Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN YER ALTI KAYNAKLI SULARIN ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ OLASI MARUZİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN GELİŞTİRİLECEK TASARIMLAR

Year 2022, Volume: 10 Issue: 1, 1 - 10, 31.12.2022

Abstract

Doğadan gelenin daha sağlıklı olduğu düşüncesi ile kaynak suyu tüketimi, toplumsal olarak benimsenmesine karşılık, alışkanlıkların temelini oluşturan bu unsurun yanı sıra da maliyet hesabıyla ilgili olarak da üretim sektörlerinde doğrudan kullanım için çalışanların bulunduğu ortamların da tercih sebebi olmaktadır. Ancak, tüketilen suyun içeriği insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra hastalığa sebep olan bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Eski bir İSKİ yeraltı su yolları haritası üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ömerli barajının güney kanadından çıkan ve Gebze Sanayi bölgesinde kadar uzanan yeraltı su kanalını çalışmamızda esas aldık. Suyun halka ulaştığı, Kurnaköyde yüzyıllardır kullanılan 200 metre derinlikte açılmış bir kuyudan çıkarılan su kaynağını incelemeye aldık. Kaynaktan köyün içine bir su borusu ile ulaşan suyun, köyün muhtarlığının kontrolündeki bir çeşmeden çevreden gelenlere ücret karşılığında servis edildiğini saptadık. Gözlemlerimiz sırasında birçok işyeri aracının bu çeşmeden 20 litrelik pet şişelere bu çeşmeden su doldurduklarını gözlemledik. Çeşme ve kaynak çıkış noktasından aldığımız su örneklerinde, insan sağlığını tehdit edecek düzeyde fecal Escherichia Coli basilinin olduğunu belirlememiz üzerine çalışmamızı, işyerleri için bir model olması amacı ile, bu köyün su kaynağının dezenfeksiyonu ve Coli basilinden arındırılması yönüne çevirdik. Araştırma yaptığımız kaynağın suyunu izlemek amacıyla, 27 aylık bir süre içerisinde, üç farklı zaman periyotlarında numune alarak, akredite bir çevre laboratuvarında kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptık. Analiz sonuçlarını incelediğimizde suyun, yüksek miktarda Koliform Basil içerdiğini ve 2005 tarihi ve Şubat ayının 17’sinde kabul gören 25730 sayılı Resmi Gazete yayımı olan yönetmelik gereği (İnsanların Tüketimi Amacıyla Sunulan Yönetmelik) 36. Madde ve Ek -1’e göre uygun olmadığını belirledik. İş yerleri için maliyetleri de göz önünde bulundurarak yaptığımız araştırma ve örnek tasarımlar sonucunda, kuyu suyunun, içme suyu amacıyla kullanılabilmesi için kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntem olan İyodür Solüsyonu ile dezenfeksiyon yöntemi üzerine yoğunlaştık. Geliştirdiğimiz ve insan sağlığı için uygun dozlarda İyodür Solüsyonu içeren dezenfeksiyon tasarımı ile arıttığımız suda , fekal Escherichia Coli basilinin varlığını ortadan kaldırmayı başardık.

