Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 359 - 373 2019-09-30

Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci
Strategic Planning Process In Municipalities In The Light Of Recent Amendments

Çiğdem AKMAN [1] , Elif Ayşe ŞAHİN İPEK [2]


Türkiye’de 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerel yönetimlerin mali yönetimi yeniden düzenlenmiştir. Belediyelere 5018 sayılı Kanun çerçevesinde 2005 yılından itibaren stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununda belediye başkanı stratejik plân ve performans programı hazırlanmasından sorumlu kılınmış ve nüfusu 50.000 üzerinde olan belediyeler için stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Uygulamada stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi aşamasında ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. En önemli hususlar; stratejik planlama sürecinin koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülmesi ve etkin denetimidir. Bu anlamda çalışmanın amacı son dönemde yapılan düzenlemeler çerçevesinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi ve önerilerde bulunulmasıdır. Çalışma neticesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezi yönetim kuruluşlarının stratejik planlama sürecini yürütecek etkin bir kurum oluşturulmasına rağmen yerel yönetim kuruluşlarının etkin bir stratejik planlama süreci yönetebilmeleri için gerekli adımların atılmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede uygulama süreci dikkatle izlenmeli ve gereken değişiklikler yapılmalıdır.

Turkish Public Financial Management and Auditing Law with 5018th Serial Number enacted in 2003 aimed to reorganize financial management of local governments. The most prominently, municipalities were required to prepare strategic plan after 2005. Furthermore, Municipality Law with 5393rd Serial Number held majors of towns with population over 50 thousands accountable at the first place for preparation of strategic plan and performance program. At the preparation, execution, and auditing phases, serious issues could be encountered. Whereas the most crucial issue is maintenance of strategic planning process within coordination and cooperation and their auditing, the objective of the present study was to determine, assess and draw conclusions about the recent changes that have been occurred within the boundary of legal amendments. Finally, in spite of the new governmental body established by the Presidential Government System to manage strategic planning process of central government departments, it was concluded that the necessary steps have not be taken to manage strategic planning process of local governments efficiently. Accordingly, the implementation process needs to be carefully monitored and necessary steps are required to be taken

