BibTex RIS Cite

Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 31 - 40, 01.06.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yeni ortaöğretim geometri öğretim programının (YOGÖP) uygulamalarında yaşananlar ile ilgili bir kesit sunmaktır. Araştırmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Ordu ilinde görev yapmakta olan 25 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler YOGÖP ile ilgili olarak öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılarca hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı görüş formuyla toplanmış, veri analizinde ortaya çıkan temaların sıklık düzeyleri dikkate alınmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin YOGÖP’ün kazanım boyutu ile ilgili olarak verilen sürenin yeterli olmadığı ve bu konu ile ilgili bilgi ihtiyaçları olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin içerik boyutuyla ilgili konuların yoğun olmasından ve konuların parçalanmasından büyük ölçüde rahatsız oldukları belirlenmiştir. Öğrenme-öğretme süreci boyutuyla ilgili olarak öğretmenlerin öğretim programının ve ders kitabının içeriği, araç-gereç eksikliği, zaman yetersizliği vb. kaynaklı birtakım nedenlerle uygulamalarında aksaklıklar yaşadıkları anlaşılmıştır. Değerlendirme boyutu ile ilgili olarak ise öğretmenlerin tamamen geleneksel yaklaşımları kullandıkları belirlenmiştir

References

 • Acar, H. (2007). Yeni ilköğretim programlarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Alsup, J. K., & Springler, M. J. (2003). A comparison of traditional and reform mathematics curricula in an eight-grade classroom. Education, 123(4), 689-694.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Birgin, O., Tutak, T., & Türkdoğan, A. (2009). Primary school teachers’ views about the new Turkish primary school mathematics curriculum. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 270- 280.
 • Bol, L. (2004). Teachers' assessment practices in a high-stakes testing environment. Teacher Education and Practice, 17(2), 162-181.
 • Bulut, M. (2007). Curriculum reform in Turkey: A case of primary school mathematics curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 203-212.
 • Cansız-Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2. baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Drake, C., & Sherin, M. G. (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. Curriculum Inquiry, 36(2), 153–187.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erden, M. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları.
 • Eğitim Reformu Girişimi [ERG] (2005). Yeni Öğretim Programlarını Değerlendirme Raporu. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Golafshani, N. (2005). Secondary teachers’ professed beliefs about mathematics, mathematics teaching and mathematics learning: Iranian Perspective. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Toronto, Kanada.
 • Gooya, Z. (2007). Mathematics teachers’ beliefs about a new reform in high school geometry in Iran. Educational Studies in Mathematics, 65(3), 331–347.
 • Gökçek, T. (2008). 6. sınıf matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim programına uyum sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-94.
 • Güneş, G. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının öğretme öğrenme ortamına yansımaları. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Güneş, G., & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulamasından yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192-205.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224–236.
 • Güven, B., & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
 • Handal, B., & Herrington, A. (2003). Mathematics teachers’ beliefs and curriculum reform. Mathematics Education Research Journal, 15(1), 59-69.
 • Hayward, L., Priestley, M., & Young, M. (2004). Ruffling the calm of the ocean floor: Merging practice, policy and research in assessment in Scotland. Oxford Review of Education, 30(3), 397-415.
 • Kaleli-Yılmaz, G., Alkan, S., Baran, D., Elmas, H., & Güven, B. (2011). Mathematics teachers’ views about measurement and evaluation dimension of new Turkish geometry curriculum. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 15, 2678-2683.
 • Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli “yeni matematik programının” uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri. Yayınlanmamışyüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • LeSage, A. (2005). Reconstructing mathematics practices: Two stories of teacher change and curriculum reform. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Toronto, Toronto, Kanada.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2010). Ortaöğretim Geometri Dersi 9-10. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB-Talim Terbiye Başkanlığı Yayınları.
 • Meister, D. G. (2000). Teachers and change: Examining the literature. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
 • Obara, S., & Sloan, M. (2010). Classroom experiences with new curriculum materials during the implementation performance standards in mathematics: A case study of teachers coping with change. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(2), 349-372.
 • Orrill, C. H., & Anthony, H. G. (2003). Implementing reform curriculum: A case of who’s in charge. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
 • Polettini, A. F. F. (2000). Mathematics teaching life histories in the study of teachers’ perceptions of change. Teaching and Teacher Education, 16, 765-783.
 • Ponte, J. P., Matos, J. F., Guimaraes, H. M., Leal, L. C., & Canavarro, A. P. (1994). Teachers’ and students’ views and attitudes toward a new mathematics curriculum: A case study. Educational Studies in Mathematics, 26, 347-265.
 • Remillard, J. T., & Geist, P. K. (2002). Supporting teachers’ professional learning by navigating openings in the curriculum. Journal of Mathematics Teacher Education, 5(1), 7-34.
 • Reys, B., Chavez, O., & Reys, R. (2003). Middle school mathematics curriculum? A guide for principals. Principal Leadership (High School Ed.), 3(7), 61-66.
 • Reys, B., Reys, R., & Chavez, O. (2004). Why mathematics textbooks matter? A guide for principals. Educational Leadership, 61(5), 61-66.
 • Sarıer, Y. (2007). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Soycan, S. B. (2006). 2005 Yılı İlköğretim 5. Sınıf Matematik Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Spielman, L. J., & Lloyd, G. M. (2004). The impact of enacted mathematics curriculum models on prospective elementary teachers’ course perceptions and beliefs. School Science and Mathematics, 104(1), 32-44.
 • Sztajn, P. (2003). Adapting reform ideas in different mathematics classroom: Beliefs beyond mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 53-75.
 • Van den Berg, R., Sleegers, P., Geijsel, F., & Vandenberghe, R. (2000). Implementation of an innovation: Meeting the concerns of teachers. Studies in Educational Evaluation, 26(4), 331–350.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yun-Peng, M., Chi-Chung, L. & Ngai-Ying, W. (2006). Chinese primary school mathematics teachers working in a centralised curriculum system: A case study of two primary schools in north-east China. Compare, 36(2), 197–212.
Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 31 - 40, 01.06.2014

