Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AN OVERVIEW OF VOCATIONAL EDUCATION IN SOLAR ENERGY SYSTEM APPLICATIONS AND DESIGN OF AN EXAMPLE APPLICATION MODEL

Year 2022, Volume: 10 Issue: 1, 11 - 18, 31.12.2022

Abstract

In the last five years, the increase in panel efficiencies and the decrease in production costs by nearly fifty percent have made the use of solar power plants stand out among renewable energy sources. This situation indirectly increased the interest in deploying the solar power plant. In the deploying of solar power plants, four basic stages are important: feasibility, installation, operation and maintenance. The feasibility stages generally include cost calculations that will allow efficient use of the system to be established. The installation phase includes the necessary legal permissions and procedures, as well as the physical creation of the system. The operational phase includes the monitoring and use of the system's electricity generation. Maintenance, on the other hand, includes all of the regular and planned cleaning, repair and protection methods, when necessary, in order to ensure the continuity of the efficient use of the panels. The need for well-trained specialists in all of these stages is also increasing. Therefore, it is predicted that the need for personnel training and the importance of the quality of the necessary training will increase simultaneously with the developing technology of solar energy systems. In this study, national studies on the training practices of the four basic stages were examined and a solar power plant application established for training purposes was included.

References

 • Aladağ, C. Tapur, T. ve Duran, Y. (2018). Coğrafya öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusundaki algılarının belirlenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), 17-27.
 • Ayvacı, H. Ş. , Küçük, M. & Bebek, G. (2021). Özel yetenekli öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik zihinsel modellerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (53) , 378-402 . https://doi.org/10.9779/pauefd.751509
 • Balbağ, N. L. & Balbağ, M. Z. (2019). Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Armağan Özel Sayısı, 1209-1222. DOI: 10.17494/ogusbd.555443
 • Bozdoğan, A.E. ve Yiğit, D. (2014). Öğretmen adaylarının alternatif enerji kaynaklarına yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 113-130 . Çanka Kılıç, F. (2015). Güneş enerjisi, Türkiye’deki son durumu ve üretim teknolojileri. Mühendis ve Makina, 56 (671) , 28-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina/issue/54341/736245
 • Cokelez, A. , Yürümezoğlu, K. , Ayaz, S. & Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2) , 52-73. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3369/46505
 • Çelikler, D. & Kara, F. (2011). İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan, Antalya.
 • Demirtaş, M. (2006). Bilgisayar kontrollü güneş takip sisteminin tasarımı ve uygulaması. Politeknik Dergisi, 9(4), 247 - 253.
 • Doğru, M. S. & Demirbaş, İ. (2020). Ortaokul öğrencilerinin elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki düşüncüleri arasındaki bağlantının incelenmesi. Turkish Studies - Education, 15(6), 4151-4167. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.45576
 • Eşme, A. Yağcı, Ç. & Demir, D. (2021). Öğretmen adaylarının çevre sorunları ve yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(73), 2154-2166.
 • Ertas, H. , Parmaksızoğlu, A. İ. Ş. A. & Şen, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. Sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5 (2) , 178-198. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3373/46558
 • Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2012). Çevre sorunlarına yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 185-202.
 • Güven, G., & Göçen-Kabaran, G. (2021). Ortaokul düzeyinde yenilenebilir enerji konusunda öğretim tasarımı geliştirmenin ilk basamağı: ihtiyaç belirleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 322-338. DOI: 10.21666/muefd.846829
 • Kapluhan, E. (2015). Enerji coğrafyası açısından bir inceleme: Güneş enerjisinin Dünya’daki ve Türkiye’deki kullanım durumu. Coğrafya Dergisi, 0 (29) , 70-98. Retrieved from
 • https://dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/25074/264647
 • Koç, Ü. (2021). Güneş enerjisi ve ekonomik büyüme. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2021, 6(2): 515-533. Araştırma Makalesi / Research Article, DOI: 10.30784/epfad.8909103
 • Kılıçaslan, M., Peker, E.A., & Gün, F. (2011). Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan katkısına ilişkin ilköğretim öğrenci görüşleri: Samsun İli örneği. Samsun Sempozyumu’nda sunuldu.
 • Saraç, E. & Bedir, H. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 24 (1) , 19-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34212/378195
 • Sefa, İ. , Demirtaş, M. & Bayındır, R. (2007). Güneş enerjisi eğitim seti tasarım ve uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (3) , 327-336. Retrieved from
 • https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/20518/218469s
 • Pınar, A. (2020). Türkiye’deki güneş enerji santralleri dağılışının coğrafi perspektiften analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13(69). 1307-9581. Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3969
 • Tortop, H. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili anlamlı alan gezisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 181 - 196.
 • Uncu, G. “Güneş enerjisi alanında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının eğitimi.” Yüksek lisans tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli. (2022). ,
 • Yıldırım, T, Tanık-Önal, N, Büyük, U . (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin algılarının bilim karikatürleri aracılığıyla incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science , 12 (1) , 342-368 . DOI: 10.30831/akukeg.412492
 • Yolcan, O.O ve Köse, R. (2020) Türkiye’nin güneş enerjisi durumu ve güneş enerjisi santrali kurulumunda önemli parametreler. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 6(2) 196-215. DOI: 10.34186/klujes.793471