References

 • Anderson S, Pedersen K.M, Laurberg P. Variations in urinary iodine excretion and thyroid function. A 1-year study in healty men. Eur JEndocrinol 2001; 144: 461-465.
 • AR Gomo Z, J Allain T, Matenga J, Ndemere B, Wilson A, et al. Urinary iodine concentration sand thyroid function in adult Zimbab weans during a period of transition in iodine status. Am J Clin Nutr 1999; 70(5):888-891.
 • Arora, R., Arora B., 2008. Bacteriology of water, milk and air, Text book of microbiology (3rd edition). CBS Publishers and Distributors, Delhi India. Pp 13, and 738-739.
 • Bayazıt, M (1974): Hidroloji, İstanbul, : Birsen Yayınevi (ISBN: 975-511-364-9),61
 • Braverman L. Iodine and the thyroid: 33 years of study. Thyroid 4:351-355 (1994).
 • Coşkun ve arkadaşları., İzmir İli metropol alanında karışık su örneklerini çoklu tüp yöntemi ile incelemiş ve 600 örnekte %80.2 toplam, %47.2’sinde fekal koliformlar elde etmişlerdir [Coşkun ve ark., 1990].
 • Doç. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ‘İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu’, 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi – 2009
 • Freund G, Thomas W, Bird E, Kinman R, Black A. Effect of iodinated water supplies on thyroid function. J Clin Endocrinol 26:619-624 (1966).
 • Gorman, S., Scott, E., “Chemical disinfectants, antiseptics and preservatives” Denyer, SP., Hodges, NA., Gorman, SP., (Eds.) Hugo and Russell’s Pharmaceutical Microbiology, Wiley-Blackwell, Oxford, p.285–305 (2004).
 • Güleç, F., Günaydın, G., Şahin, İ., Öztürk, M., Selçukbiricik, S., Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, p.59-60 (2004).
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., 1997, Su Kalitesi, T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, 1. Baskı No: 43, Ankara, Türkiye.
 • Haldiman M, Zimmerli B, Als C, Gerber H. Direct determination of urinary iodine by inductively coupled plasma masss pectrometry using isotop edilution with iodine-129.ClinChem 1998; 44(4):817-827.
 • Hetzel, B. S. (1983). Iodine deficiency disorders (IDD) and theirer adication. Lancet, 2, 1126–1127.
 • International Standard Organization, “Water quality-Detection and enumeration of Coliform organisms, thermotolerant Coliform organisms and presumptive Escherichia Coli -Part 1: Membrane filtration method”, TS ISO 9308-1 (1990).
 • International Standard Organization, “Water quality-General guide to the enumeration of microorganisms by culture”, TS ISO 8199 (1988).
 • Karpuzcu, M., 1996. Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü. Gebze Yüksek Teknolojisi Çevre Mühendisliği Bölümü. Kubbealtı Neşriyatı Yayınları. s. 9–92
 • Konno N, Makita H, Yuri K, lizuka N, Kawasaki K. Association between dietary iodine intake and prevalence of subclinical hypothyroidism in the coastal regions of Japan. J Clin Endocrinol Metab 78:393-397 (1993).
 • Koutras D. Control of efficiency and results, and adverse effects of excess iodine administration on thyroid function. Ann Endocrinol 57:463-469 (1996).
 • Levinson W. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Ankara: Öncü Basımevi, 2008; 136-140.
 • Murcia, J.J. & Avila-Martinez, E.G. Rojas, H. Navio J.A. ve Hidalgo, M.C. (2017). Study of the E. Coli elimination from urban wastewater over photocatalysts based on metallized TiO2. Applied Catalysis B: Environmental. 200:469-476.
 • Nagataki S., Shizume K., Nakao K., Thyroid function in chronic excess iodide ingestion: comparsion of thyroidal absolute iodine uptake and degradation of thyroxine in euthyroid Japanese sunjects. J Clin Endocrinol Metab 27:638-647 (1967)
 • Naharcı B., “Ters Osmoz Yöntemi İle İçmesuyu Elde Edilmesinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2007
 • Özkuyumcu C. Mikrobiyoloji Serisi-1 Klinik Bakteriyoloji El Kitabı. Ankara: Ayrıntı Basımevi sayfa:112-121, 2009.
 • Pharoah Po, Buttfield IH, Hetzel BS. Neurological damageto the fetüs resulting from severe iodine deficiency during pregnancy. Lancet 1971; 1: 308-310. Rendl J, Bier D, GrohT, Reiners C. Rapid urinary iodide test. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83(3):1007-1012.
 • Roti E, Vagenakis A. Effect of excess iodide: clinical aspects. In: Werner and Ingbar's The Thyroid (Braverman L, Utiger R, eds). Philadelphia:Lippincott-Raven, 1996;316-327.
 • Sağlık Bakanlığı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, T. C. Sağlık Bakanlığı, Yayımlandığı Resmi Gazete: 17 Şubat 2005, Sayı: 25730 (2005).
 • Sönmez, G. & B. Çizmecioğlu. (2007). Su ile Bulaşan Hastalıklar. Türk Eczacıları Birliği Haberler Dergisi, İnsan Sağlığı ve Hastalıklar. 4:29-32.
 • Spencer, R., “Microbiological Quality Control”, Elsevier Appilied Science Publ., 135-153 (1984).
 • Suzuki H, Higuchi T, Sawa K, Ohtaki S, Horiuchi Y. Endemic coast goitre in Hokkaido, Japan. Acta Endocrinol 50:161-176 (1965).
 • Tajiri J, Higashi K, Mority M, Umeda T, Sato T. Studies of hypothyroidism in patients with high iodide intake. J Clin Endocrinol Metab 63:412-417 (1986).
 • Thomas W, Malagodi M, Oates T, McCourt J. Effects of an iodinated water supply. Trans Am Clin Climatol Assoc 90:153-162 (1978).
 • Töreci K. Su ile Bulaşan Enfeksiyonlar, Suyun Dezenfeksiyonu ve Bakteriyolojik İncelemesi, Klinik Mikrobiyoloji. İstanbul 1992; 10-13.
 • U.S.EPA (1994) ‘National Primary Drinking Water Regulations; Disinfectants and Disinfection Byproducts : Proposed, ‘Federal Register, vol. 59, pp. 38,668-38,829.
 • U.S.EPA (1999) Alternative Disinfection and Oxidants Guidance Manual, U.S. Environmental Protection Agency Publication EPA 815-R-99-014, Washington. D.C.
 • Ünlütürk, A. ve Turantaş, F., “Sularda toplam koliform sayımında kullanılan membran filtrasyon ve kuvvetle muhtemel sayı yöntemlerinin karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Dergisi, 6 (2): 137-145 (1988).
 • Veissman, W., Hammer, M. J., “Water Supply and Pollution Control, Fifth Edition”, Harper
 • WHO, “Guidelines for Drinking Water Quality”, Vol. 2, World Health Organization Health Criteria and Other Supporting Information, Geneva, (1977).
 • WHO, “Guidelines for Health Related Monitoring of Coastal Water Quality”, World Health Organization Regional for Europe, Copenhagen (1977).
 • WHO, 1996. UNICEF, ICCIDD; Recommended Iodine Intake In Salt And Guidelines For Monitoring Their Adequacy and Effectiveness
 • WHO. Guidelines for drinking water quality, 2nd ed. Austria 1996; 10-92
 • Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 23 Aralık1960 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 10688 Madde; 2.
 • Yumuturuğ, S., Sungur, T., “Su Hijyeni”, Hijyen Koruyucu Hekimlik, Ankara Ünv. Tıp Fak., Ankara, 393: 89-150 (1980).
 • http://www.hssgm.gov.tr/?sf=mev _icmekullanmasu&nerden=mev 18.05.2022 00:59
 • https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/cevre-20180222082618.pdf (10.05.2022, 23:06)
 • https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/03_su_brosur-20191128080503.pdf (10.05.2022, 23:25)

