Conference Paper
BibTex RIS Cite

Matematik Dersine Karşı Öğrenci Bakış Açıları

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 9 - 18, 15.09.2018

Abstract

Makalenin ingilizce şablonuna dergipark.gov.tr/uploads/files/88ee/98b8/7ce0/5b51f760b85b6.doc buradan ulaşabilirisniz.

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşayışımızdaki
problemlerin çözülmesinde de kullandığımız önemli araçlardan biridir (Baykul,
2009). Matematik öğretiminde öğrenciler, bir formülün arkasında yatan anlam ve
ilişkileri öğrenirken, aynı zamanda matematikte bir formül nasıl çıkartılır,
tanımlara nasıl ulaşılır, genellemelere nasıl varılır, genellemeler nasıl
doğrulanır, nasıl akıl yürütülür gibi birçok önemli beceriyi de geliştirmiş
olurlar (Olkun ve Toluk Uçar, 2006). Kuşkusuz matematik öğretiminde
öğretmenlerin de rolü büyüktür. 
Matematiğin ve matematik öğretiminin eğitim öğretim sürecindeki
öneminden yola çıkarak ortaokul öğrencilerinin matematik öğretmenleri
hakkındaki düşünceleri ve matematik dersinde gösterdikleri tutum bu çalışmanın
temelini oluşturmaktadır.Çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik
öğretmenleri hakkındaki düşünceleri ile matematik dersine karşı gösterdikleri
tutumlarını inceleyerek aralarındaki ilişkiyi belirlemektir.  Çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk
döneminde, Samsun İli’nin Bafra İlçesi’nde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda 7. ve
8. sınıfa devam eden 30 kız 30 erkek olmak üzere toplam 60 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden durum
çalışmasına yöneliktir. 8 hafta boyunca yürütülen araştırmada öğrencilere MEB
tarafından yayınlanmış “Öğretmen Değerlendirme Anketi” ve Baykul (2006)
tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen
veriler IBM SPSS 15.0 paket programı tarafından analiz edilmiştir. Analizler
sonucunda öğrencilerin öğretmenlerine karşı düşüncelerinde ve matematiğe karşı
tutumlarında cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir. Ayrıca öğretmene karşı olan düşünceler ile matematiğe karşı
geliştirilen tutum arasında da zayıf düzeyde ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır.  Öğrenciler, öğretmenlerini değerlendirmelerinde
ise farklı düşüncelere izin vermesi, öğrenmeye teşvik etmesi, etkili matematik
öğretimi sağlaması ve iyi iletişim kurması gibi olumlu görüşleri ifade
etmişlerdir.

References

 • Açışlı, S., Kolomuç, A. ( 2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2). 266. Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı, E.,Coşkuntuncel, O. ve İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Haziran 2011, 50-58.
 • Baki, A. 2008. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Yayıncılık, 4. Baskı, Trabzon.
 • Baloğlu, M. (2010). An investigation of the validity and reliability of the adapted mathematics anxiety rating scale-short version (mars-sv) among turkish students. European Journal of Psychological Education, 25, 507-518.
 • Baykul, Y. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi 1-5. sınıflar için. Pegem Yayınları.
 • Bulut, H., & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13–27.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara:Pegem.
 • Celep, C. (2005). Meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cüce, P.M., 2010. Effects of Drama Based Instruction on Students’ Achievement Levels and Attitudes Towards Mathematics, XIV. World Congress of Comparative Education Societies, Boğaziçi Üniversitesi, 14–18 Haziran, İstanbul.
 • Cüceloglu, D. (1991). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Demirtaş, H. , Cömert M., Özer , N.(2011).Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Eğitim ve Bilim Dergisi , 36 (159).
 • Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y.G. ve Mülazımoğlu, İ. E. (2008). Kimya öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Sayı 2, s. 113–127.
 • Duman, T. (1991). Türkiye’de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:2322, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kalaycı , Ş. ( 2016 ). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri( 7. Baskı). Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara:NobelOral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.
 • Matthews, G., 1984. Learning and Teaching Mathematical Skills (Ed:Fontana,D), The Education of the Young Child, Basil Blackwell Publisher Limited.
 • MEB, (2005). PISA 2003 projesi: Ulusal nihai rapor. http://earged.meb.gov.tr/pisa/dokuman/2003/ rapor/PISA_RAPOR_2003.pdf adresinden 9 Temmuz 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Ocak, G. 2005. Buluş Yoluyla Öğretimin Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 2, 289–297.
 • Olkun, S., Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık
 • Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.
 • Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Özkan, H.H (2012). Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi , Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2). 29-48 .
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151-168.
 • Pesen, C., 2003. Matematik Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5 (58), 40-45.
 • Smith, M. B. (1968). Attitude change. International Encyclopedia of The Social Sciences. Crowell and Mac Millan.
 • Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 137-146.
 • Tanel, R., Şengören, S.K. ve Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 22.
 • Tuncer, M., Berkant, H., ve Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in EducationandTeaching,4 (2), Makale No: 26.
 • Yetim, H. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve Türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Tezi.
 • Yılmaz, A (2005). Lise 2.Sınıf Fizik Dersinde Aktif Yöntemin Öğrenci Başarısına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, İzmir.
 • Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online Dergisi, 10(1), 133-143.

