PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF THE ACCOUNTING CURRICULUM ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE FACULTY: A STUDY IN VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 48 - 66, 01.08.2012

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the components of accounting curriculum in the context of faculties’ opinions. While evaluating the accounting curriculum, the infrastructure which can be the basis of curriculum development was taken into consideration, this infrastructure was correlated with the accounting curriculum, and an extensive evaluation was performed as much as possible. In this respect, the inputs related to the accounting education, the complete teaching and learning processes, and the outputs were examined all together. Thus, the content of this study includes all the aspects of the curriculum. Quantitative method was used in this research. In this research, after developing the “accounting curriculum evaluation
scale” for the faculties teaching in the departments of Accounting and Accounting and Tax Executions and making its
validity analysis, this scale was used. Descriptive statistics is performed on the data obtained from our scale, i.e., the
independent sample “t test” and “one-way variance analysis” were done for the variables. After analyzing the data, the
results were evaluated. According to these evaluations, the components of accounting curriculum are inadequate in many
respects such as the practices of industrial internship training. Suggestions based on the evaluations were made for the
concerned officials.

MUHASEBE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR UYGULAMA

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 48 - 66, 01.08.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı muhasebe öğretim programını program öğelerine dayalı olarak öğretim elemanlarının görüşleri bağlamında değerlendirmektir. Muhasebe öğretim programı değerlendirilirken program geliştirmeye esas teşkil edebilecek alt yapı dikkate alınmış, bu alt yapı ile muhasebe öğretim programı ilişkilendirilmiş ve olabildiğince geniş bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda muhasebe öğretimi ile ilgili girdiler, tüm öğretme öğrenme süreçleri ve çıktılar bir arada ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın kapsamı programın tüm unsurlarını içermektedir. Araştırmada kullanılan yöntem, nicel araştırma yöntemidir. Araştırmada meslek yüksek okullarında muhasebe/muhasebe ve
vergi uygulamaları bölümünde/programında derse giren öğretim elemanlarına yönelik “Muhasebe Öğretim Programı
Değerlendirme” ölçeği geliştirilmiş ve güvenirlik analizleri yapılarak uygulanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler
tanımlayıcı istatistik olarak ortaya konulmuş, değişkenler üzerinde bağımsız örneklem “t testi” ve tek yönlü varyans analizi”
yapılmıştır. Veri analizleri sonrasında, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda; muhasebe
öğretim programının program öğeleri, endüstriyel staj uygulamaları gibi birçok konuda yetersiz olduğu görülmektedir. Bu
değerlendirmelerden hareketle ilgililere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Details

Other ID JA69UA84GF
Journal Section Research Article
Authors

M Suphi ORHANA This is me


Alper TAZEGÜLB This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 3

Cite

APA Orhana, M. S. & Tazegülb, A. (2012). MUHASEBE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR UYGULAMA . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (3) , 48-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34043/376777