DESIGNS TO BE DEVELOPED TO PREVENT POTENTIAL EXPOSURE TO THE HEALTH OF EMPLOYEES BY UNDERGROUND WATER USED IN INDUSTRIAL FACILITIES

Year 2022, Volume: 10 Issue: 1, 1 - 10, 31.12.2022

Abstract

With the idea that what comes from nature is healthier, the consumption of spring water is a particularly preferred practice among people. In addition, employers may prefer this habit due to its low cost. However, besides the positive effects of consumed water on human health, it can also cause many adverse effects. The fact that elements in the water content will adversely affect human health brings many diseases.
As a result of our studies on an old İSKİ underground waterway map, we have taken the underground waterway from the south wing of Ömerli dam and extended it to the Gebze industrial area as a basis for this study. We examined the water source, extracted from a well dug at a depth of 200 meters in Kurnaköy, where the water reaches the public and has been used for centuries. We have determined that the water that comes to the village from the source with the help of a water pipe is served from a fountain under the control of the village headman for a fee. During our observations, many workplace vehicles pour water from this fountain into 20-liter plastic bottles on their trucks.
After we determined that there is Fecal Escherichia Coli bacillus at a level that threatens human health in the water samples we took from the fountain and spring outlet, we turned our work to disinfection and purification of the water source of this village from E.Coli bacillus to serve as a model for workplaces. We conducted chemical and microbiological analyses in an accredited environmental laboratory by taking samples three times over 27 months to monitor the water of the source we were researching. As a result of the analysis, we determined that the water contains a high amount of Coliform Bacillus and is unsuitable according to Article 36 and Annex-1 of the Regulation on Water Intended for Human Consumption. As a result of our research and sample designs, we focused on the disinfection method with Iodide Solution, which is an easily applicable method for using well water for drinking water purposes, considering the costs for workplaces. As a result, we succeeded in eliminating the presence of Fecal Escherichia Coli bacillus in the water we purified with the disinfection design we developed and containing Iodide Solution at appropriate doses for human health.