 • ACAR, İbrahim Attila ve ŞAHİN, Elif Ayşe (2009), “Plan - Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim”, Maliye Dergisi, S.156, ss.83-103.
 • AKDOĞAN, Argun (2007), “Stratejik Planlama Yerine Planlama Stratejisi: Belediyelerin Stratejik Planlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi”, TMMOB Mahalli İdarelerde Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Yayını, Ankara, ss.53-58.
 • AKMAN, Çiğdem (2019), “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Politika Kurulları: Sosyal Politikalar Kurulu Üzerinden Bir Değerlendirme”, Route Educational And Social Science Journal, S.6(3), ss.659-676.
 • AKMAN, Çiğdem ve ÖZASLAN, Ahmet (2018), “Türkiye'de Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planları Ne Söylüyor?”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, S.6(14), ss.55-90.
 • AKMAN, Elvettin (2019), “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, S.15(1), ss.35-54.
 • DINAPOLI, P. Thomas (2003), Local Government Management Guide Strategic Planning, Offıce of The New York State Comptroller Publisher, New York.
 • DİNÇER, Ömer ve YILMAZ, Cevdet (2003), “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim”, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1, T.C. Başbakanlık Yayınları, Ankara, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/ewRtI+Degisimin_Yonetimi_icin_Yonetimde_Degisim_2003_.pdf (Erişim Tarihi: 20.03.2019).
 • DPT - DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT Yayını, Ankara, 2. Sürüm, http://www.yapi.hacettepe.edu.tr/dosyalar/stratejik_planlama_klavuzu.pdf (Erişim Tarihi: 20.03.2019).
 • ERKAN, Volkan (2008), Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler, DPT Yayını, Ankara.
 • GOODMAN, Dough ve CLYNCH, Edward J. (2004), “Budgetary Decision Making by Executive and Legislative Budget Analysits: The Impact of Political Cues and Analytical Information”, Public Budgeting And Finance, Fall, ss.20-37.
 • GÖZLÜKAYA, Türkay (2007), “Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • GÜNGÖR, Burak (2011), “Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Yaklaşımı: Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde Uygulanan Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • HAŞAR, Çetin (2008), “Samsun İl Gelişim Stratejisi Deneyimi”, Planlamadan Uygulamaya Konulu 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mersin, ss.293-305.
 • HOU, Yilin ve MA, Jun (2006), “Chapter 5: Annual Budgeting and Long Range Planning: Is There a Fit?- Lessons from Three Case Studies”, Public Financial Management: Public Administration and Public Policy (Ed. Howard A. Frank), CRC Press, 1st printing, ss.117-148.
 • KALKINMA BAKANLIĞI (2006), “Dokuzuncu Kalkınma Planı Kamu Harcamaları ve Kontrol Sisteminin İyileştirilmesi”, Kamu İhaleleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Kalkınma Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • KALKINMA BAKANLIĞI (2018), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 3. Sürüm, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/VrllQ+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu.pdf (Erişim Tarihi: 20.03.2019).
 • ÖZ, Ersan ve KAPLAN, Ersin (2005), “Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, Türk İdare Dergisi, S.446, ss.243-261.
 • ÖZGÜR, Hüseyin (2004), “Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim”, Çağdaş Kamu Yönetimi II (Ed. Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür), Nobel Yayınları, Ankara, ss.207-252.
 • SONGÜR, Neşe (2008), “Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Belediyelerin Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma”, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya, ss.71-83.
 • ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe (2014), “Türkiye’de Mahalli İdare Bütçeleri ve Sorunları”, Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler (Ed. Mustafa Sakal, Ahmet Kesik ve Tekin Akdemir), Nobel Yayınları, Ankara, ss.332-354.
 • ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe (2013), Kamu Kesiminde Performans Yönetim Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Büyükşehir Belediyeleri Örneği, TBB Yayını, Ankara.
 • T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI (2018), Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK-13), (24.07.2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazete).
 • TBMM (2018), Yeni Sisteme Göre Yasama El Kitabı, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Yayını, Ankara, https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf (Erişim Tarihi: 11.03.2019).
 • THE WORLD BANK (1998), Public Expenditure Management Handbook, 1st printing, Washington, D.C.
 • TURAN, A.Menaf, (2018), “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S.7(3), ss.42-91.
 • YILMAZ, H. Hakan ve ERKAN, Volkan (2014), “Belediyelerde Stratejik Planlama: Yaşanan Deneyimin Belirleyiciliğinde Önümüzdeki Döneme İlişkin Öneriler”, Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, S.789, ss.58-69.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1936-6884
Author: Çiğdem AKMAN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1256-8325
Author: Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mana609075, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {359 - 373}, doi = {10.33712/mana.609075}, title = {Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci}, key = {cite}, author = {AKMAN, Çiğdem and ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe} }
APA AKMAN, Ç , ŞAHİN İPEK, E . (2019). Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (2) , 359-373 . DOI: 10.33712/mana.609075
MLA AKMAN, Ç , ŞAHİN İPEK, E . "Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 359-373 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/49147/609075>
Chicago AKMAN, Ç , ŞAHİN İPEK, E . "Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 359-373
RIS TY - JOUR T1 - Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci AU - Çiğdem AKMAN , Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.609075 DO - 10.33712/mana.609075 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 373 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.609075 UR - https://doi.org/10.33712/mana.609075 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci %A Çiğdem AKMAN , Elif Ayşe ŞAHİN İPEK %T Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 2 %R doi: 10.33712/mana.609075 %U 10.33712/mana.609075
ISNAD AKMAN, Çiğdem , ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe . "Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 2 (September 2019): 359-373 . https://doi.org/10.33712/mana.609075
AMA AKMAN Ç , ŞAHİN İPEK E . Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci. Yönetim Akademisi. 2019; 2(2): 359-373.
Vancouver AKMAN Ç , ŞAHİN İPEK E . Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(2): 373-359.