PDF EndNote BibTex RIS Cite

FACTORS THAT EFFECT ON CHOOSING GLOBAL OR LOCAL FASTFOOD PRODUCT: SAMPLE OF MUGLA

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 38 - 49, 01.03.2012

Abstract

In today’s urban life style, fastfood culture has been increasingly widespread as a result of time constraints of people that live in big cities. The purposes of this study were to determine patterns of fastfood consumption, measure effects of some criteria on choosing fastfood product and determine effects of demographic and socio-economic factors on fastfood consumption. Also in this study we aim to determine differences on choosing fastfood products between people’s that prefer local fastfood products or global fastfood products. Research data were collected by face to face interviews with the help of survey forms in mugla city center. Some demographic variables like age, gender and level of income create a significant difference on some factors that have effects on choosing fastfood product. Also, awareness of healthy life and marital status were two important factors that differentiate fastfood consumption rate. Fastfood type product is generally considered as symbol of unhealthy feeding style. In this context, fastfood companies should give information about nutritive value in their menus and sell healthy foods for social reasons as well as focus on the consumers’ needs and habits about fastfood consumption for success

YERLİ VE YABANCI FASTFOOD ÜRÜNLERİNİN TERCİH NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: MUĞLA ÖRNEĞİ

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 38 - 49, 01.03.2012

Abstract

Günümüz dünyasının hareketli bir yaşam tarzını gerektiren kentsel yaşantısında dışarıda geçen zaman artarken yemek yemeğe ayrılan zamanın kısalması fastfood kültürünün giderek yaygınlaşmasına yol açmıştır.Bu çalışmanın amacı fastfood beslenme alışkanlıkları ile ilgili genel eğilimleri ölçmek, tüketicilerin fastfood türü yiyecek seçimlerinde etkili olan kriterleri belirlemek ve bu kriterler üzerinde bazı demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi olup olmadığı belirlemektir. Ayrıca araştırmada yerli veya yabancı fastfood ürün gruplarından birini tercih eden katılımcıların bu seçimlerine temel olan kriterlerin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir düzeyi gibi bazı demografik özellikleri fastfood türü ürünleri tercih etme sebepleri üzerinde farklılık yaratmaktadır. Ayrıca, bireylerin fastfood tüketim sıklığının medeni durumlarına göre ve sağlıklı yaşama bilinçlerine göre farklılık gösterdiği araştırma bulgularından anlaşılmaktadır. Sağlıklı yaşam bilinci ve fastfood tüketiminin birbiriyle ters ilişkili olduğu, fastfood türü ürünlerin sağlıksız bir beslenme şeklini temsil ettiği genel bir kabuldür. Bu noktada fastfood üzerine çalışan firmaların işletmecilik açısından müşteri isteklerine daha fazla odaklanmaları önemli olmakla birlikte, sosyal sorumluluk açısından menülerinde besin değerlerine yer vermesi ve daha sağlıklı besinlere yönelmesi faydalı olacaktır

Details

Other ID JA74SF98FD
Journal Section Research Article
Authors

Taner Dalgın This is me


Yıldıray Kızgın This is me

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Dalgın, T. & Kızgın, Y. (2012). YERLİ VE YABANCI FASTFOOD ÜRÜNLERİNİN TERCİH NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: MUĞLA ÖRNEĞİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (1) , 38-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34034/376673