Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 445 - 452 2019-09-30

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi
Change of Local Political Elites After Law No. 6360

Abdullah AYDIN [1]


Elit kavramı gün geçtikçe, yani demokratik kurumlar yerine oturdukça değişime uğramıştır. Yerel yönetimler bağlamında değerlendirildiğinde, ilk başta toprak ve soy bazlı bir elit mantığı varken daha sonra ekonomik güç bazlı bir elit anlayışı gelişmiştir. Akabinde demokratikleşme neticesinde siyasal elitler veya demokratik elitler devreye girmiştir. Türkiye’de uzun bir süre yerel elitlerden bahsetmek mümkün olmamıştır. Ancak özellikle 1963 yılı ile yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi merkeze ve diğer güç odaklarına karşı yeni bir gücün oluşmasına veya mevcut güçlerin siyasal olarak dönüşmesine neden olmuştur. Artık siyasal alanda söz sahibi olmak da bir elitlik sebebine dönüşmüştür. Kent kimliğinin bir parçası olan soylu, köklü ve zengin gruplar kümesinden meydana gelen elitlerin yanına sayıca fazla olan gruplar kümesi de eklemiştir. Çalışmanın temel amacı 6360 sayılı yasa kapsamında yaşanan değişiklikleri ortaya koymak ve yasanın Türkiye’deki yerel elitler bağlamında oluşturduğu değişimi ortaya koymaktır. Bunu yaparken elit kavramı üzerinde durularak, siyasal elit kavramının tarihsel gelişimi ve yerele yansımaları ele alınmıştır. Akabinde Türkiye’deki yerel yönetimlerin durumu ve 6360 sayılı kanun ile ortaya çıkan durum anlatılarak kanun çerçevesinde yerel elitlerdeki değişim boyutları ve kapsamı çizilmiştir. Sonuç ve değerlendirme kısmı ile de bu durumun Türk yerel demokrasisi açısından oluşturduğu olumlu ve olumsuz durumlar ortaya konarak, sorun ve çözüm önerileri yapılmıştır.

Elite concept have changed day by day, that is, democratic institutions have changed. In the context of local governments, firstly there was an elite logic based on land and lineage, and then developed an economic power based elite understanding. Subsequent democratization resulted in political elites or democratic elites. For a long time in Turkey has not been able to talk about the local elite. However, the fact that the local elections took place in a democratic environment in 1963 led to the emergence of a new power against the center and other power centers or the political transformation of the existing forces. Having a say in the political sphere has also turned into a cause of elitism. He also added a large number of groups of elites close to the elite, a group of noble, deep-rooted and rich groups who were part of the urban identity. The main objective of the study was to determine the changes that took place within the scope of law numbered 6360 and reveals the changes brought about by the law in the context of the local elite in Turkey. In doing so, the elite concept was elaborated and the historical development of the concept of political elite and its reflections were discussed. Subsequently, the status of local governments in Turkey and the size and scope of change in the local elite as a result of the law was drawn up by explaining the Law No. 6360. With the conclusion and evaluation part, the problems and solution suggestions were made by revealing the positive and negative acpects that this situation created for Turkish local democracy.

