Conference Paper
BibTex RIS Cite

5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Algoritmik Düşünme Becerilerinin Kuramsal Boyutta İncelenmesi

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 41 - 48, 15.09.2018

Abstract

Algoritmik düşünmenin, problem çözme, programlama ve kodlama gibi matematiksel süreçlerin merkezinde yer alan temel matematiksel becerilerden biri olmasının yanında, literatürde ilgili çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma ortaokul öğrencilerinin algoritmik düşünme becerilerini teorik bir boyutta incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bir durum çalışmasıdır ve çalışma grubu Ordu ilindeki farklı devlet okullarının 5. ve 6. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 138 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun sırasıyla %54 ve %45'i  kız ve erkek, %50 ve %45'i ise beş ve altıncı sınıf öğrencisidir. Çalışma grubundaki öğrencilerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme, veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Algoritmik Düşünme Testi kullanılmıştır.  Çalışma sonucunda, öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini %43 oranında kullanabildikleri gözlenmiştir. Öğrencilerin en başarılı oldukları soruların algoritmik sorular kategorisinde, en başarısız oldukları soruların ise mantık soruları kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Çalışma sonucunda konuyla ilgili olarak yapılabilecek farklı çalışmalar için bazı öneriler sunulmuştur.

References

 • Akçay, A., & Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı and B. Akkoyunlu (Eds.), EğitimTeknolojieri Okumaları 2016 (s. 121-139). Ankara: TOJET.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing.
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ., & Filiz, A. (2007, Şubat). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. IX. Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, Türkiye.
 • Brown, W. (2015). Introduction to algorithmic thinking. Retrieved from https://raptor.martincarlisle.com/Introduction%20to%20Algorithmic%20Thinking.doc
 • Burton, B. A. (2010). Encouraging Algorithmic Thinking Without a Computer. Olympiads in Informatics, 4, 3-14.
 • Clements, D. H., & Gullo, D. F. (1984). Effects of computer programming on young children's cognition. Journal of Educational Psychology, 76(6), 1051-1058.
 • Durak, G. (2009). Algoritma konusunda geliştirilen “Programlama mantığı öğretici-P.M.Ö” yazılımının öğrenci başarısına etkisi (Unpublished Master Thesis). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • EARGED (2011). MEB 21.yy Öğrenci Profili. http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf
 • Ersoy, H., Madran, R. O., & Gülbahar, Y. (2011, Şubat). Programlama dilleri öğretiminde bir model önerisi: Robot programlama. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Türkiye.
 • Futschek, G. (2006). Algorithmic Thinking: The Key for Understanding Computer Science. In R.T. Mittermeir (Ed.), ISSEP 2006, LNCS 4226, pp. 159 – 168, Berlin: Springer.
 • Gökoğlu, S. (2017). Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2015). ISTE standards for students. Retrieved from: https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf.
 • Kalelioğlu, F. (2017). Uluslararası enformatik ve bilgi-işlemsel düşünme etkinliği, Retrieved from May 5 2017 http://www.bilgekunduz.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-Bilge-Kunduz_5-6.pdf.
 • Köse, U., & Tüfekçi, A. (2015). Algoritma ve akış şeması kavramlarının öğretiminde akıllı bir yazılım sistemi kullanımı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 569-586.
 • L. Snyder, Interview by F. Olsen (2000). Computer scientist says all students should learn to think 'algorithmically', The Chronicle of Higher Education, May 5, 2000: http://chronicle.com/free/2000/03/2000032201t.htm/
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Özmen, B., & Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27. Papert, S. (1980). Mindstor ms: Children, computers and powerful ideas. New York: BasicBooks.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Pinto, A., & Escudeiro, P. (2014). The use of Scratch for the development of 21st century learning skills in ICT, 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Barcelona.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: learning for life in our times. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-5.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 41 - 48, 15.09.2018

