.477, ss.35-56.
 • ÖKMEN, Mustafa, YILMAZ, Abdullah ve BAŞARAN, Serdar (2004), “Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yönetişim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler”, Kamu Yönetimi (Ed. Mustafa Ökmen, Abdullah Yılmaz), Gazi Kitabevi, Ankara, ss.23-80.
 • ÖZER, Mehmet Akif (2017), “Yönetişimden Dijital Yönetişime: Paradigma Değişiminin Teknolojik Boyutu”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, S.6(16), ss.457-479.
 • ÖZÜPEK, M. Nejat (2010), “Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında İnternet Kullanımı: Büyükşehir Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.6(3), ss.196-205.
 • SARAÇBAŞI, Yasemin (2010), “Türkiye’de E-Belediyecilik Uygulamalarında Belediye Vatandaş İlişkisi: Malatya Belediyesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • SERENLİ, Abdullah (2013), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Büyükşehir Belediyeleri Web Sitelerinin İşlevselliği”, İSDAM Dergisi, S.2013/Mayıs, ss.1-20, http://www.isdam.org.tr/img/151673112018__ 22767275577.pdf (Erişim Tarihi: 17.06.2019).
 • SOBACI, Mehmet Zahid ve ALTIOK, Ramazan (2011), “Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin E-Katılım Uygulamaları: Website İçerik Analizi”, VIII. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetimi ve Teknoloji, TODAİE Yayınları, Ankara, ss.786-803.
 • SUE, Valerie M. ve RİTTER, Lois A. (2012), Conducting Online Surveys, Sage Publications, Los Angeles.
 • ŞAHİN, Ali (2007), “Kamu Çalışanlarının E-Devleti Algılayış Biçimleri: Beklentiler ve Sorunlar”, Kamu Yönetimi Yazıları (Ed. Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.512-542.
 • ŞAT, Nur (2016), “Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Genel Ağ (Web) Sitelerinin Analizi”, Türk İdare Dergisi, S.482, ss.183-236.
 • TANYILDIZI, Nural İmik ve KARATEPE, Selma (2011), “Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Web Siteleri: İki Farklı Ülke ve İki Farklı Belediye Analizi”, E- Journal of New World Sciences Academy (NWSA), S.6(3), ss.520-538.
 • TARHAN, Ahmet (2012), “Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, S.35, ss.79-101.
 • TEJASVEE, Sanjay, S.S.SARANGDEVOT, Devendra Gahlot ve SANDAL, Shruti (2010), “E-Governance and Effective Deliverance of Information and Services to Citizens Architecture”, International Journal of Computer Science and Information Technologies, S.1(4), ss.298-302.
 • YERELİ, Ahmet Burçin, ATSAN, Emre ve KIZILTAN, Mustafa (2015), “Yolsuzlukla Mücadelede E-Yönetişim ve Kırgızistan’daki Durum”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.4(1), ss.129- 150.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • YILDIRIM, Murat (2010), E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • YSK - YÜKSEK SEÇİM KURULU (2017), "Seçmen İstatistikleri", YSK Kurumsal Web Sayfası, www.ysk.gov.tr (Erişim Tarihi: 06.01.2017).
 • ZEREN, Halim Emre, SEBETCİ, Özel ve KOÇAK Yüksel (2015), “E-Devlet ve E-Belediye Hizmetleri Çerçevesinde Aydın Halkının Katılma Duyarlılığının Ölçülmesi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.6(9), ss.249-268.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2250-8900
Author: İdil SAYIMER
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6216-9045
Author: Banu KÜÇÜKSARAÇ (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 117K012
Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mana597802, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {259 - 283}, doi = {10.33712/mana.597802}, title = {Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği}, key = {cite}, author = {SAYIMER, İdil and KÜÇÜKSARAÇ, Banu} }
APA SAYIMER, İ , KÜÇÜKSARAÇ, B . (2019). Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (2) , 259-283 . DOI: 10.33712/mana.597802
MLA SAYIMER, İ , KÜÇÜKSARAÇ, B . "Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 259-283 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/49147/597802>
Chicago SAYIMER, İ , KÜÇÜKSARAÇ, B . "Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 259-283
RIS TY - JOUR T1 - Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği AU - İdil SAYIMER , Banu KÜÇÜKSARAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.597802 DO - 10.33712/mana.597802 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 283 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.597802 UR - https://doi.org/10.33712/mana.597802 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği %A İdil SAYIMER , Banu KÜÇÜKSARAÇ %T Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 2 %R doi: 10.33712/mana.597802 %U 10.33712/mana.597802
ISNAD SAYIMER, İdil , KÜÇÜKSARAÇ, Banu . "Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 2 (September 2019): 259-283 . https://doi.org/10.33712/mana.597802
AMA SAYIMER İ , KÜÇÜKSARAÇ B . Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği. Yönetim Akademisi. 2019; 2(2): 259-283.
Vancouver SAYIMER İ , KÜÇÜKSARAÇ B . Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(2): 283-259.