References

 • Anderson S, Pedersen K.M, Laurberg P. Variations in urinary iodine excretion and thyroid function. A 1-year study in healty men. Eur JEndocrinol 2001; 144: 461-465.
 • AR Gomo Z, J Allain T, Matenga J, Ndemere B, Wilson A, et al. Urinary iodine concentration sand thyroid function in adult Zimbab weans during a period of transition in iodine status. Am J Clin Nutr 1999; 70(5):888-891.
 • Arora, R., Arora B., 2008. Bacteriology of water, milk and air, Text book of microbiology (3rd edition). CBS Publishers and Distributors, Delhi India. Pp 13, and 738-739.
 • Bayazıt, M (1974): Hidroloji, İstanbul, : Birsen Yayınevi (ISBN: 975-511-364-9),61
 • Braverman L. Iodine and the thyroid: 33 years of study. Thyroid 4:351-355 (1994).
 • Coşkun ve arkadaşları., İzmir İli metropol alanında karışık su örneklerini çoklu tüp yöntemi ile incelemiş ve 600 örnekte %80.2 toplam, %47.2’sinde fekal koliformlar elde etmişlerdir [Coşkun ve ark., 1990].
 • Doç. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ‘İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu’, 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi – 2009
 • Freund G, Thomas W, Bird E, Kinman R, Black A. Effect of iodinated water supplies on thyroid function. J Clin Endocrinol 26:619-624 (1966).
 • Gorman, S., Scott, E., “Chemical disinfectants, antiseptics and preservatives” Denyer, SP., Hodges, NA., Gorman, SP., (Eds.) Hugo and Russell’s Pharmaceutical Microbiology, Wiley-Blackwell, Oxford, p.285–305 (2004).
 • Güleç, F., Günaydın, G., Şahin, İ., Öztürk, M., Selçukbiricik, S., Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, p.59-60 (2004).
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., 1997, Su Kalitesi, T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, 1. Baskı No: 43, Ankara, Türkiye.
 • Haldiman M, Zimmerli B, Als C, Gerber H. Direct determination of urinary iodine by inductively coupled plasma masss pectrometry using isotop edilution with iodine-129.ClinChem 1998; 44(4):817-827.
 • Hetzel, B. S. (1983). Iodine deficiency disorders (IDD) and theirer adication. Lancet, 2, 1126–1127.
 • International Standard Organization, “Water quality-Detection and enumeration of Coliform organisms, thermotolerant Coliform organisms and presumptive Escherichia Coli -Part 1: Membrane filtration method”, TS ISO 9308-1 (1990).
 • International Standard Organization, “Water quality-General guide to the enumeration of microorganisms by culture”, TS ISO 8199 (1988).
 • Karpuzcu, M., 1996. Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü. Gebze Yüksek Teknolojisi Çevre Mühendisliği Bölümü. Kubbealtı Neşriyatı Yayınları. s. 9–92
 • Konno N, Makita H, Yuri K, lizuka N, Kawasaki K. Association between dietary iodine intake and prevalence of subclinical hypothyroidism in the coastal regions of Japan. J Clin Endocrinol Metab 78:393-397 (1993).
 • Koutras D. Control of efficiency and results, and adverse effects of excess iodine administration on thyroid function. Ann Endocrinol 57:463-469 (1996).
 • Levinson W. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Ankara: Öncü Basımevi, 2008; 136-140.
 • Murcia, J.J. & Avila-Martinez, E.G. Rojas, H. Navio J.A. ve Hidalgo, M.C. (2017). Study of the E. Coli elimination from urban wastewater over photocatalysts based on metallized TiO2. Applied Catalysis B: Environmental. 200:469-476.
 • Nagataki S., Shizume K., Nakao K., Thyroid function in chronic excess iodide ingestion: comparsion of thyroidal absolute iodine uptake and degradation of thyroxine in euthyroid Japanese sunjects. J Clin Endocrinol Metab 27:638-647 (1967)
 • Naharcı B., “Ters Osmoz Yöntemi İle İçmesuyu Elde Edilmesinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2007
 • Özkuyumcu C. Mikrobiyoloji Serisi-1 Klinik Bakteriyoloji El Kitabı. Ankara: Ayrıntı Basımevi sayfa:112-121, 2009.
