Year 2020, Volume 51 , Issue 51, Pages 199 - 219 2020-01-15

The Effect of Using Parameters Determined by the Pareto Analysis Technique on Students’ Academic Success in the Teaching Process
Pareto Analizi Tekniğiyle Belirlenen Parametrelerin Öğretim Sürecinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Üzeyir BEKERECİ [1] , Mustafa YAZICI [2] , Ergin HAMZAOĞLU [3]


This study analyzes the effect of teaching performed in accordance with the parameters on students’ academic success in the science course by determining what parameters affect their academic success using the Pareto analysis technique. This study has been carried out over 52 students studying at a middle school in Kahramanmaraş in the 2017-2018 academic year. Pretest-posttest has not been used in the study; however, the semi-experimental design has been used alongside the control group. Applications about motivation and time management determined through the Pareto analysis technique have been made for the experimental group; as for the control group, the current curriculum has been carried out. The study’s quantitative data have been collected using the academic success test developed by İnel (2009). The study’s qualitative data have been collected using the semi-structured interview form developed by the researcher. Quantitative data has been analyzed in the SPSS program. As a result, a significant statistical difference has been noted between the experimental group students’ academic success scores for the science course of experimental compared to the control group students’ scores.
Bu çalışmada, öğrencilerin akademik başarılarında etkili olan değişkenlerin neler olduğu Pareto analizi tekniğiyle belirlenerek bu değişkenler doğrultusunda yapılan öğretimin öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Bu çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 52 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada ön test-son test eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna Pareto analizi tekniğiyle belirlenen motivasyon ve zaman yönetimi konularında uygulamalar yapılmış kontrol grubuna ise mevcut müfredat uygulanmıştır. Çalışmanın nicel verileri İnel (2009) tarafından geliştirilen akademik başarı testi ile toplanmıştır. Çalışmanın nitel verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
 • Balantekin, Y., Bilgin A. (2017). ARCS motivasyon modelinin öğrencilerin motivasyonlarına, tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. İlköğretim Online, 16(1), 161-177. doi: 10.17051/io.2017.04081
 • Baştürk, S. (2014). Ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler. S. Baştürk (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (sf. 21-54). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş, Demirel, F., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Kılıç Çakmak, E. (2012). Örnekleme yöntemleri. Büyüköztürk, Ş. (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 79-100). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Christidou, V. (2011). Interest, attitudes and images related to science: Combining students’ voices with the voices of school Science, teachers, and popular science. International Journal of Environmental & Science Education Vol. 6, No. 2, April 2011, 141-159.
 • Cohen, L., Monion, L. & Morrison, K. (2005). Research Methods in Education (5 th Edition). London, New York: Routledge Falmer.
 • Covey, S. R. (2006). Önemli işlere öncelik. (Çev. Ed. Deniztekin, O.) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Craft, R., Leake, C. (2002). The Pareto principle in organizational decision making. Management Decision. 40(8),729-733. doi: 10.1108/00251740210437699
 • Crawford, W. (2001). Exceptional institutions: libraries and the Pareto principle. American Libraries, 32(6), 72-74. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/25645949
 • Çağlar, S. (2017). Matematiğin büyülü dünyası. Zihin açan yazılar. <https://www.matematiksel.org>pareto-analizi-8020-prensibi> adresinden edinilmiştir.
 • Çelik, A., Soysal, A., & Şimşek, M.,Ş. (2016). Zaman Yönetimi. Yönetsel Zamanda Etkinlik. Eğitim Yayınevi. 1. Baskı. ISBN-10:6059831666.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon. Celepler Matbacılık.
 • Durmaz, H. (2004). Nasıl bir fen eğitimi istiyoruz? Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 83(84), 38-40.
 • Eğitim Bilişim Ağı. (2017). Doküman. Milli Eğitim Bakanlığı. <http://www.eba.gov.tr/dokuman> adresinden edinilmiştir.
 • Eldeliklioğlu, J. (2008). Ergenlerin zaman yönetimi becerilerinin kaygı, yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 656-663.
 • Erbaş, A., Kolak, F . (2015). Toplam kalite yönetiminin muhasebe eğitimine uygulanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23). <http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/4765/65509> adresinden edinilmiştir.
 • Erkuş, A. (2017). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İnel, D. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Kavramları Yapılandırma Düzeyleri, Akademik Başarıları ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algıları Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir. https://tez.yok.gov.tr adresinden edinilmiştir.
 • Ishikawa, K. (2015). Guide to quality control. Plains, W. (Ed.), N.Y: Kraus International Publications. <https://books.google.com.tr › books> adresinden edinilmiştir.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Klein, S. P. (1998). Standards for Teacher Tests. Journal of Personnel Evaluation in Education. 12 (2), 123-138.
 • Koch, R. (2011). 80/20 İlkesi: Daha azıyla daha çoğunu elde etmenin sırrı. (Çev. Ed. Kerem Özdemir) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (2013). College students' time management: Correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82(4), 760-768. doi:10.1037/0022-0663.82.4.760
 • Mc Cann, D. (2001). 80-20 Vision. Dairy Industries International, 66(9), 25.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Akademik başarısızlığın nedenleri anketi. <http://www.eba.gov.tr/arama/paylasim?q=anket> adresinden edinilmiştir.
 • Metin, M., 2014. Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • National Research Council (2012). National science education standards. Washington, DC: National Academies Press. Retrieved from http://www.nap.edu/catalog/4962.html
 • Nelson, D. B., Nelson, K. W. (2003). Emotional intelligence skills significant factors in freshmen achievement and retention. Paper Presented at the American Counselling Association Conference. Anaheim, CA.
 • Özcan, S. (2001). İstatistiksel proses kontrol tekniklerinden Pareto analizi ve çimento sanayinden bir uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi: İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 151-174.
 • Ünal, A., Sürücü, A. (2018). Öğrenci motivasyonunu artıran ve azaltan öğretmen davranışlarının incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 8 (14).
 • Tatar, N, Kuru, M . (2014). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 147-158. <http://dergipark.gov.tr/hunefd/issue/7807/102404> adresinden edinilmiştir.
 • Uğraş, M. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerinin motivasyon ile öz yeterlik inançlarının fen bilimleri dersindeki başarılarıyla ilişkisinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 495-508.
 • Wiersma, W. (2000). Research Methods in Education:An Introduction. Needham Heights. MA: Allyn and Bacon, A Pearson Education Company.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6492-7521
Author: Üzeyir BEKERECİ (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1071-0316
Author: Mustafa YAZICI
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6053-6796
Author: Ergin HAMZAOĞLU
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 15, 2020

APA Bekereci, Ü , Yazıcı, M , Hamzaoğlu, E . (2020). Pareto Analizi Tekniğiyle Belirlenen Parametrelerin Öğretim Sürecinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 51 (51) , 199-219 . DOI: 10.15285/maruaebd.541606