 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete).
 • AKARD, Patrick (2001), "Social And Political Elites", Encyclopedia of Sociology, The Gale Group Inc., Michigan, https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/social-and-political-elites (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • BARDHAN, Pranab ve MOOKHERJEE, Dilip (1999), "Relative Capture of Local and Central Governments: An Essay in The Political Economy of Decentralization", Center for International and Development Economics Research (CIDER) Working Papers, University of California-Berkeley, http://people.bu.edu/dilipm/wkpap/cap3.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2017), "6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme", International Journal of Social Science, S.55, ss.401-413.
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2012), “Yerel Demokrasi ve Katılım: Kahramanmaraş ve Hatay İllerinin Karşılaştırılması”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Ekim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını, Kahramanmaraş, ss.136-147.
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2016), “6360 Sayılı Yasa ile Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik ve Verimlilik Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.9 (43), ss.1698-1713.
 • CAMBRIDGE UNIVERSITY (1999), "Elite", Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • COLLINS ENGLISH DICTIONARY (2019), "Elite", Collins English E-Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • DAĞ, Mehmet ve KILINÇ, Furkan (2017), “6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi SBE Dergisi, S.6(2), ss.426-443.
 • ERAT, Veysel (2016), "Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri", Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, S.1 (1), ss.87-98.
 • GYURIS, Ferenc (2017), "Urban Elites March 2017", the International Encyclopedia of Geography, John Wiley & Sons Publications, New Jersey, ss.7331-7351
 • HIGLEY, John, HOFFMANN-LANGE, Ursula, KADUSHIN, Charles ve MOORE, Gwen (1991), "Elite Integration in Stable Democracies: A Reconsideration", European Sociological Review, S.7 (1), ss.35-53.
 • HUQUE, Ahmed Shafiqul (2002), "Participation and Development: A Balancing Act", ‘‘Participation for Global Action & Change: Connecting Practitioners, Communities, Networks, Organizations’’, Konferans Sunumu, University of Guelph, 29 July–2 August – Canada ss.1-14.
 • KHAN, Shadiullah (2008), "Local Governments and Local Elites", Local Government Studies, S.34 (4), ss.509-528.
 • LÓPEZ, Matias (2013), "Elite Theory", Sociopedia.isa, Rio de Janeiro, ss.1-12, http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Elitetheory.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MALOY, Jason S. (2015), "Elite Theory", Encyclopadia Britannica, https://www.britannica.com/topic/elite-theory (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MANSURI, Ghazala ve RAO, Vijayendra (2004), Community-Based (And Driven) Development: A Critical Review, The World Bank, Washington, DC.
 • MICHELS, Robert (1915), 1959 Political Parties, Dover Publisher, New York.
 • MILLS, C. Wright (1956), the Power Elite, Oxford University Press, New York.
 • MONDAL, Puja (2019), "Political Elite: Concept, Orientations and Role in Social Change", E-Article, http://www.yourarticlelibrary.com/politics/political-elite-concept-orientations-and-role-in-social-change/39204 (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MOSCA, Gaetano (1939), the Ruling Class, McGraw-Hill, New York.
 • OXFORD DICTIONARY (2016), "Elite", Oxford Dictionary, Oxford University Publisher, Oxford, https://en.oxforddictionaries.com/definition/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • PARETO, Vilfredo (1935), the Mind and Society, Harcourt Brace, New York.
 • PLATTEAU, Jean Philippe (2004), "Monitoring Elite Capture in Community-Driven Development", Development and Change, S.35 (2), ss.223-246.
 • TDK - TÜRK DİL KURUMU (2011), "Elit", Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 11.Baskı, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c5eed76072459.33816513 (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • UNDP (1993), Human Development Report 1993, Oxford University Press, Oxford.
 • UNDP (1998), Poverty Report 1998: Overcoming Human Poverty, United Nations Development Programme Publisher, New York.
 • URBAN DICTIONARY (2019), "Elite", Urban E-Dictionary, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • VOCABULARY.COM (2013), "Elite", Vocabulary E-Dictionary, https://www.vocabulary.com/dictionary/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • WEBER, Max (1978), Economy and Society, University of California Press, Berkeley.
 • WORLD BANK (2001), World Development Report 2000/1, the World Bank Publisher, Washington, DC.
 • YILMAZ, Vedat ve SAYIN, Ahmet Kenan (2018), “6360 Sayılı Yasa Sonrası İlçe Büyükşehir Belediyelerindeki Nüfus Değişimi Üzerine Bir Araştırma: Malatya Büyükşehir Belediyesi”, Atlas Internatıonal Refereed Journal on Social Sciences, S.4(15), ss.1615-1627.
 • YILMAZ, Vedat ve KAYPAK, Şafak (2019), “6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi”, Kent Akademisi Dergisi, S.12(1), ss.1-28.
 • ZENGİN, Ozan (2014), "Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi", Ankara Barosu Dergisi, S.72 (2), ss.91-116.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1785-4999
Author: Abdullah AYDIN
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mana613327, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {445 - 452}, doi = {10.33712/mana.613327}, title = {6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Abdullah} }
APA AYDIN, A . (2019). 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (2) , 445-452 . DOI: 10.33712/mana.613327
MLA AYDIN, A . "6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 445-452 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/49147/613327>
Chicago AYDIN, A . "6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 445-452
RIS TY - JOUR T1 - 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi AU - Abdullah AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.613327 DO - 10.33712/mana.613327 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 445 EP - 452 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.613327 UR - https://doi.org/10.33712/mana.613327 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi %A Abdullah AYDIN %T 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 2 %R doi: 10.33712/mana.613327 %U 10.33712/mana.613327
ISNAD AYDIN, Abdullah . "6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 2 (September 2019): 445-452 . https://doi.org/10.33712/mana.613327
AMA AYDIN A . 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi. Yönetim Akademisi. 2019; 2(2): 445-452.
Vancouver AYDIN A . 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(2): 452-445.