Year 2015, Volume 8 , Issue 2, Pages 48 - 59 2016-02-22

Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği

Meral Altıok [1] , Mualla Yılmaz [2] , Sevda Özer [3] , Hanife Nacar [4] , Zeliha Yaman [5] , M Ali Sungur [6]


Amaç: Çalışma, klinik ortamda çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Nitel ve nicel verilerin bir arada toplandığı kesitsel tipte analitik bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini, Mersin ilinde bulunan devlet ve tıp fakültesi hastanelerinde çalışan 250 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın nicel verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği kullanılarak, nitel veriler ise iki adet açık uçlu soru sorularak toplanmıştır. Nitel verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi, nicel verilerin değerlendirilmesinde ise ortalama, standart sapma, bağımsız iki grup t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunun kadın, evli, yaş ortalamaları 32.05±6.48 ve duygusal zeka puan ortalamaları 3.86±0.42’dır. Mersin Devlet Hastanesi’nde çalışanların “kişisel beceriler”, “uyumluluk”, “stresle başa çıkma” alt boyut puan ortalamaları diğer kurumda çalışanlardan yüksek, tıp fakültesinde çalışanların “genel ruh durumu” ve ölçek toplam puanı ortalamaları devlet hastanelerinde çalışanlardan daha düşüktür. Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının “kişilerarası beceriler” ve “genel ruh durumu” alt boyutları puan ortalamaları diğer gruplardan düşüktür (p<0.05). İçerik analizi sonucunda ise Hemşirelere Göre Hasta Olmanın Anlamı ve Hemşirelerin Bakım Verirken Hissettiği Duygular olmak üzere iki ana tema ve altı alt tema elde edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada klinik ortamda çalışan hemşirelerin duygusal zeka ölçek puan ortalamalarının iyi düzeyde olduğu ve hasta gereksinimlerini karşılamanın mesleki doyumu artırdığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar közcükler: Duygusal zeka, hemşire, bakım