Abstract

References

 • Acar, H. (2007). Yeni ilköğretim programlarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Alsup, J. K., & Springler, M. J. (2003). A comparison of traditional and reform mathematics curricula in an eight-grade classroom. Education, 123(4), 689-694.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Birgin, O., Tutak, T., & Türkdoğan, A. (2009). Primary school teachers’ views about the new Turkish primary school mathematics curriculum. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 270- 280.
 • Bol, L. (2004). Teachers' assessment practices in a high-stakes testing environment. Teacher Education and Practice, 17(2), 162-181.
 • Bulut, M. (2007). Curriculum reform in Turkey: A case of primary school mathematics curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 203-212.
 • Cansız-Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2. baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Drake, C., & Sherin, M. G. (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. Curriculum Inquiry, 36(2), 153–187.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erden, M. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları.
 • Eğitim Reformu Girişimi [ERG] (2005). Yeni Öğretim Programlarını Değerlendirme Raporu. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Golafshani, N. (2005). Secondary teachers’ professed beliefs about mathematics, mathematics teaching and mathematics learning: Iranian Perspective. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Toronto, Kanada.
 • Gooya, Z. (2007). Mathematics teachers’ beliefs about a new reform in high school geometry in Iran. Educational Studies in Mathematics, 65(3), 331–347.
 • Gökçek, T. (2008). 6. sınıf matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim programına uyum sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-94.
 • Güneş, G. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının öğretme öğrenme ortamına yansımaları. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Güneş, G., & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulamasından yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192-205.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224–236.
 • Güven, B., & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
 • Handal, B., & Herrington, A. (2003). Mathematics teachers’ beliefs and curriculum reform. Mathematics Education Research Journal, 15(1), 59-69.
 • Hayward, L., Priestley, M., & Young, M. (2004). Ruffling the calm of the ocean floor: Merging practice, policy and research in assessment in Scotland. Oxford Review of Education, 30(3), 397-415.
 • Kaleli-Yılmaz, G., Alkan, S., Baran, D., Elmas, H., & Güven, B. (2011). Mathematics teachers’ views about measurement and evaluation dimension of new Turkish geometry curriculum. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 15, 2678-2683.
 • Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli “yeni matematik programının” uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri. Yayınlanmamışyüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • LeSage, A. (2005). Reconstructing mathematics practices: Two stories of teacher change and curriculum reform. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Toronto, Toronto, Kanada.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2010). Ortaöğretim Geometri Dersi 9-10. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB-Talim Terbiye Başkanlığı Yayınları.
 • Meister, D. G. (2000). Teachers and change: Examining the literature. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