 • Pharoah Po, Buttfield IH, Hetzel BS. Neurological damageto the fetüs resulting from severe iodine deficiency during pregnancy. Lancet 1971; 1: 308-310. Rendl J, Bier D, GrohT, Reiners C. Rapid urinary iodide test. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83(3):1007-1012.
 • Roti E, Vagenakis A. Effect of excess iodide: clinical aspects. In: Werner and Ingbar's The Thyroid (Braverman L, Utiger R, eds). Philadelphia:Lippincott-Raven, 1996;316-327.
 • Sağlık Bakanlığı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, T. C. Sağlık Bakanlığı, Yayımlandığı Resmi Gazete: 17 Şubat 2005, Sayı: 25730 (2005).
 • Sönmez, G. & B. Çizmecioğlu. (2007). Su ile Bulaşan Hastalıklar. Türk Eczacıları Birliği Haberler Dergisi, İnsan Sağlığı ve Hastalıklar. 4:29-32.
 • Spencer, R., “Microbiological Quality Control”, Elsevier Appilied Science Publ., 135-153 (1984).
 • Suzuki H, Higuchi T, Sawa K, Ohtaki S, Horiuchi Y. Endemic coast goitre in Hokkaido, Japan. Acta Endocrinol 50:161-176 (1965).
 • Tajiri J, Higashi K, Mority M, Umeda T, Sato T. Studies of hypothyroidism in patients with high iodide intake. J Clin Endocrinol Metab 63:412-417 (1986).
 • Thomas W, Malagodi M, Oates T, McCourt J. Effects of an iodinated water supply. Trans Am Clin Climatol Assoc 90:153-162 (1978).
 • Töreci K. Su ile Bulaşan Enfeksiyonlar, Suyun Dezenfeksiyonu ve Bakteriyolojik İncelemesi, Klinik Mikrobiyoloji. İstanbul 1992; 10-13.
 • U.S.EPA (1994) ‘National Primary Drinking Water Regulations; Disinfectants and Disinfection Byproducts : Proposed, ‘Federal Register, vol. 59, pp. 38,668-38,829.
 • U.S.EPA (1999) Alternative Disinfection and Oxidants Guidance Manual, U.S. Environmental Protection Agency Publication EPA 815-R-99-014, Washington. D.C.
 • Ünlütürk, A. ve Turantaş, F., “Sularda toplam koliform sayımında kullanılan membran filtrasyon ve kuvvetle muhtemel sayı yöntemlerinin karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Dergisi, 6 (2): 137-145 (1988).
 • Veissman, W., Hammer, M. J., “Water Supply and Pollution Control, Fifth Edition”, Harper
 • WHO, “Guidelines for Drinking Water Quality”, Vol. 2, World Health Organization Health Criteria and Other Supporting Information, Geneva, (1977).
 • WHO, “Guidelines for Health Related Monitoring of Coastal Water Quality”, World Health Organization Regional for Europe, Copenhagen (1977).
 • WHO, 1996. UNICEF, ICCIDD; Recommended Iodine Intake In Salt And Guidelines For Monitoring Their Adequacy and Effectiveness
 • WHO. Guidelines for drinking water quality, 2nd ed. Austria 1996; 10-92
 • Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 23 Aralık1960 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 10688 Madde; 2.
 • Yumuturuğ, S., Sungur, T., “Su Hijyeni”, Hijyen Koruyucu Hekimlik, Ankara Ünv. Tıp Fak., Ankara, 393: 89-150 (1980).
 • http://www.hssgm.gov.tr/?sf=mev _icmekullanmasu&nerden=mev 18.05.2022 00:59
 • https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/cevre-20180222082618.pdf (10.05.2022, 23:06)
 • https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/icerikler/03_su_brosur-20191128080503.pdf (10.05.2022, 23:25)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Mine PEHLİVAN
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hasan Uğur ÖNCEL
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6900-1955
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Pehlivan, M. & Öncel, H. U. (2022). SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN YER ALTI KAYNAKLI SULARIN ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ OLASI MARUZİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN GELİŞTİRİLECEK TASARIMLAR . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 10 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/74683/1181193