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ UYGULAMALARINDA MESLEKİ EĞİTİME BİR BAKIŞ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA MODELİ TASARIMI

Year 2022, Volume: 10 Issue: 1, 11 - 18, 31.12.2022

Abstract

Son beş yılda güneş paneli verimliliklerinin artması ve üretim maliyetlerinin yüzde elliye yakın azalması, güneş enerjisi santrali kullanımının yenilenebilir enerji kaynakları arasında öne çıkmasını sağlamıştır. Bu durum dolaylı olarak güneş enerjisi santrallerinin devreye alınmasına olan ilgiyi arttırmıştır. Güneş enerjisi santrallerinin devreye alınmasında ise fizibilite, kurulum, işletme ve bakım olmak üzere dört temel aşama önem arz etmektedir. Fizibilite aşamaları genel olarak kurulacak sistemin verimli bir şekilde kullanımına olanak verecek maliyet hesaplamalarını, kurulum aşaması gerekli yasal izin ve prosedürlerin yanı sıra fiziksel olarak sistemin oluşturulmasını, işletme aşaması ise sistemin elektrik üretiminin izlenmesi ve kullanımını içermektedir. Bakım ise panellerin verimli kullanımının sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli ve planlı temizlik, gerektiğinde bakım, onarım ve koruma yöntemlerinin tümünü içermektedir. Bu aşamaların tümünde iyi eğitim almış uzmanlara olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Dolayısıyla güneş enerji sistemlerinin gelişen teknolojisiyle eş zamanlı olarak personel eğitimi ihtiyacının ve gerekli eğitimin kalitesinin öneminin artacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada dört temel aşamanın eğitim uygulamalarına yönelik ulusal çalışmalar incelenmiş ve eğitim amacıyla kurulmuş bir güneş enerji santrali uygulamasına yer verilmiştir.