Duygusal zeka, hemşire, bakım
 • Goleman D. Duygusal Zeka. Çev: Yüksel BS, 19. Baskı, İstanbul Varlık Yayınları,2001.
 • Salovey P.& Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination Cognition, and Personality 1990;9 (3): 185-211.
 • Reeves A. Emotional intelligence. Recognizing and regulating emotions. AAOHN Journal 2005;53 (4): 172-176.
 • Bar-On R, Brown JM, Kirkcaldy BD. & Thomé EP. Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the emotional quotient inventory. Personality and Individual Differences 2000; 28:1107-1118.
 • Karakaş SA. & Küçükoğlu S. Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14(3): 8-13.
 • Rego A, Godinho L, McQueen A. & Cunha MP. Emotional intelligence and caring behavior in nursing. The Service Industries Journal 2010; 30 (9): 1419- 1437.
 • McQueen A.Emotionalintelligence in nursingwork. Journal of Advanced Nursing 2004;47(1):101-108.
 • Blanche MT. Durrheim K. & Painter D. Research in Practice: Applied Methods for the Social Sciences. Second Edition, University of Cape TownPress, 2006: p.134.
 • Acar FT. Duygusal zeka ve liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2002; 12:53-68.
 • Kümbetoğlu B. Sosyoloji ve Antropolojide Kalitatif Metodlar. Istanbul, BağlamYayıncılık, 2005.
 • Rose J. & Glass N. An Australian investigation of emotional work, emotional well- being and professional practice: an emancipatory inquiry. Journal of Clinical Nursing 2010; 19: 1405–1414.
 • Onay M. Çalışanın sahip olduğu duygusal zekasının ve duygusal emeğinin, görev performansı ve bağlamsal performans üzerindeki etkisi. Ege Akademik Bakış 2011; 11 (4): 587-600.
 • Stayt LC. Death, empathy and self-preservation: the emotional labour of caring for families of the critically ill in adult intensive care. Journal of Clinical Nursing2009; 18: 1267–1275.
 • Codier E, Freitas B. & Muneno L. Developing emotional intelligence ability in oncology nurses: A Clinical rounds approach. Oncology Nursing Forum 2013; 4(1): 22-29.
 • Kaur D, Sambasivan M. & Kumar N. Effect of spiritual intelligence, emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring behavior of nurses: a cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing 2013;22: 3192–3202.
 • Karimi L, Leggat SG, Donohue L, Farrell G. & Couper GE. Emotional rescue: The role of emotional intelligence and emotional labour on well-being and job-stress among community nurses. Journal of Advanced Nursing 2013;70(1): 176–186.
 • Deshpande SP. & Joseph J. Impact of emotional intelligence, ethical climate, and behavior of peers on ethicalbehavior of nurses. Journal of Business Ethics 2009; 85: 403–410.
 • Dana L. Joseph Dİ,Jin J, Newman DA. &O’Boyle EH. Why does self-reported emotional intelligence predict job performance? A meta-analytic investigation of mixed EI. Journal of Applied Psychology 2015; 100 (2): 298–342.
 • Kaya F, Özcan A. & Yılmaz M. Comparing communication and empathic ability levels of nurses with patients’ perception of nursing care. Peak Journal of Public Health Management2013; 1(1):1-8.
 • Ranjha AY. & Shujja S. Emotional intelligence and psychological adjustment of nurses serving in emergency and non-emergency wards. Journal of Behavioral Sciences 2010; 20 (2): 36-48.
 • Wilkin K. The meaning of caring to nurses: An investigation in to the nature of caring work in an intensive care unit. Journal of Clinical Nursing 2004; 13: 50–59.
 • Doas MD. Is Emotional competence a viable component in today’s work environment? Journal for Nurses in Staff Development 2011; 27 (5): 206-209.
 • Hilliard C. &O’Neill M. Nurses’ emotional experience of caring for children with burns. Journal of Clinical Nursing 2015; 19: 2907–2915.
 • Doas MD. What are the potential outcomes of integrating emotionally competent behaviours in to the care of psychiatric patients? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2013; 20: 405–410.
 • Wilson J. Ward staff experiences of patient death in an acute medical setting. Nursing Standard 2014; 28 (37) : 37-45.
 • Banning M. & Gumley VA. Clinical nurses’ expressions of the emotions related to caring and coping with cancer patients in Pakistan: a qualitative study. European Journal of Cancer Care2012;21: 800–808.
 • Hurley J. Perceptual shifts of priority: A qualitative study bringing emotional intelligence to the fore ground for nurses in talk-based therapy roles. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2013; 20: 97–104.
 • Sharif F, Rezaie S, Keshavarzi S, Mansoori P. & Ghadakpoor, S. Teaching emotional intelligence to intensive care unit nurses and their general health: A randomized clinical trial. Int J Occup Environ Med 2013;4 (3): 141-148.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Meral Altıok

Author: Mualla Yılmaz

Author: Sevda Özer

Author: Hanife Nacar

Author: Zeliha Yaman

Author: M Ali Sungur

Dates

Publication Date : February 22, 2016

Bibtex @ { mersinsbd207977, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {48 - 59}, doi = {}, title = {Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği}, key = {cite}, author = {Altıok, Meral and Yılmaz, Mualla and Özer, Sevda and Nacar, Hanife and Yaman, Zeliha and Sungur, M Ali} }
APA Altıok, M , Yılmaz, M , Özer, S , Nacar, H , Yaman, Z , Sungur, M . (2016). Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 48-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/19539/207977
MLA Altıok, M , Yılmaz, M , Özer, S , Nacar, H , Yaman, Z , Sungur, M . "Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2016 ): 48-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/19539/207977>
Chicago Altıok, M , Yılmaz, M , Özer, S , Nacar, H , Yaman, Z , Sungur, M . "Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2016 ): 48-59
RIS TY - JOUR T1 - Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği AU - Meral Altıok , Mualla Yılmaz , Sevda Özer , Hanife Nacar , Zeliha Yaman , M Ali Sungur Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 59 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği %A Meral Altıok , Mualla Yılmaz , Sevda Özer , Hanife Nacar , Zeliha Yaman , M Ali Sungur %T Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Altıok, Meral , Yılmaz, Mualla , Özer, Sevda , Nacar, Hanife , Yaman, Zeliha , Sungur, M Ali . "Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (February 2016): 48-59 .
AMA Altıok M , Yılmaz M , Özer S , Nacar H , Yaman Z , Sungur M . Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2016; 8(2): 48-59.
Vancouver Altıok M , Yılmaz M , Özer S , Nacar H , Yaman Z , Sungur M . Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 8(2): 59-48.