Abstract

Besides
algorithmic thinking is a basic mathematical skill that places on the centre of
mathematical processes such as problem solving, programming and coding, it is
seen that studies related to algorithmic thinking in the literature are very
limited. In this context, this study aims to investigate the algorithmic
thinking skills of secondary school students at a theoretical dimension. This
is a case study and the study group consist of 138 students in total studying
at 5th and 6th grades of different public secondary schools in the province of
Ordu. Roughly, fifty-four and forty-five percents of the study group consist of
female and male and fifty and forty-nine percent of them consist of fifth and
sixth graders respectively. Criteria sampling method of objective sampling
methods was used in determining the study group and Algorithmic Thinking Test developed by the author as a data
collection tool was administered to the students in the study group. As a
result of the study, the algorithmic thinking skills of the students were
assessed considering the sub-dimensions of these skills and students in the
study group had 43% of the achievement averages in using algorithmic thinking
skills at the end of the study. It is seen that algorithmic tasks are the most successful questions for the
students, and the logic is the most
unsuccessful. Some recommendations were presented for relevant studies that can
be carried out about the subject in the future.

References

 • Akçay, A., & Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı and B. Akkoyunlu (Eds.), EğitimTeknolojieri Okumaları 2016 (s. 121-139). Ankara: TOJET.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing.
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ., & Filiz, A. (2007, Şubat). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. IX. Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, Türkiye.
 • Brown, W. (2015). Introduction to algorithmic thinking. Retrieved from https://raptor.martincarlisle.com/Introduction%20to%20Algorithmic%20Thinking.doc
 • Burton, B. A. (2010). Encouraging Algorithmic Thinking Without a Computer. Olympiads in Informatics, 4, 3-14.
 • Clements, D. H., & Gullo, D. F. (1984). Effects of computer programming on young children's cognition. Journal of Educational Psychology, 76(6), 1051-1058.
 • Durak, G. (2009). Algoritma konusunda geliştirilen “Programlama mantığı öğretici-P.M.Ö” yazılımının öğrenci başarısına etkisi (Unpublished Master Thesis). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • EARGED (2011). MEB 21.yy Öğrenci Profili. http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf
 • Ersoy, H., Madran, R. O., & Gülbahar, Y. (2011, Şubat). Programlama dilleri öğretiminde bir model önerisi: Robot programlama. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Türkiye.
 • Futschek, G. (2006). Algorithmic Thinking: The Key for Understanding Computer Science. In R.T. Mittermeir (Ed.), ISSEP 2006, LNCS 4226, pp. 159 – 168, Berlin: Springer.
 • Gökoğlu, S. (2017). Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2015). ISTE standards for students. Retrieved from: https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf.
 • Kalelioğlu, F. (2017). Uluslararası enformatik ve bilgi-işlemsel düşünme etkinliği, Retrieved from May 5 2017 http://www.bilgekunduz.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-Bilge-Kunduz_5-6.pdf.
 • Köse, U., & Tüfekçi, A. (2015). Algoritma ve akış şeması kavramlarının öğretiminde akıllı bir yazılım sistemi kullanımı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 569-586.
 • L. Snyder, Interview by F. Olsen (2000). Computer scientist says all students should learn to think 'algorithmically', The Chronicle of Higher Education, May 5, 2000: http://chronicle.com/free/2000/03/2000032201t.htm/
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Özmen, B., & Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27. Papert, S. (1980). Mindstor ms: Children, computers and powerful ideas. New York: BasicBooks.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Pinto, A., & Escudeiro, P. (2014). The use of Scratch for the development of 21st century learning skills in ICT, 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Barcelona.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: learning for life in our times. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-5.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Hayal YAVUZ MUMCU

Suheda YILDIZ This is me

Publication Date September 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA YAVUZ MUMCU, H., & YILDIZ, S. (2018). The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 41-48.
AMA YAVUZ MUMCU H, YILDIZ S. The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. September 2018;3(1):41-48.
Chicago YAVUZ MUMCU, Hayal, and Suheda YILDIZ. “The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3, no. 1 (September 2018): 41-48.
EndNote YAVUZ MUMCU H, YILDIZ S (September 1, 2018) The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3 1 41–48.
IEEE H. YAVUZ MUMCU and S. YILDIZ, “The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 41–48, 2018.
ISNAD YAVUZ MUMCU, Hayal - YILDIZ, Suheda. “The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3/1 (September 2018), 41-48.
JAMA YAVUZ MUMCU H, YILDIZ S. The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3:41–48.
MLA YAVUZ MUMCU, Hayal and Suheda YILDIZ. “The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 41-48.
Vancouver YAVUZ MUMCU H, YILDIZ S. The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3(1):41-8.