Students Perspectives in Mathematics

Year 2018, Volume: 3 Issue: 1, 9 - 18, 15.09.2018

Abstract

Mathematics
is one of the important tools we use in solving the problems in our daily lives
as much as we use in science (Baykul, 2000). There is no doubt that teachers
play a significant role in mathematics teaching.  Taking into account the importance of
mathematics and mathematics education, the opinions of secondary school
students on mathematics teachers and their attitudes in mathematics classes
form the basis of this study. The aim of this research is to determine the
relationship between secondary school students and mathematics teachers by
examining the attitudes of secondary school students in mathematics lessons and
their opinions about mathematics teachers. 
The study was carried out with a total of 60 students, 30 girls and 30
boys in Grade 7 and Grade 8 in a secondary school in Bafra District of Samsun
Province during the first semester of the 2017-2018 academic year. This study
is based on the case study, one of the quantitative research methods. During
the study conducted for 8 weeks, "Teacher Evaluation Survey" published
by MoNE (Ministry of National Education) and "Mathematical Attitude
Scale" developed by Baykul (2006) was applied to the students. The
obtained data were analyzed by IBM SPSS 15.0 package program. As a result of
the analyses, it was determined that there was no significant difference
regarding the opinions of students towards their teachers and the attitudes of
students in mathematics in terms of gender and class variables. Moreover, it
was found that there was no relation between the attitudes towards mathematics
and the opinions about the teacher. 
Students expressed positive opinions about their teachers such as
teachers are allowing different ideas, encouraging learning, providing
effective mathematics teaching and establishing good communication.

References

 • Açışlı, S., Kolomuç, A. ( 2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2). 266. Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı, E.,Coşkuntuncel, O. ve İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Haziran 2011, 50-58.
 • Baki, A. 2008. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Yayıncılık, 4. Baskı, Trabzon.
 • Baloğlu, M. (2010). An investigation of the validity and reliability of the adapted mathematics anxiety rating scale-short version (mars-sv) among turkish students. European Journal of Psychological Education, 25, 507-518.
 • Baykul, Y. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi 1-5. sınıflar için. Pegem Yayınları.
 • Bulut, H., & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13–27.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara:Pegem.
 • Celep, C. (2005). Meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cüce, P.M., 2010. Effects of Drama Based Instruction on Students’ Achievement Levels and Attitudes Towards Mathematics, XIV. World Congress of Comparative Education Societies, Boğaziçi Üniversitesi, 14–18 Haziran, İstanbul.
 • Cüceloglu, D. (1991). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Demirtaş, H. , Cömert M., Özer , N.(2011).Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Eğitim ve Bilim Dergisi , 36 (159).
 • Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y.G. ve Mülazımoğlu, İ. E. (2008). Kimya öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Sayı 2, s. 113–127.
 • Duman, T. (1991). Türkiye’de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:2322, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kalaycı , Ş. ( 2016 ). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri( 7. Baskı). Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara:NobelOral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.
 • Matthews, G., 1984. Learning and Teaching Mathematical Skills (Ed:Fontana,D), The Education of the Young Child, Basil Blackwell Publisher Limited.
 • MEB, (2005). PISA 2003 projesi: Ulusal nihai rapor. http://earged.meb.gov.tr/pisa/dokuman/2003/ rapor/PISA_RAPOR_2003.pdf adresinden 9 Temmuz 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Ocak, G. 2005. Buluş Yoluyla Öğretimin Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 2, 289–297.
 • Olkun, S., Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık
 • Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.
 • Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Özkan, H.H (2012). Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi , Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2). 29-48 .
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151-168.
 • Pesen, C., 2003. Matematik Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5 (58), 40-45.
 • Smith, M. B. (1968). Attitude change. International Encyclopedia of The Social Sciences. Crowell and Mac Millan.
 • Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 137-146.
 • Tanel, R., Şengören, S.K. ve Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 22.
 • Tuncer, M., Berkant, H., ve Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in EducationandTeaching,4 (2), Makale No: 26.
 • Yetim, H. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve Türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Tezi.
 • Yılmaz, A (2005). Lise 2.Sınıf Fizik Dersinde Aktif Yöntemin Öğrenci Başarısına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, İzmir.
 • Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online Dergisi, 10(1), 133-143.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Esen ERSOY

Fuat GÜMRÜKÇÜ This is me

Publication Date September 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA ERSOY, E., & GÜMRÜKÇÜ, F. (2018). Students Perspectives in Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 9-18.
AMA ERSOY E, GÜMRÜKÇÜ F. Students Perspectives in Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. September 2018;3(1):9-18.
Chicago ERSOY, Esen, and Fuat GÜMRÜKÇÜ. “Students Perspectives in Mathematics”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3, no. 1 (September 2018): 9-18.
EndNote ERSOY E, GÜMRÜKÇÜ F (September 1, 2018) Students Perspectives in Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3 1 9–18.
IEEE E. ERSOY and F. GÜMRÜKÇÜ, “Students Perspectives in Mathematics”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 9–18, 2018.
ISNAD ERSOY, Esen - GÜMRÜKÇÜ, Fuat. “Students Perspectives in Mathematics”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3/1 (September 2018), 9-18.
JAMA ERSOY E, GÜMRÜKÇÜ F. Students Perspectives in Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3:9–18.
MLA ERSOY, Esen and Fuat GÜMRÜKÇÜ. “Students Perspectives in Mathematics”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 9-18.
Vancouver ERSOY E, GÜMRÜKÇÜ F. Students Perspectives in Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3(1):9-18.