References

 • Aladağ, C. Tapur, T. ve Duran, Y. (2018). Coğrafya öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusundaki algılarının belirlenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), 17-27.
 • Ayvacı, H. Ş. , Küçük, M. & Bebek, G. (2021). Özel yetenekli öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik zihinsel modellerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (53) , 378-402 . https://doi.org/10.9779/pauefd.751509
 • Balbağ, N. L. & Balbağ, M. Z. (2019). Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Armağan Özel Sayısı, 1209-1222. DOI: 10.17494/ogusbd.555443
 • Bozdoğan, A.E. ve Yiğit, D. (2014). Öğretmen adaylarının alternatif enerji kaynaklarına yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 113-130 . Çanka Kılıç, F. (2015). Güneş enerjisi, Türkiye’deki son durumu ve üretim teknolojileri. Mühendis ve Makina, 56 (671) , 28-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina/issue/54341/736245
 • Cokelez, A. , Yürümezoğlu, K. , Ayaz, S. & Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2) , 52-73. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3369/46505
 • Çelikler, D. & Kara, F. (2011). İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan, Antalya.
 • Demirtaş, M. (2006). Bilgisayar kontrollü güneş takip sisteminin tasarımı ve uygulaması. Politeknik Dergisi, 9(4), 247 - 253.
 • Doğru, M. S. & Demirbaş, İ. (2020). Ortaokul öğrencilerinin elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki düşüncüleri arasındaki bağlantının incelenmesi. Turkish Studies - Education, 15(6), 4151-4167. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.45576
 • Eşme, A. Yağcı, Ç. & Demir, D. (2021). Öğretmen adaylarının çevre sorunları ve yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(73), 2154-2166.
 • Ertas, H. , Parmaksızoğlu, A. İ. Ş. A. & Şen, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. Sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5 (2) , 178-198. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3373/46558
 • Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2012). Çevre sorunlarına yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 185-202.
 • Güven, G., & Göçen-Kabaran, G. (2021). Ortaokul düzeyinde yenilenebilir enerji konusunda öğretim tasarımı geliştirmenin ilk basamağı: ihtiyaç belirleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 322-338. DOI: 10.21666/muefd.846829
 • Kapluhan, E. (2015). Enerji coğrafyası açısından bir inceleme: Güneş enerjisinin Dünya’daki ve Türkiye’deki kullanım durumu. Coğrafya Dergisi, 0 (29) , 70-98. Retrieved from
 • https://dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/25074/264647
 • Koç, Ü. (2021). Güneş enerjisi ve ekonomik büyüme. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2021, 6(2): 515-533. Araştırma Makalesi / Research Article, DOI: 10.30784/epfad.8909103
 • Kılıçaslan, M., Peker, E.A., & Gün, F. (2011). Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan katkısına ilişkin ilköğretim öğrenci görüşleri: Samsun İli örneği. Samsun Sempozyumu’nda sunuldu.
 • Saraç, E. & Bedir, H. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 24 (1) , 19-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34212/378195
 • Sefa, İ. , Demirtaş, M. & Bayındır, R. (2007). Güneş enerjisi eğitim seti tasarım ve uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (3) , 327-336. Retrieved from
 • https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/20518/218469s
 • Pınar, A. (2020). Türkiye’deki güneş enerji santralleri dağılışının coğrafi perspektiften analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13(69). 1307-9581. Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3969
 • Tortop, H. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili anlamlı alan gezisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 181 - 196.
 • Uncu, G. “Güneş enerjisi alanında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının eğitimi.” Yüksek lisans tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli. (2022). ,
 • Yıldırım, T, Tanık-Önal, N, Büyük, U . (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin algılarının bilim karikatürleri aracılığıyla incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science , 12 (1) , 342-368 . DOI: 10.30831/akukeg.412492
 • Yolcan, O.O ve Köse, R. (2020) Türkiye’nin güneş enerjisi durumu ve güneş enerjisi santrali kurulumunda önemli parametreler. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 6(2) 196-215. DOI: 10.34186/klujes.793471

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Basic Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Kazım DURAKLAR
Özel Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türkiye


Kübra YILDIRIM
Özel Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0000-0001-7485-2028
Türkiye


Oğuzhan Alaattin ÇINAR
Özel Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türkiye

Supporting Institution Türkiye Ulusal Ajansı
Project Number 2020-1-TR01-KA202-093257
Thanks Bu çalışma, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ (Avrupa Dayanışma) Programı (KA202 - Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklıklar) tarafından 2020-1-TR01-KA202-093257 (Proje adı: Innovative and Smart Maintenance in Solar Energy Systems) hibe numarası ile desteklenmiştir. Burada yer alan içerik yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Duraklar, K. , Yıldırım, K. & Çınar, O. A. (2022). GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ UYGULAMALARINDA MESLEKİ EĞİTİME BİR BAKIŞ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA MODELİ TASARIMI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 10 (1) , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/74683/1217762