 • Obara, S., & Sloan, M. (2010). Classroom experiences with new curriculum materials during the implementation performance standards in mathematics: A case study of teachers coping with change. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(2), 349-372.
 • Orrill, C. H., & Anthony, H. G. (2003). Implementing reform curriculum: A case of who’s in charge. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
 • Polettini, A. F. F. (2000). Mathematics teaching life histories in the study of teachers’ perceptions of change. Teaching and Teacher Education, 16, 765-783.
 • Ponte, J. P., Matos, J. F., Guimaraes, H. M., Leal, L. C., & Canavarro, A. P. (1994). Teachers’ and students’ views and attitudes toward a new mathematics curriculum: A case study. Educational Studies in Mathematics, 26, 347-265.
 • Remillard, J. T., & Geist, P. K. (2002). Supporting teachers’ professional learning by navigating openings in the curriculum. Journal of Mathematics Teacher Education, 5(1), 7-34.
 • Reys, B., Chavez, O., & Reys, R. (2003). Middle school mathematics curriculum? A guide for principals. Principal Leadership (High School Ed.), 3(7), 61-66.
 • Reys, B., Reys, R., & Chavez, O. (2004). Why mathematics textbooks matter? A guide for principals. Educational Leadership, 61(5), 61-66.
 • Sarıer, Y. (2007). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Soycan, S. B. (2006). 2005 Yılı İlköğretim 5. Sınıf Matematik Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Spielman, L. J., & Lloyd, G. M. (2004). The impact of enacted mathematics curriculum models on prospective elementary teachers’ course perceptions and beliefs. School Science and Mathematics, 104(1), 32-44.
 • Sztajn, P. (2003). Adapting reform ideas in different mathematics classroom: Beliefs beyond mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 53-75.
 • Van den Berg, R., Sleegers, P., Geijsel, F., & Vandenberghe, R. (2000). Implementation of an innovation: Meeting the concerns of teachers. Studies in Educational Evaluation, 26(4), 331–350.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yun-Peng, M., Chi-Chung, L. & Ngai-Ying, W. (2006). Chinese primary school mathematics teachers working in a centralised curriculum system: A case study of two primary schools in north-east China. Compare, 36(2), 197–212.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Meral CANSIZ AKTAŞ This is me

Devrim Yaşar AKTAŞ This is me

Publication Date June 1, 2014
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA AKTAŞ, M. C., & AKTAŞ, D. Y. (2014). Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 31-40.
AMA AKTAŞ MC, AKTAŞ DY. Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. June 2014;1(1):31-40.
Chicago AKTAŞ, Meral CANSIZ, and Devrim Yaşar AKTAŞ. “Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1, no. 1 (June 2014): 31-40.
EndNote AKTAŞ MC, AKTAŞ DY (June 1, 2014) Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1 1 31–40.
IEEE M. C. AKTAŞ and D. Y. AKTAŞ, “Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 31–40, 2014.
ISNAD AKTAŞ, Meral CANSIZ - AKTAŞ, Devrim Yaşar. “Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1/1 (June 2014), 31-40.
JAMA AKTAŞ MC, AKTAŞ DY. Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2014;1:31–40.
MLA AKTAŞ, Meral CANSIZ and Devrim Yaşar AKTAŞ. “Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 1, no. 1, 2014, pp. 31-40.
Vancouver AKTAŞ MC, AKTAŞ DY. Yeni Ortaöğretim Geometri Dersi Öğretim Programının Uygulamalarında Yaşananlardan Yansımalar. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2014;1(1):31-40.